Navigácia

Obsah

XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
-
O b e c n é   z  a  s  t u  p i  t e ľ s  t v  o   B á n o v
Číslo: XX/2009                                                                                 Bánov 05.02.2009
 
 
 
 
 
 
 
Z Á P I S N I C A
 
 
 
 
 
 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 4. februára 2009 t.j.
v stredu o 16.30 hod. v zasadačke OcÚ  Bánov, s nasledovným programom:
 
 
 
1.       Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce
 
 
2.    Žiadosť o odpredaj a následné odkúpenie pozemku pod MK od NSK
             PhDr. Helena Juríková
 
 
3.   Diskusia a záver.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Starostka obce
                                                                                                          PhDr. Helena Juríková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P r í t o m n í
 
sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci p. Adrián Ohrádka, Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala a hlavná kontrolórka p. Anna Brezíková.
Z a s a d a n i e
 
1.)                                XX. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XX. mimoriadneho zasadania OZ určila p. Ľubicu Lörincovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Jozef Oremus a Ing. Milan Paška.
 
Starostka obce prečítala bod rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné mimoriadne zasadnutie OZ zvolané. Tento bod nadväzuje na uznesenie, ktoré ste prijali 23.10.2008, vo veci vypracovania europrojektu opatrenie č. 4.1.Regenerácia sídiel z ROP SR 2007-2013 na rekonštrukciu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev . Starostka obce vyzvala prítomných, aby predložili doplňujúce návrhy.
Žiaden z prítomných poslancov nemal doplňujúce body do programu rokovania. Starostka obce dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie predloženého programu tak, ako bol predložený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.     
 
Hlasovanie:      za hlasovalo   8  poslancov za prijatie programu (Ing. Marek Mráz, Jozef
Oremus, Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová,
proti:                0          Ing.A.Ruschková, Juraj Oremus , Martin Dananai
Regina Rosivalová)
zdržal sa          0                     
                          
Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: Mgr. Denisa Slížová, Juraj Oremus a Martin Dananai. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.
Hlasovanie:                    za hlasovalo    8  poslanci – všetci prítomní poslanci                                                                 proti                 0                     
                                     zdržal sa           0 
 
2.) Žiadosť o odpredaj a následné odkúpenie pozemku pod MK od NSK: Starostka obce upovedomila poslancov s dôvodmi na zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obec začala vybavovať v súlade s uznesením č. XVIII/20081023 potrebné doklady a k podaniu žiadosti o finančné prostriedky zo zdrojov EÚ sú i vysporiadané vlastnícke vzťahy pod miestnymi komunikáciami a chodníkmi. Pri podrobnej analýze sme prišli na to, že pod miestnou komunikáciou par.č. 2798/15 o výmere 3276 m2, vedenú ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Bánov nie sme vlastníkmi a aj táto je zahrnutá do projektu. Uvedená parcela je zapísaná na LV č. 4358 ako parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape pre vlastníka Nitriansky samosprávny kraj. Obec Bánov sa uchádza o finančné prostriedky zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu, opatrenie č. 4.1. Regenerácia sídiel z ROP SR 2007 – 2013 na rekonštrukciu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, v zmysle uznesenia č. XVIII/20081023 z 23.10.2008. Projekt je na 70 % spracovaný, no jeho najdôležitejšou podmienkou sú vysporiadané vlastnícke vzťahy a fakt, že súčasťou projektu musí byť centrum obce, ulice a chodníky, ktoré sú s centrom priamo spojené. Uvedená časť komunikácie (viď príloha) patrí k miestnym komunikáciám, tvorí od centra
 
začiatok ulice Kpt. Nálepku a jej pokračovaním je par.č. 2999/1 o výmere 10147 m2, ktorá je vo vlastníctve obce. Práve kvôli tomuto krátkemu úseku, ktorý je vo vlastníctve NSK, nespĺňame podmienku horeuvedeného projektu. Obec zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, vrátane tejto, preto je potrebné požiadať NSK o urýchlené riešenie tejto, pre nás veľmi nepríjemnej skutočnosti. K tomu však potrebujeme súhlas OZ a uznesenie.
 V krátkej diskusii poslanci kládli starostke obce doplňujúce otázky na objasnenie celého legislatívneho procesu. Starostka obce dala poslancom hlasovať: OZ súhlasí s podaním žiadosti obce o odpredaji a s následným odkúpením pozemku par.č. 2798/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3276 m2, nachádzajúceho sa pod miestnou komunikáciou, ktorý je vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, zapísaný na LV č. 4358 k.ú. Bánov
 
Hlasovanie:                    za hlasovalo    8 poslancov – jednomyseľne                                                                                         proti                 0                     
                                     zdržal sa           0 
 
3.) Diskusia – starostka obce vyzvala poslancov do diskusie. Keďže neboli žiadne diskusné  príspevky, poprosila návrhovú komisiu prečítať konečný návrh na uznesenie, ktorý znie:
 
U z n e s e n i e    č. XX/20090204
z  XX. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
4. februára 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánove
S Ú H L A S Í :
 
- s podaním žiadosti obce o odpredaj a s následným odkúpením pozemku par.č. 2798/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3276 m2, nachádzajúceho sa pod miestnou komunikáciou, ktorý je vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, zapísaný na LV č. 4358 k.ú. Bánov.
 
PhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.
Hlasovanie:                  za                     8 poslancov jednomyseľne
                                   proti                 0                     
                                   zdržal sa           0
 
 
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 
 
 
 
PhDr. Helena Juríková                                   
                                          starostka obce                                                         
 
 
 
Overovatelia:   Jozef Oremus                                    ......................................
 
Ing. Milan Paška                              .......................................
 
 
 
Zapísala: Ľubica Lörincová    .................

Vytvorené: 9. 2. 2009
Posledná aktualizácia: 9. 2. 2009 00:00
Autor: