Navigácia

Obsah

Obecný   úrad  BánovObecný úrad Bánov

Hviezdoslavova 34

941 01 Bánov

 

 

 
ÚRADNÉ   HODINY
 
PONDELOK
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
UTOROK
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 
STREDA
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
ŠTVRTOK
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
PIATOK
8:00 - 12 :00
 
  
Sekretariát:
 Ivana Kršáková
oubanov@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142
- zastupujúca matrikárka pre Obec Bánov
- evidencia došlej pošty
- povolenia umiestnenia reklamných zariadení
- malý zdroj znečisťovania ovzdušia
- zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
- evidencia sťažností, oznámení a podnetov občanov
- čas predaja v predajniach a prevádzkach na území obce Bánov
- prevádzkovanie výherných a nevýherných hracích prístrojov
- výrub drevín
 
Finančné oddelenie :
Erika Palacková - hlavná účtovníčka
Palackova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142
 -rozpočtovú agendu pre obec podľa rozpočtových kapitol vrátane záverečného      účtu
-komplexné vedenie účtovníctva obce a styk s peňažnými ústavmi
-finančné operácie obce
-evidenciu záväzkov a pohľadávok obce
-oblasť prenesených kompetencií zo štátnej správy
-evidenciu poskytnutých prostriedkov obcou iným subjektom
-sleduje tvorbu a čerpanie fondov obce
 
Finančné oddelenie:
Renáta Cmarová - materiálna účtovníčka
 cmarova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142
- vedie agendu žiadostí o pridelenie nebytových priestorov obce Bánov
- vyhotovuje nájomné zmluvy o užívaní pozemkov a nehnuteľností v majetku obce,
- sleduje inkaso
- účtuje splátky nájomného na základe nájomných zmlúv
- vykonáva všetky ekonomické činnosti so správou obecného majetku
- vyhotovuje a eviduje faktúry za poskytnuté služby
 
Personalistika a mzdy, sociálne veci a opatrovateľská služba,
spolupráca s ÚPSVaR NZ:

 

Ing. Daniela Holubcová - mzdová účtovníčka

 

holubcova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142
- opatrovateľská služba
- jednorázové dávky sociálnej pomoci
- poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov
- osvedčenie listín a podpisov na listinách
- mzdy, personalistika
- stravovanie dôchodcov  
- zastupujúca matrikárka
 
Dane a poplatky:
Jana Mazúchová
Mazuchova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142
- výber správnych poplatkov
- evidencia a inkasácia dane z nehnuteľnosti
- výber poplatku za zber TKO, rozhlasové relácie
- vydáva rozhodnutia - DzN, TKO, pes
- evidencia, povolenia a poplatky za trhové miesto
- evidencia a inkasácia poplatku za psa
- evidencia SHR (súkromne hospodáriaci roľník) a vydaj osvedčenia SHR
- osvedčenie listín a podpisov na listinách
 

Matrika:

Eva Poláková
 Polakova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142
- evidencia obyvateľstva a vedenie matriky
- osvedčenie listín a podpisov na listinách
- vydáva listinu o určení resp. zrušení súpisného a orientačného čísla stavbe
- vykonáva zmeny a zápisy v registri adries
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy a odpisy z registra trestov
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z Obchodného registra
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z listov vlastníctva
- vedie príručnú registratívu a vyhotovuje štatistické výkazy
- vedie agendu ochrany osobných údajov podľa príslušných zákonov a predpisov
- vydávanie voličských preukazov vo voľbách
- rozhodnutia na prevoz telesných pozostatkov,
- rybárske lístky
 
Obecné Kultúrne Stredisko:
Bc. Matúš Ohrádka
kultura@banov.sk
035 / 6571 142, mobil 0911 445 466
- organizuje a spoluorganizuje obecné podujatia, kultúrne slávnosti, jarmoky, koncerty, divadelné predstavenia, charitatívne i spoločenské podujatia v kultúre
- úzko spolupracuje pri kultúrnych a športových podujatiach so ZŠ s MŠ
- koordinuje a spolupracuje so spoločenskými orgnizáciami
- rozvíja záujmovo - umelecké, tvorivé a voľnočasové aktivity
- zabezpečuje vysielanie obecného rozhlasu po obsahovej stránke
- zabezpečuje prevádzkovú činnosť a celkovú využiteľnosť Kultúrneho domu
- zabezpečuje a riadi preberanie a odovzdávanie riadov, kuchyne, zodpovedá za nachádzajúci sa inventár
- spolupracuje s Káblovou televíziou Bánov oblasti tvorby obrazového vysielania
- zodpovedá za webovú stránku obce Bánov
 
Obecné Kultúrne stredisko:
Ján Kvasňovský
- prevádzkový pracovník v Kultúrnom dome
 
Obecné Kultúrne stredisko:
Marta Klučková
- upratovačka
 
Knižnica :
Miroslav Klobučník
kniznica.banov@gmail.com
Tel.: 035 / 6571 142
Mobil: 0903 469 381
- knihovnícke práce
- vedenie knižnice 
 
Opatrovateľky :
Miroslava Selická
Vlasta Palacková
Zuzana Šimuneková
 
Obsluha kamerového systému :
Rudolf Kuraj
 
Správa majetku obce (SMO):
František Bednárik
SMO@banov.sk
Štúrova ul. – budova bývalého obecného podniku služieb
mobil: 0904 442 446
- realizáciu opráv, údržbu a vykurovania budov obecného majetku
- údržbu miestnych komunikácií
- dopravné značenie v obci
- údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev
- údržbu miestnych cintorínov
- odvoz tuhého komunálneho odpadu
- čistenie obce
- údržbu a opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
- odvoz dažďových vôd a fekálií
- nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
 
Správa majetku obce (SMO) :
Jozef Mazúch - šofér
Juraj Macek - šofér
Peter Rácek - šofér
 
Správa majetku obce (SMO):
Slávko Belák
Peter Toman
- prevádzkový pracovník
 
Správa cintorína:
Marián Zajíček
mobil: 0903 150 002
- zabezpečuje správu pohrebísk
- vedie evidenciu hrobových miest
- stará sa o vzhľad pohrebiska
- povoľuje stavebné práce pri zriadení hrobu
- pripravuje Dom smútku k smútočnému obradu  
 
Športový areál:
Michal Šimunek
- prevádzkový pracovník
 
Športový areál:
Monika Mrázová
- upratovačka
 
Kosenie verejných priestranstiev:
Peter Guláš
Ľudovít Guláš