Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Výberové konanie terénny sociálny pracovník

EÚ

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.10.2020 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Bánove.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.10.2020 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Bánove.

Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu:

Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o akú pozíciu majú záujem (TSP). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude  pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP  II.- NEOTVÁRAŤ“. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 16.10.2020 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke). Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
  • životopis uchádzača (formát Europass),
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
  • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov).

Prílohy

Oznam o vyhlásení VK - TSP Bánov

Oznam o vyhlaseni VK -TSP Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,91 kB
Dátum vloženia: 7. 10. 2020 13:00
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 10. 2020 9:35
Autor: Správce Webu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov