Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenia XXVIII. OZ 12.7.2017

-

U z n e s e n i a

z XXVIII. zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

12. júla 2017 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

S C H V A Ľ U J E :

 

- navrhnutý program zasadnutia OZ

s doplnením bodu č. ...........

so zrušením bodu č. .............                                                                                                           1/20170712

PhDr. Helena Juríková

starostka obce

 

S Ú H L A S Í :

 

- OZ v Bánove súhlasí s prenechaním do nájmu káblových rozvodov a konzol umiestnených na území obce Bánov tvoriacich káblovú sieť prostredníctvom ktorej sa poskytuje služba občanom obce na prenos digitálnej televízie a internetového signálu pre spoločnosť 0becné siete s.r.o. Nitra, Sládkovičova 11 a s vybudovaním optickej siete v obci Bánov na konzolách obecného rozhlasu uvedenou spoločnosťou za podmienok dohodnutých v Zmluve o poskytovaní služieb uzavretej medzi obcou Bánov a menovanou spoločnosťou.

Prenájom bol posúdený ako prípad hodný osobitného zreteľ podľa §9a odsek 9 písmeno c zákona č. 138/1991 Z. z. podľa ktorého zabezpečuje kontinuálne vysielanie programov káblovej televízie a internetového pripojenia pre občanov Bánova pri vynútenom prechode z analógového vysielania na digitálne vysielanie.                                                                                   2/20170712

 

PhDr. Helena Juríková

starostka obce

 

 

 

-B E R I E   N A  V E D O M I E :

OZ v Bánove berie na vedomie orientačný rozpočet pre infokanál KTB s. r. o.

                                                                                                                                        3/20170712

                                                                                                                             PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                    starostka obce

 

 

 

 

S Ú H L A S Í :

 

OZ v Bánove súhlasí s doplnením bodov rokovania: Výstavba zberného dvora z vlastných zdrojov a

Kúpa pozemkov od rodiny Fisherovej.

                                                                                                                                   4/20170712

 

PhDr. Helena Juríková

starostka obce

S Ú H L A S Í :

 

OZ v Bánove súhlasí s výstavbou Zberného dvora v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Thomkom stavebnej časti bez technológie . Spôsob financovania navrhne finančná komisia do augustového zastupiteľstva s predpokladaným termínom ukončenia výstavby zberného dvora do septembra 2018.

                                                                                                                       5/20170712

 

PhDr. Helena Juríková

starostka obce

S Ú H L A S Í :

 

OZ v Bánove súhlasí s odkúpením pozemkov   parc. C-KN č. 526 vo výmere 583 m2 zastavané plochy a nádvoria a parc. C-KN č. 527 vo výmere 591 m2 zastavané plochy a nádvoria a stavby súp. č. 313 nachádzajúcich sa v k. ú. Bánov a sú zapísané na LV číslo 133 , ktorý je evidovaný na katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky v podiele 1/1 vo vlastníctve manželov Eric Fisher a Mgr. Iveta Fisherová rod. Sádecká, bytom Easton 10211 Westminster  , CO 800 20, U.S.A. za cenu 35 250 eur ( tridsaťpäť tisíc dvesto päťdesiat eur)

                                                                                                                                         6/20170712

 

PhDr. Helena Juríková

starostka obce

 

Dátum vloženia: 14. 7. 2017 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 7. 2017 0:00