Výberové konanie - Hlavný kontrolór

Obec Bánov zastúpená starostkou obce, 941 01 Bánov, podľa Zákona č. 369/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

„HLAVNÝ KONTROLÓR“
obce BánovKvalifikačné predpoklady:
  • minimálne úplne stredné vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky:
  • organizačné a riadiace schopnosti
  • bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
  • - prihláška do výberového konania
  • - overená fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
  • - profesijný životopis (vrátane písomného a tel.kontaktu)
  • - výpis z registra trestov predložiť najneskôr pred začiatkom výberového konania, nie starší ako 3 mesiace
  • - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (z.č.428/2002 Z.z.)

Dátum a miesto výberového konania:

18. február 2009 – Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34.

 


Prihlášku a požadované doklady poslať najneskôr do 4. februára 2009 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie"
na obecného kontrolóra obce Bánov“ na adresu: Obecný úrad, Hviezdoslavova č.34, 941 01 Bánov, alebo priniesť osobne do podateľne Obecného úradu v Bánove počas úradných hodín.

Hladať