KORONAVÍRUS všetko čo potrebujete vedieť

vírus

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 627
TÝŽDEŇ: 2552
CELKOM: 1029163

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Obsah

XXXIV. zasadnutie OZ

Typ: ostatné
-
O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o     B á n o v


Číslo: XXXIV/2010                                                                                             Bánov 24.02.2010

Z Á P I S N I C A


z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 24. februára 2010, t.j.
v stredu o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:

1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek
3. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2009 – p. Erika Palacková
4. Správa o dosiahnutých výsledkoch S M O za rok 2009 – p. František Bednárik
5. Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2009 – Štefan Kuťka
6. Správa o činnosti Športovo-streleckého klubu Bánov za rok 2009 – p. Ľubomír Babin
7. Príprava jarného upratovania a starostlivosť o zeleň – p. Peter Hrala
8. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2009 – p. Helena Kramárová
9. Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2009 – Mgr. Katarína Ondrušková
10. Využiteľnosť KD za II. polrok 2009 – Danka Čelková
11. VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN o nakladaní s nájomnými bytmi – Mgr. Peter Rácek
12. VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b.j. a 1x9 b.j. – Mgr. Peter Rácek
(zriadenie výberovej komisie)
13. Voľba prísediacich na Okresnom súde v Nových Zámkoch z radov občanov
14. Prenájom Bufetu na ihrisku
15. Prenájom Kaviarne VIKI v budove Kina
16. Bezplatný prenájom Kina – Anton Poročák
17. Žiadosť o ďalší prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska – Mgr. Ondrej Remiáš
18. Vymáhanie odplaty od p. G. Zemeša – Gabex Trade, s.r.o., Baka č. 77
19. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Mária Trstenovičová
20. Žiadosť p. Mentora Rači o opätovný prenájom pozemku v ŠA
21. Interpelácie poslancov v písomnej forme
22. Organizačné otázky, rôzne
23. Diskusia
24. Záver


Starostka obce
PhDr. Helena Juríková
 

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec p. Juraj Oremus, poslanci p. Adrián Ohrádka a p. Jozef Oremus prišli s omeškaním.


Z a s a d a n i e


1.) XXXIV. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XXXIV. riadneho zasadania OZ určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Ing. Agnesa Ruschková a p. Peter Hrala. Starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané a doplnila rokovanie o žiadosť p. Mentora Rači na prenájom pozemku a vybudovanie bariérového oplotenia na starom cintoríne. Starostka obce vyzvala prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy. Ing. Agnesa Ruschková požiadala, aby bol z bodov rokovania odstránený bod 8. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie za rok 2009 z dôvodu, že táto správa bola predložená na predchádzajúcom riadnom zasadnutí OZ. Starostka obce dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie predloženého programu tak, ako bol upravený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 7 poslancov za prijatie programu:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: p. Regina Rosivalová,
Mgr. Denisa Slížová, Ing. Milan Paška. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 7 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

2.) Kontrola uznesení predchádzajúceho zasadnutia OZ: p. prednosta prečítal uznesenie OZ z XXXIII. riadneho zasadnutia OZ, vyjadril sa k jednotlivým bodom uznesenia, ako sa v danej veci postupuje ďalej. OZ berie kontrolu uznesení na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 7 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

Prišiel p. Jozef Oremus.

3.) Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2009: p. Regina Rosivalová, ako predsedkyňa finančnej komisie oboznámila s hospodárskym výsledkom obce, ktorý bol vo výške 9.900,- €, t.j. prebytok. Náklady na mzdy boli o čosi navýšené, konkrétne mzdové náklady na TJ. Použitie prebytku navrhne finančná komisia na aprílovom zasadnutí OZ, tam bude predložený aj záverečný účet obce. V rozpočte bolo priložené i rozpočtové opatrenie č. 3, ktorým sa mení výška schváleného rozpočtu. OZ berie správu o plnení rozpočtu za rok 2009 na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3 v rozpočte obce Bánov na rok 2009.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

4.) Správa o dosiahnutých výsledkoch S M O za rok 2009: v separovanom zbere odovzdávame papier, sklo, tetrapaky zadarmo, pri PET fľašiach je to o 50 % menej ako doteraz. Dostali sme i ponuky od spoločností, že nám budú zvážať smeti, avšak finančná strata by narástla. Takáto ponuka tu bola napr. od spoločnosti Brantner, tu by náklady ročne narástli približne o 12.613,69 € (cca 380.000,- Sk). OZ berie správu o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2009 na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

Prišiel p. Adrián Ohrádka.

P. starostka informovala, že na starom cintoríne spadla stienka pri MK v dĺžke zhruba 50 m.. Je potrebné, aby sa tento múr zrekonštruoval, resp. vybudoval nový, nakoľko tehla, z ktorého je múr vystavaný, je v nevyhovujúcom stave. Návrh od vedenia obce, aby sa vybudovalo bariérové oplotenie. Toto oplotenie by bolo vybudované od oplotenia susediaceho rodinného domu Šimunekových po existujúce železné oplotenie pri kostole. Do diskusie k tomuto príspevku sa zapojil p. Jozef Oremus, ktorý vyjadril názor, že cintorín musí byť zachovaný z dôvodu možného opätovného využitia. Ako už skôr spomínala
p. starostka, mnohí pozostalí si pozostatky svojich rodinných príslušníkov prenášajú do nového cintorína, a tak vlastne cintorín samočinne zaniká. Je potrebné nájsť firmu a dať zhotoviť toto oplotenie. Ďalší z radov poslancov, ktorý sa zapojil do diskusie bol p. Peter Hrala. Jeho návrh bol, aby sa táto práca ponúkla naším murárom, hoci aj ako VPP, a múr sa nanovo vybudoval. P. František Bednárik reagoval, že to nie je možné, pretože takýchto zamestnancov na VPP nemáme, sú akýmsi „nedostatkovým tovarom“. Jedna z už zverejnených ponúk na vybudovanie tohto bariérového oplotenia sa pohybuje vo výške 5.700 – 5.800,- €. OZ súhlasí s vybudovaním bariérového oplotenia starého cintorína.

Hlasovanie: za hlasovalo: 7 poslancov:
Regina Rosivalová, Peter Hrala, Jozef Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 2 Mgr. Marek Vittek, Adrián Ohrádka

5.) Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2009: P. Jozef Oremus pripomienkoval, že správa bola dodaná na poslednú chvíľu. Mgr. Marek Vittek upozornil, že správu nepredkladal on, ako bolo uvádzané v pozvánke, ale p. Štefan Kuťka. Do diskusie zasiahla i hlavná kontrolórka obce p. Helena Kramárová, ktorá dodala, že financie a účtovníctvo TJ sú vedené neprehľadne, chýbajú niektoré účtovné doklady. Na to reagoval Mgr. Marek Vittek, ktorý informoval, že na základe vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky zasadla športová komisia. Účtovníčka musí dať všetky doklady do priadku. OZ berie správu o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2009 na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

6.) Správa o činnosti Športovo-streleckého klubu Bánov za rok 2009: p. Marek Mráz oznámil, že Športovo-strelecký klub Bánov usporiada v máji (presný termín ešte oznámia) prvú Slovenskú streleckú ligu, nie na úrovni kraja, ale na úrovni Slovenska, postup z tejto súťaže je priamo na Majstrovstvá Slovenska. OZ berie správu o činnosti Športovo-streleckého klubu Bánov za rok 2009 na vedomie

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

7.) Príprava jarného upratovania a starostlivosť o zeleň: o slovo sa prihlásil p. Peter Hrala ako predseda komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia sa vyjadril, že správu dodal na čas, obsahuje všetko podstatné. Podotkol iba toľko, že v posledných mesiacoch sa začína rozmáhať alkohol u mládeže. Momentálne sa rieši jeden problém, kde boli prichytené dokonca dve dievčatá, ktoré požili alkoholické nápoje. OZ berie prípravu jarného upratovania na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

8.) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2009: OZ berie správu hlavnej kontrolórky obce na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka

proti: 0
zdržal sa: 0

9.) Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2009: správu vypracovala účtovníčka ZŠ s MŠ
p. Stanová. Neboli zistené žiadne nedostatky ani pri kontrole hlavnej kontrolórky, ani pri uzávierke
s p. Vasekovou. P. prednosta navrhol, aby bola do rozpočtu doplnená príjmová a výdavková časť telocvične a multifunkčného ihriska. Rovnako je potrebné vypracovať i prevádzkový poriadok telocvične a ihriska. OZ berie správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2009 na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

10.) Využiteľnosť KD za II. polrok 2009: OZ berie na vedomie využiteľnosť KD za II. Polrok 2009.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

11.) VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN o nakladaní s nájomnými bytmi: p. prednosta ozrejmil, že v tomto prípade sa upravuje iba názov všeobecného záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 4x6 b.j. OZ schvaľuje VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

12.) VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b.j. a 1x9 b.j.: nakoľko mali poslanci dosť času na preštudovanie materiálu k tomuto bodu, p. prednosta iba ozrejmil niektoré pojmy z VZN. Žiadateľ je ten, kto si žiada o byt, uchádzač je vybraný s pomedzi žiadateľov. Nájomnom bude zahrnutý samotný nájom, fond opráv, režijné náklady, časť energií, avšak v nájomnej zmluve bude tento poplatok definovaný iba ako nájom. P. Reginu Rosivalovú zaujímalo, ako to bude s neplatičmi. P. starostka povedala, že táto problematika bude presne definovaná v nájomnej zmluve. Ing. Mareka Mráza zaujímalo, aké kroky podnikne obec v prípade, ak v byte nebýva nájomca, ale iná osoba. Reagoval p. prednosta, že pokiaľ je to dočasne, povedzme v prípade ak sa majiteľ pracovne na dlhšiu dobu vzdiali, a je to po dohode s obcou, v tom príde je to v poriadku. Inak tam iná osoba ako nájomca bývať nesmie. Ing. Agnesa Ruschková podala návrh, aby bol vypustený bod 1 v čl. 8, v ktorom obecné zastupiteľstvo
umožňuje starostke obce prideliť 4 nájomné byty ako podporný argument uviedla článok, v ktorom Transparency International nedoporučila takéto postupy. Prípadne, aby tieto byty pridelilo OZ a aby bol ich počet znížený na 2 byty. OZ súhlasí s vypustením kompetencie starostky obce pri prideľovaní bytov.

Hlasovanie: za hlasovalo: 4 poslanci:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Ing. Agnesa Ruschková,
Mgr. Denisa Slížová


proti: 4 Adrián Ohrádka, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Jozef Oremus
zdržal sa: 1 Peter Hrala

Tento návrh nebol odsúhlasený OZ. OZ schvaľuje VZN obce Bánov o nakladaní s bytmi 1x6 b.j.
a 1x9 b.j.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov:
Peter Hrala, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz
proti: 3 Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Ing. Agnesa Ruschková
zdržal sa: 0

13.) Voľba prísediacich na Okresnom súde v Nových Zámkoch z radov občanov: na Okresný súd do Nových Zámkov bol zaslaný návrh prísediacich v zložení: p. Gizela Mazúchová, p. Mária Švajdová, p. Emília Turčeková, ktoré boli odsúhlasené predsedom Okresného súdu. OZ schvaľuje kandidátov na prísediacich na súde z radov občanov na nové volebné obdobie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

14.) Prenájom Bufetu na ihrisku: uchádzači o tieto priestory boli dvaja, p. Helena Bartovičová, bytom ČA 36, Bánov ponúkaná cena nájmu je 500,-/mesiac a p. Július Varga, bytom Vajanského 77, Nové Zámky s ponúkanou cenou 500,- € mimo sezóny a 550,- € v sezóne (súčasný nájomca). Podnikateľský zámer p. Bartovičovej je prevádzkovať v Bufete minútky a rýchle občerstvenie, u p. Vargu zostáva zámer nezmenený. Slovo dostal obecný právnik JUDr. Miloš Zahorák, ktorý oboznámil prítomných s tým, že po novelizácii zákona je potrebné zverejniť zámer o odpredaj alebo prenájom obecného majetku. Nejde však o verejnú obchodnú súťaž, a preto nemusí byť uprednostnený uchádzač s najvyššou cenovou ponukou. Ing. Agnesa Ruschková upozornila, že p. Bartovičová bola znevýhodnená, nakoľko nevedela, že je možné uviesť cenu v sezóne a mimo sezóny. OZ súhlasí s prenájmom Bufetu na ihrisku pre p. Júliusa Vargu za cenu 500,- € mimo sezóny a 550,- € v sezóne na dobu určitú 5 rokov od 1.1.2011.

Hlasovanie: za hlasovalo: 7 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Milan Paška, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 2 Jozef Oremus, Ing. Agnesa Ruschková

15.) Prenájom Kaviarne VIKI v budove Kina: uchádzači o tieto priestory boli rovnako ako v prvom prípade dvaja, resp. dve dvojice. Prví boli p. Dušan Smolárik a p. Valér Výbera, ktorí by podľa podnikateľského zámeru pokračovali v doterajšej prevádzke, s ponukou 125,- €. V doterajšej pôsobnosti v tejto prevádzke vybudovali vonkajšie posedenie. Ďalšími záujemkyňami boli Bc. Dana Štefaňáková a p. Denisa Hlavácsová, ktoré by podľa podnikateľského zámeru svoju činnosť zamerali na prípravu a predaj minútkových jedál a poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia, po zabehnutí prevádzky by chceli užívať aj samotný priestor kina, ktorý by upravili na posedenie a na priestor vhodný na diskotéky

a zábavy. Ich cenová ponuka sa pohybovala v rozmedzí 150 – 180,- €. Ing. Agnesa Ruschková upozornila, že záujmom obce je získať z prenajatých priestorov, čo najviac finančných prostriedkov. OZ súhlasí s prenájmom Kaviarne VIKI pre p. Dušana Smolárika a p. Valéra Výberu za cenu 125,- € na dobu určitú 5 rokov od 1.3.2010.

Hlasovanie: za hlasovalo: 7 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Adrián Ohrádka
Martin Dananai, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Jozef Oremus, Ing. Milan Paška
proti: 1 Ing. Agnesa Ruschková
zdržal sa: 1 Regina Rosivalová

16.) Bezplatný prenájom Kina: priestory sú skôr vhodné na dlhodobejší prenájom, aby sa zveľadili. Záujemcovia sú dohodnutí i s užívateľmi kaviarne na odplate za energie. P. Adrián Ohrádka upresnil, že p. Anton Poročák má záujem iba o priestory „pekla“, teda priestory pod javiskom v kinosále. Rovnako sú záujemcovia ochotní spolupracovať s obcou na obecných akciách, ako odplatu za užívanie týchto priestorov. P. prednosta sa vyjadril, že tieto priestory nie sú vhodné na užívanie z dôvodu vysokej vlhkosti. Návrh p. starostky dať im tieto priestory na dobu určitú. P. Adrián Ohrádka súhlasí s návrhom p. starostky, jeho konkrétny návrh je do konca tohto roka, t.j. do 31.12.2010. OZ súhlasí so žiadosťou Antona Poročáka, bytom SNP 3, Bánov o bezplatné užívanie priestorov obecného kina (kinosály) za účelom vykonávania hudobných skúšok do 31.12.2010.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Adrián Ohrádka
Ing. Marek Mráz, Jozef Oremus, Ing. Milan Paška
proti: 1 Regina Rosivalová
zdržal sa: 2 Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Denisa Slížová

17.) Žiadosť o ďalší prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska: Mgr. Ondrej Remiáš žiada o dané priestory z dôvodu nedostatku skladových priestorov. Momentálne je však bývalá výrobňa vencov súčasťou skladu CO. Do budúcna sa pri rekonštrukcii zdravotného strediska ráta s ňou ako s priestorom na rehabilitácie, taktiež sa uvažuje o rozšírenie poskytovania zdravotných služieb o gynekológiu. OZ súhlasí s prenájmom bývalej výrobne vencov.

Hlasovanie: za hlasovalo: 2 poslanci:
Peter Hrala, Adrián Ohrádka
proti: 3 Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz, Jozef Oremus
zdržal sa: 3 Ing. Milan Paška, Regina Rosivalová, Mgr. Denisa Slížová

Ing. Agnesa Ruschková v čase hlasovania neprítomná v zasadačke OZ.

18.) Vymáhanie odplaty od p. G. Zemeša – Gabex Trade, s.r.o., Baka č. 77: ak dáme pohľadávku na súd, je väčšia pravdepodobnosť, že súdnou cestou rovnako nič nevymôžeme, naviac si priplatíme za súdne poplatky, ktoré sa pohybujú vo výške 6 % zo sumy pohľadávky. Mgr. Marek Vittek sa vyjadril, že nemá záujem na plytvaní obecnými peniazmi. OZ súhlasí s vymáhaním pohľadávky od GABEX TRADE s.r.o., Baka 77 – Gabriel Zemeš vo výške 133.333,- Sk, t.j. 4.425,85 € - dohodnutej odplaty za užívanie nehnuteľnosti od 1.4.2007 do 12.11.2007 a zmluvnú pokutu 91.000,-Sk, t.j. 3.020,60 € za omeškanie od 1.9.2007 do 30.11.2007.

Hlasovanie: za hlasovalo: 1 poslanec:
Regina Rosivalová
proti: 6 Jozef Oremus, Adrián Ohrádka, Mgr. Denisa Slížová, Peter Hrala,
Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Milan Paška
zdržal sa: 2 Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz

OZ súhlasí s upustením pohľadávky voči GABEX TRADE s.r.o., Baka 77 – Gabriel Zemeš vo výške 133.333,- Sk, t.j. 4.425,85 € - dohodnutej odplaty za užívanie nehnuteľnosti od 1.4.2007 do 12.11.2007 a zmluvnú pokutu 91.000,-Sk, t.j. 3.020,60 € za omeškanie od 1.9.2007 do 30.11.2007

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslanec:
Jozef Oremus, Adrián Ohrádka, Mgr. Denisa Slížová, Peter Hrala,
Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Milan Paška
proti: 2 Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová
zdržal sa: 1 Ing. Marek Mráz

19.) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku: vzniklo na základe žiadosti firmy Lettmann, p. Letko. Jedná sa o časť obecného pozemku, ktorý má už oplotený p. Mária Trstenovičová. OZ súhlasí s odpredajom obecného pozemku pre Máriu Trstenovičovú, Evu Šokovú a Petru Mikulcovú podľa geom. plánu č. 18/2010 vypracovaného geodetom Jurajom Ďurkom vo výmere 104 m2 za cenu 2,49/m2.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

20.) Žiadosť p. Mentora Rači o opätovný prenájom pozemku v ŠA: predchádzajúca zmluva bola vypovedaná zo strany obce z dôvodu nedoplatkov na nájme. Tieto sú už v súčasnosti vyrovnané a p. Rači má opätovný záujem o nájom tohto pozemku. Potrebné je urobiť ponukové konanie. Návrh p. Adriána Ohrádku vziať tento nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ing. Agnesa Ruschková upozornila, že podľa jej názoru nemožno postupovať ako v prípade hodného osobitného zreteľa. OZ súhlasí s opätovným prenájmom pozemku v ŠA pre p. Mentora Rači – Marcelka, Bellova 445/9139, Nitra za účelom výroby a predaja zmrzliny a posúdiť prenájom ako prenájom hodný osobitného zreteľa.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslanci:
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz, Ing. Milan Paška
Regina Rosivalová, Peter Hrala, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
Adrián Ohrádka
proti: 1 Ing. Agnesa Ruschková
zdržal sa: 0

21.) Interpelácie poslancov v písomnej forme: žiadne príspevky.

22.) Organizačné otázky, rôzne: je potrebné vytvoriť komisiu, ktorá bude prideľovať nové obecné byty. Návrh: doteraz pôsobiaca komisia v zložení Mgr. Peter Rácek, Ing. Agnesa Ruschková, Regina Rosivalová a naviac p. Eva Poláková za OcÚ, Mgr. Denisa Slížová z radov poslancov. OZ schvaľuje výberovú komisiu na prideľovanie bytov 1x6 b.j. a 1x9 b.j. v zložení:
Mgr. Peter Rácek, Regina Rosivalová, Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Denisa Slížová, Eva Poláková

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

Tak isto je nutné vytvoriť komisiu na prideľovanie uvoľnených bytov do konca volebného obdobia, z dôvodu, že máme ďalší voľný byt. Návrh, aby komisia na prideľovanie uvoľnených bytov bola v predchádzajúcom zložení. OZ schvaľuje komisiu na prideľovanie uvoľneného bytu do konca volebného obdobia v zložení:
Mgr. Peter Rácek, Regina Rosivalová, Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Denisa Slížová, Eva Poláková

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

P. prednosta informoval, že preskúmal žiadosť obyvateľov Nitrianskej Osady a je možné pomenovať ulice podľa ich návrhu. OZ súhlasí s označením ulíc v časti Nitrianska osada na základe predloženej žiadosti.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

P. starostka informovala, že je možné uchádzať sa o finančný príspevok na detské ihrisko, otázne je, či máme záujem vybudovať v obci toto ihrisko. OZ súhlasí s vybudovaním detského ihriska.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

23.) Diskusia: pretože tento bod bol bez príspevkov požiadala p. starostka predsedkyňu návrhovej komisie, Mgr. Denisu Slížovú, aby prečítal uznesenie OZ:

U z n e s e n i e č. XXXIV/20100224
z XXXIV. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
24. februára 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov


Obecné zastupiteľstvo v Bánove


S Ú H L A S Í:

- s prenájmom Bufetu na ihrisku pre p. Júliusa Vargu za cenu 500,- € mimo sezónu a 550,- € v sezóne na dobu určitú 5 rokov od 01.01.2011
- s prenájmom Kaviarne VIKI pre p. Dušana Smolárika a Valéra Výberu za cenu 125,- € na dobu určitú 5 rokov od 01.03.2010
- so žiadosťou Antona Poročáka, bytom SNP 3, Bánov o bezplatné užívanie priestorov obecného kina (kinosála) za účelom vykonávania hudobných skúšok do 31.12.2010
- s odpredajom obecného pozemku pre Máriu Trstenovičovú, Kukučínova 27, Bánov, Evu Šokovú, Štefánikova 48, Bánov, Petru Mikulcovú, Štefánikova 4, Úľany nad Žitavou podľa geom. plánu č. 18/2010 vypracovaného geodetom Jurajom Ďurkom vo výmere 104 m2 za cenu 2,49 €/m2
- s opätovným prenájmom pozemku v ŠA pre p. Mentora Rači – Marcelka, Bellova 445/9139, Nitra za účelom výroby a predaja zmrzliny a posúdiť prenájom ako prenájom hodný osobitného zreteľa z dôvodu výšky investícii p. Mentora Rači do prenájmu pozemku a spokojnosti občanov
- s vybudovaním nového bariérového oplotenia starého cintorína v dĺžke 50 m
- s vybudovaním detského ihriska
- označením ulíc v časti Nitrianska osada na základe predloženej žiadosti


N E S Ú H L A S Í:

- aby boli dané priestory bývalej výrobne vencov do prenájmu
- s vymáhaním pohľadávky od GABEX TRADE s.r.o. Baka 77 – Gabriel Zemeš vo výške 133.333,- Sk, t.j. 4.425,85 € - dohodnutej odplaty za užívanie nehnuteľnosti od 1.4.2007 do 12.11.2007 a zmluvnú pokutu 91.000,- Sk, t.j. 3.020,60 € za omeškanie od 1.9.2007 do 30.11.2007


S C H V A Ľ U J E:

- VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
- VZN obce Bánov o nakladaní s bytmi 1x6 b.j. a 1x9 b.j.
- výberovú komisiu na prideľovanie bytov 1x6 b.j. a 1x9 b.j. v zložení:
Mgr. Peter Rácek, Regina Rosivalová, Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Denisa Slížová, Eva Poláková
- kandidátov na prísediacich na súde z radov občanov na nové volebné obdobie p. Gizelu Mazúchovú, Malinovského 28, Bánov, p. Máriu Švajdovú, 9. mája 1, Bánov a p. Emíliu Turčekovú, B. Nemcovej 6, Bánov
- komisiu na prideľovanie uvoľneného bytu do konca volebného obdobia v zložení:
Mgr. Peter Rácek, Regina Rosivalová, Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Denisa Slížová, Eva Poláková


B E R I E NA V E D O M I E :

- kontrolu uznesenia predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ
- správu o plnení rozpočtu obce za rok 2009
- rozpočtové opatrenie č. 3 v rozpočte obce Bánov na rok 2009
- správu o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2009
- správu o činnosti TJ Lokomotíva za rok 2009
- správu o činnosti športovo-streleckého klubu Bánov za rok 2009
- prípravu jarného upratovania a starostlivosť o zeleň
- správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2009
- správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2009
- využiteľnosť KD za II. polrok 2009

PhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

24.) Záver: Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.


PhDr. Helena Juríková Mgr. Peter Rácek
starostka obce prednosta OcÚ Bánov


Overovatelia: Ing. Agnesa Ruschková .......................................

Peter Hrala .......................................Zapísala: Alexandra Brezíková ..........................
 


Vytvorené: 8. 3. 2010
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2010 00:00
Autor: