Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Pobyt občana v zahraničí

Občan, ktorý ma trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát, miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Pri hlásení skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí je občan povinný:

  • ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte
  • vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu
  • občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenie uvedeného dokladu ohlasovni.

Doklady potrebné k pobytu občana v zahraničí

1. doklad totožnosti
2. ak ide o dieťa do 18 rokov aj rodný list tohto dieťaťa
3. súhlas druhého zákonného zástupcu s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu