Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zber a evidencia odpadu

obec Bánov

Všetky informácie o spôsobe zberu odpadu a následnej elektronickej evidencii.

Elektronická evidencia odpadu - ELWIS

Pri každom zbere odpadu sú elektronicky zaznamenávané všetky vyzbierané nádoby a vrecia na odpad. Evidenčný systém ELWIS zabezpečí celkový prehľad o množstve vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu v každej domácnosti a ostatných subjektoch. Evidencia umožní kontrolu nad množstvom odpadu v obci Bánov. Výsledkom je adresnejší systém spolupráce s občanmi s cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu a zvýšiť úroveň triedenia - separácie.

Ako to funguje?

Označenie nádob so zmesovým komunálnym odpadom

  1. krok - V deň zberu vyložte zbernú nádobu pred bránu.
  2. krok - Ak máte poloprázdnu nádobu, nevykladajte ju. Vyložte ju k nasledujúcemu vývozu. Zamedzením vývozu poloprázdnych nádob šetríte svoje peniaze.

Označenie triedeného (separovaného) odpadu

  1. krok - Triedený odpad (plast, papier, sklo) označte v strednej časti vreca príslušnou nálepkou s QR kódom.
  2. krok - V deň zberu vyložte vrece pred bránu.

Dôležité informácie

Každá domácnosť dostane podľa potreby nálepky s QR kódom na triedený odpad. Evidenciu budú vykonávať pracovníci zberovej spoločnosti počas zberu a odvozu odpadu. Odvezený bude len odpad z korektne označených nádob a vriec. Prideľovanie nálepiek a elektronický zber dát zabezpečuje obec Bánov. V prípade, ak sa vám nálepky minú, ďalšie si môžete vyzdvihnúť bezplatne na Obecnom úrade Bánov.

Návod ako separovať

Plasty, kovy a tetrapaky sa vkladajú do nádob alebo vriec 🟨 žltej farby.

Plasty

✔️ Patria sem: fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly z kozmetických, pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky a krabičky od potravín, obaly od CD, tégliky z jogurtov, obalový polystyrén.
❌ Nepatria sem: mastné obaly, obaly so zvyškom potravín a čistiacich prostriedkov, obaly od farieb, chemikálií či iných nebezpečných látok, novodurové trubky a podlahové krytiny.

Kovy

✔️ Patria sem: plechovky, konzervy, hliníkové obaly, zátky, kľúče, alobal, ostatné kovové predmety z domácnosti.
❌ Nepatria sem: plechovky od farieb či nebezpečných látok, domáce spotrebiče či ich súčasti, pokovovaný plast a papier.

Tetrapaky

✔️ Patria sem: nápojové kartóny, obaly od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav, kávy a vína.
❌ Nepatria sem: obaly so zvyškami nápojov.

Stlačte vyhadzovaný odpad. Do vreca alebo nádoby sa ho tak zmestí viac. Na triedenie plastu, kovov a tetrapakov použite 🟨 žlté vrecia. Vrece označte nálepkou s QR kódom. Vďaka vašej snahe budeme postupne zvyšovať mieru triedenia odpadu.

Papier sa vkladá do nádob alebo vriec 🟦 modrej farby.

Papier

✔️ Patria sem: časopisy, noviny, letáky, zošity, krabice, papierové obaly, všetko z lepenky, papier s kancelárskymi spinkami, bublinkové obálky bez plastového vnútra.
❌ Nepatria sem: celé zväzky kníh, znečistený papier (mastný, uhľový), termopapier (účtenky), použité detské plienky, papierové vreckovky.

Stlačte vyhadzovaný odpad. Do vreca alebo nádoby sa ho tak zmestí viac. Na triedenie papiera použite 🟦 modré vrecia. Vrece označte nálepkou s QR kódom. Vďaka vašej snahe budeme postupne zvyšovať mieru triedenia odpadu.

Sklo sa vkladá do nádob alebo vriec 🟩 zelenej farby.

Sklo

✔️ Patria sem: fľaše od nápojov, tabuľové sklo z okien a dverí, fľaše a poháre od zaváranín, rozbité sklenené poháre.
❌ Nepatria sem: keramika a porcelán, autosklo, drótované sklo, zrkadlo alebo pokovované sklo, varné a laboratórne sklo.

Vytriedené sklo vložte do 🟩 zeleného vreca a označte príslušnou nálepkou s QR kódom.

Ostatný odpad

Elektroodpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, veľké množstvo triedeného odpadu (balenia veľkých spotrebičov a pod.) odvezte na Zberný dvor obce Bánov.

Ďakujeme, že triedite odpad a chránite životné prostredie v obci a jej katastri.

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo