Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

VIII. mimoriadne zasadnutie OZ

-

O b  e  c  n  é   z  a  s  t  u  p  i  t  e  ľ  s  t  v  o   B  á  n  o v

Číslo: VIII/2011                                                                                Bánov 19.09.2011

 

 

Z Á P I S N I C A

 

 

z VIII. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16.septembra 2011, t.j. v piatok o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:

 

 

1.      Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

 

2.      Schválenie spolufinancovania projektu v rámci žiadosti o NFP OP Životné prostredie, operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu s názvom projektu „Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Bánov“

 

3.      Záver

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                               starostka obce

 

 

 

 

 

P r í t o m n í

 

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnila poslankyňa Bc. Miroslava Petrášová.

Z a s a d a n i e

 

1.) VIII. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných a poďakovala im za účasť. Za zapisovateľku dnešného VIII. zasadnutia OZ starostka obce určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z VIII. mimoriadneho zasadnutia OZ určila Mgr. Denisu Slížovú

Mgr. Mareka Vitteka. Ďalej starostka obce prečítala bod rokovania, kvôli ktorému bolo dnešné mimoriadne zasadnutie OZ zvolané. P. starostka sa spýtala, či má niektorý z poslancov doplňujúci návrh. Nakoľko neboli žiadne doplňujúce návrhy, dala p. starostka hlasovať za schválenie programu rokovania OZ. OZ súhlasí s predloženým programom.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov:   Mgr. Ondrej Remiáš, MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Marek Vittek,                             

                                                   Jozef Oremus, Ing. Marián Krajčír, Juraj Oremus, Branislav Oremus,

                                                   Mgr. Denisa Slížová, Ľubica Lӧrincová, Ing. Agnesa Ruschková

 

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

Ako návrhovú komisiu zvolila p. Jozefa Oremusa, p. Ľubicu Lӧrincovú a MVDr. Juraja Šimuneka.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov:   Mgr. Ondrej Remiáš, MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Marek Vittek,                            

                                                   Jozef Oremus, Ing. Marián Krajčír, Juraj Oremus, Branislav Oremus,

                                                   Mgr. Denisa Slížová, Ľubica Lӧrincová, Ing. Agnesa Ruschková

 

                   proti: 0                   zdržal sa: 0  

 

2.) Schválenie spolufinancovania projektu v rámci žiadosti o NFP OP Životné prostredie, operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu s názvom projektu „Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Bánov“ – Projekt Zberný dvor bol podaný ešte v r. 2010, no z nejasných príčin neprešiel. V r. 2011 bola vyhlásená nová výzva, s upravenými podmienkami, preto bolo nutné projekt prepracovať. Firma, ktorá projekt podáva vypočítala rozpočet v nasledovných sumách:

 

Celkové výdavky:                                                                             976.952,18 €

Celkové oprávnené výdavky:                                                             976.952,18 €

Spolufinancovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov:              48.847,61 €

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. M. Krajčír. Zaujímalo ho, prečo sa tento bod prerokúva a odsúhlasuje až teraz, keď bola výzva zverejnená už 20. júna 2011. Odpovedala p. starostka, ktorá zopakovala, že bol projekt upravovaný, finálne úpravy boli ukončené asi 2 týždne dozadu. Rovnako bolo nutné prepracovať i rozpočet. Druhá otázka Ing. Krajčíra sa týkala informovanosti občanov, či majú dostatok informácii o tom, že obec chce tento zberný dvor na vybranom mieste skutočne postaviť. Opäť reagovala p. starostka, ktorá podotkla, že projekt sa nepodáva prvý krát, že už bol podávaný v minulom roku a viackrát sa mu venovala vo svojom príhovore v KTB a dokonca i na jednom riadnom zasadnutí, kde sa premietal celý projekt znova. S faktickou poznámkou ďalej prišli poslanci: Ing. A. Ruschková, p. B. Oremus, Mgr. O. Remiáš, Jozef Oremus, MVDr. J. Šimunek, Mgr. M. Vittek, Juraj Oremus. OZ schvaľuje  predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Životné prostredie, operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, s názvom projektu: „Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Bánov“.

 

Hlasovanie: za: 8 poslancov:       Mgr. Ondrej Remiáš, MVDr. Juraj Šimunek,                            

                                                 Jozef Oremus, Ing. Marián Krajčír, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Mgr. Denisa Slížová, Juraj Oremus, Branislav Oremus

 

                   proti: 0                  zdržal sa: 2      Ľubica Lӧrincová, Mgr. Marek Vittek

 

3.) Záver: p. starostka požiadala predsedu návrhovej komisie, aby prečítal uznesenia. Potom poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

 

Overovatelia:  Mgr. Marek Vittek                                .........................................

 

                        Mgr. Denisa Slížová                          .........................................

 

 

 

                        PhDr. Helena Juríková                        .........................................

 

                        Mgr. Peter Rácek                               .........................................

 

                        Alexandra Brezíková                           ........................................

 

 

 

U z n e s e n i a

z  VIII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

16. septembra 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

__________________________________________________________________________________

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

 

S C H V A Ľ U J E :

 

 

-         Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Životné prostredie, operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, s názvom projektu: „Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Bánov“,

 

 

 

 

 

výška celkových výdavkov na projekt:                                                   976 952,18 EUR            

výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:                                976 952,18 EUR                        

výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov:        48 847,61 EUR

 

 

Spolufinancovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov. 

 

 

                                                                                                                                 č. 1/20110824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Mgr. Peter Rácek                                                                 PhDr. Helena Juríková

                prednosta OcÚ                                                                       starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Alexandra Brezíková

Dátum vloženia: 28. 9. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 9. 2011 0:00
Autor: Super Admin