Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Informácie o stave životného prostredia

Voda

Monitoring povrchových vôd:
http://www.shmu.sk/sk/?page=18 ↗
https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/atlasy/geochemicky-atlas-slovenskej-republiky-cast-vii-povrchove-vody/ ↗

Monitoring podzemných vôd:
http://www.shmu.sk/sk/?page=18 ↗
https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/atlasy/geochemicky-atlas-slovenska-cast-i-podzemne-vody/ ↗
https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/geologicke-mapy/hydrogeologicke-mapy/ ↗

Register prevádzok IPKZ a vydaných povolení:
https://www.enviroportal.sk/ipkz ↗
https://www.sizp.sk/ipkz/integrovane-povolenia ↗
https://www.sizp.sk/ipkz/ziadosti-o-integrovane-povolenia ↗

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd a napojenie obyvateľstva na dodávku pitnej vody:
www.zsvs.sk ↗

Odpady

Zberné miesta, harmonogram zberu odpadov v obci Bánov:
Zvoz tuhého komunálneho dopadu
Zberné miesta, otváracie hodiny katalóg odpadov
PDF dokument: Harmonogram zberu TKO a triedeného odpadu na rok 2020

Informácia ako správne triediť odpad v obci Bánov:
PDF doument: Malý sprievodca odpadov z domácností
ELWIS elektronická evidencia odpadu ↗

Základy kvalitného kompostovania:
Ako správne kompostovať ↗
Čo patrí a čo nepatrí do kompostéra ↗

Ovzdušie

Informácia o stave ovzdušia pre celú SR zverejnené na webovej stránke SHMÚ:
http://www.shmu.sk/sk/?page=991 ↗

Varovný systém kvality ovzdušia:
http://www.shmu.sk/sk/?page=2264 ↗

Environmentálne záťaže

Enviroportál – informačný portál o životnom prostredí:
https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/environmentalne-zataze ↗

Enviroportál – informačný systém environmentálnych záťaží:
https://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system ↗

Webové sídlo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
https://www.minzp.sk/ ↗

Slovenská agentúra životného prostredia:
https://www.sazp.sk/ 

Správa o stave životného prostredia v SR

V roku 2018:
https://www.enviro.sk/download/enviro/sprava-o-stave-zp2018.pdf ↗

V roku 2018 a staršie:
https://www.enviroportal.sk/spravy/kat21 ↗
https://www.minzp.sk/stav-zp/ ↗

Environmentálna kriminalita -  Ministerstvo vnútra SR
https://www.minv.sk/?urad-justicnej-a-kriminalnej-policie-prezidia-policajneho-zboru ↗