Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zberný dvor - aktualizácia

zberný dvor

Informácie o aktualizovaných pravidlách fungovania zberného dvora.

Zberný dvor - aktualizácia

Obec Bánov oznamuje občanom, že na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenie obce Bánov č. 3/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov budú od 11. mája 2024 v platnosti aktualizované pravidlá fungovania Zberného dvora obce Bánov.

Najpodstatnejšie zmeny:

  • Zberný dvor obce Bánov je určený iba pre občanov obce fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce a ktorí majú uhradený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na príslušný kalendárny rok.
  • Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať: papier a lepenka, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky – tetrapaky), textílie, šatstvo, jedlé oleje a tuky, objemný odpad, drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, biologicky rozložiteľný odpad, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, batérie a akumulátory, netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, vyradené elektrické a elektronické zariadenia.
  • Biologicky rozložiteľný záhradný odpad sa zbiera na parc. reg. „C“ č. 98 (za tribúnou futbalového štadiónu) v k. ú. Malá Kesa, na Mlynskej ulici č.1, Bánov.
  • Zberný dvor nie je určený na ukladanie odpadu z podnikateľskej činnosti a na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorý podlieha systému zberu v obci.
  • Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálnych odpadov na zbernom dvore inou osobou ako fyzickou osobou nie je možné.
  • Množstvo odpadov, dovezené na zberný dvor fyzickou osobou, je obmedzené množstvom, ktoré môže primerane vzniknúť v jednej domácnosti.
  • Občan je povinný zabezpečiť na zbernom dvore vykládku odpadu, ktorý dovezie.
  • Objemný (nadrozmerný) odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou v rámci pravidelného zvozu odpadu ako napr. vyradený nábytok, matrace, koberce, zrkadlá, poškodené sudy a nádoby bez obsahu škodlivín a podobne je možné celoročne odovzdať na zbernom dvore.
  • Objemný odpad môžu obyvatelia obce Bánov odovzdať na zbernom dvore bezplatne v maximálnom množstve 150 kg za rok v rámci jednej domácnosti. Po vyčerpaní tohto množstva je možné odovzdať objemný odpad iba cez spoplatnenú službu prenájmu veľkoobjemového kontajnera. Objednať túto službu je možné u vedúceho správy majetku obce na tel. čísle 0904 442 446.
  • V mimo prevádzkovom čase zberného dvora je zakázané ponechať odpady v okolí oplotenia alebo pred vstupnou bránou zberného dvora.

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov č. 3/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov nájdete na tomto odkaze: samosprava/vzn-a-zasady/vzn-obce-banov-c-3-2024-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-banov-2959sk.html ↗

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo