Navigácia

Obsah

XXXII. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
-
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o    B á n o v


Číslo: XXXII/2009                                                                                          Bánov 11.12.2009
 

Z Á P I S N I C Az mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 11. decembra 2009, t.j.
v stredu o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:


1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce


2. Sprostredkovateľská zmluva s AlfaFinanc, a.s., Pribinova 25, 810 11 Bratislava


3. ZáverStarostka obce
PhDr. Helena Juríková

 

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci p. Peter Hrala, Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek, Martin Dananai a Mgr. Denisa Slížová.
 

Z a s a d a n i e


1.) XXXII. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XXXII. mimoriadneho zasadania OZ určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Adrián Ohrádka a p. Ing. Marek Mráz. Starostka obce prečítala bod rokovania, kvôli ktorému bolo dnešné mimoriadne zasadnutie OZ zvolané. Starostka obce vyzvala prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy. Žiadny z poslancov nemal doplňujúci návrh do programu rokovania, preto dala p. starostka hlasovať za prijatie programu tak, ako bol predložený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov za prijatie programu:
                                    Ing. Milan Paška, Jozef Oremus,
                                    Juraj Oremus, Ing. Marek Mráz
                                    Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Milan Paška a p. Juraj Oremus. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov:
                                    Ing. Milan Paška, Jozef Oremus,
                                    Juraj Oremus, Ing. Marek Mráz
                                    Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

2.) Sprostredkovateľská zmluva s AlfaFinanc, a.s., Pribinova 25, Bratislava: Obec je zaradená do programu Rómskej komunity, čiže má možnosť uchádzať sa o podporu z Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP). Projekt je vyhlásený Úradom vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov:
                                    Ing. Milan Paška, Jozef Oremus,
                                    Juraj Oremus, Ing. Marek Mráz
                                    Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

3.) Záver: Program rokovania bol vyčerpaný, preto p. starostka požiadala predsedkyňu návrhovej komisie p. Ing. Agnesu Ruschkovú, aby prečítala uznesenie OZ:
 

U z n e s e n i e č. XXXII/20091211
z XXXII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
11. decembra 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov

_________________________________________________________________________________________
 

Obecné zastupiteľstvo v BánoveS C H V A Ľ U J E :

- sprostredkovateľskú zmluvu s AlfaFinanc, a.s., Pribinova 25, Bratislava

- dodatok č. 1 k sprostredkovateľskej zmluve medzi Obcou Bánov a AlfaFinanc, a.s.

- predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP predkladateľa (na realizáciu projektových zámerov LSKxP, ktorý je realizovaný pre Obec Bánov a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bánov)

- zabezpečenie realizácie projektov/Žiadostí o NFP spracovaných zo schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP

- financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na jednotlivé projekty


PhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov:
                                    Ing. Milan Paška, Jozef Oremus,
                                    Juraj Oremus, Ing. Marek Mráz
                                    Ing. Agnesa Ruschková, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.PhDr. Helena Juríková                                                              Mgr. Peter Rácek
starostka obce                                                                    prednosta OcÚ Bánov
Overovatelia: Adrián Ohrádka               .......................................

                  Ing. Marek Mráz             .......................................Zapísala: Alexandra Brezíková ..........................


Vytvorené: 18. 12. 2009
Posledná aktualizácia: 18. 12. 2009 00:00
Autor: