Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

IV. riadne zasadnutie OZ

-

O b  e  c  n  é    z  a  s  t  u  p  i  t  e  ľ  s  t  v  o    B  á  n  o v

Číslo: IV/2011                                                                                  Bánov 09.06.2011

 

 

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 08. júna 2011 t.j. v stredu

o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:

 

Pôvodný program:

1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek

3. Novela zákona 253/1994

4. Návrh plánu práce a termínu zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2011 – Mgr. Peter Rácek

5. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2011 – p. Helena Kramárová

6. Správa finančnej komisie o plnení rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za  prvý štvrťrok 2011 – p. Erika Palacková

7. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisii v obci – p. Ľubica Lӧrincová

8. VZN o zmene a doplnení VZN obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb

9. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku – Mgr. Marek Vittek

10. Správa o činnosti komisie na ochranu životného prostredia – MVDr. Juraj Šimunek

11. Správa o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry  – Mgr. Ondrej Remiáš

12. Správa o činnosti športovej komisie – Mgr. Marek Vittek

13. Správa o činnosti stavebnej komisie, správy majetku a územného plánovania – Ing. Agnesa

Ruschková

14. Poslanecký návrh: Dodatok č. 2 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií pri OZ v Bánove

– p. Ľubica Lӧrincová

15. Dexia – Hypotekárny záložný list

16. Umiestnenie kamery v centre Bánova

17. Žiadosť o povolenie prevádzky občerstvenia – Dušan Smolárik

18. Žiadosť o povolenie zastrešenia terasy – JERA, s.r.o., Mgr. Ondrej Remiáš

19. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt spoluvybudovanie areálu pre technické

cyklistické disciplíny „Dirt jump park“ – Neformálne združenie „Dirt jump park“ v zastúpení

Bc. Ivan Kvasňovský

20. Správy z kontroly TJ Lokomotíva Bánov

21. Interpelácie poslancov

22. Organizačné otázky, rôzne

23. Diskusia

24. Záver

 

Upravený program:

 

1.      Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2.       Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek

3.      Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt spoluvybudovanie areálu pre technické cyklistické disciplíny „Dirt jump park“ – Neformálne združenie „Dirt jump park“ v zastúpení Bc. Ivan Kvasňovský

4.      Žiadosť o povolenie prevádzky občerstvenia – Dušan Smolárik

5.      Novela zákona 253/1994

6.      Návrh plánu práce a termínu zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2011 – Mgr. Peter Rácek

7.      Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2011 – p. Helena Kramárová

8.      Správa finančnej komisie o plnení rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za  prvý štvrťrok 2011 – p. Erika Palacková

9.      Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisii v obci – p. Ľubica Lӧrincová

10.  VZN o zmene a doplnení VZN obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb

11.  Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku – Mgr. Marek Vittek

12.  Správa o činnosti komisie na ochranu životného prostredia – MVDr. Juraj Šimunek

13.  Správa o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry  – Mgr. Ondrej Remiáš

14.  Správa o činnosti športovej komisie – Mgr. Marek Vittek

15.  Dexia – Hypotekárny záložný list

16.  Umiestnenie kamery v centre Bánova

17.  Správy z kontroly TJ Lokomotíva Bánov

18.  Interpelácie poslancov

19.  Organizačné otázky, rôzne

20.  Diskusia

21.  Záver

 

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                               starostka obce

P r í t o m n í

 

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Všetci poslanci sa zúčastnili IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Z a s a d a n i e

 

1.)               IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných a hostí. Za zapisovateľku dnešného IV. zasadnutia OZ starostka obce určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z IV. riadneho zasadnutia OZ určila Ing. Agnesa Ruschková  p. Branislav Oremus. Ďalej starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané. Vyzvala prítomných, aby vzniesli svoje pozmeňujúce návrhy. S návrhom o zmenu sa prihlásil p. B. Oremus, ktorý požiadal o presunutie bodu 17 na začiatok z dôvodu, aby žiadatelia kvôli bežným bodom rokovania nemuseli tak dlho čakať. S ďalším návrhom o zmenu programu sa prihlásil

Mgr. O. Remiáš, ktorý požiadal o stiahnutie bodu č. 18, Žiadosť o povolenie zastrešenia terasy, a preloženie bodu č. 19 na začiatok, hneď za žiadosť neformálneho združenia „Dirt jump park“. O stiahnutie bodu č. 14 požiadala p. Ľ. Lӧrincová a bodu č. 13 Ing. A. Ruschková. P. starostka dala hlasovať o presunutie bodu č. 17 na začiatok rokovania. OZ súhlasí s presunutím bodu č. 17 na začiatok rokovania.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ hlasovalo o stiahnutie bodu č. 18 z rokovacieho programu Obecného zastupiteľstva. OZ súhlasí so stiahnutím bodu č. 18 z programu rokovania.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ súhlasí s návrhom Mgr. O. Remiáša o presunutie bodu č. 19 na začiatok rokovania, za žiadosť neformálneho združenia „Dirt jump park“.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ súhlasí s návrhom p. Ľ. Lӧrincovej o stiahnutie bodu č. 14 z rokovacieho programu.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ súhlasí s návrhom Ing. A. Ruschkovej o stiahnutie bodu č. 13 z rokovacieho programu.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

P. starostka dala hlasovať za upravený program. OZ súhlasí s upraveným programom.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Za členov návrhovej komisie boli doporučení nasledovní poslanci: Mgr. D. Slížová, Ing. M.Krajčír a p. Juraj Oremus. P. starostka sa pýtala, či má niekto z poslancov pozmeňujúci návrh alebo či s predloženým návrhom súhlasia. Nakoľko neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, dala starostka obce hlasovať za vyššie uvedený návrh.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 4          Ľubica Lӧrincová, Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marián

                                               Krajčír

 

2.) Kontrola uznesenia predchádzajúceho zasadania OZ – p. prednosta prečítal uznesenia prijaté na III. riadnom zasadnutí OZ dňa 06.04.2011. Pri niektorých uzneseniach sa pozastavil a vysvetlil, prípadne oboznámil v akom štádiu sa nachádzajú, prípadne, či už boli vykonané.  P. Ľ. Lӧrincovú zaujímalo, či bola ukončená aktualizácia Komunitného plánu obce. Otázku zodpovedala starostka obce, aktualizácia je ukončená, vykonať by ju mala Komisia sociálna a zdravotná pri OZ. OZ berie kontrolu uznesenia OZ na vedomie.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

3.) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt spoluvybudovanie areálu pre technické cyklistické disciplíny „Dirt jump park“ – neformálne združenie zastúpené Bc. Ivanom Kvasňovským  – do rozpravy sa prihlásili Mgr. O. Remiáš, p. B. Oremus, MVDr. J. Šimunek. Poslanci odporučili prejednanie žiadosti vo Finančnej komisii. S technickou poznámkou sa prihlásili p. Ľ. Lӧrincová, p. J. Oremus. Slovo bolo udelené i Bc. I. Kvasňovskému. OZ súhlasí s prerokovaním žiadosti neformálneho združenia „Dirt jump park“ o finančný príspevok vo výške 1.250,- € vo Finančnej komisii do 17.6.2011.

 

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Mgr. Ondrej Remiáš, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 1          Mgr. Marek Vittek  

 

4.) Žiadosť o povolenie prevádzky občerstvenia  – žiadosť prečítala starostka obce. Návrh na uznesenie doporučené OR prečítala Ing. A. Ruschková:

a) OZ rozhoduje o dočasnej prebytočnosti pozemku o výmere 16m2 parcely č. 953/3 evidovanej na LV č. 1 k.ú. Bánov.

b) OZ odporúča starostke obce uzatvoriť zmluvu o krátkodobom nájme s výškou nájmu 3,- €/deň.

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. O. Remiáš.

a) Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                   Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                        proti: 0                  

                        zdržal sa: 0  

 

b)  Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                    Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                    MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                         proti: 0                 

                         zdržal sa: 0  

 

5.) Novela zákona 253/1994 – slova sa ujala starostka obce,  informovala o zmene v zákone, kde sa upravuje plat starostu z 2,41 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 2,17 násobok a vypúšťa sa slovo „odmena“, t.j. starostovia obcí nemajú nárok na odmeny. Ďalšou novinkou v zákone je povinnosť raz ročne plat starostu prerokovať. Do rozpravy sa prihlásil p. Juraj Oremus a Ing. A. Ruschková. Návrh poslancov, ponechať aktuálny plat starostky obce, t.j. je potrebné prepočítať percentá zvýšenia platu. S technickou poznámkou sa prihlásili Mgr. M. Vittek a p. Ľ. Lӧrincová. OZ schvaľuje základný plat starostky obce 2,17 násobok priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve zvýšený o 11,08 %.

 

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 1          Mgr. Ondrej Remiáš  

 

6.) Plán práce a termíny zasadnutia OR a OZ na II. polrok 2011  - Rozprava: p. H. Kramárová, MVDr. J. Šimunek, p. Ľ. Lӧrincová, Ing. A. Ruschková.  Doplnil sa program na december: Plán práce hl. kontrolórky na I. polrok 2012, Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2012, k rozpočtu obce je potrebné doplniť programovaný rozpočet na roky 2012, 2013, 2014. Do augustového programu zasadnutia plány práce komisií pri OZ. OZ schvaľuje plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2011.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

7.) Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011  – do rozpravy sa prihlásila p. Ľ. Lӧrincová, ktorú zaujímalo ako často sa vykonáva kontrola činnosti SMO. Otázku zodpovedala hl. kontrolórka, p. H. Kramárová, že túto kontrolu vykonáva polročne. OZ schvaľuje plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

8.) Správa Finančnej komisie o plnení rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za prvý štvrťrok 2011  – správu k zastupiteľstvu predložila p. E. Palacková. Rozprava: Ing. M. Krajčír, Mgr. M. Vittek. S technickou poznámkou sa prihlásil Mgr. O. Remiáš OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1 v rozpočte obce Bánov na rok 2011.

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 2          Mgr. Ondrej Remiáš, Mgr. Marek Vittek  

 

9.) Správa o činnosti Sociálnej a zdravotnej komisii v obci – do rozpravy sa prihlásil iba p. Branislav Oremus. Do diskusie k správe sa zapojila pani starostka, p. K. Gubová, p. Ľ. Lӧrincová,

Mgr. I. Svetlanská a p. Juraj Oremus. OZ berie na vedomie o činnosti Sociálnej a zdravotnej komisie.

 

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus, Mgr. Ondrej Remiáš,  

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 1          Juraj Oremus (pozn. neprítomný v zasadačke počas hlasovania)

 

10.) VZN o zmene a doplnení VZN obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych a do rozpravy sa ako jediná prihlásila Ing. A. Ruschková, ktorá predniesla návrh doporučený OR – V čl. III v bode 2.2.2 sa prvá veta vypúšťa a nahrádza novou: Obec zabezpečí donášku stravy bezodplatne a určí jej dodávateľa.  Ďalšou zmenou je  zrušenie bodu 1.4 v čl. III. OZ schvaľuje VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov č. 3/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Bánov  č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby so zmenami.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0   

 

11.) Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného poriadku – nakoľko bola správa dodaná na poslednú chvíľu predseda komisie, Mgr. M. Vittek túto správu prečítal. Do rozpravy sa prihlásil p. B. Oremus. OZ berie na vedomie správu o činnosti Komisie na ochranu verejného poriadku.

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                                    zdržal sa: 0  

12.) Správa Komisie na ochranu ŽP ­–správu stručne zhrnul MVDr. J. Šimunek, nakoľko správa bola tiež dodaná až priamo na zasadnutie OZ. Zároveň poďakoval všetkým zúčastneným na zorganizovaných brigádach. OZ berie na vedomie správu o činnosti Komisie na ochranu ŽP.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

  

13.) Správa o činnosti Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry – pani starostka sa i touto cestou poďakovala Mgr. O. Remiášovi za zorganizované predstavenie. OZ  berie na vedomie správu o činnosti Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

14.) Správa o činnosti Športovej komisie – bez diskusných príspevkov. OZ berie na vedomie správu o činnosti Športovej komisie.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

15.) Dexia – hypotekárny záložný list – do rozpravy sa prihlásil iba Ing. M. Krajčír. Navrhol postúpiť do Finančnej komisie a prejednať na mimoriadnom zasadnutí OZ. OZ ukladá finančnej komisii posúdiť možnosti uloženia finančných prostriedkov z finančnej zábezpeky na nájomné byty.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                  

                   zdržal sa: 0  

 

16.) Umiestnenie kamery v centre Bánova  – ponuka od dodávateľa, ktorý už robil pre obec zabezpečovací a kamerový systém. Kamera by mala byť umiestnená zhruba v strede pred Jednotou. Do rozpravy sa prihlásil Ing. M. Krajčír, Mgr. O. Remiáš, p. B. Oremus a Ing. A. Ruschková. OZ ukladá Finančnej komisii preveriť možnosť financovania rozšírenia kamerového systému v centre Bánova.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                  

                   zdržal sa: 0  

 

17.) Správa z kontroly TJ Lokomotíva Bánov – kontrola na TJ bola vykonaná podľa doporučenia OZ. Zo strany prednostu OcÚ, a zároveň nového predsedu TJ, vzišiel návrh na opätovnú kontrolu na TJ v I. polroku 2012. Poslanci sa dohodli na 1.2012. OZ berie na vedomie správu z kontroly TJ Lokomotíva Bánov.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ doporučuje Finančnej komisii vykonať kontrolu hospodárenia TJ za II. polrok 2011 v termíne 01.2011.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

18.) Interpelácie poslancov v písomnej forme – žiadny z poslancov neodovzdal interpelácie. P. starostka pri tejto príležitosti odovzdala p. Ľ. Lӧrincovej a Mgr. O. Remiášovi požadované materiály z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ, ktoré p. Ľ. Lӧrincová odovzdala ako interpelácie poslanca.

 

19.) Organizačné otázky, rôzne – p. starostka poďakovala OZ Kesa Nostra za organizované akcie pod ich vedením a za pomoc pri akcii Predvečer 1. mája. Ďalej poďakovala Ing. M. Krajčírovi, ktorý ako zamestnanec spoločnosti Siemens, s.r.o. mal možnosť získať finančné prostriedky. Tento projekt prešiel a do knižnice príde finančná čiastka vo výške 660,- €.

 

20.) Diskusia – Ing. M. Krajčíra zaujímalo, či by, vzhľadom k dlhším dňom, nebolo možné aspoň 1 deň v týždni nechať Zberný dvor otvorený dlhšie. Otázku zodpovedal pán prednosta, informoval, že jeden čas sa to robilo, ale bolo to neefektívne. Upresnil, že vo dvore sa celoročne zbiera okrem bielej techniky a akumulátorov prakticky všetko. Ďalej Ing. M. Krajčíra zaujímala situácia s dažďovou vodou v obci. Slova sa opäť ujal pán prednosta. V minulom volebnom období bolo navrhnuté riešenie na odvodnenie najkritickejších miest, poslanci to neodsúhlasili pre nedostatok financií a plán sa neuskutočnil. Aktuálne sa zisťovalo odkanalizovanie ul. J. Kráľa, ktorá by bola odvodnená  popri kostole, cez Bernolákovu ulicu, do rieky Nitry. MVDr. J. Šimunek sa vyjadril, že to je téma na jedno samostatné zastupiteľstvo, nakoľko sa to týka takmer celej obce. Pani starostka dodala, že je to akútny problém a zároveň aj veľmi drahý problém, no už sa nesmie čakať s riešením. Do diskusie sa zapojila i p. Ľ. Lӧrincová, ktorú na žiadosť spoluobčanov zaujímalo, aký časový horizont je stanovený na riešenie situácie na ul. Kukučínovej a J. Kráľa. Pán prednosta odpovedal, že tieto miesta sú havarijné, riešia sa hneď. Jej ďalšou otázkou bolo, prečo sa suma, niečo cez 14.000,- €, ktorá bola na povodňové práce, vrátila a prečo sa nekúpil nejaký materiál, ktorý by sme využili teraz. Pani starostka reagovala ,že peniaze sa museli využiť iba na záchranné povodňové práce a materiály v danom období, čiže dátum na faktúrach nesmel byť starší ako júnový. Mgr. M. Vittek v diskusii podotkol, že v rekonštruovaných častiach obce sú problémy, dlažba dobre nesedí, žľaby sú nepekne uložené. Reagoval pán prednosta, ktorý informoval, že náprava sa vykonáva, práce sa reklamovali a dodávateľ napravuje chyby. MVDr. J. Šimuneka zaujímalo, v akom štádiu riešenia je náprava cesty na rozhraní ulíc Novozámocká – J. Kráľa. Dotazy zodpovedal pán prednosta. Čo sa týka cesty ul. Novozámockej, spolu s ďalšími miestami to bolo zreklamované na NSK. Čaká sa na odpoveď.  

Mgr. O. Remiáš sa opätovne spýtal na riešenie dopravnej situácie v centre obce. Vyjadril sa, že na tom malom úseku  je 26 – 28 dopravných značiek. Pani starostka opakovane odpovedala, že dopravné značenie určoval p. Tinák. Jediné riešenie je, zavolať ho na zastupiteľstvo, aby on osobne vysvetlil danú situáciu. Do diskusie sa ešte raz prihlásila p. Ľ. Lӧrincová, ktorá znova na žiadosť občanov z ul. Pod hájom, kedy bude centrum skolaudované a budú na ich ulici zhotovené retardéry. Pani starostka informovala, že práce majú byť hotové do konca júna, potom budú urobené retardéry. Ako posledný sa do diskusie zapojil p. B. Oremus, ktorý informoval o svojich mimopracovných aktivitách, ktoré sa týkali budovy kina. Nechal zhotoviť Investičný posudok a štúdiu kina, s odobrením Komisie stavebnej, správy majetku a územného plánovania. Zatiaľ ide o jedinú štúdiu, priniesol ju na oboznámenie poslancom, poprosil obecného technika, aby tú štúdiu dal aj na internetovú stránku obce, kde bude zverejnená. Za túto jeho vyvinutú iniciatívu mu pani starostka srdečne poďakovala.

 

21.) Záver:  p. starostka sa poďakovala za diskusné príspevky a požiadala predsedu návrhovej komisie, aby prečítal uznesenia.

 

 

 

Overovatelia:  Branislav Oremus                        ........................................

 

                        Ing. Agnesa Ruschková             .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Alexandra Brezíková