Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Povolenia, rozhodnutia a vyjadrenia

Povolenia a rozhodnutia, ktoré na základe žiadostí vydáva obec Bánov:
PDF dokument: Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia (pretláčanie)
PDF dokument: Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie
PDF dokument: Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu – vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku
PDF dokument: Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Povolenie na uloženie inžinierskych sietí
Súhlasné stanovisko na napojenie sa na miestnu komunikáciu

Vyjadrenia, ktoré na základe žiadostí vydáva obec Bánov:
PDF dokument: Žiadosť o vyjadrenie obce k umiestneniu domovej žumpy