Navigácia

Obsah

Bytovky /nové/ 1x6b.j. a 1x9b.j.

Podľa čl. IV bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b.j. a 1x 9 b.j. v znení neskorších zmien, sa na uvoľnené nájomné byty zostavuje poradovník uchádzačov o nájomné byty 1x6 b.j. a 1x9 b.j.
Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí na Obecný úrad priniesť žiadosť o pridelenie nájomného bytu (tlačivo sa nachádza na webovej stránke obce) spolu s prílohami.
Žiadosť o nájomný byt je potrebné odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu.
Žiadateľ o NB musí podať písomnú žiadosť v ktorej musí uviesť nasledovné údaje :
      a) meno, priezvisko, rodné priezvisko svoje a osôb s ním bývajúcich,
      b) dátum, miesto narodenia a rodinný stav seba a osôb s ním bývajúcich,
      c) štátnu príslušnosť,
      d) údaj o aký druh bytu žiada (jedno-, dvoj-, troj-izbový).


K žiadosti musí priložiť :
- doklad o výške svojho čistého mesačného príjmu a osôb s ním bývajúcich za kalendárny            rok predchádzajúci roku, v ktorom podal žiadosť,
- potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy alebo          doklad, že je samostatne zárobkovo činná osoba,
- čestné vyhlásenie, že nie je vlastníkom iného bytu alebo rodinného domu.


Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu a osoby s ním bývajúce, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, musí prevyšovať dvojnásobok životného minima.


 Hodnoty životného minima vypočítané z príjmu platné od 1.7.2013:

Domácnosť
Životné minimum
domácnosti v €
2-násobok životného
minima v €
Jednočlenná(plnoletá FO)
198,09
396,18
Dvojčlenná(plnoletá FO + dieťa)
288,51
577,02
Dvojčlenná  (plnoletá FO + plnoletá FO)
336,28
672,56
Trojčlenná ( plnoletá FO + 2 deti)
378,93
757,86
Trojčlenná(plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa)
426,70
853,40
Štvorčlenná(plnoletá FO + 3 deti)
469,35
938,70
Štvorčlenná(plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti)
517,12
1034,24
Päťčlenná(plnoletá FO + 4 deti)
559,77
1119,54
Päťčlenná(plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti)
607,54

1215,08

 

Zároveň Vám oznamujeme, že všetky podrobnosti, súvisiace s prideľovaním nájomných bytov sú uvedené na webovej stránke obce Bánov v znení 

VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b. j. a 1x9 b. j. účinné od 11.3.2010 v znení 

VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6b.j. a 1x9b.j. účinné od 8.7.2010 a

VZN obce Bánov č.2 o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6b.j. a 1x9b.j. 

účinné od 1.3.2012. V prípade nejasností Vám budú podané požadované informácie na Obecnom úrade v Bánove na tel. čísle 035/6571142.

 

Výška nájmu v nájomných bytoch 1x6 b.j. a 1x9 b.j. 

1-izbový byt    
                    bez balkóna                                             s balkónom      
                    39,84 m2 x 2,9 €   =  115,54 €                 39,84 m2 x 2,9 €  =  115,54 €                
                    fond opráv          =     13,30 €                  fond opráv        =    13,30 €
                    režijné náklady  =       3,30 €                  režijné náklady =      3,30 €
                   1 % zo 115,54 €    =       1,20 €                  2 % zo 115,54 €  =      2,30 €    
                    Spolu:                   133,34  €                                              134,44 €
 
 
 2-izbový byt    
                    bez balkóna                                             s balkónom          
                      54,88 m2 x 2,9 € =  159,15 €                 54,88 m2 x 2,9 € =  159,15 €                
                    fond opráv           =    13,30 €                  fond opráv        =    13,30 €
                    režijné náklady   =       3,30 €                  režijné náklady =     3,30 €
                   1 % zo 159,15 €    =       1,60 €                  2 % zo 159,15 €  =     3,20 €    
                    Spolu:                    177,35  €                                            178,95  €
 
 
 
3-izbový byt    
                    bez balkóna                                               s balkónom          
                     77,59 m2 x 2,85 € =   221,13 €                77,59 m2 x 2,85 € =    221,13 €                
                    fond opráv            =      13,30 €                 fond opráv            =     13,30 €
                    režijné náklady     =       3,30 €                 režijné náklady     =      3,30 €
                   1 % zo 221,13 €      =          2,21 €                 2 % zo 221,13 €     =      4,42 €    
                    Spolu:                          239,94  €                                                  242,15  €
 
      
      Uchádzači, ktorým bude pridelený nájomný byt musia najneskôr v deň podpísania nájomnej zmluvy zložiť na účet vlastníka vedený vo VÚB Nové Zámky, č. účtu 170125-172/0200 resp. v pokladni vlastníka finančnú čiastku vo výške rovnajúcej sa 6 mesačným splátkam nájomného a nákladov, ktorá bude použitá ako finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného, nákladov, úhrad za prípadné poškodenie bytu ako aj iných pohľadávok, vzniknutých vlastníkovi voči nájomcovi.
 
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1x6