Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXXII/20091211

-

U z n e s e n i e č. XXXII/20091211
z XXXII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
11. decembra 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov
_________________________________________________________________________________________


Obecné zastupiteľstvo v BánoveS C H V A Ľ U J E :

- sprostredkovateľskú zmluvu s AlfaFinanc, a.s., Pribinova 25, Bratislava

- dodatok č. 1 k sprostredkovateľskej zmluve medzi Obcou Bánov a AlfaFinanc, a.s.

- predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP predkladateľa (na realizáciu projektových zámerov LSKxP, ktorý je realizovaný pre Obec Bánov a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bánov)

- zabezpečenie realizácie projektov/Žiadostí o NFP spracovaných zo schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP

- financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na jednotlivé projekty
 

Dátum vloženia: 18. 12. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 12. 2009 0:00