Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Evidovanie samostatne hospodáriacich roľníkov

Samostatne hospodáriaci roľníci majú v podnikateľskej sfére špecifické postavenie. S tým sú spojené aj presné činnosti a postupy, ktoré musia byť dodržané. Ide o skupinu podnikateľov, ktorá sa stala trvalou súčasťou agropotravinárskeho komplexu.

Kto je samostatne hospodáriaci roľník (SHR)?

Jednou z  foriem podnikania fyzických osôb v na Slovensku je samostatne hospodáriaci roľník (SHR), ktorý patrí medzi samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Konkrétne ide o fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá vykonáva poľnohospodárku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť. Jeho právny status je bližšie upravený v osobitnom zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov (ďalej len „zákon“), ktorého účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzické osoby.

SHR je podnikateľom, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Na výkon tejto činnosti nie sú potrebné žiadne kvalifikačné predpoklady.

Podnikanie v postavení súkromne hospodáriaceho roľníka sa neriadi živnostenským zákonom. Činnosť SHR teda nie je živnosťou, preto nie je potrebné ju ohlasovať ani registrovať na živnostenskom úrade. Ohlasuje sa výlučne na obecnom alebo mestskom úrade (napr. ekonomický úsek, odbor výstavby a životného prostredia a i.).

Správny poplatok (spravidla v hotovosti)

  • za vydanie osvedčenia o zápise do evidencie – 6,50 €
  • za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise – 1,50 € 
    (za inú zmenu sa poplatok nevyžaduje).

Pre porovnanie uvádzame, že správne poplatky v prípade ohlásenia voľnej živnosti sú v sume 5 eur a pri ohlásení remeselnej a viazanej živnosti vo výške 15 eur. Sadzba týchto poplatkov sa znižuje na polovicu pri elektronickom ohlásení živnosti (remeselnej a viazanej) cez portál www.slovensko.sk. Takéto zníženie poplatku sa pri ohlásení SHR neuplatní, pretože tá sa ohlasuje osobne na príslušnom úrade.

SHR nemusí vykonávať podnikateľskú činnosť, t. j. poľnohospodársku výroku len na vlastných pozemkoch, ale aj prenajatých (na základe nájomnej zmluvy).

SHR musí mať pridelené IČO a DIČ, ktoré je povinný uvádzať pri výkone svojho podnikania. Jeho príjmy podliehajú dani a  platí odvody do zdravotnej poisťovne. Sociálne poistenie musí uhrádzať, keď jeho príjem z podnikania presiahne zákonom stanovenú výšku.

Podnikať v postavení samostatne hospodáriaceho roľníka je možné aj popri zamestnaní alebo popri živnosti. SHR môže mať zamestnancov.

Hlavnými výhodami tejto formy podnikania sú:

  • jednoduchosť začatia i ukončenia podnikania,
  • možnosť slobodne sa rozhodovať,
  • nízka potreba počiatočného kapitálu, resp. žiadna potreba kapitálu,
  • rýchlejšie prispôsobenie výroby trhovému prostrediu.

Medzi nevýhody možno zaradiť:

  • nesolventnosť odberateľov,
  • závislosť od dotácií štátu.

Vysvetľujúce zákony:
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov