Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

VII. riadne zasadnutie OZ

-

O b  e  c  n  é     z  a  s  t  u  p  i  t  e  ľ  s  t  v  o     B  á  n  o v

Číslo: VII/2011                                                                                Bánov 25.08.2011

 

 

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 24. augusta 2011 t.j. v stredu

o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:

 

Pôvodný program:

 

1.   Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2.   Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ

3.   Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2011 – Bc. M. Petrášová, p. E. Palacková

4.   Správa o využiteľnosti KD za I. polrok 2011 – p. M. Rybár

5.   Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za I. polrok 2011 – Mgr. P. Rácek

6.   Správa o činnosti a hospodárení Športovo-streleckého klubu Bánov za I. polrok 2011  – p. Ľ. Babin

7.   Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok 2011 – Mgr. K. Ondrušková

      - Odsúhlasenie „Finančného pásma pre školské stravovanie“

      - Žiadosť o navýšenie počtu detí v triedach MŠ na šk. r. 2011/2012

      - Žiadosť o zmenu výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených

        s činnosťou ŠKD

8.   Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2011 – p. H. Kramárová

9.   Plány práce komisií pri OZ na II. polrok 2011

10. Náhrada/ odškodnenie a vyriešenie problému s kanálom – I. Zajíček

11. Interpelácie poslancov

12. Organizačné otázky, rôzne

13. Diskusia

14. Záver

 

Upravený program:

 

1.   Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2.   Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ

3.   Príprava materiálov na zastupiteľstvo

4.   Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2011 – Bc. M. Petrášová, p. E. Palacková

5.   Správa o využiteľnosti KD za I. polrok 2011 – p. M. Rybár

6.   Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za I. polrok 2011 – Mgr. P. Rácek

7.   Správa o činnosti a hospodárení Športovo-streleckého klubu Bánov za I. polrok 2011  – p. Ľ. Babin

8.   Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok 2011 – Mgr. K. Ondrušková

      - Odsúhlasenie „Finančného pásma pre školské stravovanie“

      - Žiadosť o navýšenie počtu detí v triedach MŠ na šk. r. 2011/2012

      - Žiadosť o zmenu výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených

        s činnosťou ŠKD

9.   Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2011 – p. H. Kramárová

10.   Plány práce komisií pri OZ na II. polrok 2011

11. Náhrada/ odškodnenie a vyriešenie problému s kanálom – I. Zajíček

12. Interpelácie poslancov

13. Organizačné otázky, rôzne

     - Preverenie možností alternatívnych dodávateľov  energií pre obecné budovy

     - Doplnenie člena Komisie ŽP p. Tomáša Cagáňa

     - Súhlas na vypracovanie VZN na úpravu pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky

       služieb a výrobných prevádzok na území obce

14. Diskusia

15. Záver

 

 

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                               starostka obce

 

P r í t o m n í

 

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili 10 poslanci OZ.

Z a s a d a n i e

 

1.)               VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných a hostí. Na zasadnutí OZ nebol prítomný p. Juraj Oremus. Za zapisovateľku dnešného VII. zasadnutia OZ starostka obce určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z VII. riadneho zasadnutia OZ určila Ing. Agnesu Ruschkovú  p. Ľubicu Lӧrincovú. Ďalej starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané. Vyzvala prítomných, aby vzniesli svoje pozmeňujúce návrhy. S návrhom o zmenu sa prihlásil Ing. M. Krajčír, ktorý požiadal o doplnenie bodu – preverenie možností alternatívnych dodávateľov energií pre obecné budovy. S ďalším návrhom o zmenu programu sa prihlásil MVDr. J. Šimunek, ktorý rovnako požiadal o doplnenie bodu, a to doplnením člena do Komisie ŽP p. T. Cagáňa. S ďalším návrhom na doplnenie sa prihlásila Bc. Petrášová – príprava materiálov na zastupiteľstvo. Ako posledný sa prihlásil s návrhom na doplnenie programu Mgr. M. Vittek – súhlas na vypracovanie VZN času otváracích a zatváracích hodín. OZ súhlasí s navrhovanou úpravou rokovacieho programu OZ.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

2.) Kontrola uznesenia predchádzajúceho zasadania OZ – p. prednosta prečítal uznesenia prijaté na IV. riadnom a V. a VI. mimoriadnom zasadnutí OZ. Pri niektorých uzneseniach sa pozastavil a vysvetlil, prípadne oboznámil v akom štádiu sa nachádzajú, prípadne, či už boli vykonané.  

Ing. Agnesu Ruschkovú zaujímalo, či bola podpísaná nájomná zmluva na pozemok, ktorý žiadal do prenájmu p. D. Smolárik a p. V. Výbera. P. prednosta oznámil, že záujemcovia od svojho zámeru odstúpili. Poslankyňa p. Ľubica Lӧrincová sa spýtala, či už je vybraný projektant k projektu Územný plán obce. P. prednosta reagoval, že projektant je vybraný, ide o zákazku s nízkou hodnotou a bol vykonaný prieskum trhu. Ďalej sa spýtala, čo sa udialo od mimoriadneho zastupiteľstva. V odpovedi pokračoval p. prednosta, ktorý informoval, že sa uskutočnili rokovania na Nitrianskom samosprávnom kraji, Krajskom stavebnom úrade a Krajskom pozemkovom úrade. Obec oslovil Krajský stavebný úrad, aby doložila potrebné náležitosti k projektu. OZ berie kontrolu uznesenia OZ na vedomie.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

3.) Príprava materiálov na zastupiteľstvo  – z dôvodu, že väčšina poslancov neobdržala na rokovanie všetky materiály zaslané e-mailom a viackrát reklamovali neúplne materiály (pozn. viackrát šlo o nepredložené materiály), požiadali poslanci o zasielanie materiálov v písomnej forme a ich precízne vypracovávanie. OZ ukladá OcÚ vypracovať materiály OZ k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva v písomnej forme v súlade s § 8 čl. VI. Rokovacieho poriadku OZ a zasielať ich písomne poslancom OZ včas.

 

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Mgr. Ondrej Remiáš,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír

                   proti: 0                  zdržal sa: 2          Jozef Oremus, Branislav Oremus  

 

4.) Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2011  – do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: p. Ľ. Lӧrincová, MVDr. J. Šimunek. Poslankyňa p. Ľ. Lӧrincová sa spýtala na položky 248 – 253, týkajúce sa Komisie sociálnej a zdravotnej. Konkrétne ju zaujímali Odmeny mimo prac. Pomeru – riadok 251, boli schválené vo výške 0,- €, no plnenie je vo výške 412,- €. Konzultovala túto položku s ekonómkou, ktorá jej vysvetlila, že ide o posudkových lekárov a sociálnu pracovníčku, ktorá vydáva sociálny posudok. Spýtala sa, prečo sa táto položka nerozpočtovala, pretože ide o kompetenciu, ktorá vyplýva zo zákona, t.j. na to treba mať vždy nejaký rozpočet. Potom sa ešte spýtala na radok 252 – Starostlivosť o starých občanov, pretože celý tento program opatrovateľskej služby, by sa mal používať na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občanov, občanov v životnej kríze, na sociálno-právnu ochranu detí, atď. Výdavky, ktoré sa z tejto položky platili bola autobusová doprava a harmonika pre dôchodcov. Požiadala, aby sa výdavky, ktoré boli hradené z tejto položky v budúcnosti rozpočtovali v programe 08.1.0 Rekr. A športové služby. Z tohto programu sú hradené príspevky organizáciám, ktoré v obci pracujú. Otázky zodpovedala hl. kontrolórka, ktorá informovala, že doteraz sa položka 251 nerozpočtovala, pretože posudky sa doteraz neplatili. A čo sa týka položky 252 – Starostlivosť o starých občanov,  Finančná komisia rozhodla, že do tejto položky sa zaúčtujú aj náklady na harmoniku.  OZ berie plnenie rozpočtu za I. polrok 2011 na vedomie

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov:      Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                    Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                    MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                         proti: 0               zdržal sa: 1                  Mgr. Marek Vittek  

 

5.) Správa o využiteľnosti KD za I. polrok 2011 – do rozpravy sa prihlásila poslankyňa p. Ľ. Lӧrincová. Pochválila prácu p. M. Rybára, kultúrneho referenta a poďakovala mu za prehľadnú správu a za spestrenie kultúrneho života obce. OZ berie správu o využiteľnosti KD za I. polrok na vedomie.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

6.) Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za I. polrok 2011  - Rozprava: prednosta OcÚ ako predseda TJ, p. Ľ. Lӧrincová. Poslankyňu p. Ľ. Lӧrincovú zaujímalo, prečo je na priloženej zápisnici v materiáloch OZ napísaná ona ako zapisovateľka, keď sa táto nezhoduje so zápisnicou odovzdanou p. Š. Kuťkovi a nie je od nej podpísaná. P. prednosta reagoval, že vzniknutú situáciu si má p. Lӧrincová objasniť s p. Kuťkom. OZ berie na vedomie správu o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za I. polrok 2011.

 

Hlasovanie: za: 8 poslancov:      Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Ondrej Remiáš,

                                                    Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                    MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Marek Vittek

                         proti: 0               zdržal sa: 2                  Ing. Marián Krajčír, Ľubica Lӧrincová  

 

7.) Správa o činnosti a hospodárení Športovo-streleckého klubu Bánov za I. polrok 2011  – do rozpravy sa prihlásili poslanci: Ing. M. Krajčír, Mgr. O. Remiáš, p. Ľ. Lӧrincová. Všetci traja poslanci sa pochvalne vyjadrili na adresu p. Babina, na jeho prácu s členmi klubu a celú činnosť ŠSK Bánov. Slovo bolo udelené i predsedovi klubu, p. Ľ. Babinovi. OZ berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení ŠSK za I. polrok 2011.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

8.) Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok 2011  – správu stručne zhrnula riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. K. Ondrušková. OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za I. polrok 2011.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

- Odsúhlasenie „Finančného pásma pre školské stravovanie“ – ide o zvýšenie stravného pre deti MŠ a žiakov ZŠ z dôvodu navýšenia nákladov na prípravu stravy. Do rozpravy sa zapojili Ing. A. Ruschková, p. Ľ. Lӧrincová, p. J. Oremus, Mgr. M. Vittek. OZ súhlasí s finančným pásmom pre školské stravovanie.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov:   Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 Jozef Oremus, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš

                   proti: 0                   zdržal sa:1              MVDr. Juraj Šimunek

 

- Navýšenie počtu detí MŠ – žiada sa iba o povolené navýšenie podľa zákona. Do rozpravy sa zapojila Ing. A. Ruschková. OZ súhlasí s navýšením počtu detí v triedach MŠ na šk.r. 2011/2012.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

- Zmena výšky mesačného príspevku – ide o príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. Ak rodičia viac prispejú, deti viac dostanú. Do rozpravy sa zapojili poslanci p. B. Oremus, Ing. M. Krajčír. OZ súhlasí so zmenou výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD na šk.r. 2011/2012 z pôvodnej sumy 3,50 na sumu 5,- €.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,    

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

9.) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2011 – do rozpravy sa prihlásili poslanci Ing. M. Krajčír a p. Ľ. Lӧrincová. Oboch poslancov zaujímalo, ako je to s nedoplatkami nájomného a ako konkrétne sa v týchto prípadoch postupuje. OZ berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2011.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

10.) Plány práce komisií pri OZ na II. polrok 2011

Finančná komisia – naplánované 3 povinné zasadnutia. OZ schvaľuje plán práce FK na II. polrok 2011.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

- Športová komisia – odsúhlasený plán práce na celý rok na III. riadnom zasadnutí OZ, ktoré sa uskutočnilo 6.4.2011.

- Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry - odsúhlasený plán práce na celý rok na III. riadnom zasadnutí OZ, ktoré sa uskutočnilo 6.4.2011.

- Komisia sociálna a zdravotná – naplánované 3 povinné zasadnutia. OZ schvaľuje plán práce KSaZ na II. polrok 2011.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

Ø  MUDr. Roman Haramia sa vzdal členstva v komisii. OZ berie na vedomie vzdanie sa člena Komisie sociálnej a zdravotnej pri OZ v Bánove MUDr. Romana Haramiu.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

- Komisia verejného poriadku - odsúhlasený plán práce na celý rok na III. riadnom zasadnutí OZ, ktoré sa uskutočnilo 6.4.2011.

- Komisia životného prostredia – rozplánované úlohy na každý mesiac. OZ schvaľuje plán práce KŽP na II. polrok 2011.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

11.) Náhrada/odškodnenie a vyriešenie problému s kanálom – p. I. Zajíček – predloženú žiadosť prečítala p. starostka a informovala o danej situácii. Slovo ďalej udelila MVDr. J. Šimunekovi, ktorý túto situáciu ešte priblížil a oboznámil s pokusom o riešenie problému. Vzniesol návrh, odporučenie vypracovať nájomnú zmluvu, v ktorej sa obec zaviaže platiť vlastníkovi nájom za užívanie vybudovaného kanálu na ich pozemku. Do rozpravy k tomuto bodu sa prihlásili nasledovní poslanci: Mgr. O. Remiáš, Ing. M. Krajčír, p. J. Oremus, Ing. A. Ruschková. OZ berie žiadosť p. I. Zajíčka na vedomie.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír,

                                               Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                               MVDr. Juraj Šimunek

                   proti: 0                zdržal sa: 2             Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová  

 

12.) Interpelácie poslancov v písomnej forme ­–poslanci nepredložili svoje interpelácie.

  

13.) Organizačné otázky, rôzne – Ing. M. Krajčír predniesol svoj návrh na doplnenie programu – alternatívni dodávatelia energií. P. starostka informovala, že tu už boli nejaké ponuky. Ing. M. Krajčír odporučil pokúsiť sa nájsť iné riešenie, možno nového dodávateľa, možná úspora financií až 50 %. P. J. Oremus sa vyjadril k tejto téme, že sa dá rokovať aj s aktuálnym dodávateľom o znížení výšky platieb. OZ Doporučuje obecnému úradu rokovanie s dodávateľom energií o zníženie výšky platieb.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

MVDr. J. Šimunek požiadal o doplnenie Komisie ŽP o člena p. Tomáša Cagáňa. OZ dopĺňa a volí p. T. Cagáňa za člena Komisie životného prostredia pri OZ v Bánove.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

Ing. A. Ruschková rovnako predniesla svoj návrh z doplnenia programu rokovania OZ, a to vykonanie kontroly plnenia uznesení za roky 2008-2010 a predkladanie kontroly plnenia uznesení z každého zastupiteľstva písomnou formou ako povinnú súčasť materiálov na OZ.  Po komplikovanej diskusií svoj návrh stiahla.

Mgr. Marek Vittek – v 90tich percentách prichádza od občanov sťažnosť na porušovanie nočného pokoja. Vypracovať VZN o otváracích hodinách. P. prednosta povedal, že doteraz to bola iba oznamovacia povinnosť. Čo sa týka tejto problematiky, ide tu o akýsi rozpor v zákone, je potrebné ešte raz ho preštudovať. OZ súhlasí s vypracovaním VZN, ktoré bude upravovať pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb a výrobných prevádzok na území obce Bánov.

 

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

                   proti: 0                  zdržal sa: 1             Jozef Oremus  

 

14.) Diskusia – Ing. M. Krajčír – prosba ohľadne rozhlasových relácii – či by sa nedala stíšiť hudba, nechať ju hrať kratšie. P. starostka reagovala, že občania chodia s rôznymi prosbami ohľadne obecného rozhlasu, nie je možné vyhovieť každému. Ďalej Ing. Krajčír požiadal občanov, aby odpad nosili do zberného dvora a nespaľovali ho v záhradách. P. starostka tu upozornila, že v tomto období je prísny zákaz vypaľovania, zahadzovania opalkov, a pod.

 

Poslanec p. B. Oremus sa v krátkosti vrátil k športu teda, či sa bude riešiť regulácia a výmena kotlov v TJ. P. prednosta ako predseda TJ informoval, že tento bod bol zaradený aj do rokovania výboru TJ. Privolaní odborníci zistili, že je potrebná ich výmena a na doriešení tejto problematiky sa pracuje. Mgr. M. Vittek sa vyjadril, že i Športová komisia sa zaoberá týmto problémom.

 

Poslankyňa p. Ľ. Lӧrincová predostrela dve otázky, prvú na Komisiu na ochranu verejného záujmu. Pripomenula, že na predchádzajúcom riadnom zasadnutí MVDr. J. Šimunek upozornil, že Komisia verejného záujmu nepredložila správu o činnosti komisie. Z toho dôvodu sa obrátila na predsedu menovanej komisie p. J. Oremusa, nakoľko na minulom riadnom zasadnutí nebol prítomný, so žiadosťou o predloženie správy o majetkovom priznaní starostky obce. OZ ukladá Komisií na ochranu verejného záujmu predložiť správu o majetkovom priznaní starostu obce v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ, zodpovedný p. Jozef Oremus.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,

                                                 Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Branislav Oremus,   

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,

              Jozef Oremus

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

Ďalej sa vrátila k bodu 11. Náhrada/odškodnenie – p. I. Zajíček, osobne si myslí, že táto problematika spadá do kompetencie starostu obce. Pripomenula, že JUDr. Spišiaková na školení povedala, že kompetencie starostu obce sú určené Zákonom o obecnom zriadení a kompetencie poslancov OZ, t.j. pôsobnosť obecného zastupiteľstva určuje rovnako Zákon o obecnom zriadení, no upravuje ich i štatút obce. Starostka obce opätovne prečítala úryvok zo žiadosti na vysvetlenie prečo žiadosť postúpila zastupiteľstvu, citujem: „Vážená pani starostka obce

PhDr. Juríková Helena a vážené obecné zastupiteľstvo.“.

Posledný príspevok bol opäť od MVDr. J. Šimuneka, nakoľko poslanci sediaci oproti oknu zbadali kúdol dymu. Apeloval na občanov, aby si vstúpili do svedomia a radšej si dali tú námahu a odniesli bodrel do zberného dvora ako by mali vydymiť štyroch susedov. Nakoniec informoval o pripravovanej prednáške na tému Ochrana životného prostredia, návrh zamerať túto prednášku na deti.

 

15.) Záver:  p. starostka sa poďakovala za diskusné príspevky a ukončila rokovanie OZ.

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Ľubica Lӧrincová                        ........................................

 

                        Ing. Agnesa Ruschková             .........................................           

 

 

         U z n e s e n i a    

z  VII. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

24. augusta 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov     

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove  

  

B E R I E   NA   V E D O M I E :

 

-          Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ

                                                                                                                     č. 1/20110824

-          Plnenie rozpočtu za I. Polrok 2011

                                                                                                                                 č. 3/20110824

-          Správu o využiteľnosti KD za I. polrok 2011

č. 4/20110824

 

-          Správu o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za I. polrok 2011

č. 5/20110824

-          Správu o činnosti a hospodárení Športovo-streleckého klubu Bánov

za I. polrok 2011

č. 6/20110824

 

-          Správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok 2011

č. 7/20110824

-          Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2011

č.11/20110824

-          Vzdanie sa člena Komisie sociálnej a zdravotnej pri OZ v Bánove

MUDr. Romana Haramiu

                                                                                                                     č. 14/20110824

-          Žiadosť p. I. Zajíčka o náhradu/odškodnenie a vyriešenie problému

s kanálom (podacie číslo 444/2011)             

                                                                                                                     č. 16/20110824

 

S C H V A Ľ U J E :

 

-          Plány práce komisií na II. polrok 2011

- Finančná komisia

                                                                                                                                 č.12/20110824

- Komisia sociálna a zdravotná

č.13/20110824

- Komisia na ochranu ŽP na II. polrok 2011

č.15/20110824

 

S Ú H L A S Í :

 

-          S finančným pásmom č. 2 pre školské stravovanie, a to: MŠ 1,12 €,

ZŠ (6-11) 0,95 € ZŠ (11-15) 1,01 €, zamest. 1,11 €

č. 8/20110824

-          Navýšením počtu detí v triedach MŠ na šk. rok 2011/2012

č. 9/20110824

 

 

 

-          So zmenou výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

spojených s činnosťou ŠKD na šk. rok 2011/2012 z pôvodnej sumy

3,50 na sumu 5,- €

č.10/20110824

-          S vypracovaním VZN, ktoré bude upravovať pravidlá času predaja

v obchode a času prevádzky služieb a výrobných prevádzok na území

obce Bánov

                                                                                                                     č. 19/20110824

 

D O P O R U Č U J E :

 

-          OÚ rokovať s dodávateľmi energií za účelom zníženia cien energií

č. 17/20110824

 

D O P Ĺ Ň A   A   V O L Í :

 

-          P. Tomáša Cagáňa za člena Komisie životného prostredia pri OZ

v Bánove

č. 18/20110824

 

U K L A D Á :

 

-          Obecnému úradu v Bánove vypracovávať materiály k jednotlivým

bodom rokovania obecného zastupiteľstva v písomnej forme v súlade

s § 8 čl. VI. Rokovacieho poriadku OZ a zasielať ich písomne

poslancov OZ včas

č. 2/20110824

-          Komisií na ochranu verejného záujmu predložiť správu o majetkovom

priznaní starostu obce v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ,

zodpovedný p. Jozef Oremus

                                                                                                                     č. 20/20110824

 

 

 

 

 

 

              Mgr. Peter Rácek                                                                PhDr. Helena Juríková

                prednosta OcÚ                                                                      starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Alexandra Brezíková

Dátum vloženia: 7. 9. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2011 0:00
Autor: Super Admin