Navigácia

Obsah

Bytovky /staré/ 4x6.b.j.

Podľa čl. 3a bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v znení neskorších dodatkov a zmien sa na uvoľnené nájomné byty zostavuje poradovník uchádzačov o nájomné byty 4x6 b.j.
Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí na Obecný úrad priniesť žiadosť o pridelenie nájomného bytu (tlačivo sa nachádza na webovej stránke obce) spolu s prílohami.
Žiadosť o nájomný byt je potrebné odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu.


Komisia vyžiada a overí úplnosť nasledovných údajov predložených žiadateľom:
   a) meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko žiadateľa a osôb s ním bývajúcich
   b) dátum a miesto narodenia, rodinný stav a štátnu príslušnosť
   c) potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania žiadateľa, dĺžke uzavretej pracovnej                  zmluvy alebo doklad, že žiadateľ je samostatne zárobkovo činnou osobou.
   d) doklad o výške mesačného príjmu žiadateľa a osôb s ním bývajúcich za kalendárny rok               predchádzajúci roku, v ktorom podal žiadosť.
Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu a osoby s ním bývajúce, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, nesmie prevyšovať trojnásobok životného minima. Minimálne jeden z uchádzačov nesmie prekročiť vek 35 rokov.

 Hodnoty životného minima vypočítané z príjmu platné od 1.7.2013

Domácnosť
Životné minimum
domácnosti v €
3-násobok životného
minima v €
Jednočlenná(plnoletá FO)
198,09
594,27
Dvojčlenná(plnoletá FO + dieťa)
288,51
865,53
Dvojčlenná  (plnoletá FO + plnoletá FO)
336,28
1008,84
Trojčlenná ( plnoletá FO + 2 deti)
378,93
1136,79
Trojčlenná(plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa)
426,70
1280,10
Štvorčlenná(plnoletá FO + 3 deti)
469,35
1408,05
Štvorčlenná(plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti)
517,12
1551,36
Päťčlenná(plnoletá FO + 4 deti)
559,77
1679,31
Päťčlenná(plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti)
607,54
1822,62

 

Zároveň Vám oznamujeme, že všetky podrobnosti, súvisiace s prideľovaním nájomných bytov sú uvedené na webovej stránke obce Bánov v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi v znení 

Dodatku č. 1 k VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi účinné od 13.7.2007,

 VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov účinné od 7.9.2007 a 

VZN obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov účinné od 1.3.2012.

V prípade nejasností Vám budú podané požadované informácie na Obecnom úrade v Bánove na tel. čísle 035/6571142.

 

Výška nájmu v nájomných bytoch 4x6 b.j.

 3-izbový byt    

                    bez balkóna                                          s balkónom          

                    77,59 m2             =  109,54  €                77,59 m2              =  116,18 €                

                    fond opráv        =     13,28  €                 fond opráv         =   13,28 €

                    režijné náklady =      3,32  €                 režijné náklady =     3,32 €

                    Spolu:                       126,14 €                                          132,78 €

Uchádzači, ktorým bude pridelený nájomný byt musia najneskôr v deň podpísania nájomnej zmluvy zložiť na účet vlastníka, vedený vo VÚB Nové Zámky, č. účtu 170125-172/0200 resp. v pokladni vlastníka finančnú čiastku vo výške rovnajúcej sa 12 mesačným splátkam nájomného a nákladov, ktorá bude použitá ako finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného, nákladov, úhrad za prípadné poškodenie bytu ako aj iných pohľadávok, vzniknutých vlastníkovi voči nájomcovi.

Žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu