Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

XXXVI. zasadnutie OZ

-

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o B á n o v

Číslo: XXXVI/2010 Bánov 21.04.2010
Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla 2010, t.j.
v stredu o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:

1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce
2. Odchod do areálu školy na obhliadku rekonštrukcie ZŠ
3. Žiadosť o prenájom „Štrkoviska Záhoň“ – SRZ MsO, Považská 4, Nové Zámky
4. Žiadosť o odkúpenie pozemkov a udelenie práva prechodu cez obecný pozemok r. Turčeková,
r. Slížová, r. Procházková a p. Muziková, ul. Kpt. Nálepku 43, Bánov
5. Petícia obyvateľov z ul. Kpt. Nálepku
6. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek
7. Správa o hospodárení KTB, s.r.o. Bánov za rok 2009 – p. Blažena Jančovičová, Mgr. Peter Rácek
8. Správa o činnosti OKS a knižnice – p. Blažena Jančovičová, p. Danka Čelková
9. Záverečný účet obce za rok 2009 – p. Erika Palacková
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bánov
11. VZN o poskytnutí sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby
12. Prehodnotenie zmluvy č. 1965/2010 medzi obcou Bánov a Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. Nitra
13. Vyhlásenie o ručení Mikroregión Šurany-Bánov-Lipová
14. Nákup kanalizačného materiálu k MŠ na ul. Kpt. Nálepku 887
15. Výstavba garáži pre bytovky
16. Žiadosť o odkúpenie predzáhradky – Helena Holubecová
17. Dohoda o zmene nájomnej zmluvy medzi obcou Bánov a netNZ
18. Interpelácie poslancov v písomnej forme
19. Organizačné otázky, rôzne
20. Diskusia
21. Záver
Starostka obce
PhDr. Helena Juríková


 

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec p. Regina Rosivalová, poslanci p. Adrián Ohrádka a p. Juraj Oremus a Ing. Milan Paška prišli s omeškaním.

Z a s a d a n i e


1.) XXXVI. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XXXVI. riadneho zasadania OZ určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Jozef Oremus a p. Mgr. Marek Vittek. Starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané a doplnila rokovanie o žiadosť p. Heleny Holubecovej o odkúpenie predzáhradky a o Dohodu o zmene nájomnej zmluvy medzi obcou Bánov a netNZ s.r.o., zároveň požiadala o vyňatie z programu Prezentáciu záznamov do Kroniky obce za rok 2009.Starostka obce vyzvala prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy. Starostka obce dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie predloženého programu tak, ako bol upravený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov za prijatie programu:
Mgr. Marek Vittek, Martin Dananai, Jozef Oremus, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: Peter Hrala, Martin Dananai, Mgr. Denisa Slížová. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov za prijatie programu:
Mgr. Marek Vittek, Martin Dananai, Jozef Oremus, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková
proti: 0
zdržal sa: 0

2.) Odchod do areálu školy na obhliadku rekonštrukcie ZŠ: p. starostka prerušila rokovanie OZ a spolu s prednostom a poslancami OZ sa premiestnili do areálu ZŠ a do budovy ZŠ, kde si spoločne prezreli zrekonštruované priestory a rovnako priestory, v ktorých rekonštrukcia iba prebieha. Po prehliadke ZŠ sa zúčastnili prezentácie vo firme p. Suchardu.
Po návrate do zasadačky OcÚ požiadala starostka o preloženie bodov 16, 13 a 15 na prvé miesta rokovacieho programu. OZ súhlasí s preložením uvedených bodov na začiatok rokovacieho programu.

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

3.) Žiadosť o prenájom „Štrkoviska Záhoň“ – SRZ MsO, Považská 4, Nové Zámky: SRZ MsO Nové Zámky požiadala o prenájom štrkárne na dobu 30 rokov s tým, že sa budú o okolie starať a občania tam budú mať naďalej umožnený prístup. Ing. Milan Paška vyjadril názor, že 30 rokov je veľmi dlhá doba, nedoporučuje odsúhlasiť prenájom na dané obdobie. Návrh poslanca Jozefa Oremusa bol vziať žiadosť na vedomie a prejednať v najbližšom zastupiteľstve, keď budú podrobnejšie informácie k tomuto bodu. Ing. Ruschkovú zaujímalo, prečo chýba v nájomnej zmluve návrh výšky nájomného. Mgr. Martin Remiáš, ktorý zastupoval SRZ – rybársku obec, aj Bánovčanov vyjadril znepokojenie, že ak OZ prenajme štrkovisko súkromnej osobe, nebude táto lokalita prístupná ani pre rybárov, ani pre občanov obce. V prípade ak áno, tak len za vysoké poplatky. P. Jozef Oremus ho uistil, že OZ nemá záujem prenajať štrkovisko súkromnej osobe. OZ berie žiadosť o prenájom na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Peter Hrala, Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa Ruschková,
Mgr. Denisa Slížová, Juraj Oremus, Jozef Oremus, Martin Dananai,
Mgr. Marek Vittek
proti: 0
zdržal sa: 1 Adrián Ohrádka

4.) Žiadosť o odkúpenie pozemkov a udelenie práva prechodu cez obecný pozemok r. Turčeková, r. Slížová, r. Procházková a p. Muziková, ul. Kpt. Nálepku 43, Bánov: v 80-tych rokoch boli školské byty odpredané za zostatkovú cenu vtedajším nájomníkom spolu s pozemkom pod bytovkou. Okolité pozemky mohli nájomníci len užívať, odpredaj sa ich nedotýkal. Opätovne žiadajú obyvatelia nájomných bytov o odkúpenie týchto pozemkov. Za všetkých vystúpil p. František Turček, ktorý obýva túto bytovku spolu s manželkou najdlhšie. Požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o odpredaj týchto pozemkov z dôvodu dlhodobého užívania. Návrh poslanca OZ p. Juraja Oremusa ponechať terajší stav, čiže iba v užívaní. OZ nesúhlasí s odpredajom pozemkov pri bytovke v školskom areály.

Hlasovanie: za hlasovalo: 7 poslancov:
Juraj Oremus, Adrián Ohrádka, Mgr. Marek Vittek,
Peter Hrala, Ing. Marek Mráz, Martin Dananai,
Jozef Oremus
proti: 1 Mgr. Denisa Slížová
zdržal sa: 2 Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Milan Paška

5.) Petícia obyvateľov z ul. Kpt. Nálepku: p. Jozef Oremus vyjadril názor, že pri tejto problematike by doporučoval stretnutie petičného výboru a p. Suchardu. P. starostka pripomenula, že p. Sucharda nežiadal o stavebné povolenie a tiež nežiadal ani o zmeny v územnom pláne obce. P. Mrváň uviedol, že vyjadrenie p. Suchardu o dvoch kamiónoch s tovarom týždenne sú zavádzajúce. Má fotodokumentáciu, ktorá zobrazuje 3 kamióny naraz, v priebehu dňa a nie týždňa. Protihlučné steny by zatienili celý pozemok p. Mrváňa. MVDr. Juraj Šimunek sa vyjadril, že petičná komisia má záujem na tom, aby o krokoch p. Suchardu, aj plánovaných, boli okrem zástupcov OcÚ Bánov informovaní aj občania našej obce. OZ berie petíciu obyvateľov z ul. Kpt. Nálepku na nerozširovanie pre podnik. aktivity p. Suchardu na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

6.) Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek: p. prednosta prečítal jednotlivé body z predchádzajúceho XXXIV. riadneho a XXXV. mimoriadneho zasadnutia OZ. OZ berie kontrolu uznesení OZ na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

7.) Správa o hospodárení KTB, s.r.o. Bánov za rok 2009: p. prednosta pripomenul, že aj naďalej prebieha rekonštrukcia rozvodov káblovej siete, rovnako pripomenul i možnosť pripojenia na internet od spoločnosti Slovanet prostredníctvom káblovej televízie. OZ berie správu o hospodárení KTB, s.r.o. na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

8.) Správa o činnosti OKS a knižnice – p. Blažena Jančovičová, p. Danka Čelková: OZ berie správu o činnosti OKS a knižnice na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

9.) Záverečný účet obce za rok 2009- p. Erika Palacková : Nakoľko ešte 1/4 – ročné zúčtovanie nebolo prehodnotené na daňovom úrade a nebolo predložené do zastupiteľstva, bude predložené v najbližšom riadnom zasadnutí OZ. OZ schvaľuje záverečný účet bez výhrad.

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

10.) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bánov : p. Helena Kramárová stručne zhodnotila jednotlivé plusové a mínusové položky záverečného účtu. Ing. Agnesa Ruschková položila otázku či už pracuje nezávislý audítor, na ktorú jej odpovedala p. Kramárová kladne. Správa zatiaľ nie je dodaná. OZ stanovisko k záverečnému účtu berie na vedomie.

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

11.) VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby: p. starostka podotkla, že malo byť doložené k schvaľovaniu rozpočtu. P. Jozefa Oremusa zaujímalo, či hranica 65 rokov pri rozvoze jedla starším občanom je daná zo zákona, alebo je možné túto vekovú hranicu posunúť trebárs na 70 rokov. Odpovedala mu Mgr. Svetlanská, že je síce táto hranica určená zákonom, ale je možné ju podľa potreby posunúť, avšak nie pod 65 rokov. OZ schvaľuje VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby.

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

12.) Prehodnotenie zmluvy č. 1965/2010 medzi obcou Bánov a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Nitra: p. prednosta upozornil na sporný bod č. 6, kvôli ktorému vyvolajú stretnutie s právnikmi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poslanci OZ budú o výsledkoch stretnutia informovaní.

13.) Vyhlásenie o ručení Mikroregión Šurany – Bánov - Lipová: pracuje na 95% samostatne. Používame ho najmä pri väčších zberoch. Prípadný budúci záväzok bude 3 870,- €. OZ schvaľuje vyhlásenie o ručení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

14.) Nákup kanalizačného materiálu k MŠ na ul. Kpt. Nálepku 887 : OZ súhlasí s nákupom materiálu.

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

15.) Výstavba garáží pre bytovky: OZ súhlasí s výstavbou garáží pre bytovky s tým, že vybraný dodávateľ vyfinancuje celú stavbu. Obec bude splácať preinvestované náklady dodávateľovi po dobu 20 rokov. Mesačná splátka sa bude rovnať súčtu nájomného zaplateného nájomníkmi, ktorým obec garáže prenajme.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 1 Mgr. Marek Vittek
zdržal sa: 0

16.) Žiadosť o odkúpenie predzáhradky – Helena Holubecová: predzáhradka bude odčlenená z par.č.

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

17.) Dohoda o zmene nájomnej zmluvy medzi obcou Bánov a netNZ, s.r.o.: nájomná zmluva uzatvorená dňa 28.5.2009

Hlasovanie: za hlasovalo: 10 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai
proti: 0
zdržal sa: 0

18.) Interpelácia poslancov v písomnej forme:

Hlasovanie: za hlasovalo: 1 poslanec:
Regina Rosivalová
proti: 6 Jozef Oremus, Adrián Ohrádka, Mgr. Denisa Slížová, Peter Hrala,
Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Milan Paška
zdržal sa: 2 Mgr. Marek Vittek, Ing. Marek Mráz

19.) Organizačné otázky, rôzne:

Hlasovanie: za hlasovalo: 9 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Peter Hrala,
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka
proti: 0
zdržal sa: 0

20.) Diskusia:

21.) Záver:


U z n e s e n i e č. XXXVI/20100421
z XXXVI. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
21. apríla 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov
 
Obecné zastupiteľstvo v BánoveS Ú H L A S Í:

- s nákupom kanalizačného materiálu k MŠ na ul. Kpt. Nálepku 887
- s výstavbou garáží pre bytovky s tým, že vybraný dodávateľ vyfinancuje celú stavbu. Obec bude splácať preinvestované náklady dodávateľovi po dobu 20 rokov. Mesačná splátka sa bude rovnať súčtu nájomného zaplateného nájomníkmi, ktorým obec garáže prenajme.
- so žiadosťou o odpredaj predzáhradky pre p. Helenu Holubecovú, Hviezdoslavova 27, Bánov, ktorá bude odčlenená z p.č. 687/15, k.ú. Bánov
- s dodatkom č. 2 k zmluve o dielo č. 595/2009 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka medzi obcou Bánov a firmou GLOBÁL, spol. s.r.o.

S C H V A Ľ U J E:

- záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad za rok 2009
- VZN obce Bánov č. /2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby
- vyhlásenie o ručení:

Ručiteľ obec Bánov, v zastúpení PhDr. Heleny Juríkovej, starostky obce, vyhlasuje, že v zmysle ust. § 303 a nasl. Obch. zák. ručí za prípadný budúci záväzok „Združenia mesta a obcí mikroregiónu Šurany – Bánov – Lipová“ (ďalej len žiadateľa), IČO: 37 960 920, vrátiť Recyklačnému fondu, pri splnení podmienok návratnosti uvedených v čl. VIII zmluvy č. 1061/10/30 zo dňa ............ 2010 o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu č. P 11220/09 – „Zberný dvor Šurany – mostová nájazdová váha „uzavretej podľa ust. § 64 ods. 10 zák. č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, dotáciu poskytnutú žiadateľovi na základe označenej zmluvy spolu s prípadnou zmluvnou pokutou podľa čl. VI označenej zmluvy, v celkovej výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka 3.870,- EUR (slovom: Tritisícosemstosedemdesiat eur).

- dohodu o zmene nájomnej zmluvy zo dňa 28.5.2009 uzavretej medzi obcou Bánov a netNZ s.r.o.

B E R I E NA V E D O M I E :

- kontrolu uznesenia predchádzajúceho riadneho a mimoriadneho zasadnutia OZ
- správu o hospodárení KTB, s.r.o. Bánov za rok 2009
- správu o činnosti OKS
- správu o činnosti knižnice
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bánov
- petíciu obyvateľov z ul. Kpt. Nálepku na nerozširovanie pre podnikateľské aktivity p. Suchardu
- žiadosť o prenájom „ Štrkoviska Záhoň“ – SRZ MsO, Považská 4, Nové Zámky

U K L A D Á:

- prednostovi OcÚ Bánov zabezpečiť zverejnenie schváleného VZN obce Bánov č. /2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby v lehote 15 dní odo dňa ich schválenia na internetovej stránke obce Bánov a na obecnej vývesnej tabuli

N E S Ú H L A S Í:

- so žiadosťou o odkúpenie pozemkov a udelením práva prechodu cez obecný pozemok – r. Turčeková, r. Slížová, r. Procházková a p. Muziková
PhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 11 poslancov:
Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Juraj Oremus
Ing. Milan Paška, Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marek Mráz,
Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus, Adrián Ohrádka,
Martin Dananai, Helena Kramárová
proti: 0
zdržal sa: 0                         PhDr. Helena Juríková                                            Mgr. Peter Rácek
                               starostka obce                                              prednosta OcÚ BánovOverovatelia: Jozef Oremus .......................................

Mgr. Marek Vittek .......................................Zapísala: Alexandra Brezíková ..........................
 

Dátum vloženia: 10. 5. 2010 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2010 0:00