KORONAVÍRUS všetko čo potrebujete vedieť

vírus

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 38
TÝŽDEŇ: 2529
CELKOM: 1033817

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápisnica z OZ XXII. 23.11.2016

Typ: ostatné
-

O b  e  c  n  é   z  a  s  t  u  p  i  t  e  ľ  s  t  v  o   B  á  n  o v

Číslo: XXII/2016                                                           Bánov 25.11.2016

 

 

Z Á P I S N I C A

 

 

 

zo zasadnutia OZ,  ktoré sa uskutočnilo 23.novembra 2016 t.j. v stredu o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:

 

 

  1. Otvorenie - PhDr. Juríková
  2. Výzva na investície do materských škôl
  3. Riešenie otázky Káblovej televízie Bánov, s. r. o.
  4. Záver                                                                        

                       

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                  Starostka obce

 

 

P r í t o m n í

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 6 poslancov. Z rokovania OZ sa ospravedlnil p. Remiáš,  Oremus Jozef, Oremus Branislav, Oremus Juraj a p. Petrášová .

Z a s a d a n i e

1.) Otvorenie

P. starostka obce PhDr. Helena Juríková otvorila a viedla zasadnutie OZ. Za zapisovateľku XXII. zasadnutia OZ určila Danielu Švajdovú. Za overovateľov XXII. zasadnutia určila p. Šimuneka Mareka a p. Krajčíra.

Následne dala p. starostka hlasovať za navrhnutý program rokovania.

Hlasovanie: za: 6 poslancov:  Šimunek Juraj, Benická, Valachovič, Vittek, Šimunek Marek, Krajčír.           

                        proti: 0

                        zdržal sa: 0

 

Za členov návrhovej komisie p. starostka určila p. Šimuneka Jruaja, p. Benickú a p. Vitteka.Hlasovanie: za: 6 poslancov:  Šimunek Juraj, Benická, Valachovič, Vittek, Šimunek Marek, Krajčír.           

                        proti: 0

                        zdržal sa: 0

 

2. ) Výzva na investície do materských škôl

P. starostka oboznámila poslancov s možnosťou investovania do MŠ na základe výzvy EÚ. Ďalej hovorila o tom, že je tu možnosť spolupráce s firmou Premier Consulting EU Komárno. Čo sa týka financovania na začiatku sa platí firme 1 500€ a potom je 5% spoluúčasť. P. starostka  otvorila rozpravu. V prípade, že firma bude robiť aj verejné obstarávanie na dodávateľa bude obec platiť 500€ a % z hodnoty. Poslanci súhlasili s tým, aby sme sa zapojili do výzvy EÚ v spolupráci so spoločnosťou Premier Consulting.

 

OZ v Bánove schvaľuje zapojenie sa do výzvy projektu EÚ „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ v spolupráci s firomu Premier Constulting EÚ s. r. o. Komárno.

Hlasovanie: za: 6 poslancov:  Šimunek Juraj, Benická, Valachovič, Vittek, Šimunek Marek, Krajčír.           

                        proti: 0

                        zdržal sa: 0

 

3.) Riešenie otázky Káblovej televízie Bánov, s. r. o.

P. starostka uviedla, že p. Turčáni z Obecných sietí poslal zmluvu. Boli oslovené niektoré obce, ktoré už spolupracujú alebo uvažujú nad spoluprácou s p. Turčánim - tieto obce vyjadrili čiastočné pochybnosti na margo práce firmy Obecné siete. Poslanci sa zhodli na predĺžení zmluvy so spoločnosťou Slovanet o pol roka.

OZ v Bánove súhlasí s predĺžením zmluvy o spolupráci so Slovanet a. s. na šírenie internetového signálu prostredníctvom KTB na dobu ďalších 7 mesiacov - t. j.  do 30.6.2017

Hlasovanie: za: 6 poslancov:  Šimunek Juraj, Benická, Valachovič, Vittek, Šimunek Marek, Krajčír.           

                        proti: 0

                        zdržal sa: 0

 

4.) Záver

 

 

P. starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie.

 

Overovatelia: Ing. Šimunek Marek                                  ........................................

                       

                        Ing. Marián Krajčír                                  ........................................

                                  

 

 

                        PhDr. Helena Juríková                            ........................................

 

                        Mgr. Peter Rácek                                   ........................................

 

                        Ing. Daniela Švajdová                  ........................................


Vytvorené: 30. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 30. 11. 2016 00:00
Autor: Správce Webu