Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Prenájom hrobového miesta

Právo užívať hrobové miesto, teda výkop jamy, pochovanie zosnulého, stavebné úpravy - vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Bez platnej uzavretej nájomnej zmluvy, resp. uhradeného nájomného poplatku nie je možné akékoľvek zasahovanie do hrobového miesta, teda ani na účely pochovania zosnulého.

Nájomná zmluva za hrobové miesto

Pozostalý v spolupráci so správcom miestneho cintorína vyplnia žiadosť o nájom hrobového miesta, na základe ktorej sa vyhotoví nájomná zmluva. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú k dátumu úmrtia zosnulého vždy na 10 rokov. Po uplynutí tejto lehoty sa vyhotovuje nová nájomná zmluva prípadne len dodatok k už existujúcej nájomnej zmluve. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Potrebné doklady pre vybavenie nájomnej zmluvy
za hrobové miesto:

  1. Občiansky preukaz nájomcu hrobového miesta

Výška poplatkov za prenájom hrobových miest na 10 rokov
(poplatok je možné uhradiť  v hotovosti v pokladni úradu)

Poplatky za hrobové miesto pre osoby, ktoré zomreli do 31.12.2012

jednohrob = 6,64 €
dvojhrob = 13,27 €
detský hrob = 3,32 €
urnové miesto = 3,32 €
hrobka = 33,20 €

(VZN a zásady – VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk)

Poplatky za hrobové miesto pre osoby,
ktoré zomreli po 1.1.2013

jednohrob = 30 €
dvojhrob = 60 €
detský hrob = 0 €
urnové miesto = 30 €
hrobka = 150 €

(VZN a zásady – Dodatok č. 2 k VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk)