Navigácia

Obsah

 

František Bednárik

vedúci Správy majetku obce Bánov

SMO@banov.sk

 

 

mobil: 0904 442 446

Štúrova ul. – budova bývalého obecného podniku služieb

- realizáciu opráv, údržbu a vykurovania budov obecného majetku
- údržbu miestnych komunikácií
- dopravné značenie v obci
- údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev
- údržbu miestnych cintorínov
- odvoz tuhého komunálneho odpadu
- čistenie obce
- údržbu a opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
- odvoz dažďových vôd a fekálií
- nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a obecného rozhlasu