Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Nájomné byty

Bytovky 1x6 b.j. a 1x9 b.j.

Podľa čl. IV bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b.j. a 1x9 b.j. v znení neskorších zmien, sa na uvoľnené nájomné byty zostavuje poradovník uchádzačov o nájomné byty 1x6 b.j. a 1x9 b.j. Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí na Obecný úrad Bánov doručiť Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1x6 b.j. a 1x9 b.j. spolu s požadovanými prílohami. Žiadosť o nájomný byt je potrebné odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu Bánov.

PDF dokument: Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1x6 b.j. a 1x9 b.j

Žiadateľ o nájomný byt doručí písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:

 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko svoje a osôb s ním bývajúcich,
 2. dátum, miesto narodenia a rodinný stav seba a osôb s ním bývajúcich,
 3. štátnu príslušnosť,
 4. údaj o aký druh bytu žiada (jedno-, dvoj-, troj-izbový).

K žiadosti je nutné priložiť:

 • doklad o výške svojho čistého mesačného príjmu a osôb s ním bývajúcich za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom podal žiadosť,
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy alebo doklad, že je samostatne zárobkovo činná osoba,
 • čestné vyhlásenie, že nie je vlastníkom iného bytu alebo rodinného domu.

Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu a osoby s ním bývajúce, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, musí prevyšovať dvojnásobok životného minima. V prípade nejasností Vám budú podané požadované informácie na Obecnom úrade v Bánove na tel. čísle 035/6571 142.

Výška nájmu v nájomných bytoch 1x6 b.j. a 1x9 b.j. 
1-izbový byt   
bez balkóna cena s balkónom cena
39,84 m2 x 2,9 € 115,54 € 39,84 m2 x 2,9 € 115,54 €
fond opráv 13,30 € fond opráv 13,30 €
režijné náklady 3,30 € režijné náklady 3,30 €
1% zo 115,54 € 1,20 € 2% zo 115,54 € 2,30 €
Spolu: 133,34 €   133,34 €

 

Výška nájmu v nájomných bytoch 1x6 b.j. a 1x9 b.j. 
2-izbový byt   
bez balkóna cena s balkónom cena
54,88 m2 x 2,9 € 159,15 € 54,88 m2 x 2,9 € 159,15 €
fond opráv 13,30 € fond opráv 13,30 €
režijné náklady 3,30 € režijné náklady 3,30 €
1% zo 159,15 € 1,60 € 2% zo 159,15 € 3,20 €
Spolu: 177,35 €   178,95 €

 

Výška nájmu v nájomných bytoch 1x6 b.j. a 1x9 b.j. 
3-izbový byt   
bez balkóna cena s balkónom cena
77,59 m2 x 2,85 € 221,13 € 77,59 m2 x 2,85 € 221,13 €
fond opráv 13,30 € fond opráv 13,30 €
režijné náklady 3,30 € režijné náklady 3,30 €
1% zo 221,13 € 2,21 € 2% zo 221,13 € 4,42 €
Spolu: 239,94 €   242,15 €

Uchádzači, ktorým bude pridelený nájomný byt musia najneskôr v deň podpísania nájomnej zmluvy zložiť na účet vlastníka vedený vo VÚB Nové Zámky, č. účtu 170125-172/0200 resp. v pokladni vlastníka finančnú čiastku vo výške rovnajúcej sa 6 mesačným splátkam nájomného a nákladov, ktorá bude použitá ako finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného, nákladov, úhrad za prípadné poškodenie bytu ako aj iných pohľadávok, vzniknutých vlastníkovi voči nájomcovi.

Bytovky 4x6.b.j.

Podľa čl. III bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v znení neskorších dodatkov a zmien sa na uvoľnené nájomné byty zostavuje poradovník uchádzačov o nájomné byty 4x6 b.j. Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí na Obecný úrad Bánov doručiť Žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu 4x6 b.j. spolu s požadovanými prílohami. Žiadosť o nájomný byt je potrebné odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu Bánov.

PDF dokument: Žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu 4x6 b.j.

Komisia vyžiada a overí úplnosť nasledovných údajov predložených žiadateľom:

 1. meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko žiadateľa a osôb s ním bývajúcich
 2. dátum a miesto narodenia, rodinný stav a štátnu príslušnosť
 3. potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania žiadateľa, dĺžke uzavretej pracovnej
 4. zmluvy alebo doklad, že žiadateľ je samostatne zárobkovo činnou osobou.
 5. doklad o výške mesačného príjmu žiadateľa a osôb s ním bývajúcich za kalendárny rok
 6. predchádzajúci roku, v ktorom podal žiadosť.

Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu a osoby s ním bývajúce, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, nesmie prevyšovať trojnásobok životného minima. Minimálne jeden z uchádzačov nesmie prekročiť vek 35 rokov. V prípade nejasností Vám budú podané požadované informácie na Obecnom úrade v Bánove na tel. čísle 035/6571 142.

Výška nájmu v nájomných bytoch 4x6 b.j.
3-izbový byt   
bez balkóna cena s balkónom cena
77,59 m2 109,54 € 77,59 m2 116,18 €
fond opráv 13,28 € fond opráv 13,28 €
režijné náklady 3,32 € režijné náklady 3,32 €
Spolu: 126,14 €   132,78 €

Uchádzači, ktorým bude pridelený nájomný byt musia najneskôr v deň podpísania nájomnej zmluvy zložiť na účet vlastníka, vedený vo VÚB Nové Zámky, č. účtu 170125-172/0200 resp. v pokladni vlastníka finančnú čiastku vo výške rovnajúcej sa
12 mesačným splátkam  nájomného a nákladov, ktorá bude použitá ako finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného, nákladov, úhrad za prípadné poškodenie bytu ako aj iných pohľadávok, vzniknutých vlastníkovi voči nájomcovi.

Pre občanov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 225
TÝŽDEŇ: 225
CELKOM: 1087113

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov