Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. XX/20090204

-

U z n e s e n i e    č. XX/20090204
z  XX. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
4. februára 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánove
 
 
S Ú H L A S Í :
 
 
- s podaním žiadosti obce o odpredaj a s následným odkúpením pozemku par.č. 2798/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3276 m2, nachádzajúceho sa pod miestnou komunikáciou, ktorý je vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, zapísaný na LV č. 4358 k.ú. Bánov.
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Starostka obce
                                                                       PhDr. Helena Juríková
 
 
Za správnosť: Ľubica Lörincová
Dátum vloženia: 9. 2. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 2. 2009 0:00