KORONAVÍRUS všetko čo potrebujete vedieť

vírus

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 617
TÝŽDEŇ: 2542
CELKOM: 1029153

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

XXII. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
-
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o B á n o v
Číslo: XXII/2009 Bánov 11.03.2009

 

Z Á P I S N I C A


z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 11. marca 2009 t.j. v stredu o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2. Žiadosť p. Miroslava Ráceka a manž. Ľubici o odkúpenie obecného pozemku - predzáhradky

3. Žiadosť p. Meutora Rači o prenájom pozemku v ŠA Bánov na predaj balkánskej zmrzliny

4. Žiadosť p. Márie Morongovej o odkúpenie obecného pozemku pod predajňou Ovocia a zeleniny

5. Posilňovňa – výber variantu

6. Zberný dvor – podanie projektu

7. Určenie možností nakladania so zakúpenou nehnuteľnosťou na ul. Malinovského od p.
    Solčániovej

8. Diskusia

9. ZáverStarostka obce
PhDr. Helena Juríková 

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci p. Adrián Ohrádka, Mgr. Denisa Slížová a hlavná kontrolórka p. Anna Brezíková.
 

Z a s a d a n i e


1.) XXII. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XXII. mimoriadneho zasadania OZ určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Regina Rosivalová a p. Peter Hrala. Starostka obce požiadala poslancov, aby odsúhlasili navrhovaných poslancov za overovateľov tejto zápisnice.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Peter Hrala, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška
proti: 0
zdržal sa: 1 Mgr. Marek Vittek


Starostka obce prečítala program rokovania, pripomenula poslancom, že dnešné mimoriadne zasadnutie OZ bolo zvolané kvôli bodu č. 5: Posilňovňa – výber variantu. Tento bod nadväzuje na uznesenie, ktoré bolo prijaté 18.2.2009, vo veci výberu variantu dostavby k telocvični v ŠA pre priestory na posilňovňu. Poslanci Jozef Oremus a Mgr. Marek Vittek mali predložiť zhotovené štúdie svojich návrhov na dostavbu. Starostka dodala, že ostatné body rokovania boli doložené z dôvodu ich urgentnosti, išlo o žiadosti o odkúpenie a prenájom pozemkov. Starostka obce vyzvala prítomných, aby predložili doplňujúce návrhy.
Žiaden z prítomných poslancov nemal doplňujúce návrhy do programu rokovania. Starostka obce dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie rokovacieho programu tak, ako bol predložený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 7 poslancov: Peter Hrala, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Milan Paška
Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek

Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie poslancov: Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Mráz a Ing. Agnesa Ruschková. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 7 poslancov: Peter Hrala, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Milan Paška
Regina Rosivalová, Mgr. Marek Vittek
proti: 0
zdržal sa: 0


Prišiel p. Martin Dananai.

2.) Žiadosť p. Miroslava Ráceka a manž. Ľubice o odkúpenie obecného pozemku:
Ide o pozemok č. 687/143 zastavané plochy a nádvoria – predzáhradka, na ul. Červenej armády.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov – jednohlasne: Peter Hrala,
Ing. Marek Mráz, Regina Rosivalová,
Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška
proti: 0
zdržal sa: 0

3.) Žiadosť p. Meutora Rači o prenájom pozemku v ŠA: pani starostka s pánom prednostom oboznámili poslancov s požiadavkami p. Rači. Pani Ing. Agnesa Ruschková sa spýtala, ako to bude s pripojením na elektrickú energiu, či si to pán Rači zabezpečí na vlastné náklady alebo cez obec. Na akú dobu bude uzatvorená zmluva a či je k dispozícií predbežný návrh. Návrhy poslancov, p. Ing. Mareka Mráza a p. Ing. Agnesy Ruschkovej sú uzavrieť zmluvu s p. Rači na 1 rok, p. Petra Hralu a p. Reginy Rosivalovej je uzavretie zmluvy na dobu 5 rokov. P. Ing. Agnesa Ruschková dodala, že zmluva by mala byť na dobu určitú s možnosťou výpovede. Z dôvodu veľkej nedisciplinovanosti poslancov doporučila p. starostka do budúceho zasadnutia naštudovať si rokovací poriadok. P. Mgr. Marek Vittek súhlasil s názorom starostky a vyjadril sa k problematike, že poslanci dostali neskoro materiály k zastupiteľstvu a veľakrát, nielen pri dnešnom zasadnutí, nemá ich jednanie význam. Návrhy na prístavbu by mali ísť na odsúhlasenie športovej komisie. Prišiel p. Jozef Oremus. Pán prednosta upozornil poslancov, aby sa vždy vyjadrovali k danej problematike, teda podľa toho, čo je udané v žiadosti. P. Jozef Oremus sa vyjadril k tomu, že udaný dvojtýždňový termín bol zrejme krátky na mimoriadne zastupiteľstvo. Pani starostka vrátila tému späť k riešeniu žiadosti M. Rači. P. Ing. Agnesa Ruschková dala návrh, aby sa odsúhlasenie žiadosti doplnilo o informácie, že zmluva bude uzavretá na dobu určitú, odporúčaná doba je 5 rokov, a pripojenie na inžinierske siete si pán Rači zabezpečí na vlastné náklady a na prenájom má byť presne určená cena – 2 €/m². Poslancov zaujímalo, či chce prenajať iba pozemok pod predajný stánok alebo aj na terasu. Pani starostka uzavrela debatu a dala hlasovať za schválenie prenájmu pozemku.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov – jednomyseľne: Peter Hrala,
Ing. Marek Mráz, Regina Rosivalová,
Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
Mgr. Marek Vittek, Ing. Milan Paška,
Jozef Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0


4.) Žiadosť p. Márie Morongovej o odkúpenie pozemku pod predajňou Ovocia a zeleniny:
P. Jozef Oremus sa spýtal, či je nutné jednať o tomto bode. P. Mgr. Marek Vittek dal návrh na
zamietnutie. Prišiel p. Juraj Oremus. Starostka dala hlasovať za vyhovenie žiadosti p. M.
Morongovej.

Hlasovanie: za hlasovalo: 0 poslancov
proti: 8 poslancov: Peter Hrala, Ing. Marek Mráz,
Regina Rosivalová, Ing. Agnesa
Ruschková, Martin Dananai, Mgr. Marek
Vittek, Ing. Milan Paška, Jozef Oremus

zdržal sa: 1 Juraj Oremus

5.) Výber variantu na dostavbu k telocvični v ŠA: Mgr. Marek Vittek dal návrh na odloženie prejednania. Pani starostka dala poslancom hlasovať za preloženie na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov: Peter Hrala, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška,
Jozef Oremus, Juraj Oremus,
Mgr. Marek Vittek

proti: 0
zdržal sa: 0

Poslanec Mgr. Marek Vittek odišiel zo zasadnutia OZ.

6.) Zberný dvor: obec má možnosť uchádzať sa o financie z EÚ cez Ministerstvo životného prostredia podaním dvoch projektov, termín podania je 11. mája 2009. Žiadosť musí obsahovať aj stavebné povolenie. Možnosť získania finančných prostriedkov na operačný program 4.1 a 4.2 až do výšky 331 939,19 €, konkrétne operačný program 4.1 podpora aktivít separovaného zberu, finančný príspevok vo výške 215 760,47 € a operačný program 4.2 spracovanie biologického odpadu vo výške 116 178,72 €. Vytvorila by sa hala so sociálnymi zariadeniami pre zamestnancov a kanceláriou. Pán prednosta urobil nákres pozemku i so stavbou na stierateľnú tabuľu pre lepšie priblíženie poslancom. Znázornil aj návrh p. Jozefa Oremusa, ktorý doporučil zrealizovať zberný dvor na vzdialenejšom pozemku v priemyselnej zóne. P. Ing. Milan Paška sa vyjadril k tomu, že návrh p. Jozefa Oremusa je lepší, pretože je v neobývanej zóne, ale zrejme nerealizovateľný. Pani starostka dodala, že keď budú stavebné práce ukončené, okolie dvora sa spestrí výsadbou stromov a rôznej inej zelene. Nakoľko už neboli žiadne ďalšie otázky, dala pani starostka hlasovať o súhlas na zhotovenie projektu a jeho podanie, tak ako to navrhla ona aj s pánom prednostom, na návrh všetkých poslancov v spolupráci s firmou OPENDOOR Šaľa.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Peter Hrala, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška,
Jozef Oremus, Juraj Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

7.) Určenie nakladania s nehnuteľnosťou na ul. Malinovského po p. Solčániovej: bolo potrebné zistiť, či sa bude nehnuteľnosť nejakým spôsobom využívať alebo sa dá odstrániť. Návrh pána prednostu je nehnuteľnosť zbúrať. Pani starostka sa vyjadrila k tomu, že nie je vhodné dať dom do prenájmu, z dôvodu vysokej vlhkosti stien. P. Jozef Oremus navrhol, že pri prácach s telocvičňou sa môže ponúknuť holubárom, ak nebudú súhlasiť riešiť to ďalej, v prípade nevyužitia urobiť na pozemku chodník k ŠA. Správa bola jednomyseľne zobratá na vedomie.

8.) Diskusia: pani starostka informovala poslancov o schválenej dotácii na rekonštrukciu ZŠ, upozornila však, že jednanie je zdĺhavé, čakanie na zmluvu je približne polroka. P. Ing. Agnesa Ruschková sa spýtala na náklady spojené s rekonštrukciou – tzv. neoprávnené náklady. Starostka informovala o viacúčelovom ihrisku – použije sa trávnik tretej generácie, bude vyhotovené v blízkosti družiny, asfaltová plocha, ktorá slúžila doteraz ako ihrisko nie je vhodná na podklad. Ihrisko bude spojené s družinou chodníkom, aby si žiaci nezašpinili prezuvky na telocvik a nezaniesli špinu do trávnika na ihrisku. Takisto informovala poslancov o podanom projekte pre ŠJ, ktorý navrhla vedúca jedálne, p. Viera Mitúchová. Ide o projekt MŠ SR, na projekte sa obec podieľa 5%. P. Peter Hrala sa spýtal, či sa už rieši odpredaj Felície a prečo sa neodpredá občanom. P. Ing. Milan Paška sa vyjadril k tomu, že na internete sa objavili 2 správy, že voľba hlavného kontrolóra nie je v súlade so zákonom, pán prednosta ho informoval o tom, že to prebral s právnikom a všetko je v súlade so zákonmi SR. Pani starostka oznámila, že Najvyšší kontrolný úrad končí s kontrolou v našej obci a že obec bola pochválená v porovnaní s ostatnými obcami. Kontrolovali sa doklady a dokumenty z roku 2007. P. Peter Hrala povedal, že sa občania sťažovali, že bolo tajné hlasovanie, že prečo sa urna s volebnými lístkami nevysypala pred kamerou a nezrátalo sa to tam – pán prednosta odpovedal, že hlasovanie prebehlo v súlade so zákonom a že všetko bolo v poriadku, z toho dôvodu bola vytvorená volebná komisia, ktorá dohliadala na dodržanie litery zákona. Starostka obce vyzvala predsedkyňu návrhovej komisie p. Ing. Agnesu Ruschkovú, aby prečítala uznesenie z XXII. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré znie:
 

U z n e s e n i e č. XXII/20090311
z XXII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
11. marca 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov


Návrh na uznesenie:S Ú H L A S Í :

- S odpredajom obecného pozemku č. 687/143 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 54 m2 na ul.
ČA
pre Miroslava Ráceka a manž. Ľubicu, Hviezdoslavova 27, Nové Zámky, za cenu 2,49 € (75,-Sk)
- S prenájmom pozemku v ŠA na predaj balkánskej zmrzliny pre pána Meutora Rači,
Bellova 445/4, Nitra, na dobu určitú – 5 rokov, s možnosťou pripojenia na inžinierske siete na
vlastné náklady, v cene 2 €/m2/mesiac
- S preložením rozhodnutia o posilňovni na riadne zastupiteľstvo
- S vypracovaním a podaním projektu EÚ na zberný dvor Bánov v lokalite priemyselnej zóny v k. ú.
Malá Kesa - OP 4.1 podpora aktivít separovaného zberu
- OP 4.2 podpora aktivít zhodnocovania odpadu
- firmou OPENDOOR Šaľa

N E S Ú H L A S Í :

- S odkúpením časti obecného pozemku pani Máriou Morongovou na ul. J.G. Tajovského, na
ktorom stojí jej predajňa Ovocia a zeleniny

B E R I E N A V E D O M I E :

- Informáciu o uvoľnenej nehnuteľnosti na ul. Malinovského po pani Solčániovej


Starostka obce dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov: Peter Hrala, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Martin Dananai,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška,
Jozef Oremus, Juraj Oremus
proti: 0
zdržal sa: 09.) Záver: pani starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

PhDr. Helena Juríková                                                      Mgr. Peter Rácek
starostka obce                                                                 prednosta OcÚOverovatelia: Peter Hrala ..............................................


Regina Rosivalová ...............................................
Zapísala: Alexandra Brezíková ......................................
 


Vytvorené: 23. 3. 2009
Posledná aktualizácia: 23. 3. 2009 00:00
Autor: