Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Výsledky SODB 2021

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku bolo založené na novom koncepte. Prvýkrát sa namiesto tradičného sčítania uskutočnilo integrované sčítanie a plne elektronické sčítanie.

Ako sa realizovalo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) na Slovensku bolo založené na novom koncepte. Prvýkrát sa namiesto tradičného sčítania uskutočnilo integrované sčítanie a plne elektronické sčítanie. Integrované sčítanie je sčítanie založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Sčítanie bolo realizované výlučne elektronicky, bez použitia papierových formulárov, prostredníctvom e-formulárov.    

SODB 2021 bolo realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas sčítania bola polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

Bližšie informácie a výsledky SODB 2021 nájdete na tomto odkaze: https://www.scitanie.sk/ ↗

Výsledky SODB 2021 v obci Bánov

Časť: obyvatelia (výber z niektorých ukazovateľov)

Počet obyvateľov je údaj o počte obyvateľov s trvalým pobytom v danej územnej jednotke SR.

Počet obyvateľov
spolu: 3 697 obyvateľov
muži: 1 818 (49,18 %)
ženy: 1 879 (50,82 %)

Vek vyjadruje dokončený vek obyvateľa. Jednotky veku štruktúrujú obyvateľstvo do jednoročných vekových skupín.

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín
spolu: 3 697
predproduktívny vek (0-14- rokov): 512 (13,85 %)
produktívny vek (15-64 rokov): 2 469 (66,78 %)
poproduktívny vek (65 a viac rokov): 716 (19,37 %)

Štátna príslušnosť je právny vzťah medzi obyvateľom a štátom. Pre obyvateľov s viacnásobnou štátnou príslušnosťou je v základných výsledkoch prevzatý údaj o 1. štátnej príslušnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa štátnej príslušnosti
spolu: 3 697
obyvatelia so štátnou príslušnosťou SR: 3 682 (99,59 %)
cudzinci: 15 (0,41 %)
nezistené: 0 (0 %)

Národnosť vyjadruje príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ prevažne používa alebo najlepšie ovláda. Údaj je sebadeklaratórny. Národnosť vyjadruje príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ prevažne používa alebo najlepšie ovláda. Údaj je sebadeklaratórny.

Štruktúra obyvateľov podľa národnosti
spolu: 3 697
slovenská: 3 426 (92,67 %)
maďarská: 42 (1,14 %)
rómska: 4 (0,11 %)
rusínska: 1 (0,03 %)
česká: 12 (0,32 %)
poľská: 1 (0,03 %)
ruská: 1 (0,03 %)
srbská: 1 (0,03 %)
rumunská: 1 (0,03 %)
grécka: 1 (0,03 %)
talianska: 1 (0,03 %)
iná: 3 (0,08 %)
nezistené: 203 (5,49 %)

Náboženské vyznanie je členstvo alebo vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu alebo účasť na náboženskom živote. Údaj je sebadeklaratórny.

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania
spolu 3 697
bez náboženského vyznania: 730 (19,75 %)
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke): 2 643 (71,49 %)
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické): 22 (0,6 %)
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (gréckokatolícke): 20 (0,54 %)
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske): 3 (0,08 %)
Pravoslávna cirkev na Slovensku (pravoslávne): 3 (0,08 %)
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike: 2 (0,05 %)
Kresťanské zbory na Slovensku: 11 (0,3 %)
Apoštolská cirkev na Slovensku: 7 (0,19 %)
Židovská obec na Slovensku (židovské): 1 (0,03 %)
Budhizmus: 2 (0,05 %)
Hinduizmus: 3 (0,08 %)
ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi: 3 (0,08 %)
pohanstvo a prírodné duchovno: 3 (0,08 %)
ad hoc hnutia: 16 (0,43 %)
iné: 4 (0,11 %)
nezistené: 224 (6,06 %)

Pre ďalšie štruktúry a kategórie navštívte tento odkaz (treba manuálne vybrať požadovaný ukazovateľ): https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0234503045/OB ↗

Časť: domy (výber z niektorých ukazovateľov)

Počet domov a iných obydlí k 01. 01. 2021 bez ohľadu na ich obývanosť. Iným obydlím sa rozumejú najmä chaty, búdy, zruby, chatrče, karavany, houseboaty, stodoly, mlyny alebo iné prístrešia.

Počet domov: 1 298

Štruktúra domov podľa typu domu:
https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-typu-domu/OB/SK0234503045/OB ↗

Štruktúra domov podľa obdobia výstavby:
https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-obdobia-vystavby/OB/SK0234503045/OB ↗

Štruktúra domov podľa počtu podlaží:
https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-poctu-podlazi/OB/SK0234503045/OB ↗

Štruktúra domov podľa formy vlastníctva:
https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-formy-vlastnictva/OB/SK0234503045/OB ↗

Štruktúra domov podľa materiálu nosnej konštrukcie:
https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-materialu-nosnej-konstrukcie/OB/SK0234503045/OB ↗

Štruktúra domov podľa typu vodovodnej prípojky:
https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-typu-vodovodnej-pripojky/OB/SK0234503045/OB ↗

Štruktúra domov podľa podľa plynovej prípojky:
https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-plynovej-pripojky/OB/SK0234503045/OB ↗

Štruktúra domov podľa podľa typu kanalizačného systému:
https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-typu-kanalizacneho-systemu/OB/SK0234503045/OB ↗

Štruktúra domov podľa obdobia poslednej rekonštrukcie:
https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-obdobia-poslednej-rekonstrukcie/OB/SK0234503045/OB ↗

Časť: byty (výber z niektorých ukazovateľov)

Počet bytov k 01. 01. 2021 predstavuje údaj o počte bytov bez ohľadu na ich obývanosť.

Spolu: 44

Viac informácií a údajov nájdete na tomto odkaze: https://www.scitanie.sk/ ↗

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo