Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

XLI. riadne zasadnutie OZ

-

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o   B á n o v

Číslo: XLI/2010                                           Bánov 28.08.2010

Z Á P I S N I C A


z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 28. augusta 2010, t.j. v stredu o 17.30 hod. v Klube Jednoty dôchodcov Bánov, s nasledovným programom:

1. Otvorenie
PhDr. Helena Juríková – starostka obce
2. Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok, žiadosť o navýšenie počtu detí v triedach MŠ
3. Zoznam nájomníkov v 1x6 a 1x9 b.j. Bánov
4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ
5. Určenie právomocí starostu obce a počet poslancov obecného zastupiteľstva na roky 2010 - 2014
6. Diskusia
7. Záver

2. časť riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánove, ktoré sa uskutoční v stredu 8.septembra 2010 o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove s nasledovným programom:

1. Otvorenie
PhDr. Helena Juríková – starostka obce
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2010 – Regina Rosivalová, Erika Palacková
4.Využiteľnosť KD za I. polrok 2010 – p. Danka Čelková
5.Správa o činnosti a hospodárení TJ Lokomotíva Bánov za I. polrok 2010. Správa o činnosti komisie na rozvoj telesnej kultúry a športu.
6.Správa o činnosti a hospodárení Športovo-streleckého klubu Bánov za I. polrok 2010 – p. Ľ. Babin
7.Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2010 – Helena Kramárová
8.Dodatok č. 3 k zmluve č. 595/2009 – ZŠ s MŠ Bánov
9.Organizačné otázky, rôzne
- Kanalizačná prípojka – reklamácia
- SRZ – MO – Zmluva s obcou
- Rybársky spolok Bánov – žiadosť
10.Diskusia
11. Záver
                                                                                   Starostka obce
                                                                              PhDr. Helena Juríková


 


P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci p. Martin Dananai, Jozef Oremus, Ing. Milan Paška, p. Adrián Ohrádka, Ing. Marek Mráz.


Z a s a d a n i e


1.) XLI. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XLI. riadneho zasadania OZ určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Ing. Agnesa Ruschková a p. Regina Rosivalová. Starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané. Starostka obce vyzvala prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy. P. Juraj Oremus požiadal o zúženie rokovacieho programu, nakoľko bolo prítomných presne 6 poslancov a nebola prítomná kamera. Jeho návrh znel, aby sa prerokovali iba body č. 7, 10, 11, 12, 14. Starostka obce dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie rokovacieho programu podľa predloženého návrhu. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Peter Hrala,
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: p. Regina Rosivalová, p. Ing. Agnesa Ruschková a p. Peter Hrala. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Peter Hrala,
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

2.) Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok, žiadosť o navýšenie počtu detí v triedach MŠ: zasadnutia sa zúčastnila i p. riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov a zástupkyňa pre MŠ. Uznesenie: OZ berie na vedomie správu o hospodárení ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Peter Hrala,
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

Doplnený bod, žiadosť o navýšenie počtu detí v triedach MŠ. OZ schvaľuje navýšenie počtu detí v triedach MŠ pri ZŠ s MŠ Bánov.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Peter Hrala,
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0
3.) Zoznam nájomníkov v 1x6a 1x9 b.j. Bánov: OZ schvaľuje zoznam nájomníkov v nových bytovkách.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Peter Hrala,
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

4.) Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ: Z dôvodu novelizácia zákona o obecnom zriadení, bolo nutné upraviť i Rokovací poriadok OZ Bánov. OZ schvaľuje dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ Bánov.

Hlasovanie: za hlasovalo: 6 poslancov: Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Peter Hrala,
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

5.) Určenie právomocí starostu obce a počet poslancov obecného zastupiteľstva na roky 2010 – 2014: starosta na plný pracovný úväzok, nie je nad čím uvažovať. Zasadnutie obecnej rady doporučilo znížiť počet poslancov na spodnú hranicu, t.j. 9 poslancov. P. Juraj Oremus návrh podporil, výhodnejšie v rámci šetrenia, rovnako 9 poslancov sa skôr zíde a skôr sa dohodnú.

Hlasovanie: za hlasovalo: 2 poslanci:
Juraj Oremus , Mgr. Denisa Slížová
proti: 4 Ing. Agnesa Ruschková, Regina Rosivalová, Peter Hrala, Mgr. Marek Vittek
zdržal sa: 0

Druhý návrh bol zo strany p. poslankyne Reginy Rosivalovej, ponechať terajší počet poslancov, t.j. 11, aj z dôvodu rozrobených projektov.

Hlasovanie: za hlasovalo: 4 poslancov: Ing. Agnesa Ruschková, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Mgr. Marek Vittek
proti: 2 Juraj Oremus , Mgr. Denisa Slížová
zdržal sa: 0

Tým bol program tohto zasadnutia vyčerpaný. Predsedkyňa návrhovej komisie prečítala dnešné prijaté uznesenia. Ostatné body boli preložené na druhú časť zasadnutia, na 8. septembra 2010.

1.) 8.septembra 2010 otvorila druhú časť XLI. Riadneho zasadania p. starostu opäť v zasadačke OcÚ Bánov o 16.00 hod. Návrhová komisia zostáva v nezmenenom zložení, rovnako i overovatelia zápisnice, ale s tým, že z dôvodu meškania p. Juraja Oremusa pribudol k overovateľom ešte jeden, a to p. Jozef Oremus. Takisto aj zapisovateľkou druhej časti bola opäť poverená p. Alexandra Brezíková. Mgr. Peter Rácek ešte doplnil program rokovania o prezentáciu záznamov do obecnej kroniky, ktoré odprezentovala obecná kroníkárka PaedDr. Margita Mazúchová. Mgr. Marek Vittek opätovne požiadal o preloženie správy o činnosti športovej komisie, rovnako i žiadosť na zvýšenie príspevku na činnosť TJ. OZ súhlasí s predloženou úpravou rokovacieho programu.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 0

2.) Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ: p. prednosta prečital uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ a rovnako aj prijaté uznesenie z I. časti 51. zasadnutia OZ. Nakoľko poslanci nemali žiadne otázky ani výhrady, dala starostka obce hlasovať. OZ berie kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ na vedomie.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek proti: 0
zdržal sa: 0

3.) Prezentácia záznamov do obecnej kroniky za rok 2009: PaedDr. Margita Mazúchová stručne predniesla niektoré príspevky do obecnej kroniky, ako zo života obce, tak i príspevky o udalostiach, ktoré sa udiali na Slovensku či v zahraničí. OZ schvaľuje návrh záznamov do Obecnej kroniky za rok 2009.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 0

4.) Rozpočet obce Bánov: p. Regina Rosivalová stručne informovala občanov obce o jednotlivých príjmoch a výdavkoch, o celkovom výsledku hospodárenia.
Prišiel p. Juraj Oremus
OZ berie správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2010.

Hlasovanie: za: 7 poslancov Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz:
proti: 0
zdržal sa: 1 Juraj Oremus

OZ schvaľuje monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu za I. polrok 2010..

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 1 Juraj Oremus

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2 v rozpočte obce Bánov na rok 2010 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 1 Juraj Oremus

OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k monitorovacej správe.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 1 Juraj Oremus

5.) Využiteľnosť KD za I. polrok 2010: tento bod bol bez pripomienok, žiadny z poslancov nemal otázky na p. Danku Čelkovú. OZ berie na vedomie využiteľnosť KD za I. polrok 2010.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Juraj Oremus,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 0

6.) Správa o činnosti a hospodárení Športovo-streleckého klubu Bánov za I. polrok 2010: správu pre jej oneskorené dodanie prečítal p. Ľubomír Babin. Informoval o úspechoch klubu. OZ berie správu o činnosti a hospodárení Športovo-streleckého klubu Bánov za I. polrok 2010 na vedomie.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Juraj Oremus,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 0

7.) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. Polrok 2010: p. Helena Kramárová stručne zhrnula svoju činnosť počas 1. polroku 2010. Informovala, že zo všetkých vykonaných kontrol zhotovuje zápisnice, ktoré sú u nej k nahliadnutiu.P. Jozefa Oremusa zaujímalo, či by bolo možné kvôli pretrvávajúcim finančným problémom v TJ nejako im vypomôcť. P. Kramárová odpovedala, že kontrola bola na TJ vykonaná v minulom roku, bola im daná výzva na nápravu. Náprava však zatiaľ nebola vykonaná. OZ berie správu o činnosti hl. kontrolórky na vedomie.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Juraj Oremus,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 0

8Dodatok č. 3 k zmluve č. 595/2009 – ZŠ d MŠ Bánov: Dodatok bolo nutné spísať k prácam, ktoré neboli zahrnuté v projekte. Ing. Milan Paška navrhol, aby zasadla finančná komisia, ktorá by určila zdroj financovania. Mgr. Mareka Vitteka zaujímalo, ako sa nemohol dostať do projektu napr. bleskozvod, či regulačná technika, a pod. Mgr. Marek Vittek je proti odsúhlaseniu neoprávnených nákladov. P. prednosta vyjadril svoj názor, že v prvom rade to bola chyba ministerstva nakoľko boli neskoro vyhlásené výzvy. Projektant, p. Ing. Thomka, projektoval len stavbu, projekty na vodu, elektrinu, plyn vypracovali iní projektanti, s ktorými p. Ing. Thomka spolupracoval. Projektanti mali nedostatok času na celkovú prípravu projektu. Veľký rozdiel je robiť projekt na novú stavbu a na rekonštrukciu. Pri rekonštrukcii vždy vyjdú na povrch nejaké nedostatky. P. Jozef Oremus sa vyjadril, že tu poslanci nie sp od toho, aby hodnotili niečiu prácu. S takýmito neoprávnenými nákladmi treba rátať. Od poslancov sa očakáva, aby našli zdroj financovania. Ing. Agnesa Ruschková konštatovala, že je samozrejmé, že pri rekonštrukcii vyjdú na povrch problémy, s ktorými sa dopredu nerátalo. Bolo by však vhodné dopredu informovať z konkurzu. Zo strany p. prednostu bola vyjadrená myšlienka, aby sme sa skôr orientovali na rezervu rezervný fond, nakoľko ide o investičnú akciu. Ing. Marek Mráz upozornil, že boli doteraz tri dodatky. Zaujímalo ho, aká je celková výška nákladov, P. starostka informovala o problémoch s ministerstvom, od júla je na ministerstve žiadosť o zmenu projektu a tri mesiace po voľbách nemá kto podpísať žiadosti. Naviac, pri telefonickej urgencii p. starostke povedali, že nevedia našu žiadosť nájsť. Posledná platba, formou refundácie, avšak nemôže byť uhradená, nakoľko nemáme podpísaný súhlas o zmenu projektu. OZ schvaľuje Dodatok č. 3 k zmluve č. 595/2009.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Juraj Oremus,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 0

V projekte ZŠ s MŠ boli tri platby, prvá a druhá boli uhradené predfinancovaním, posladná, tretiaplatba – refundáciou. Obec si musí vziať preklenovací úver vo výške cca 231.718,31 €. V Dexia banke nám úver vybavia do 7 dní, potrebné je uznesenie OZ a ost. náležitosti. Ing. Mareka Mráza zaujímala doba dní inkasa. P. starostka odpovedala, že bežne bývalo 90 dní. Dúfam, že pôjde max o 2 mesiace. OZ súhlasí s preklenovacím úverom jednohlasne.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Juraj Oremus,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 0

9.) Diskusia: k príspevku do diskusii bola priradená aj žiadosť p. Petra kováča, bytom MDŽ 12, Šurany o reklamáciu kanalizačnej prípojky. Jedná sa o par.č. 3270/1, súp. č. nehnuteľnosti 783/80 na ul. Fučíkovej. P. Kováč žiada o dodatočné vypracovanie dokumentáciu ku kanalizácii. P. prednosta objasnil túto situáciu, informoval, že projektant vynechal nehnuteľnosť z dôvodu, že majiteľ vlastniaci nehnuteľnosť pred jeho nehnuteľnosťou nesúhlasil s tým, aby kanalizačné rozvody k nehnuteľnosti p. Kováča viedli cez jeho pozemok. Vo väčšine prípadov sa projekt riešil len do zeleného pásu. Všetky existujúce nehnuteľnosti sú v tomto projekte zahrnuté, rovnako i v stavebnom konaní. Domy, ktoré len budú vybudované po tomto konaní, musia mať zvlášť vypracované projekty, Ing. Agnesu Ruschkovú zaujímala výška predpokladaných nákladov. Podotkla, že žiadosť je z augusta, no kanalizácia sa začala budovať zhruba pred 1,5 rokom. Návrh p. Ing. Agnesy Ruschkovej bol, nech túto kanalizačnú prípojku vybuduje firma, ktorá i tak obci spôsobila nemalé problémy. Takisto ju zaujímalo prečo vlastníčka susednej nehnuteľnosti s vybudovaním prípojky nesúhlasí. P. starostka povedala, že vlastníčka tejto nehnuteľnosti bude predvolaná na obecný úrad a obec s ňou bude komunikovať. P. prednosta informoval, že prístup ku kanalizácii je p. Kováčovi umožnený, musí však rátať s vyššími nákladmi. Medzi ZSVaKom a obcou prebehne rokovanie, ktoré nájde možnosti riešenia tohto problému. OZ poveruje prednostu OcÚ Bánov k rokovaniu so ZSVaKom NZ ohľadom žiadosti p. Petra Kováča o vyriešenie PD kanalizačnej prípojky k domu na Fučíkovej ulici súp.č. 783/80.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Juraj Oremus,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 0

Ďalším príspevkom do diskusie bola Nájomná zmluva – medzi obcou a SRZ za 1,- €. Obec má možnosť prenajímať svoj majetok, avšak cez verejné obstarávanie, t.j. obec musí vyhlásiť majetok za nepotrebný a verejným vyhlásením oznámiť, že je možné tento majetok s nájomnou zmluvou užívať. P. Ing. Paška upozornil, že je tu i druhý záujemca, a to Rybársky spolok Bánov. Juraj Oremus dal návrh, aby si obe strany vybrali spoľahlivých zástupcov, ktorí sa dohodnú a prednesú pred PZ spoločnú myšlienku a dohodu. OZ berie žiadosť SRZ na vedomie.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Agnesa Ruschková, Juraj Oremus,
Regina Rosivalová, Ing. Milan Paška, Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz
proti: 0
zdržal sa: 0

Ďalej nasledovali otázky poslancov. P. Ing. Mareka Mráza zaujímalo, ako bola zostavená zmluva na reklamáciu palubovky v telocvični ŠA, pretože je v dezolátnom stave. P. prednosta reagoval, že ide zrejme o zlú izoláciu a podlaha chytá vlhkosť zo zeme. Práce budú zreklamované, obec bude žiadať písomné stanovisko. P. prednosta ďalej informoval o kolaudácii ďalšej časti kanalizáciu. Presný postup napájanie bude zverejnený. Ing. Agnesa Ruschková sa spýtala, ako pokračuje pomenovanie ulíc na Nitrianskej Osade. P. prednosta odpovedal, že sa na tom stále pracuje, bola oslovená firma, ktorá tieto tabule vyrába. Ešte je potrebné vyčísliť prácu na tabuliach.

 

U z n e s e n i e č. XLI/20100828
z XLI. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
28. augusta 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove


S C H V A Ľ U J E:

- Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Bánov
- Zoznam nájomníkov pre 1x6 a 1x9 b.j. Bánov
- Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ
- Určenie rozsahu právomocí starostu obce a počet poslancov na roky 2011 – 2014 – starosta na plný úväzok, počet poslancov 11
- Navýšenie počtu detí v triedach MŠ pri ZŠ s MŠ Bánov

B E R I E   N A   V E D O M I E:

- Správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok 2010
 

U z n e s e n i e č. XLI/20100908
z XLI. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
8. septembra 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

S C H V A Ľ U J E:

- dodatok č. 3 k zmluve č. 595/2009
- Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu za I. polrok 2010
- Návrh záznamov do obecnej kroniky za rok 2009

B E R I E   N A    V E D O M I E:

- Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- Využiteľnosť KD za I. polrok 2010
- Správu o činnosti a hospodárení Športovo-streleckého klubu Bánov za I. polrok 2010
- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2010
- Rozpočtové opatrenie č. 2 v rozpočte obce Bánov na rok 2010 podľa predloženého návrhu
- Správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2010
- Stanovisko hl. kontrolórky k monitorovacej správe
- Žiadosť Rybárskeho spolku Bánov

SÚHLASÍ:

- S preklenovacím úverom na záverečnú platbu projektu: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Bánov

POVERUJE:

- Prednostu OcÚ Bánov k rokovaniu so ZVaKom Nové Zámky ohľadom žiadosti p. Petra Kováča o vyriešenie PD kanalizačnej prípojky k domu na Fučíkovej ulici súp.č. 783/80

Starostka obce PhDr. Helena Juríková poďakovala poslancom za účasť na rokovaní a ukončila zasadnutie OZ Bánov

PhDr. Helena Juríková Mgr. Peter Rácek
starostka obce prednosta OcÚ Bánov


Overovatelia: Mgr. Denisa Slížová ......................................

Juraj Oremus ......................................

Jozef Oremus .......................................

Zapísala: Alexandra Brezíková ..........................
 

 
Dátum vloženia: 26. 12. 2010 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 12. 2010 0:00