Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít máj 2022

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac máj 2022

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy. Príspevok bude publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✅ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

Obec Bánov / samospráva

 • ✅ Začiatok realizácie vodnej stavby s názvom „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ✅ Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ na miestne cestné komunikácie.
 • ✅ Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ na cestu III/1495.
 • ✅ Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre rekonštrukciu strechy kostola.
 • ✅ Doručovanie daňových výmerov.
 • ✅ Zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 • ✅ Verejné prerokovanie Územného plánu obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 2.
 • ✅ Družobné pracovné stretnutie starostov Bánov (SR) a Bánov (ČR).
 • ✅ Uvítanie detí do života.
 • ✅ DHZ Bánov – Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici.
 • ✅ Privítanie utečencov z Ukrajiny.
 • ✅ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o hazardných hrách.
 • ✅ Vyjednanie novej ceny obedov pre dôchodcov.
 • ✅ Nástup terénnej sociálnej pracovníčky Mgr. Ivany Návojskej cez projekt Nitrianskeho samosprávneho kraja s názvom „Pomoc a podpora rodinám pri zmierňovaní sociálnych následkov pandémie a zamedzovaniu nárastu negatívnych sociálnopatologických vplyvov“.
 • ➡️ Zisťovanie podmienok úveru pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ➡️ Pravidelné kontrolné dni v rámci projektu „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ➡️ Príprava podkladov pre zvláštne užívanie cestnej komunikácie, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ na miestne cestné komunikácie a štátnu cestu III/1495.
 • ➡️ Príprava komunikačnej kampane pre občanov súvisiacej s budovaním kanalizácie.
 • ➡️ Zabezpečovanie podkladov pre vydanie územného rozhodnutia pre projekt „Rozvoj zelenej infraštruktúry v obci Bánov“ (obecný park pri kostole).
 • ➡️ Zverejnenie podkladov pre verejné prerokovanie vo veci schválenia zmeny Územného plánu obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 2.
 • ➡️ Zapracovávanie pripomienok z verejného prerokovania vo veci schválenia zmeny Územného plánu obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 2.

Správa majetku obce Bánov

 • ✅ Montáž lámp na ulici 1. Mája po rekonštrukcii stožiarov.
 • ✅ Výroba, betonáž a osadenie stĺpu pre umiestnenie kamerového systému.
 • ✅ Úprava kvetinových záhonov pred zdravotným strediskom a pri predajni COOP Jednota v centre obce.
 • ✅ Oprava disku na obecnom traktore NZ 515 AG.
 • ✅ Kopanie základu pre nový chodník na novom cintoríne.
 • ✅ Rozhrnutie navozeného makadamu pre nový chodník na novom cintoríne.
 • ✅ Terénne úpravy na starom cintorína a okolo kostola.
 • ✅ Dovoz a rozhrnutie nového makadamu na parkovisku pri materskej škole na ulici J. Hralu.
 • ✅ Odvoz zeminy z nového cintorína za hasičskú zbrojnicu pre terénne úpravy.
 • ✅ Oprava prepadnutého chodníka vedľa kostola.
 • ✅ Zasypávanie jám v obci vyfrézovaným asfaltom.
 • ✅ Výroba brány pre novozriadený vstup pre vývoz veľkokapacitných kontajnerov na novom cintoríne.
 • ✅ Betonáž základu a príprava elektroinštalácie pre osadenie vstupnej rampy na zbernom dvore.
 • ✅ Farbenie ochranného zábradlia na zákrute pri predajni COOP Jednota v centre obce.
 • ✅ Kosenie trávy v intraviláne obce a pri železničnej stanici.
 • ➡️ Pravidelná údržba verejného osvetlenie a obecného rozhlasu podľa nahlásených porúch.
 • ➡️ Čistenie, vypratávanie priestorov budovy starej školy.
 • ➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
 • ➡️ Čistenie odtokových žľabov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ➡️ Pravidelná oprava a údržba chodníkov v obci.
 • ➡️ Čistenie športového areálu od lístia a buriny.
 • ➡️ Pravidelná údržba obecnej komunálnej techniky.

Obecné kultúrne stredisko / knižnica a obecná televízia

 • ✅ Pietny akt kladenia venca.
 • ✅ Výročná členská schôdza.
 • ✅ 100 rokov divadla v Bánove – Divadla J. G. Tajovského Bánov.
 • ✅ 6. Výročie úmrtia Veroniky T. Ráckovej.
 • ✅ Ďakovná slávnosť za novú strechu kostola.
 • ✅ Výstava kameňov a minerálov s názvom „Kameň čo stavitelia odložili“ v obecnej knižnici.
 • ➡️ Príprava podujatia „Detský denný letný tábor“.
 • ➡️ Príprava podujatia „Obecný deň detí“.
 • ➡️ Príprava podujatia „Dni obce Bánov“.
 • ➡️ Príprava podujatia „Beh oslobodenia obce Bánov – Bežecká „pasuvačka“.
 • ➡️ Príprava podujatia „Autobusový zájazd na národný výstup na Kriváň".
 • ➡️ TV Zobor-obec Bánov - tvorba spravodajstva pre pravidelné obrazového vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné rozhlasové vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia webovej a facebookovej stránky obce Bánov.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia SMS oznamov obce Bánov.
 • ➡️ OKS Bánov – príprava kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022.

Vzdelávanie a šport

 • ✅ Zber papiera.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – podujatie Jarný talent.
 • ✅ Ukončenie päťdňového plaveckého výcviku žiakov 2.A a 2.B triedy.
 • ✅ Exkurzia žiakov 6. ročníka v Nových Zámkoch: Knižnica A. Bernoláka, Galérie Ernesta Zmetáka a kaplnka A. Bernoláka.
 • ✅ Exkurzia žiakov 8. ročníka v TalentCentre Nitra.
 • ✅ Návšteva detí z ŠKD v hasičskej zbrojnici.
 • ✅ Návšteva detí z ŠKD v Dome ľudových tradícií.
 • ✅ Exkurzia žiakov ôsmeho ročníka na Okresný súd v Nových Zámkoch v rámci občianskej náuky.
 • ✅ Školský výlet žiakov prvého a druhého ročníka do Zveroparku Žarnovica.
 • ✅ Výstava kníh pod názvom "Moja najväčšia kniha" v budove školy.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Medzinárodný deň detí.
 • ➡️ ZŠ s MŠ Bánov príprava podujatia – Deň rodiny.
 • ➡️ Futbalový oddiel TJ Lokomotíva Bánov – majstrovské futbalové zápasy.

Informácie a významné udalosti

 • Monografia obce Bánov získala od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a od Štátnej vedeckej knižnice Banská Bystrica čestné uznanie v súťaži „Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2021“ v kategórii Knihy o obciach – monografické publikácie.
 • Detský dychový orchester Rosička získal na celoštátnej súťaži OdDYCHpoDYCH v Púchove Zlaté pásmo.
Dátum vloženia: 13. 6. 2022 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 6. 2022 17:29
Autor: Matúš Ohrádka