Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Jednorazová sociálna dávka v hmotnej núdzi

PDF dokument: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Členom domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stoly, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje obec, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu obce.

Oprávnená osoba

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Žiadosť o dávku

Tlačivo na žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je k dispozícii aj na Obecnom úrade Bánov.

Výška jednorazovej dávky

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.

Postup pri vybavení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi:

  1. Žiadateľ musí spĺňať podmienky uvedené vyššie v časti "Oprávnená osoba".
  2. Žiadateľ vyplní tlačivo Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktoré doručí na Obecný úrad Bánov osobne alebo elektronicky.
  3. Obecný úrad Bánov do 30 dní posúdi žiadosť (individuálny prístup ku každej žiadosti).
  4. Žiadateľ bude kontaktovaný a informovaný o výsledkoch rozhodnutia.