Navigácia

Obsah

VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
-

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o B á n o v

 

Číslo: VIII/2007 Bánov 25.11.2007

 

 

 

Z Á P I S N I C A

 

 

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 19. novembra 2007 t.j. v pondelok o 19.00 hod. v malej zasadačke KD Bánove, s nasledovným programom:

 

 

 

1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková - starostka obce

 

 

2. Výstavba nájomných bytov 2 x 6 b.j. a 2 x 9 b.j. Bánov

PhDr. Helena Juríková - starostka obce

 

 

3. Súhlas s odpredajom časti pozemku pre ZsE distribúcia a.s. Bratislava - trafostanica

 

 

4. Diskusia a záver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce

PhDr. Helena Juríková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r í t o m n í

 

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci p. Juraj Oremus.

Z a s a d a n i e

 

1.) VIII. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku VIII. mimoriadneho zasadania OZ určila p. Ľubicu Lörincovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Martin Dananai a p. Jozef Oremus.

 

Starostka obce prečítala body rokovania a požiadala poslancov o doplnenie programu o bod: Odpredaj časti pozemku pre ZSE distribúcia a.s. Bratislava potrebný na umiestnenie trafostanice, kvôli rekonštrukcii elektrických sietí v obci. Požiadala poslancov, či s doplnením programu súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy.

Žiaden z prítomných poslancov nemal námietky. Starostka obce dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie predloženého programu tak, ako bol doplnený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

 

Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslancov za prijatie programu (Ing. Marek Mráz, Jozef

Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška,

proti: 0 Mgr.D.Juríková, Ing.A.Ruschková, A.Ohrádka,

M.Dananai, Regina Rosivalová)

zdržal sa 0

 

Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz a Ing. Milan Paška. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslanci - všetci prítomní poslanci proti 0

zdržal sa 0

 

2.) Výstavba nájomných bytov 2 x 6 b.j a 2 x 9 b.j. Bánov: Starostka obce upovedomila poslancov s dôvodmi na zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 27.6.2007 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo výstavbu druhej etapy nájomných bytov „2 x 6 b.j. a 2 x 9 b.j. Bánov" za už jestvujúcimi bytovkami. Obec začala stavebné konanie, pri ktorom dvaja účastníci konania podali námietky voči plánovanej výstavbe. Stavebný úrad zvolal územné konanie, ktoré sa uskutočnilo 15.11.2007 a práve tam boli vznesené námietky predpojatosti a zaujatosti p. Klobučníkom a námietka i zo strany podnikateľa p. Duchoňa. Keďže by sa opakovala situácia spred 2 rokov, keď Krajský súd zamietol podanie p.Klobučníka, potom mu najvyšší súd vyhovel a zrušil Územné rozhodnutie aj Stavebné povolenie vydané stavebným úradom a potvrdené Krajským stavebným úradom. Problém sme boli ešte v ten istý deň konzultovať na Krajskom stavebnom úrade v Nitre, ktorý naše aktivity opäť podporil. Problém ďalšej výstavby nájomných bytov je viac v rovine osobného postoja majiteľov susedných pozemkov: pp. Duchoňa a p. Klobučníka. Hlavne p. Klobučník nie je

 

 

ochotný akceptovať snahu obce. Keďže sa obávam podobných problémov ako pred rokom, rozhodli sme sa pre osobný rozhovor s p. Klobučníkom na obecnom úrade dňa 16.11.2007. Z rozhovoru vyplynulo, že jedinou prijateľnou alternatívou pre neho je výstavba „1 x 6 b.j a 1 x 9 b.j Bánov" a zvyšok pozemku zalesniť a navŕšiť kopec. Ak nebudeme jeho požiadavky akceptovať, bude stavebné konanie odďaľovať a urobí všetko pre oddialenie výstavby aspoň na 3 roky. Je teraz na Vás, na obecnom zastupiteľstve, či zmeníte uznesenie a budeme stavať 2 bytovky, alebo prijať nejaké rozhodnutie ako ďalej. Prednosta OcÚ p. Rácek doplnil, že p. Klobučník požaduje oddeliť parcely svahom a zeleňou. P. Jozef Oremus sa vyjadril k výstavbe bytov pozitívne, pretože 3 roky bojujeme so súdmi, obec stratila finančné prostriedky či už pri vypracovaní projektovej dokumentácie a pri vybavovaní potrebných písomností. Navrhujem stavať 2 bytovky, na tom pozemku čo zostane vybudovať garáže, popredať ich a tie peniaze použiť na nákup nových pozemkov, kde bude možná výstavba ďalších nájomných bytov. Ešte doporučil dohodnúť sa s p. Duchoňom ohľadne vybudovanej príjazdovej cesty do jeho areálu, ktorú by obec mohla používať ako príjazdovú cestu ku garážam a p. Duchoňovi dať náhradný pozemok z druhej časti a to z časti plánovaného priemyselného parku. Od motorestu získať pozemok na peší prechod na ul. Mlynskú. V krátkej diskusii sa poslanci zhodli, že toto je najschodnejšie riešenie. Starostka obce dala hlasovať, kto je za zmenu uznesenia číslo V/20070627 kde boli odsúhlasené 4 bytovky, tak, že výstavba sa uskutoční „1 x 6 b.j a 1 x 9 b.j. Bánov"

 

Hlasovanie: za hlasovalo 10 poslancov - jednomyseľne (počas rokovania prišiel proti 0 poslanec p. Peter Hrala)

zdržal sa 0

 

 

3.) Odpredaj časti obecného pozemku pre ZSE distribúciu a.s. Bratislava - Prednosta OcÚ Mgr. Peter Rácek pripomenul poslancom, že ešte v r. 2005 obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj časti pozemku par.č. 164/25 o výmere 13 m2 t.j. na zatáčke v centre obce na ul. Šurianskej, vo dvore kde sídli predajňa obuvi a opravovňa a predajňa bicyklov. Spomínaný pozemok potrebovala vtedy Západoslovenská energetika a.s. Nové Zámky na vydanie stavebného povolenia „Zahustenie a rekonštrukcia nn", aby tam umiestnili trafostanicu. Dnes však telefonovali a poslali e-mailom požiadavku na zmenu uznesenia z dôvodu, že vlastníctvo prešlo z energetických zariadení a s tým súvisiacich nehnuteľností na novovytvorenú spoločnosť ZSE distribúcia, a.s. Bratislava. Starostka obce dala o zrušení prijatého uznesenia a prijatí nového uznesenia hlasovať.

 

Hlasovanie: za hlasovalo 10 jednomyseľne

proti 0

zdržal sa 0

 

4.) Diskusia - starostka obce vyzvala poslancov do diskusie. Otázku mal poslanec Mgr. Marek Vittek, ohľadne v minulosti už prerokúvaného nájmu štrkoviska pánom Zemešom. Chcel vedieť ako pokračujú rokovania s touto spoločnosťou. Odpovedal Mgr. Peter Rácek, ktorý hneď po prijatom uznesení odstúpiť od zmluvy s p. Zemešom poslal odstúpenie od zmluvy. V stredu príde JUDr. Zahorák, s ktorým urobia ďalšie potrebné kroky, ako vypratať štrkovisko, v zmluve je to asi (myslí si) 30 dní. Takže je ešte čas pripraviť sa na tieto ďalšie právne kroky.

 

 

Starostka obce vyzvala i ostatných prítomných k diskusným príspevkom. Nikto z prítomných nemal otázky a preto poprosila návrhovú komisiu prečítať konečný návrh na uznesenie, ktorý znie:

 

 

U z n e s e n i e č. VIII/20071119

z VIII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

19. novembra 2007 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Návrh na uznesenie:

 

R U Š I :

 

- uznesenie XXXIV./2005.08.24. o odpredaji pozemku pre Západoslovenskú energetiku a.s. Nové Zámky

na výstavbu novej trafostanice

 

S Ú H L A S Í :

 

- so zmenou uznesenia číslo V/20070627 zo dňa 27. júna 2007 o druhej etape výstavby nájomných bytov 2 x 6 b.j. a 2 x 9 b.j. tak, že výstavba 2 x 6 b.j. a 2 x 9 b.j sa mení na výstavbu 1 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j. Bánov

 

- s odpredajom pozemku č. 164/25 o výmere 13 m2 - ostatné plochy, podľa Geometrického plánu č. 18/2006 vyhotoveného Ing. Miroslavom Kováčom zo dňa 7.4.2006 odčleneného z pozemku č. 164/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2 k.ú. Malá Kesa, zapísanú na LV č. 1 v Katastrálnom úrade Nitra Správa katastra Nové Zámky za jednotkovú cenu 150,- Sk/m2 pre ZSE distribúciu, a.s. Bratislava, IČO: 36361518

 

 

PhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.

Hlasovanie: za 10 poslancov jednomyseľne

proti 0

zdržal sa 0

 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Helena Juríková Mgr. Peter Rácek

starostka obce prednosta OcÚ

 

 

 

 

Overovatelia: Martin Dananai ......................................

 

Jozef Oremus .......................................

 

 

Zapísala: Ľubica Lörincová .................


Vytvorené: 27. 2. 2009
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2009 00:00
Autor: Super Admin