Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Trieďme odpad naďalej

evidencia

Informácie o zrušení elektronickej evidencie odpadu ELWIS a pokyny do praxe.

Trieďme odpad naďalej

Obec Bánov momentálne pracuje na komplexnej zmene fungovania odpadového hospodárstva. Je to rozsiahla problematika, ktorá si vyžaduje viaceré kroky. Jedným z množstva krokov bolo aj ukončenie spolupráce so spoločnosťou JRK Slovensko s.r.o. a zrušenie systému elektronickej evidencie odpadu ELWIS prostredníctvom QR kódov. Tento systém nebol v rámci hospodárenia s odpadmi pre obec finančne ani administratívne efektívny no priniesol užitočnú databázu údajov o produkcii odpadu v obci a v jednotlivých domácnostiach. Táto databáza bude tvoriť základ pre budovanie nového systému evidencie, vďaka ktorej obec plánuje nastaviť spravodlivejší výber miestneho poplatku od občanov.

Zrušenie elektronickej evidencie v praxi znamená že:

  • pri zvoze zmesového komunálneho odpadu vykladajte iba plné smetné nádoby, ktoré sú viditeľne označené fixnou (trvalou) nálepkou s QR kódom, takto označené nádoby budú riadne vyvezené podľa harmonogramu tak ako doteraz,
  • v prípade pridelenia novej smetnej nádoby na zmesový komunálny odpad od Správy majetku obce Bánov, bude nádoba už označená fixným QR kódom,
  • v prípade poškodenia nálepky s fixným QR kódom (mechanicky, pri manipulácii alebo vplyvom počasia) je potrebné vyžiadať si novú nálepku na Obecnom úrade Bánov a označiť ňou nádobu na zmesový komunálny odpad,
  • na obecnom úrade sa už nevydávajú jednorazové nálepky s QR kódmi na účely vrecového zvozu triedených zložiek plastov, papiera a skla,
  • občania už nemusia lepiť jednorazové nálepky s QR kódmi na vrecia počas vrecového zvozu triedených zložiek plastov, papiera a skla, zberová spoločnosť odvezie v rámci harmonogramu zvozov všetky vyložené vrecia, tak ako doteraz,
  • údaje o množstvách odpadu bude obec naďalej evidovať a zaznamenávať ich množstvá prostredníctvom zberovej spoločnosti.

Zrušenie elektronickej evidencie odpadu neznamená, že občania už nemusia triediť odpad !

Prečo triediť odpad?

Triedenie odpadov je na Slovensku od 1.7.2017 bezplatné. V plnej miere ho hradia tzv. výrobcovia, čiže spoločnosti spadajúce pod tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Z ich poplatkov sa v plnej miere zabezpečuje financovanie systému triedeného zberu vo všetkých obciach.

Triedením odpadov šetríme primárne zdroje surovín a vytvárame predpoklad pre zabezpečenie procesu recyklácie odpadov. Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov, eliminuje riziko tvorby čiernych skládok, znižuje náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité v procese recyklácie, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.

V prípade, že sú z komunálneho odpadu odstránené všetky zložky triedeného zberu, zostáva „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad, a tento patrí do tzv. čierneho kontajnera. Jeho časť končí na energetickom zhodnotení v zariadeniach na energetické využitie odpadov (ZEVO) v Bratislave a v Košiciach. Podstatná časť zmesového odpadu však naďalej končí na skládkach odpadov.

Zdroj: https://www.triedenieodpadu.sk/preco-triedit-odpad/ ↗

Ďakujeme, že triedite odpad a chránite životné prostredie v obci a jej katastri.

Chráňme si životné prostredie!

* fotografia je ilustračná

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo