Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

VI. mimoriadne zasadnutie OZ

-

O b  e  c  n  é   z  a  s  t  u  p  i  t  e  ľ  s  t  v  o   B  á  n  o v

Číslo: VI/2011                                                                                  Bánov 28.07.2011

 

 

Z Á P I S N I C A

 

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. júla 2011, t.j. v stredu

o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:

 

 

 

 

1.      Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2.      Zmena územného plánu obce Bánov

3.      Vystavenie zmenky na preklenovací úver v prospech Dexia banky

4.      Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                               starostka obce

 

 

 

 

 

P r í t o m n í

 

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Marek Vittek, Juraj Oremus.

Z a s a d a n i e

 

1.) VI. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných a poďakovala im za účasť. Za zapisovateľku dnešného VI. zasadnutia OZ starostka obce určila p. Zuzanu Hévizovú. Za overovateľov zápisnice z VI. mimoriadneho zasadnutia OZ určila Mgr. Ondreja Remiáša a p. Bc. Miroslavu Petrášovú. Ďalej starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné mimoriadne zasadnutie OZ zvolané. P. starostka dala návrh na doplnenie zasadania o jeden bod, t.j. vystavenie zmenky na preklenovací úver v prospech Dexia banky. OZ doplnenie schválilo a súhlasí s predloženým programom.

 

Hlasovanie: za: 8 poslancov:   Mgr. Ondrej Remiáš, MVDr. Juraj Šimunek,                             

                                                 Jozef Oremus, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová,

                                                 Mgr. Denisa Slížová, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

 

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

Ako návrhovú komisiu zvolila p. Branislava Oremusa, p. Ľubicu Lӧrincovú a p. MVDr. Juraja Šimuneka.

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov:   Mgr. Ondrej Remiáš, MVDr. Juraj Šimunek,                            

                                                 Jozef Oremus, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová,

                                                 Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus

 

                    proti:0                  zdržal sa: Ľubica Lӧrincová

 

2.) Zmena územného plánu obce Bánov – na základe prípisu Krajského stavebného úradu, ktorý žiada o uznesenie o tom, či obec vykoná zmeny v územnom pláne, nakoľko sa zmeny v pláne realizovali naposledy v roku 2005 pod názvom „Zmeny a doplnky územného plánu obce Bánov č. 1“.  Každé štyri roky môže obec požiadať o zapísanie zmien a doplnkov v územnom pláne, buď čiastočné alebo komplexné zmeny. Poslankyňu p. Ľ. Lӧrincovú zaujímalo, či odsúhlasené uznesenie z 23.júna 2010 nie je to isté, t.j., či nejde o duplicitu v uzneseniach OZ. Prednosta OcÚ vysvetlil, že spomenuté uznesenie neobsahuje presnú textáciu, nie sú v ňom vymedzené roky, ktorých sa bude zmena týkať. P. starostka doplnila, že chceme, aby aj poslanci tohto OZ boli informovaní podrobne o zmenách. Tieto navrhnuté zmeny prejednávala aj Komisia stavebná, správy majetku a územného plánovania. P. Ing. M. Krajčír, ako člen uvedenej komisie potvrdil slová p. starostky. Starostka poprosila členku návrhovej komisie p. Ľ. Lӧrincovú, aby prečítala návrh znenia uznesenia. P. starostka dala hlasovať. OZ súhlasí s vykonaním  zmien a doplnkov č. 2 obce Bánov v rokoch 2010 až 2014.

 

Hlasovanie: za: 8 poslancov:   Mgr. Ondrej Remiáš, MVDr. Juraj Šimunek,                            

                                                 Jozef Oremus, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová,

                                                 Mgr. Denisa Slížová, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

 

                   proti: 0                  zdržal sa: 0  

 

3.) Vystavenie zmenky na preklenovací úver v prospech Dexia banky   – Bc. M. Petrášovú zaujímalo, či je úver podmienený vystavením zmenky v prospech banky. P. prednosta odpovedal, že áno, z toho dôvodu bola problematika úveru zaradená do rokovania OZ. MVDr. Juraj Šimunek prečítal návrh na uznesenie. OZ súhlasí s vystavením zmenky na preklenovací úver v prospech Dexia banky na projekt „ Rekonštrukcia centrálnych častí obce Bánov“.

 

Hlasovanie: za: 8 poslancov:   Mgr. Ondrej Remiáš, MVDr. Juraj Šimunek,                            

                                                 Jozef Oremus, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová,

                                                 Mgr. Denisa Slížová, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

 

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

  

 

5.) Záver: p. starostka požiadala predsedu návrhovej komisie, aby prečítal uznesenia. Potom poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

 

 

Overovatelia:  Mgr. Ondrej Remiáš                           .........................................

 

                        Bc. Miroslava Petrášová                    .........................................

 

U z n e s e n i a

z  VI. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

27. júla 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

     

 

S Ú H L A S Í :

 

 

-          S vykonaním zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Bánov v rokoch 2010 až 2014                                                                                                                  č. 1/20110727

-          S vystavením zmenky na preklenovací úver v prospech Dexia banky na projekt „Rekonštrukcia centrálnych častí obce Bánov“                                                                   č. 2/20110727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Mgr. Peter Rácek                                                                PhDr. Helena Juríková

                prednosta OcÚ                                                                      starostka obce

 

 

Zapísala: Zuzana Hévizová

Dátum vloženia: 8. 8. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 8. 2011 0:00
Autor: Super Admin