Navigácia

Obsah

Plán práce zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2009

Typ: ostatné
-

Termíny:

Zasadnutia obecnej rady: Zasadnutia obecného zastupiteľstva:
19. augusta 2009 26. augusta 2009
14. októbra 2009 21. októbra 2009
9. decembra 2009 16. decembra 2009
 August:

- Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ

- Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2009 – Regina Rosivalová, Erika Palacková

- Správa o činnosti a využiteľnosti KD za I. polrok 2009 – p. Danka Čelková

- Správa o činnosti a hospodárení TJ Lokomotíva Bánov za I. polrok 2009

- Správa o činnosti a hospodárení Športovo-streleckého klubu Bánov za I. polrok 2009 – p. Ľ. Babin

- Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok 2009 – PaedDr. Zdenka Klučková

- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2009 – Helena Kramárová

- Organizačné otázky, rôzne


Október:

- Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ

- Správa o inkasácii dane z nehnuteľnosti v r.2009 – Jana Mazúchová

- Správa o inkasácii TKO v r. 2009 – Veronika Šimuneková

- Správa o plnení rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti za III. štvrťrok 2009 – Regina Rosivalová, Erika Palacková

- Návrh na zabezpečenie inventarizácie majetku obce – Erika Palacková, Eva Poláková

- Organizačné otázky, rôzne


December:

- Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ

- Návrh plánu práce OR a OZ na I. polrok 2010 – Mgr. Peter Rácek

- Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisii v obci –Ing. Agnesa Ruschková

- Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku a ŽP – Peter Hrala

- Správa o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry – Adrián Ohrádka

- Správa o činnosti komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu – Mgr. Marek Vittek

- Návrh rozpočtu obce na rok 2010 – Regina Rosivalová, Erika Palacková

- Plán práce všetkých komisií na I. polrok 2010 – predsedovia komisií

- Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na I. štvrťrok 2010

- Návrh kultúrneho a športového kalendára na rok 2010 – Danka Čelková

- Organizačné otázky, rôzne


Zostavil: Mgr. Peter Rácek


Správy žiadam predložiť včas, podľa rokovacieho poriadku OZ, zapisovateľke A. Brezíkovej v počte 16 ks.
 


Vytvorené: 21. 8. 2009
Posledná aktualizácia: 21. 8. 2009 00:00
Autor: