Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2015

-

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2015

 

Zasadnutia obecnej rady:   11. február 2015

                                                  15. apríl 2015

                                                  10. jún 2015

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva:   18. február 2015

                                                                             22. apríl 2015

                                                                              17. jún 2015

 

 

Február :

 • Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek
 • Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2014 – Mgr. Peter Rácek
 • Správa o činnosti organizácií podporených z rozpočtu obce
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2014 – p. Helena Kramárová
 • Správa o využiteľnosti kultúrneho domu  za II. polrok 2014 - Bc. Miloš Rybár
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné otázky, rôzne

 

Apríl :

 • Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ – Mgr. Peter Rácek
 • Správa o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2014 – p. František Bednárik
 • Správa o KTB s. r. o. Bánov za rok 2014 – Mgr. Peter Rácek, p. Miroslav Klobučník
 • Správa o činnosti knižnice za rok 2014 – p. Blažena Jančovičová
 • Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 – p. Erika Palacková
 • Záverečný účet obce za rok 2014 – p. Erika Palacková
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014 – p. Helena Kramárová a Správa audítora – PhDr. Helena Juríková
 • Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2014 – Mgr. Denisa Slížová
 • Návrh záznamov do kroniky obce za rok 2013 – PaedDr. Margita Mazúchová
 • Správa o činnosti OKS Bánov za rok 2014 - Bc. Miloš Rybár
 • Správa Komisie na ochranu verejného záujmu - p. Jozef Oremus
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné, rôzne

 

Jún :

 • Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek
 • Správa finančnej komisie o plnení rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za I. štvrťrok 2015 – Mgr. Miroslava Petrášová, p. Erika Palacková
 • Návrh plánu práce a termínu zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2015 – Mgr. Peter Rácek
 • Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 • Návrh záznamov do kroniky obce za rok 2014 – PaedDr. Margita Mazúchová
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné, rôzne

 

 

                                                                                                   Zostavil: Mgr. Peter Rácek

Dátum vloženia: 28. 1. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 1. 2015 0:00
Autor: