Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít apríl 2022

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac apríl 2022

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy. Príspevok bude publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✅ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

Obec Bánov / samospráva

 • ✅ Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi diela pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ✅ Výmeny starého verejného osvetlenia za nové LED osvetlenie na Novozámockej a Šurianskej ulici.
 • ✅ Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov v kultúrnom dome.
 • ✅ Veľkonočný príhovor starostu obce.
 • ✅ Zber elektroniky.
 • ✅ Zverejnenie úradných hodín obecného úradu počas veľkonočných sviatkov.
 • ✅ Zverejnenie informačných letákov z oblasti odpadového hospodárstva.
 • ✅ Drtenie haluzovín na zbernom mieste.
 • ✅ Aktualizácia a doplnenie informácií v sekcii „odpady“ na webovej stránke obce.
 • ✅ Zasadnutie starostov obcí spoločného stavebného úradu v Šuranoch.
 • ✅ Zasadnutie starostov Združenia miest a obcí Novozámockej, Šurianskej a Štúrovskej oblasti.
 • ✅ Rokovanie o cene rozvozu obedov pre dôchodcov.
 • ✅ Nahlasovanie počtu Ukrajincov ubytovaných v Bánove a následné vyplácanie finančných prostriedkov od štátu majiteľom nehnuteľností.
 • ✅ Výjazdové zasadnutie finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Bánove.
 • ➡️ Príprava podkladov pre zvláštne užívanie miestnej komunikácie pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ➡️ Príprava projektu dopravného značenia pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ➡️ Zabezpečovanie podkladov pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre projekt „Rozvoj zelenej infraštruktúry v obci Bánov“.
 • ➡️ Zverejnenie podkladov pre verejné prerokovanie vo veci schválenia zmeny Územného plánu obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 2.
 • ➡️ Zapracovávanie pripomienok z verejného prerokovania vo veci schválenia zmeny Územného plánu obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 2.
 • ➡️ Rekonštrukcia strechy kostola – príprava podkladov ku kolaudácii.

Správa majetku obce Bánov

 • ✅ Stavba tribúny a stavanie mája na podujatie Predvečer 1. mája.
 • ✅ Oprava zámkovej dlažby v areáli nového cintorína v okolí domu smútku a nádeje.
 • ✅ Montáž zariadení na meranie el. prúdu v športovom areáli.
 • ✅ Umývanie a upratovanie autobusových zastávok.
 • ✅ Upratovanie detského ihriska v športovo areáli. Vyhrabávanie lístia spod tují
  a vývoz betónov.
 • ✅ Oprava elektroinštalácie a osvetlenia v obecnej telocvični v športovom areáli a výmena núdzového osvetlenia.
 • ✅ Montáž zariadenia na meranie el. prúdu pre závlahy v športovom areáli.
 • ✅ Odvoz konárov a pohrabaného lístia z areálu Sihoť.
 • ✅ Údržba uvoľnených kanalizačných poklopov na ulici Kpt. Nálepku.
 • ✅ Úprava kvetinových záhonov v centrálnych častiach obce.
 • ✅ Oprava obecného traktora.
 • ✅ Rozobratie verejného osvetlenia a rozhlasu na ulici 1. mája z dôvodu výmeny
  stĺpov el. vedenia.
 • ➡️ Pravidelná údržba verejného osvetlenie a obecného rozhlasu podľa nahlásených porúch.
 • ➡️ Pravidelná oprava a údržba chodníkov v obci.
 • ➡️ Čistenie, vypratávanie priestorov budovy starej školy.
 • ➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
 • ➡️ Čistenie odtokových žľabov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ➡️ Čistenie športového areálu od lístia a buriny.
 • ➡️ Rozobratie múrika a zriadenie vstupu pre vývoz veľkokapacitných kontajnerov
  na novom cintoríne.
 • ➡️ Upratovanie Domu smútku a nádeje Bánov.
 • ➡️ Pravidelná údržba obecnej komunálnej techniky.
 • ➡️ Nový náter stĺpov verejného osvetlenia na parkovisku a v areáli nového cintorína.
 • ➡️ Oprava elektroinštalácie v budove starej požiarnej zbrojnice.
 • ➡️ Úprava terénu za tribúnou futbalového štadióna.

Obecné kultúrne stredisko / knižnica a obecná televízia

 • ✅ Predvečer 1. mája.
 • ✅ Bánovské leto 2022 – zverejnenie kultúrno-spoločenských a športových podujatí.
 • ✅ Venček – ukončenie kurzu spoločenských tancov a správania sa.
 • ✅ Priame prenosy zo sv. omší počas veľkonočných sviatkov.
 • ➡️ 100 rokov divadla v Bánove (1921-2021) – príprava podujatia divadlo
  J. G. Tajovského Bánov.
 • ➡️ Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov – príprava podujatia obec, Klub dôchodcov Bánov a OKS Bánov.
 • ➡️ DOD v hasičskej zbrojnici Bánov – príprava podujatia obec a DHZ Bánov.
 • ➡️ Uvítanie detí do života – príprava podujatia obec, ZPOZ a OKS Bánov.
 • ➡️ Pietny ak kladenia vencov – príprava podujatia obec, OKS Bánov a Farský úrad Bánov.
 • ➡️ Slávnostné požehnanie novej strechy kostola – príprava podujatia farský úrad,
  obec a OKS Bánov.
 • ➡️ TV Zobor-obec Bánov - tvorba spravodajstva pre pravidelné obrazového vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné rozhlasové vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia webovej a facebookovej stránky obce Bánov.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia SMS oznamov obce Bánov.
 • ➡️ OKS Bánov – príprava kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022.

Vzdelávanie a šport

 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Futbalový turnaj žiakov 4. až 9. ročníka na multifunkčnom ihrisku
  v areáli školy.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Atletický trojboj a športové popoludnie detí v ŠKD.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Exkurzia žiakov 4. ročníka do firmy Slovkvet.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Anglický jazykový kurz pre žiakov 9. ročníka.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Uvoľnenie opatrení v školách a školských zariadeniach.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Medzinárodný Deň Zeme.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili turnaja vo florbale, ktorý sa konal
  na ZŠ Nábrežná v Nových Zámkoch. Obsadili 2. miesto.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Žiaci 3. až 7. ročníka sa zúčastnili  turnaja v malom futbale
  na ZŠ Hradná v Nových Zámkoch.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Venček žiakov 9. ročníka, ukončenie kurzu spoločenských tancov
  a  správania sa.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Tretiaci a štvrtáci v rámci regionálnej výchovy a hodín čítania navštívili knižnicu a synagógu v Šuranoch.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Zápis predškolákov do 1. ročníka základnej školy.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Zápis detí do materskej školy.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Nové Leto od škôlkarov na obecnom úrade a v obecnej knižnici.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Medzinárodný deň detskej knihy.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – ZŠ s MŠ Bánov – Umiestnenie žiačky našej školy na 3. mieste v súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v kategórii – poézia.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Návšteva predškolákov v 1. ročníku základnej školy.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – 1. apríl „blázniný deň“ pre žiakov.
 • ✅ Tenisový oddiel TJ Lokomotíva Bánov – Otvorenie tenisových kurtov na novú sezónu.
 • ✅ KST Bánov – Zverejnenie prehľadu turistických akcií na rok 2022.
 • ➡️ Futbalový oddiel TJ Lokomotíva Bánov – Majstrovské futbalové zápasy.

Informácie a významné udalosti

 • tento mesiac bez záznamov
Dátum vloženia: 11. 5. 2022 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 5. 2022 11:43
Autor: Matúš Ohrádka