Navigácia

Obsah

XXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
-
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o B á n o v
Číslo: XXI./2009 Bánov                          18. 02. 2009

Z Á P I S N I C AZ riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 18. februára 2009, t.j. v stredu so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
PhDr.Helena Juríková – starostka obce
2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho riadneho a mimoriadneho zasadnutia OZ
Mgr. Peter Rácek
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
4. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2008
Erika Palacková
5. Správa o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2008
František Bednárik
6. Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2008
Mgr. Marek Vittek
7. Správa o činnosti športovo-streleckého klubu Bánov za rok 2008
p. Ľubomír Babin a strelci
8. Príprava jarného upratovania a starostlivosť o zeleň
p. Peter Hrala
9. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisii v obci
Ing. Agnesa Ruschková
10. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2008
p. Anna Brezíková
11. Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2008
PaedDr. Zdenka Klučková
12. Využiteľnosť KD za II. polrok 2008
Danka Čelková
13. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku k 31.12.2008
Ľubica Holubcová
14. Organizačné otázky
- miniihrisko – umiestnenie, typ
- ponuka odkúpenie cukrárne
- žiadosť manželov Krutákových – odpredaj pozemku na Nitrianskej Osade
- žiadosť spolkov – Bánovčanka, Kesanka, Mrchane o prenájom priestorov v kine
- prístavba k telocvični ŠA
- odpredaj obecného motorového vozidla Škoda Felícia
- realizácia busty J. Hralu, informácia
- odsúhlasenie projektov na rekonštrukciu Domu smútku
- poplatky za odvoz veľkokapacitných kontajnerov
15. Diskusia
16. Záver Starostka obce
PhDr. Helena Juríková


 


P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine zo dňa 18.02.2009, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci p .Adrián Ohrádka a p. Juraj Oremus.
 

Z a s a d a n i e


1.) XXI. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku XXI. riadneho zasadania OZ určila p. Ľubicu Holubcovú. Za overovateľov zápisnice z XXI. riadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: Ing. Marek Mráz a Mgr. Marek Vittek.

Starostka obce prečítala program rokovania a požiadala poslancov, aby sa k navrhnutému programu vyjadrili. Ing. Agnesa Ruschková požiadala o hlasovanie ohľadne stiahnutia bodu 9, ktorým bola Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie v obci s odôvodnením, že správa bola podaná v decembrovom zastupiteľstve IXX/2008. Tiež Mgr. Marek Vittek požiadal o stiahnutie bodu 6 – Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2008 s tým, aby bola správa preložená do nasledujúceho riadneho OZ. Starostka obce dala hlasovať za stiahnutie bodu 9 a 6 z programu.

Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslancov - jednomyseľne
Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Jozef
Oremus, Peter Hrala, Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

Ing. Agnesa Ruschková sa vyjadrila, že v organizačných otázkach, konkrétne prístavba k telocvični ŠA, odpredaj obecného motor. vozidla Škoda Felícia, realizácia busty J. Hralu, odsúhlasenie projektov na rekonštrukciu Domu smútku, poplatky za odvoz veľkokapacitných kontajnerov, neboli vydané žiadne materiály, preto navrhuje, aby boli stiahnuté z programu. Prišiel pán Peter Hrala. Starostka obce dala hlasovať po jednotlivých bodoch za ich stiahnutie:
- prístavba k telocvični ŠA
Hlasovanie:
za hlasovalo: 1 Ing. Agnesa Ruschková
proti: 7 Ing. Marek Mráz, Ing. Regina Rosivalová,
Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška,
Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, Martin Dananai
zdržal sa: 1 Peter Hrala
- odpredaj Felície
Hlasovanie:
za hlasovalo: 1 Ing. Agnesa Ruschková
proti: 5 Ing. Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška,
Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, Martin Dananai
zdržal sa: 3 Peter Hrala, Ing. Marek Mráz, Mgr. Marek Vittek
- realizácia busty J. Hralu, informácia
Ing. Ruschková zareagovala na tento bod, že ak sa jedná iba o informáciu, sťahuje svoj návrh späť.
- odsúhlasenie projektov na rekonštrukciu Domu smútku
Hlasovanie:
za hlasovalo: 1 Ing. Agnesa Ruschková proti: 5 Ing. Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška,
Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, Martin Dananai
zdržal sa: 3 Peter Hrala, Ing. Marek Mráz, Mgr. Marek Vittek
- poplatky za odvoz veľkokapacitných kontajnerov
Hlasovanie:
za hlasovalo: 1 Ing. Agnesa Ruschková proti: 7 Ing. Marek Mráz, Ing. Regina Rosivalová,
Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška,
Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, Martin Dananai
zdržal sa: 1 Peter Hrala


Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie týchto poslancov: Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Denisa Slížová, p. Regina Rosivalová. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.
Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslancov
Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Jozef
Oremus, Peter Hrala, Martin Dananai

proti: 0
zdržal sa 0
Starostka obce dala hlasovať za upravený program XXI./2009:
Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslancov - jednomyseľne
Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Jozef
Oremus, Peter Hrala, Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

2.) Kontrola uznesenia z riadneho zasadnutia OZ č. IXX/2009 a mimoriadneho zasadnutia OZ č. XX/2009 - Slova sa ujal prednosta OcÚ Mgr. Peter Rácek, ktorý prečítal predošlé prijaté uznesenia. Nechal priestor poslancom vyjadriť sa. Žiadne pripomienky neboli, preto starostka obce dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie uznesenia: OZ berie na vedomie kontrolu uznesenia z IXX./2009 riadneho zasadnutia OZ a z XX./2009 mimoriadneho zasadnutia OZ.Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslancov
Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Jozef
Oremus, Peter Hrala, Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa 0

2.)Voľba hlavného kontrolóra. Do volebnej komisie boli navrhnutí : Martin Dananai, Jozef Oremus, Mgr. Peter Rácek. Starostka obce dala hlasovať za odsúhlasenie členov volebnej komisie.
Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslancov
Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Jozef
Oremus, Peter Hrala, Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa 0
P. Regina Rosivalová navrhla, aby bolo tajné hlasovanie. Starostka obce dala hlasovať za tajné hlasovanie:
Hlasovanie: za hlasovalo 8 poslancov
Ing. Marek Mráz,Regina Rosivalová,
Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška
Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
Peter Hrala, Martin Dananai
proti: 1 Ing. Agnesa Ruschková
zdržal sa 0

Prednosta obce otvoril obe zapečatené obálky a skontroloval, či obsahujú všetky náležitosti k uchádzaniu sa o miesto hlavného kontrolóra obce. Obidvaja kandidáti splnili podmienky podľa litery zákona. Ing. Agnesa Ruschková vyzvala oboch uchádzačov: p. Helenu Kramárovú a Mgr. Jána Šimunka, aby sa predstavili, čo aj urobili a mohlo sa pristúpiť k voľbe.
Výsledky I. kola : bolo vydaných 9 hlasovacích lístkov, odovzdaných 9 hlasovacích lístkov a platných bolo 9 lístkov. Za p. Helenu Kramárovú hlasovalo 5 poslancov a za Mgr. Jána Šimunka 4 poslanci. Keďže za zvolenie hlavného kontrolóra obce bola potrebná nadpolovičná väčšina, pristúpilo sa k II. kolu. Výsledky II. kola: bolo vydaných 9 hlasovacích lístkov, odovzdaných 9 hlasovacích lístkov a platných bolo 9 lístkov. Za p. Helenu Kramárovú hlasovalo 5 poslancov a za Mgr. Jána Šimunka 4 poslanci. Keďže v II. kole platilo pravidlo vyššieho počtu hlasov, za hlavnú kontrolórku obce bola zvolená p. Helena Kramárová. Bola prečítaná zápisnica a starostka obce skonštatovala, že voľby prebehli v zmysle zákona.

4.) Správa o plnení rozpočtu obce – správu podávala p. Erika Palacková a na OZ bola prečítaná predsedníčkou finančnej komisie p. Reginou Rosivalovou po jednotlivých položkách. Ing. Marek Mráz sa vyjadril, aby boli vyselektované najdôležitejšie kapitálové výdavky a nimi sú: zakúpenie traktora, nehnuteľnosť na Malinovského ulici, nehnuteľnosť na ČA – budúci Dom ľudových tradícií, mulčovač, osobné motor. vozidlo Opel a tiež investícia v bytovkách 1x6 b.j. a 1x9 b.j., ktorá činí 1 122 000,-Sk. Na margo správy o plnení rozpočtu hlavná kontrolórka obce p. Anna Brezíková vyjadrila pochvalu a uznanie p. Františkovi Bednárikovi za celkové príjmy do rozpočtu obce oproti predchádzajúcemu roku 2007 a to za práce s plošinou a práce s fekálom. K správe sa nik iný nevyjadroval, preto starostka obce dala hlasovať, kto je za schválenie správy o plnení rozpočtu za rok 2008. Správa bola jednomyseľne schválená.

5.) Správa o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2008 - starostka obce odovzdala slovo p. Františkovi Bednárikovi , ktorý správu prečítal. Príjmy Správy majetku obce za rok 2008 činili
1 543 920,-Sk a výdavky boli 1 536 247,-Sk. Ing. Marek Mráz položil otázku, či vývoz fekálií ZŠ s MŠ by sa nemohol cenou prispôsobiť len skutočným nákladom, na čo mu prednosta obce Mgr. Peter Rácek vysvetlil, že ceny za ťahanie odpadu sú prispôsobené občanom Bánova a sú v nej zahrnuté náklady ako je spotreba nafty, či poplatky platené ČOV Šurany. Tiež oznámil poslancom, že bude zakúpená drtička na biologicky rozložiteľný odpad, čím by sa odbúralo jesenné pálenie. Ing. Agnesa Ruschková sa spýtala, že kam sa bude dávať podrvený odpad, na čo jej Mgr. Peter Rácek odpovedal, že sa musí vytvoriť zberný dvor, ktorý po dohode s Poľnohospodárom a.s., Nové Zámky by mal byť v ich priestoroch. Ing. Milan Paška sa vyjadril ohľadne enviromentálneho fondu, kde sú stanovené prísne kritéria a po ich nedodržaní sú ťažké postihy, pretože fond si dáva podmienky týkajúce sa ochrany životného prostredia. Mgr. Peter Rácek poukázal na rastúcu krivku pri vyseparovanom odpade, čo je veľmi chvályhodné. Starostka obce dala hlasovať, kto je za schválenie Správy o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2008. Správa bola jednomyseľne schválená.

6.) Správa o činnosti športovo-streleckého klubu Bánov za rok 2008 – správu predložil p. Ľubomír Babin, ktorý zhodnotil dosiahnuté výsledky, ktoré sú na vysokej úrovni. Poukázal na nemalé výdavky spojené s ich činnosťou, či už sa jedná o štartovné, náboje, vzduchovka stojí okolo 1 300 €. Tiež skutočnosť, že okrem vlastných športových aktivít na opravách a údržbe strelnice, či prípravách technického zariadenia odpracovali vyše 500 hodín, svedčí o ich snahe a zodpovednom prístupe. Starostka obce poďakovala za vyčerpávajúcu správu a verejne poďakovala p. Ľubomírovi Babinovi za reprezentáciu Bánova a vedenie streleckého klubu. Prisľúbila mu, že keď príde na OcÚ, dohodnú sa na ďalšom postupe pri financovaní. Správa bola jednomyseľne zobratá na vedomie.

7.) Príprava jarného upratovania a starostlivosť o zeleň – správu predložil Peter Hrala, ktorý sa spýtal p. prednostu, či zistil informáciu o dopravnej značke pri Nitrianskej Osade, na čo Mgr. Peter Rácek odpovedal, že je to štátna cesta a stanovisko musia zaujať policajti. Čo sa týka výsadby zelene, pri autobusovej zastávke v centre dediny pri ul. Kukučínovej sa nasadia stromy a na návrh p. Babina v sihoti pri vode sa nasadia dva rady topoľov na odhlučnenie. Mgr. Marek Vittek položil otázku, či by sa zber komodít, ktorý sa uskutočňuje párkrát do roka, nemohol presunúť do neskorších hodín, na čo p. Bednárik odpovedal, že nie je žiadnym problémom a bolo dohodnuté, že čas sa presunie z 15 °°hod na 17 °°hod. Správa bola jednomyseľne zobratá na vedomie.

8.) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2008 – správu predložila hlavná kontrolórka obce p. Anna Brezíková. Poslanci ju dostali na preštudovanie spolu s ostatnými materiálmi a s pozvánkou. P.Brezíková poprosila prítomných, aby sa k správe vyjadrili, prípadne položili otázky. Tiež zhodnotila činnosť šiestich rokov, počas ktorých bola hlavnou kontrolórkou obce. Vyslovila pochvalu na obecný archív, skonštatovala pokles pohľadávok TKO a DZN. Za rok 2008 sú evidované pohľadávky za daň z nehnuteľnosti v sume 15 600,-Sk. Rovnako vyjadrila spokojnosť nad hospodárskymi výsledkami obce. Správa bola jednomyseľne zobratá na vedomie.

9.) Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2008– správu podala PaedDr. Zdenka Klučková. V sumárnej tabuľke boli rozpísané príjmy podľa jednotlivých položiek, kde celkový rozpočet na rok 2008 činil 13 046 000,-Sk. Starostka obce PhDr. Helena Juríková poďakovala za pomoc pri bezplatnom poskytnutí priestorov telocvične v areále ZŠ deťom i dospelým, keď prebiehala rekonštrukcia telocvični v ŠA. P. Regina Rosivalová mala otázku, čo konkrétne zahŕňa vo výdavkovej časti pokuty a penále suma 24 000,- Sk, na čo jej PaedDr. Zdenka Klučková odpovedala, že to je pokuta vyrubená za to, že nezamestnávajú zdravotne ťažko postihnutých. Správa bola jednomyseľne zobratá na vedomie.

10.)Využiteľnosť KD za II. polrok 2008 – správu podala p. Danka Čelková, ktorú p. prednosta ospravedlnil z OZ z dôvodu čerpania dovolenky. Starostka obce oznámila poslancom, že nemalé finančné prostriedky išli na zakúpenie obecných riadov, tiež že pri rekonštrukcii telocvični boli priestory v KD poskytnuté na cvičenie. Žiadne pripomienky, ani otázky neboli, preto dala hlasovať za zobratie správy na vedomie. Správa bola jednomyseľne zobratá na vedomie.

11.) Správa o výsledkoch inventarizácie majetku k 31.12.2008 – správu podala p. Ľubica Holubcová. V správe boli rozpísané prírastky a úbytky majetku obce a hodnota majetku obce k 31.12.2008 podľa jednotlivých tried. Starostka obce dala hlasovať, kto je za schválenie Správy o výsledkoch inventarizácie majetku k 31.12. 2008. Správa bola jednomyseľne schválená.

12.) Organizačné otázky
Typ a umiestnenie ihriska Prednosta Mgr. Peter Rácek dal na výber ihriská s dvomi rozmermi, prvý typ 40 m dĺžka, 20 m šírka, druhý typ 33 m dĺžka, 18 m šírka. Vláda nám na ihrisko poskytne 1 240 000,-Sk a ostatné treba dofinancovať z rozpočtu obce. Pri ihrisku je dôležité podložie, na ktorom sa neoplatí šetriť, lôžko musí byť kvalitné. Pri prvom type by bolo dofinancovaných ešte na podložie 800 000,-Sk, pri druhom type ešte 500 000,-Sk. Na výber je povrch všestranný, nízky vlas a kremičitý piesok. Doporučovaný je umelý trávnik tretej generácie. Bolo by vhodné mať podložky pred ihriskom a je nutné zaangažovať človeka, ktorý by sa o trávnik a jeho využívanie staral. Do dvoch týždňov príde návrh zmluvy, prvý dátum je daný 30. júna, posledný 31. júla, dovtedy musí byť lôžko hotové, aby sa mohol namontovať vrch.
Vystúpila pani riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Zdenka Klučková s tým, že v mene správnych rozhodnutí poslancov verí v správne umiestnenie ihriska a to v areále ZŠ. Ing. Milan Paška sa spýtal na spoplatnenie a využitie cez prázdniny, na čo mu p. riaditeľka odpovedala, že bude na prevádzku a údržbu poverený jeden človek. Mgr. Marek Vittek skonštatoval, že umelé povrchy sa využívajú v zimnom a prechodnom období, že všetko má svoje pozitíva a negatíva. Mgr. Peter Rácek sa vyjadril, že na ihrisko bude záruka 6 rokov a vydržať by malo minimálne 15 rokov. P. Jozef Oremus odporúča väčšie a drahšie ihrisko, nech je prispôsobené dnešnej dobe a podľa jeho názoru by malo mať povrch tretej generácie. Do debaty sa zapojil aj z radu hostí Ing. Roman Zeleňák, ktorý navrhol umiestniť k ihrisku kamerový systém a prisľúbil, že pomôže zohnať sponzorov na prispievanie. Ing. Marek Mráz zhodnotil, že takáto ponuka sa neodmieta, treba ju využiť. Povedal, že sa mu páči táto konštruktívna debata a má sa položiť otázka, či obec investuje do ihriska takú sumu. Poslanci sa dohodli na umiestnenie ihriska v priestoroch ZŠ, s rozmermi 40m/20m, trávnikom tretej generácie a so základným osvetlením. Starostka obce dala za túto alternatívu hlasovať.
Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslancov
Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Jozef
Oremus, Peter Hrala, Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa 0
Žiadosť manželov Krutákových na odpredaj pozemku na Nitrianskej osade. Starostka obce vysvetlila poslancom situáciu cez geometrický plán. Žiadajú si odkúpiť 60 m2 z dôvodu, že na tomto pozemku majú postavenú murovanú chatu a pôda sa nachádza v priestore ich oplotenia. Starostka obce dala hlasovať za schválenie ich žiadosti.
Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslanci – všetci prítomní poslanci proti 0
zdržal sa 0
Žiadosť spolkov Mrchane, Bánovčanka, Kesanka o prenájom priestorov v kine. Starostka obce prečítala žiadosť a vyjadrila sa, že priestoroch kina sa momentálne nachádzajú všetky stroje z posilňovne. Postavila otázku ako by to bolo v zimných mesiacoch s vykurovaním. Poslanci sa zhodli, že na poskytnutie priestorov kinosály na nácvik momentálne nie je vhodný čas a navrhli zobrať správu na vedomie. Správa bola jednomyseľne zobratá na vedomie.
Prístavba k telocvični ŠA – prednosta OcÚ nakreslil jednotlivé varianty, konkrétne tri varianty. Prvý variant bol predložený vo forme štúdie na predchádzajúcom OZ, je to návrh Mgr. Mareka Vitteka, ktorý zdôraznil, že všetci predsedovia športových oddielov sa na ňom zhodli a bolo by dobré ho odsúhlasiť. Celkové náklady by sa mali pohybovať okolo 4 000 000,-Sk. Ďalšia alternatíva bola navrhnutá p. Jozefom Oremusom, kde sa využíva výška budovy a jedna strana by bola vďaka prístavbe zateplená. Poslanci sa nevedeli dohodnúť, preto starostka obce dala hlasovať za variant Mgr. Mareka Vitteka.


Hlasovanie: za hlasovali 4 poslanci
Ing. Marek Mráz, Mgr. Marek Vittek
Ing. Milan Paška, Peter Hrala

Proti: 4 Regina Rosivalová, Mgr. Denisa Slížová,
Jozef Oremus, Martin Dananai
zdržal sa 1 Ing. Agnesa Ruschková
Starostka obce dala hlasovať za variant p. Jozefa Oremusa.
Hlasovanie: za hlasovali 4 poslanci
Regina Rosivalová, Mgr. Denisa Slížová,
Jozef Oremus, Martin Dananai

Proti: 4 Ing. Marek Mráz, Mgr. Marek Vittek
Ing. Milan Paška, Peter Hrala

zdržal sa 1 Ing. Agnesa Ruschková

Po neodsúhlasení ani jednej z alternatív bolo jednomyseľne schválené zvolanie mimoriadneho OZ do dvoch týždňov, kde p. Jozef Oremus prinesie vypracovanú štúdiu.
Ďalším bodom bola ponuka od manželov Rosivalových na odkúpenie cukrárne. Ing. Marek Mráz sa spýtal, aké bolo stanovisko rady, na čo mu starostka obce odpovedala, že OR nedoporučila budovu odkúpiť. Nie je daná žiadna účelnosť použitia a pre obec je to neadekvátna investícia. P. Jozef Oremus sa vyjadril, že obec čakajú investície iného druhu, prikláňa sa k nie. Ing. Agnesa Ruschková ocenila túto ponuku s tým, aby sme si do budúcnosti nezahatali cestu k jej možnej kúpe, aj keď vie, že obec nemá momentálne finančné prostriedky na jej kúpu. Mgr. Marek Vittek navrhol zobrať túto ponuku na vedomie, čo aj bolo poslancami jednomyseľne zobraté.
- Odpredaj obecného motorového vozidla Felícia, prednosta OcÚ sa k tomuto návrhu vyjadril, že po zakúpení nového automobilu Opel, sa Felícia stala nepotrebnou a to hlavne kvôli jej technickému stavu a opotrebovanosti. Je nutné k motorovému vozidlu vypracovať znalecký posudok a ponúknuť ho na predaj cez autobazár. Starostka obce dala hlasovať, kto je za odpredaj Felície.
Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslanci – všetci prítomní poslanci proti 0
zdržal sa 0
Realizácia busty J. Hralu- starostka obce oznámila poslancom, že z MK SR prišlo oznámenie, že naša požiadavka zhotovenia busty J. Hralu bude zrealizovaná, po predložení všetkých potrebných náležitostí k poskytnutiu dotácie.
Odsúhlasenie rekonštrukcie domu smútku – starostka obce objasnila poslancom situáciu ohľadne malých priestorov v Dome smútku, ktoré nevyhovujú pri slúžení pohrebných omší, je nutné dať opraviť strechu. Opísala zrekonštruovaný Dom smútku v Dvoroch nad Žitavou, je s prístreškom a drevenou zvonicou. Keď sa robil urnový háj, projektant už vtedy navrhol jeho rekonštrukciu, hlavne vyriešenie jeho juhozápadnej orientácie. Poslanci sa vyjadrili, že je potrebné dať vypracovať dva návrhy a potom pristúpiť k realizácii. Starostka obce dala hlasovať za vypracovanie dvoch štúdií.
Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslanci – všetci prítomní poslanci proti 0
zdržal sa 0
Poplatky za odvoz veľkokapacitných kontajnerov – prednosta OcÚ vysvetlil, že ceny sú postavené len pre obyvateľov Bánova a to konkrétne prenájom kontajnera na 1 deň – 1€, nakladanie a vykladanie 15 min – 2 € a cena za 1 km 1,2 €. Starostka obce dala hlasovať za odsúhlasenie poplatkov.
Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslanci – všetci prítomní poslanci proti 0
zdržal sa 0

18. ) Diskusia – Starostka obce PhDr. Helena Juríková vyzvala poslancov k diskusným príspevkom. Do diskusie sa zapojil p. Branislav Oremus s otázkou, že kedy bude pri moste v ŠA zrealizované dokončenie vsakovacieho kanála, pretože finančná komisia v minulom roku vyčlenila na tento zámer 100 000,-Sk. Poslanci doporučili, aby boli na kanál uvoľnené finančné zdroje a kanál bol dokončený. Starostka obce dala hlasovať a tento bol bol jednomyseľne schválený. Ing. Marek Mráz sa spýtal ako vyzerá nájomná zmluva ohľadne Čajovne, kde mu bolo vysvetlené, že zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a 10 rokov sa nebudú platiť energie z dôvodu kompenzácie rekonštrukcie budovy. Bude braný ohľad na to, či to vyhovuje hygiene a je zabezpečený podvojný odber energie. Ďalej sa Ing. Marek Mráz vyjadril, že zastávka centre dediny veľmi osvetľuje vodičov vo večerných hodinách pri jazde, čo sa s tým dá urobiť. Starostka obce odpovedala, že tiež počula negatívne ohlasy, preto tam chce umiestniť nejakú reklamu. Ing. Marek Mráz tiež apeloval na to, že by mohlo byť zvolané verejné zhromaždenie. Treba stanoviť vhodný termín, najlepšie v deň voľna a na tomto stretnutí si zrekapitulovať plnenie volebného programu, urobiť si odpočet posledných dvoch rokov. Tiež p. Jozef Oremus sa vyjadril, že by sa mali čím skôr riešiť záhrady na Štefánikovej ulici, aby tam mohla byť otvorená nová ulica, pretože je veľký záujem o stavebné pozemky. Prednosta Mgr. Peter Rácek k tomu dodal, že na Poľnej ulici bude individuálna výstavba rodinných domov z dôvodu, že vysporiadanie vlastníckych práv je neuskutočniteľné, sú tam dvaja nezvestní a niektorí vlastníci sú neznámi. Poslanci všetky svoje otázky vyčerpali pri jednotlivých bodoch rokovania a už nikto nemal príspevok do diskusie. Starosta obce poprosila predsedníčku návrhovej komisie Mgr. Denisu Slížovú o prečítanie záverečného uznesenia z dnešného zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré znie:

Návrhová komisia
z XXI. riadneho zasadnutia OZ v Bánove zo dňa 18. februára 2009 v zložení:

........................................................ Overovatelia zápisnice:..........................................

........................................................ .............................................

.......................................................

U z n e s e n i e č. XXI/20090218
z XXI. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
18. februára 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Návrh na uznesenie:S C H V A Ľ U J E :

- Správu o plnení rozpočtu za rok 2008.
- Správu o dosiahnutých výsledkov SMO za rok 2008
- Správu o výsledkoch inventarizácie majetku k 31.12.2008B E R I E N A V E D O M I E :

- Kontrolu plnenia uznesení z riadneho č. XIX/20081210 a mimoriadneho zasadnutia OZ č.
XX/20090204
- Zvolenie hlavného kontrolóra obce
- Správu o činnosti športovo-streleckého klubu Bánov za rok 2008
- Prípravu jarného upratovania a starostlivosť o zeleň
- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2008
- Správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2008
- Správu o využiteľnosti KD za II. polrok 2008
- Informáciu o realizácii busty J. Hralu
- Žiadosť spolkov Bánovčanka, Kesanka a Mrchane o poskytnutie priestorov Kina
- Ponuku na odkúpenie cukrárne, ktorá bola ponúknutá manželmi Rosivalovými na odpredaj________________________________________________________________________________
Prosím precízne vypracovať textáciu znenia uznesenia, pretože text bude doslovne použitý v zápisnici z OZ. Zároveň žiadam poslancov – členov návrhovej komisie, aby sa vlastnoručne podpísali a tým vyjadrili svoj súhlas s tým, že s uvedeným textom súhlasia.


.......................................... ............................................. ........................................


U z n e s e n i e č. XXI/20090218
z XXI. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
18. februára 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Návrh na uznesenie:


S Ú H L A S Í :

- s tajným hlasovaním pri voľbe hlavného kontrolóra obce
- s umiestnením miniihriska v priestoroch ZŠ o rozmeroch 40m/20m s investíciou obce
do 1 500 000,-Sk
- s odpredajom pozemku na Nitrianskej osade manželom Krutákovým
- s odpredajom obecného motorového vozidla Škoda Felícia
- vypracovaním štúdií v dvoch variantoch na rekonštrukciu Domu smútku
- so stanovením poplatkov za odvoz veľkokapacitných kontajnerov
- s dokončením kanála v ŠA
- so zvolaním mimoriadneho OZ do dvoch týždňov k prístavbe telocvnični
N E S Ú H L A S Í:

- s prístavbou telocvične s variantou p. Mgr. Mareka Vitteka
- s prístavbou telocvične s variantou p. Jozefa Oremusa

________________________________________________________________________________
Prosím precízne vypracovať textáciu znenia uznesenia, pretože text bude doslovne použitý v zápisnici z OZ. Zároveň žiadam poslancov – členov návrhovej komisie, aby sa vlastnoručne podpísali a tým vyjadrili svoj súhlas s tým, že s uvedeným textom súhlasia.
........................................ ............................................. .........................................PhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.

Hlasovanie: za hlasovalo 9 poslancov
Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Jozef
Oremus, Peter Hrala, Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa 0


19.) Záver - Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

PhDr. Helena Juríková Mgr. Peter Rácek
starostka obce prednosta OcÚOverovatelia: Mgr. Marek Vittek ......................................

Ing. Marek Mráz .......................................


Zapísala: Ľubica Holubcová .................
 


Vytvorené: 27. 2. 2009
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2009 00:00
Autor: