Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Prednostka úradu

Mgr. Oľga Švihoríková
mobil: 0910 779 222
e-mail: prednosta@banov.sk

Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.