Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. XIII/20080423

-

U z n e s e n i e č. XIII/20080423

z XIII. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

23. apríla 2008 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Návrh na uznesenie:

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove:

 

B E R I E N A V E D O M I E :

 

- kontrolu uznesenia z XI. riadneho zasadnutia OZ

- kontrolu uznesenia z XII. mimoriadneho zasadnutia OZ

- správu o hospodárení KTB, s.r.o. Bánov

- správu o činnosti OKS a knižnice

- správu o plnení rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za I. štvrťrok 2008

- žiadosť p. Valérie Mazúchovej o odkúpenie časti pozemku par.č. 81/2

- žiadosť p. Juraja Bulyovszkého o odkúpenie starých tehál

 

 

S C H V A Ľ U J E :

 

- rozpočtové opatrenie č. 1 v rozpočte Obce Bánov na rok 2008 podľa predloženého návrhu

- úpravu rozpočtu Obce Bánov podľa schváleného rozpočtového opatrenia č. 1

 

S Ú H L A S Í :

 

- s vyradením rekreačnej chatky umiestnenej v rekreačnom zariadení RECENT plus Kováčová s.r.o. Kúpeľná 51, 962 37 Kováčová zastúpená konateľom Ing. Jozefom Sliackym, IČO 43857311, ku dňu 30.4.2008

 

- s odpredajom obecného pozemku evidovaného na Katastrálnom úrade Nitra Správa katastra Nové Zámky, k.ú. Bánov na LV č.1 par.č. 675/145 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 81 m2, ktorý bol právne rozdelený geometrickým plánom č. 78/2007 vyhotoveného geodetom Imrichom Mančuškom zo dňa 13.11.2007, na diel č.9 vo výmere 19 m2 a diel č.10 vo výmere 62 m2 v cene 75,- Sk/m2 pre Petra Hralu, Bernolákova 32, Bánov v pomere 1/3 z celku, pre Helenu Ohrádkovú rod. Hralovú, Obrancov mieru č.20, Bánov v pomere 1/3 z celku a Imricha Hralu, SNP č.46, Nové Zámky v pomere 1/3 z celku.

 

- s prenájmom pozemku na umiestnenie reklamného panelu v k. ú. Bánov pre Gryf reklamné štúdiu Ing. Robert Magát, Drieňové 307, 018 26 Plevník – Drienové, na časti par.č. 3195 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, za cenu 14.000,- Sk/rok na dobu 5 rokov

 

- s preúčtovaním finančných prostriedkov získaných ŠSK Bánov za prenájom strelnice pre ŠSK Bánov

 

- s preúčtovaním finančných prostriedkov z reklamy pre príslušný klub TJ Lokomotíva Bánov a ŠSK Bánov, ktorý si reklamu zaobstaral

 

- s odpredajom obecného pozemku evidovaného na Katastrálnom úrade Nitra Správa katastra Nové Zámky, k.ú. Bánov, LV č.1, par. č. 687/146 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 71 m2, pre Patrika Ščibrániho a manželku Petru rod. Oborákovú, za cenu 75,- Sk/m2

 

- s uvoľnením finančných prostriedkov vo výške 1.000.000 ,- Sk pre výkup pozemkov na Ul. Poľná

 

- s realizáciou chodníkov na par.č. 687/88 pre n.o. Citadela Bánov

 

- s napojením na kanalizačné pripojenie a užívanie žumpy par.č. 519 pre n.o. Citadela Bánov

 

- s odpredajom obecných pozemkov par.č. 2798/1 ostatné plochy a nádvoria vo výmere 1.875 m2, par.č. 2799/ zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1.1337m2, par.č. 2797, par.č. 2799/27 v celku za cenu 50,- Sk/m2

 

N E S Ú H L A S Í :

 

- s návrhom p. Mráza s uvolnením finančných prostriedkov na výkup pozemkov na ul. Poľná bez limitu

 

- s ponukou digitálneho spracovania hrobových miest na miestnych cintorínoch firmy VDG a.s. Žilina

Dátum vloženia: 24. 4. 2008 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 4. 2008 0:00