Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Rozšírenie kanalizácie - betonáž, asfaltovanie a spätné úpravy

Obec Bánov

Všeobecné informácie pre verejnosť.

„Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa.“
- betonáž, asfaltovanie a spätné úpravy

Úvod a základné informácie

Oznamujeme občanom, že počas mesiaca február sa do našej obce presúvala stavebná technika určená na betonáž, asfaltovanie a následné spätné úpravy. Dodávateľská firma od 21. februára 2023 postupne a po etapách realizuje betonáž hlavných kanalizačných trás, a tak isto aj betonáž krátkych a dlhých kanalizačných prípojok. Najskôr od 15. marca 2023 bude realizovať asfaltovanie všetkých pracovných rýh. Poslednou fázou budú spätné úpravy, uvedenie pozemkov dotknutých prácami do pôvodného stavu, odstránenie dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení ako aj celkové vypratanie staveniska. Všetky výkopové práce, betonáž, asfaltovanie a spätné úpravy sa musia ukončiť do konca novembra 2023. Následne sa začne proces kolaudácie celého diela a jeho odovzdanie správcovi.

Betonáž hlavných kanalizačných trás

Prvým krokom je postupná realizácia betonáže hlavných kanalizačných trás. Ide o pracovné ryhy, v ktorých už bolo uložené a zasypané hlavné kanalizačné potrubie súbežne s cestnou komunikáciou. Pred betonážou je potrebné najskôr zrealizovať vyfrézovanie vrchnej vrstvy zásypového materiálu a odkop pracovnej ryhy. Najskôr sa teda budú betónovať hlavné kanalizačné trasy. Betónovať by sa mal za 1 deň úsek dlhý približne 400 m. To iba za predpokladu, že nevznikne nepredvídateľná udalosť a nepriazeň počasia. Vo viacerých prípadoch pôjde teda, za ideálnych podmienok, o zabetónovanie hlavnej kanalizačnej trasy
na celej ulici za 1 deň. Práce na dlhších uliciach budú trvať približne 2-3 dni. Po zabetónovaní pracovnej ryhy bude nutné rešpektovať technickú prestávku za účelom tvrdnutia betónu v ryhe približne 2 až 3 dni. Počas tvrdnutia betónu bude pracovná ryha ohradená zákazovou páskou
a je cez ňu zakázané prechádzať pešo alebo akýmkoľvek dopravným prostriedkom. Na uliciach, kde už je hlavná kanalizačná trasa zabetónovaná a úsek odpáskovaný, bude pracovná ryha prispôsobená a vhodná na prejazd účastníkov cestnej premávky. Treba však obchádzať kanalizačné poklopy, ktoré budú viditeľne označené.

Betonáž kanalizačných prípojok

Betónovanie krátkych a dlhých prípojok k nehnuteľnostiam sa uskutoční na konkrétnych uliciach s časovým odstupom a v rovnakom poradí ako sa realizovala betonáž hlavnej kanalizačnej trasy. Následne je potrebné opätovne dodržať technickú prestávku za účelom tvrdnutia betónu. Z tohto dôvodu nebude možné po čerstvo zabetónovanom úseku ohradenom zákazovou páskou prechádzať akýmkoľvek dopravným prostriedkom ani pešo. V prípade, že na konkrétnej ulici už je hlavná kanalizačná trasa a prípojky zabetónované a pracovný úsek odpáskovaný bude umožnený prejazd účastníkom cestnej premávky cez zabetónované pracovné ryhy.
Zároveň však treba opätovne obchádzať viditeľne označené kanalizačné poklopy.

Asfaltovanie

Po betonáži hlavných kanalizačných trás a prípojok, najskôr však od 15. marca 2023, začne dodávateľská firma etapovite realizovať asfaltovania všetkých pracovných rýh. Ulice sa budú asfaltovať v takom istom poradí ako sa betónovali. Nakoľko práce súvisiace s asfaltovaním je možné realizovať v rýchlejšom tempe môže sa stať, že asfaltérske práce sa zrealizujú aj na dvoch uliciach za jeden deň. Samozrejme to iba za predpokladu, že nevznikne nepriazeň počasia alebo nepredvídateľná udalosť. Doba tvrdnutia asfaltu je oveľa kratšia ako pri tvrdnutí betónu. Cez čerstvo zaasfaltované úseky je zakázaný akýkoľvek prejazd.

Spätné úpravy

Záverečnou fázou po celkovej betonáži a asfaltovaní pracovných rýh budú spätné úpravy vrátane zásypov, opráv porušených častí vozovky, chodníkov, obrubníkov, odtokových žľabov, prípadne zámkovej dlažby a celkové vypratanie staveniska vrátane odstránenia dočasného dopravného značenia, dopravných zariadení a presun stavebnej techniky a mechanizmov.

Dopravné a iné obmedzenia

Pri realizácii betonáže hlavných kanalizačných trás, prípojok k domácnostiam a pri celkovom asfaltovaní pracovných rýh bude na dotknutých uliciach obmedzená premávka a v niektorých prípadoch aj uzavretá celá ulica (napr. zúžená vozovka, úsek vyznačený ako jednosmerná cesta, prikázaný smer jazdy, problematický úsek atď.). Môže sa teda stať, že cez pracovnú dobu dôjde k obmedzeniu vjazdu občanov na pozemky. Z tohto dôvodu bude potrebné vyhľadať dočasné alternatívne parkovanie. Dôrazne žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky,
aby nevstupovali na čerstvo zabetónované a zaasfaltované úseky cesty!
Tieto úseky budú ohradené zákazovou páskou a označené viditeľným dočasným dopravným značením a dopravnými zariadeniami. Pri nepovolenom vstupe na čerstvo zabetónovaný úsek cesty môže totiž dôjsť k zraneniu osôb alebo k poškodeniu vozidiel. Majitelia nehnuteľností, pred ktorými sa bude realizovať výkop, by nemali byť obmedzení na dobu viac ako je nevyhnutné pre výkon prác. Zároveň žiadame majiteľov osobných automobilov, aby počas betonáže a asfaltovania
na konkrétnej ulici, parkovali vozidlá vo dvoroch alebo tak, aby nebránili vykonávaným prácam.

Informovanie verejnosti

Presný zoznam ulíc aj s dátumom začatia konkrétnych druhov prác občanom priebežne a včas oznámime, prostredníctvom komunikačných kanálov obce, tak, ako tomu bolo doteraz aj pri výkopových prácach. V ďalších otázkach sa občania môžu osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailovej komunikácie informovať počas úradných hodín na obecnom úrade.

Záver

Uvedomujeme si, že pre viacerých občanov budú tieto práce obmedzujúce
a budú narúšať ich komfort. Zároveň však veríme, že spoločnými silami, vzájomným porozumením a spoluprácou zvládneme toto dielo úspešne vybudovať. Projekt „Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ nám zlepší život a pomôže ochrániť životné prostredie.

PhDr. Miloš Rybár
starosta obce Bánov

Prílohy

Rozšírenie kanalizácie - betonáž, asfaltovanie a spätné úpravy

Rozšírenie kanalizácie - betonáž, asfaltovanie a spätné úpravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,03 kB
Dátum vloženia: 3. 3. 2023 8:30
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 3. 2023 8:56

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo