Navigácia

Obsah

XXIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
-
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o B á n o v
Číslo: XXIII/2009 Bánov 08.04.2009
Z Á P I S N I C Az mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 08. apríla 2009 t.j.
v stredu o 16.30 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:


1. Otvorenie – Jozef Oremus – zástupca starostky obce

2. Úprava uznesenia OZ XXII/20090311 – zberný dvor

3. Výstavba kanalizácie z prostriedkov EÚ, Ministerstva životného prostredia, opatrenie
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, so spoluúčasťou obce 5%

4. Projekt EÚ – Domov sociálnych služieb – v majetku obce, Ministerstvo výstavby a RR opatrenie
2.1 Sociálna infraštruktúra – zariadenia pre dospelých klientov, so spoluúčasťou obce 5%

5. Vysporiadanie pozemkov pod spevnené plochy na realizáciu projektu EÚ opatrenie 4.1 MV a RR
a) časti p.č. 539/2 vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Bánov, podľa geom. plánu
b) časti p.č. 169, patriaca spotrebnému družstvu COOP Jednota, s. d., Nové Zámky, podľa geom.
plánu

6. Ustanovenie p. Jozefa Oremusa, aby v čase neprítomnosti starostky vykonával všetky právne
výkony súvisiace s pôsobnosťou Stavebného úradu.

7. Diskusia

8. Záver


 


Zástupca starostky obce
Jozef Oremus


 

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci starostka obce PhDr. Helena Juríková, poslanec Mgr. Marek Vittek a hlavná kontrolórka p. Helena Kramárová.

Z a s a d a n i e


1.) XXIII. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostky obce
Jozef Oremus, z dôvodu PN p. starostky PhDr. Heleny Juríkovej, ktorý na úvod rokovania privítal všetkých prítomných poslancov a poďakoval im za účasť. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XXIII. mimoriadneho zasadania OZ určil p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Mgr. Denisa Slížová a p. Ing. Marek Mráz. Zástupca starostky obce požiadal poslancov, aby odsúhlasili navrhovaných poslancov za overovateľov tejto zápisnice.
 

Hlasovanie:             za hlasovalo: 9 poslancov:                 Peter Hrala, Ing. Marek Mráz,
                                                                                Ing. Agnesa Ruschková, Juraj Oremus,
                                                                                Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška,
                                                                                Martin Dananai, Mgr. Denisa Slížová,
                                                                                Jozef Oremus
                            proti:           0
                            zdržal sa:      0


P. prednosta obce Mgr. Peter Rácek, požiadal o doplnenie bodov rokovania o šiesty bod, a to
o ustanovenie p. Jozefa Oremusa, aby v čase neprítomnosti starostky obce vykonával všetky právne
úkony súvisiace s pôsobnosťou Stavebného úradu. Potom prečítal program rokovania, pripomenul
poslancom, že dnešné mimoriadne zasadnutie OZ bolo zvolané kvôli bodu č. 2: Úprava uznesenia
XXII/20090311 – zberný dvor. Tento bod nadväzuje na uznesenie, ktoré bolo prijaté 11.3.2009, vo veci možnosti získania finančných prostriedkov z EÚ cez Ministerstvo životného prostredia podaním dvoch projektov, operačné programy 4.1 podpora aktivít separovaného zberu a 4.2 spracovanie biologického odpadu. Nakoľko boli v tomto uznesení konkretizované sumy na jednotlivé operačné programy a bola menovaná i konkrétna firma, ktorá by mohla projekt uskutočniť a je nutné to z uznesenia odstrániť. P. Jozef Oremus sa spýtal, či má niektorý z poslancov ešte iný doplňujúci návrh.
Žiaden z prítomných poslancov nemal doplňujúce návrhy do programu rokovania. Zástupca starostky obce dal hlasovať poslancom, kto je za schválenie rokovacieho programu tak, ako bol predložený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie:            za hlasovalo: 9 poslancov:                   Peter Hrala, Ing. Marek Mráz,
                                                                                 Ing. Agnesa Ruschková, Juraj Oremus,
                                                                                 Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška,
                                                                                 Martin Dananai, Mgr. Denisa Slížová,
                                                                                 Jozef Oremus
                          proti:           0
                          zdržal sa:      0

Zástupca starostky obce doporučil za členov návrhovej komisie poslancov: p. Martin Dananai, p. Juraj Oremus a Ing. Agnesa Ruschková. Požiadal poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dal hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie:           za hlasovalo: 9 poslancov:                    Peter Hrala, Ing. Marek Mráz,
                                                                                 Ing. Agnesa Ruschková, Juraj Oremus,
                                                                                 Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška,
                                                                                 Martin Dananai, Mgr. Denisa Slížová,
                                                                                 Jozef Oremus
                          proti:           0
                          zdržal sa:      0

2.) Úprava uznesenia OZ XXII/20090311 – zberný dvor :
Zástupca starostky obce v stručnosti oboznámil poslancov s rokovaním o zbernom dvore s tým,
že obec dostala ponuku od inej spoločnosti ako OPENDOOR Šaľa a táto ponuka sa zdá byť
výhodnejšia a preto sa nebude konkretizovať v uznesení suma projektu a firma, ktorá projekt
uskutoční. P. Ing. Agnesa Ruschková sa spýtala, či sú známe nejaké referencie o tejto firme. P.
prednosta odpovedal, že je to menšia spoločnosť ako OPENDOOR Šaľa, ale prácu vykonávajú
promptne a tiež kvalitne. Prišiel p. Adrián Ohrádka. P. Ing. Agnesa Ruschková sa ďalej spýtala, že
aká je teda hraničná suma projektu. P. Jozef Oremus odpovedal, že je tu možnosť do 497 908,75 €
t.j. do 15 mil. Sk, to je ponuka novej firmy. Avšak je nutné, aby sa táto suma v uznesení
neuvádzala. P. Jozef Oremus dal návrh na zrušenie uznesenia OZ XXII/20090311 o zbernom
dvore.

Hlasovanie:          za hlasovalo: 10 poslancov – jednohlasne: Peter Hrala,
                                                                                  Ing. Marek Mráz, Regina Rosivalová,
                                                                                  Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
                                                                                  Mgr. Denisa Slížová, Ing. Milan Paška,
                                                                                  Juraj Oremus, Adrián Ohrádka, Jozef Oremus
                         proti:            0
                         zdržal sa:       0

Po odhlasovaní zrušenia uznesenia XXII/20090311 o zbernom dvore dal p. Jozef Oremus hlasovať
o súhlas za vypracovanie a podanie projektu Zberný dvor Bánov oprávnenou osobou v lokalite
priemyselnej zóny k.ú. Malá Kesa na základe výzvy Ministerstva životného prostredia, operačný
program 4.1 Podpora aktivít separovaného zberu a program 4.2 Podpora aktivít zhodnocovania
odpadu, so spoluúčasťou obce 5%.

Hlasovanie:          za hlasovalo: 10 poslancov – jednohlasne: Peter Hrala,
                                                                                  Ing. Marek Mráz, Regina Rosivalová,
                                                                                  Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
                                                                                  Mgr. Denisa Slížová, Ing. Milan Paška,
                                                                                  Juraj Oremus, Adrián Ohrádka, Jozef Oremus
                         proti:             0
                         zdržal sa:        0

3.) Výstavba kanalizácie z prostriedkov EÚ, Ministerstva životného prostredia, opatrenie
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, so spoluúčasťou obce 5%:
P. Jozef Oremus oboznámil poslancov s možnosťou získania prostriedkov z EÚ a Ministerstva životného prostredia na výstavbu kanalizácie v obci, ktorá by sa tak stala obecným majetkom. P. Martin Dananai sa vyjadril, že v prípade získania týchto prostriedkov bude kanalizácia dobudovaná približne do 2 rokov. P. Ing. Agnesa Ruschková sa spýtala, či sa po piatich rokoch kanalizácia odpredá alebo odovzdá Vodárňam. P. Martin Dananai odpovedal, že záleží od valného zhromaždenia, miest a obcí, ako sa dohodnú. Zástupca starostky obce, p. Jozef Oremus vysvetlil, že pri schvaľovaní tohto bodu ide vlastne o to, že ak bude odsúhlasený, je potrebné, aby sa začalo na projekte pracovať. P. Jozef Oremus dal hlasovať o zrealizovanie projektu týmto spôsobom.

Hlasovanie:         za hlasovalo: 10 poslancov – jednohlasne: Peter Hrala,
                                                                                 Ing. Marek Mráz, Regina Rosivalová,
                                                                                 Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
                                                                                 Mgr. Denisa Slížová, Ing. Milan Paška,
                                                                                 Juraj Oremus, Adrián Ohrádka, Jozef Oremus
                        proti:            0
                        zdržal sa:       0

4.) Projekt EÚ – Domov sociálnych služieb v majetku obce – Ministerstvo výstavby a RR opatrenie 2.1 Sociálna infraštruktúra – zariadenia pre dospelých klientov, so spoluúčasťou obce 5%:
P. Jozef Oremus povedal poslancom o možnosti podania projektu „Domov sociálnych služieb“, ktorý bude vo vlastníctve obce alebo bude obec dlhodobým prenajímateľom. P. prednosta doplnil, že nájomný vzťah medzi farnosťou Bánov a Citadelou právne stále trvá. Informoval poslancov aj o návšteve Mon. ThDr. Štefana Vallu, PhD., ktorý im povedal, že je možný prenájom budovy za symbolickú sumu. P. prednosta predal slovo p. Ing. Agnese Ruschkovej. P. Ing. Ruschková oznámila prítomným, že si pozvala na dnešné mimoriadne zasadnutie p. Svetlanskú, ktorá má poslancov zoznámiť s prácou v sociálnych službách. P. Svetlanská sa vyjadrila, že spolupracuje i s Citadelou a oboznámila ich so sociálnou situáciou v kraji. Vyjadrila sa tiež, že je veľmi dôležité vedieť, aké služby budú v zariadení poskytované, či to budú sociálne alebo zdravotnícke služby. A že je rovnako nutné zmapovať, čo v obci vlastne potrebujeme. S p. Ing. Agnesou Ruschkovou zostavili predbežný Komunitný plán – plán sociálnych služieb. P. Svetlanská ďalej upozornila, že pri podaní projektu nie je vylúčená spolupráca s partnerom. P. Oremus sa na margo príhovoru p. Svetlanskej vyjadril, že obec nechce preberať projekt Citadele, ide len o odsúhlasenie, aby sa tu podnikli kroky, a názov sa v projekte upresní. Spýtal sa, že či je možné projekt zrealizovať zo strany Citadely, na čo dostal kladnú odpoveď. P. Juraj Oremus sa vyjadril, že je možná spolupráca obce s Citadelou. P. Jozef Oremus dal návrh na odsúhlasenie tohto postupu:

Hlasovanie:          za hlasovalo: 10 poslancov – jednohlasne: Peter Hrala,
                                                                                  Ing. Marek Mráz, Regina Rosivalová,
                                                                                  Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
                                                                                  Mgr. Denisa Slížová, Ing. Milan Paška,
                                                                                  Juraj Oremus, Adrián Ohrádka, Jozef Oremus
                         proti:            0
                         zdržal sa:       0

Pán Peter Hrala opustil zasadačku obecného zastupiteľstva.

5.) Vysporiadanie pozemkov pod spevnené plochy na realizáciu projektu EÚ, opatrenie
4.1 MV a RR:
a) časti p.č. 539/2 vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Bánov, podľa geom. plánu
b) časti pozemku p.č. 169, patriaca spotrebnému družstvu COOP Jednota, s.d., Nové Zámky:
P. prednosta vysvetlil, že bol schválený projekt rekonštrukcie centier dediny a spojovacích ulíc a je nutné vysporiadať pozemky pod parkoviskom pri Supermarkete Jednota a pod nedokončeným parkoviskom pri fare. Ak budú oba pozemky vo vlastníctve obce alebo bude obec dlhodobým prenajímateľom je možné ich zrekonštruovať. P. Jozef Oremus dal hlasovať za dlhodobý prenájom pozemkov.Hlasovanie:         za hlasovalo: 9 poslancov – jednohlasne: Ing. Marek Mráz, Regina Rosivalová,
                                                                                Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
                                                                                Mgr. Denisa Slížová, Ing. Milan Paška,
                                                                                Juraj Oremus, Adrián Ohrádka, Jozef Oremus
                        proti:           0
                        zdržal sa:      0


6.) Ustanovenie p. Jozefa Oremusa, aby v čase neprítomnosti starostky vykonával všetky právne
výkony súvisiace s pôsobnosťou Stavebného úradu:

Hlasovanie:         za hlasovalo: 9 poslancov – jednohlasne: Ing. Marek Mráz, Regina Rosivalová,
                                                                                Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
                                                                                Mgr. Denisa Slížová, Ing. Milan Paška,
                                                                                Juraj Oremus, Adrián Ohrádka, Jozef Oremus
                       proti:           0
                       zdržal sa:      0

7.) Diskusia:
P. Adrián Ohrádka sa spýtal, do kedy bude prebiehať výstavba kanalizácie, na čo mu p. Martin Dananai odpovedal, že do konca roka. Ďalšou jeho otázkou bolo, kedy sa budú realizovať prípojky. Odpovedal opäť p. Martin Dananai, že najskôr sa musí ukončiť kanalizácia, potom budú vykonané tlakové skúšky. Ak majú občania záujem o pripojenie na kanalizáciu, je potrebné podať si žiadosť, ktorú mali dostať na začiatku prvej etapy. Poslednú otázku v diskusii položil opäť p. Adrián Ohrádka, či sa nepočíta s rozšírením parkovacích miest pri bytovkách. Odpovedal mu p. prednosta, že zatiaľ určite nie.

8.) Záver:
Zástupca starostky obce vyzval predsedkyňu návrhovej komisie p. Ing. Agnesu Ruschkovú, aby prečítala uznesenie z XXIII. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré znie:

U z n e s e n i e č. XXIII/20090408
z XXIII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
08. apríla 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Návrh na uznesenie:U S T A N O V U J E :

- Podľa § 13 písm. b ods. 3 zákona 369/1990 Zb. v platnom znení, aby v čase neprítomnosti starostky obce pán Jozef Oremus, zástupca starostky obce, vykonával všetky právne úkony súvisiace s pôsobnosťou Stavebného úradu


R U Š Í :

- Uznesenie z predchádzajúceho XXII. mimoriadneho zasadnutia OZ s vypracovaním a podaním projektu na zberný dvor Bánov


S Ú H L A S Í :

- S vypracovaním a podaním projektu zberný dvor Bánov oprávnenou osobou v lokalite priemyselnej zóny k.ú. Malá Kesa na základe výzvy Ministerstva životného prostredia, operačný program 4.1 Podpora aktivít separovaného zberu a program 4.2 Podpora aktivít zhodnocovania odpadu, s 5% spoluúčasťou obce
- S aktualizáciou existujúcej PD II. – IV. etapa, vypracovaním a podaním projektu oprávnenou osobou pre výstavbu kanalizácie z prostriedkov EÚ, Ministerstva životného prostredia, opatrenie 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, s 5% spoluúčasťou obce
- S podaním a dopracovaním PD a projektu „Centrum komunitných služieb“ z prostriedkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, opatrenie 2.1 Sociálna infraštruktúra, s 5% spoluúčasťou obce
- S vysporiadaním pozemkov pod spevnené plochy na realizáciu projektu EÚ opatrenie 4.1 MV a RR
a) časti p.č. 539/2 vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Bánov, podľa geom. plánu
b) časti p.č. 169, patriaca spotrebnému družstvu COOP Jednota, s. d., Nové Zámky, podľa geom.
plánu

Zástupca starostky obce dal poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.

Hlasovanie:         za hlasovalo: 9 poslancov – jednohlasne: Ing. Marek Mráz, Regina Rosivalová,
                                                                                Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
                                                                                Mgr. Denisa Slížová, Ing. Milan Paška,
                                                                                Juraj Oremus, Adrián Ohrádka, Jozef Oremus
                        proti:          0
                        zdržal sa:     0

Zástupca starostky obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.


             Jozef Oremus                                                                        Mgr. Peter Rácek
          zástupca starostky                                                                  obce prednosta OcÚ
Overovatelia: Mgr. Denisa Slížová ..............................................


Ing. Marek Mráz ...............................................


Zapísala: Alexandra Brezíková ...........................


Vytvorené: 20. 5. 2009
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2009 00:00
Autor: