Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít október 2021

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac október 2021

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy. Príspevok bude publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✔️ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

OBEC BÁNOV / SAMOSPRÁVA

 • ✅ Znovu podanie projektu s názvom „Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Bánov“.
 • ✅ Dočasné zatvorenie Obecného úradu Bánov pre verejnosť z dôvodu tragickej udalosti a výskytu ochorenie COVID-19 v radoch zamestnancov.
 • ✅ Dôstojné uctenie si pamiatky zosnulej matrikárky E. Polákovej.
 • ✅ Dočasné zatvorenie materskej školy na ulici J. Hralu z dôvodu výskytu ochorenie COVID-19 v radoch zamestnancov.
 • ✅ Stretnutie vedenia obce s občanmi na tému umiestnenia nového telekomunikačného zariadenia spoločnosti O2 na stožiar za budovou Obecného úradu Bánov.
 • ✅ Činnosť Zboru pre občianske záležitosti – oslavy 60 a 70 ročných jubilantov.
 • ✅ Činnosť Zboru pre občianske záležitosti – civilný pohreb.
 • ✅ DHZ Bánov –  korigovanie dopravy a dohliadanie na poriadok na oboch cintorínoch počas Sviatku všetkých svätých.
 • ✅ Darovanie krvi prostredníctvom NTS Nové Zámky.
 • ➡️ Rekonštrukcia priestorov kaderníctva a kvetinárstva na Školskej ulici.
 • ➡️ Príprava na umiestnenie technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany (sirény) v obci Bánov na podnet Ministerstva vnútra SR Odbor civilnej ochrany a krízového plánovania.
 • ➡️ Pravidelná komunikácia s lekárom pre dospelých MUDr. Vojtekom a riešenie aktuálnej situácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v obci.
 • ➡️ Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice pre DHZ Bánov na ulici kpt. Nálepku.
 • ➡️ Výmena strechy kostola.
 • ➡️ Spolupráca s regionálnymi médiami.

SPRÁVA MAJETKU OBCE BÁNOV

 • ✅ Vybudovanie nových chodníkov a terénne úpravy pre prechod pre chodcov na Novozámockej ulici.
 • ✅ Opílenie stromov, čistenie a pokosenie svahu za garážami pri nájomných bytoch na ulici Pri kaštieli.
 • ✅ Oprava chodníka a terénne úpravy v okolí nájomných bytov na ulici Pri kaštieli.
 • ✅ Oprava kanalizačného poklopu na ulici J. G. Tajovského.
 • ➡️ Pomocné práce pri rekonštrukcii budovy Hasičskej zbrojnice pre DHZ Bánov na ulici kpt. Nálepku.
 • ➡️ Vyvážanie pohrabaného lístia z areálu kostola.
 • ➡️ Úprava a vypílenie stromov na novom cintoríne.
 • ➡️ Čistenie, vypratávanie priestorov budovy starej školy.
 • ➡️ Kosenie a polievanie futbalových ihrísk a priľahlých trávnatých plôch.
 • ➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
 • ➡️ Kosenie trávnatých plôch v intraviláne obce.
 • ➡️ Čistenie odtokových žľabov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ➡️ Opilovanie a vypilovanie stromov a kríkov v neprehľadných križovatkách podľa pokynov polície.
 • ➡️ Zber a odvoz odpadkov v okolí štrkárne.
 • ➡️ Údržba detských ihrísk a kontrola jednotlivých herných prvkov.
 • ➡️ Pravidelná údržba verejného osvetlenie a obecného rozhlasu podľa nahlásených porúch.
 • ➡️ Spolupráca pri údržbe kamerového systému obce Bánov podľa nahlásených porúch.
 • ➡️ Oprava a nový náter lavičiek v areáli nového cintorína.
 • ➡️ Kosenie, čistenie a odvážanie zeminy v športovom areáli na zbernom miestne na haluzoviny za tribúnou.

OBECNÉ KULTÚRNE STREDISKO BÁNOV / KNIŽNICA A OBECNÁ TELEVÍZA

 • ✅ Ocenenie „Zlaté pásmo“ na krajskej súťaži a prehliadke dychových hudieb
 • v Modre pre Detský dychový orchester Rosička z Bánova.
 • ✅ Propagácia obce a finalizácia publikácie s názvom „Čarovné Nové Zámky a okolie“.
 • ➡️ TV Zobor-obec Bánov - tvorba spravodajstva pre pravidelné obrazového vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – plánovanie kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022.
 • ➡️ OKS Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné rozhlasové vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia webovej a facebookovej stránky obce Bánov.
 • ❌ Zrušené podujatie Úcta k starším z dôvodu zlej epidemiologickej situácie.

ZŠ S MŠ BÁNOV / VZDELÁVANIE A ŠPORT

 • ✅ Majstrovské futbalové zápasy.
 • ➡️ Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti a žiakov ZŠ s MŠ Bánov.
 • ➡️ Dlhodobé súťaže jednotlivých športových oddielov TJ Lokomotíva Bánov.

 

Dátum vloženia: 16. 11. 2021 18:00
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2021 18:00
Autor: Matúš Ohrádka