Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Návrh rozpočtu na rok 2007

-

Návrh rozpočtu na rok 2007

 
       
    príjmy 2007
     Daňové príjmy 21345
2 111003 Výnos dane z príjmov úz. samosprávy 17500
3 121001 Daň z nehnuteľnosti z pozemkov 1740
4 121002 Daň z nehnuteľnosti zo stavieb 550
5 133001 Daň za psa 40
6 133012 Za užívanie verejného priestranstva 50
7 133013 Za komunálne odpady 1150
8 133003 Popl. za výherné automaty 315
9 133004 Za nevýherné, hracie a predajné automaty 0
     Tuzemské bežné transfery 7255
11 312001 Krajský stavebný úrad 90
12 312001 Vzdelávacie poukazy ZŠ s MŠ 0
13 312001 Matrika dotácia zo ŠR 90
14 312001 Dot. z recyklačného fondu  0
15 312001 Dot. Na komunikácie 0
16 312001 Dot. Na životné prostredie 15
17 312001 ZŠ s MŠ transfery zo ŠR 7060
18 312001 Dot. Na voľby do NR SR 0
19 312001 Dot. Prídavky na deti  0
20 312001 Dot. Na štipendium a stravné ZŠ s MŠ 0
21 312001 VPP z Eur.SF 0
22 312001 Dot. Na mzdu CO sklad 0
     Nedaňové príjmy 965
24 221004 Správne poplatky 100
25 223001 Rozhlasové relácie 20
26 223001 Za separovaný zber  140
27 229008 Výťažok z lotérií Tutovka 5
28 229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 25
29 242 Úroky z vkladov 20
30 223001 Cintorínske poplatky 15
31 223001 Pohrebné služby 45
32 212003 OKS prenájom priestorov 150
33 223001 OKS sponzorské 0
34 223001 OKS za vstupné 30
35 223001 Zápisné v knižnici 5
36 223001 Opatrovateľská služba 20
37 292012 Z dobropisov /prepl.energií/ 0
38 292017 Vrátenie platieb min.roku /vyúčt.energií/ 0
39 223001 Práce plošinou 20
40 223001 Práce fekálom 300
41 223001 Práce Liaz, drtičkou a traktorom 6
42 223004 Predaj prebytočného vyrad. majetku /fekál/LIAZ 60
43 223001 Predaj smetných nádob 4
44 222003 Pokuty za porušenie predpisov 0
     Nedaň.príjmy z vlastníctva majetku 2181
46 212002 Z prenájmu pozemku Preložník 1
47 212002 Prenájom pozemku T-mobile 40
48 212002 Prenájom pozemku Czvedler 13
49 212002 Prenájom pozemku Letko videopožičov. 13
50 212002 Prenájom pozemku Remiáš 1
51 212003 Nájomné bytovky 988
52 212003 Bytovky príspevok na režijné náklady 28
53 212003 Bytovky preddavky na energie 200
54 212003 Bytovky fond prevádzky,údržby a opráv 115
55 212003 Prenájom priestorov a energie Mazúch 38
56 212003 Prenájom priestorov a energie Filko 18
57 212003 Prenájom priestorov a energ. Jurík - holič 9
58 212003 Prenájom priestorov a energ. Kvasňovský 18
59 212003 Prenájom priestorov a energ. Lekáreň 69
60 212003 Prenájom priest. a energ. MuDr.Haramia 63
61 212003 Prenájom priest. a energ. MuDr.Bernátová 74
62 212003 Prenájom priest.a energ. MuDr.Augustín 59
63 212003 Prenáj. priest. a energ. Palacková 22
64 212003 Prenáj. priest. a energ.Ďurinová 22
65 212003 Prenáj. priestorov a energ. VIKI 93
66 212003 Prenáj. priestorov a energ. KTB 24
67 212003 Prenáj.priestorov a energ.Andrášiková 21
68 212003 Prenáj.priestorov a energ.Morovič 7
69 212003 Prenáj.priestorov a energ.Cmarová 0
70 212003 Prenáj.priestorov a energ.Jadran 12
71 212003 Prenáj.priestorov a energ. Lagin 45
72 212003 Prenáj. rekr. Zariadenia Kováčová 20
73 212003 Prenáj.bufetu Športový Areál 168
74 212003 Prenáj.priestorov a energ.šrotáreň 0
     Kapitálové príjmy 5
76 233001 Kapit.príjmy z predaja pozemkov 5
77      
78 291004 Splátky soc.pôžičiek 15
79      
80   Príjmy ZŠ s MŠ - vlastné /z prenájmu,školné/ 100
81      
   

Celkom príjmy

31866

       
       
       
       
       
       
       
       
       
    Výdavky 2007
86 610 Správa obce mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 2475
87 620 Poistné Zdrav. a soc. poist., DDP 890
88 630 Tovary a služby spolu 1345
89 631001 Cestovné náhrady 10
90 632001 Plyn OcÚ 70
91 632001 El. energia OcÚ+garáž 45
92 632001 Vodné 5
93 632003 Telefónne poplatky 170
94 632003 Poštové poplatky 50
95 633002 Výpočtová technika 70
96 633003 Telekomunikačná technika 0
97 633006 Všeobecný mat. /kancelársky, čistiaci.../ 100
98 633009 Knihy, časopisy, noviny 20
99 633016 Reprezentačné 50
100 634001 PHM, oleje Fabia, felícia 60
101 634002 Servis, údržba auta 15
102 634003 Poistenie auta 18
103 634005 Karty, známky,poplatky auta 6
104 635002 Údržba výpočt. techniky 40
105 635003 Údržba telekom. techniky 5
106 635004 Údržba prev.strojov /has.prístr. KTB rozvody/ 20
107 635006 Nájom budov, objektov /Kováčová rekr.zar./ 30
108 635006 Údržba budov /OCU/ 20
109 637001 Školenia, kurzy, semináre 15
110 637003 Propagácia, reklama, inzercia 25
111 637004 Poradenstvo-Eurofinance group/rekonš.KD/ 0
112 637004 Všeob.služby /viaz.kníh, kľúče,provízie../ 30
113 637005 Audítorské služby 24
114 637005 Právne služby 72
115 637005 Špeciálne služby /geom.plány.../ 0
116 637012 Bankové poplatky 20
117 637012 Poplatky a odvody /ZPS, súdne.../ 25
118 637014 Stravovanie 110
119 637016 Prídel do soc.fondu 20
120 637018 Vrátenie príjmov min.roku /vyúčt.energií/ 0
121 637023 Kolkové známky 5
122 637026 Odmeny poslancom 160
123 637027 Práce na dohodu 30
124 637035 Dane /z úrokov/ 5
125 642 Transfery jednotlivcom a nezisk.org. 125
126 642006 Príspevok ZMOS 14
127 642006 Príspevok ZPOZ, RVC 6
128 642015 Príspevok zam. na nemoc.dávky 5
129 642006 Prísp. spoločný stavebný úrad 100
130 653001 Manipul.poplatky-banková záruka bytovky 0
    01.1.1.6 Správa obce spolu 4835
132      
133 610 SMO mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 345
134 620 Poistné ZP, soc.pois., DDP 142
135 632001 Plyn 50
136 632001 Elektrická energia 55
137 632001 Voda 3
138 632003 Telefónne poplatky 20
139 633006 Mat. /kancelársky, čistiaci,zvaračka,bicykel 10
140 634001 PHM, oleje - Avia, traktor, Liaz 160
141 634002 Údržba, oprava- Avia, traktor, Liaz 90
142 634003 Poistné áut, STK 46
143 637001 Školenia, kurzy, semináre 5
144 636004 Finančý nájom traktora Zetor+ vlečky 540
145 637004 Všeobecné služby /fekálie ČOV/ 130
146 637014 Stravovanie 26
147 637016 Prídel do soc.fondu 6
    Správa Majetku obce spolu  1628
149      
150 610 OKS mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 390
151 620 Poistné ZP, soc.pois., DDP 145
152 632 El. energia, plyn, voda 130
153 637004 Pranie obrusov a utierok 20
154 637004 Revízie zariadení 0
155 637012 Poplatky za diskotéky 10
156 637014 Stravovanie 36
157 637016 Prídel do soc.fondu 5
158 642015 Náhrada príjmu pri PN 4
159 632003 Telefónne poplatky 5
160 633006 Materiál /kancel, čistiace pr.,drezy svadobka 50
161 635002 Údržba výpočt. techniky 0
162 635004 Údržba zariadení 20
163 637002 Výdavky na kult.a spoloč. podujatia 110
164 632001 El. energia, plyn, voda -svadobka 30
165 633002 Výpočtová technika 0
    08.2.0 OKS, svadobka spolu 955
167      
168 610 Knižnica mzdy, platy a ostatné os.vyrovnania 116
169 620 Poistné ZP, soc.pois., DDP 40
170 633 Materiál , knihy, časopisy 10
171 637014 Stravovanie 6
172 637016 Prídel do soc.fondu 2
    08.2.0.5 Knižnica spolu  174
174      
175      
176 637026 Odmeny za kroniku 30
177 637026 Odmeny za činnosť ZPOZ 4
    08.2.0.9Ostatné kult. služby spolu 34
179      
    08.3.0 Miestny rozhlas údržba 30
181      
182 610 Verejné osvetlenie mzdy,platy a ostatné os.vyr. 30
183 620 Poistné ZP, soc.poist. 11
184 632 Energie 740
185 633 Materiál 150
186 634 PHM, poistné Avia 65
187 637 Stravovanie 4
    06.4.0 Verejné osvetlenie spolu 1000
188      
189   Rekr.a športové služby   
190 610 Mzdy,platy a ostatné os.vyrov. /dvaja pracovníci/ 250
191 620 Poistné ZP, soc. Pois, DDP,strav., soc.fond. 95
192 632 El.energia, plyn, voda 400
193 642 Príspevok na prevádzku a údržbu ŠA a strelnice 300
194 635 Oprava a údržba strelnice 0
195 642 Príspevok na činnosť 450
196 642 Príspevok strelecký klub 50
197 642 Príspevok STO TJ 60
198 642 Príspevok Aerobic fanatic klub 20
     08.1.0     Rekr.a športové služby spolu 1625
200      
201 610 Dom smútku, cintoríny- mzdy, platy, odmeny 106
202 620 Poistné ZP, soc.pois, DDP 33
203 632 El. energia 25
204 635 Údržba, odvoz odpadov, chodníky 60
205 637014 Stravovanie 9
206 637016 Prídel do soc.fondu 1
207 637001 Školenia, kurzy, semináre 0
208 632003 Telefónne poplatky 4
209 642007 Príspevok cirkvi  0
    08.4.0 Cintoríny, dom smútku spolu 238
211      
212 610 Miestne komunikácie mzdy, platy... 40
213 620 Poistné ZP, soc.pois, stravné 17
214 635 Údržba MK a chodníkov 150
215 642 Príspevok na prímeskú linku 55
    04.5.1 Miestne komunikácie spolu 262
217      
218 610 TKO, separovaný zber - tarifný plat 100
219 620 Poistné ZP, soc.pois. 38
220 633 TKO nádoby 100
221 633 Materiálové výdavky 30
222 634 PHM kuka voz 130
223 634 PHM separ. zber 35
224 634 Poistné, údržba auta 140
225 637004 Uloženie odpadu 700
226 637004 Zapožičanie vleku sep. zber 0
227 637014 Stravovanie 7
228 637027 Pracovníci na dohodu  100
    05.1.0 TKO, separovaný zber spolu 1380
230      
231 610 Údržba verejnej zelene mzdy,platy, odmeny 87
232 620 Poistné ZP, soc.pois. 20
233 633 Údržba zelene materiál, stromky,zatrávnenie 200
234 637 Poľnohosp.práce parc.145/1  100
235 637014 Stravovanie 10
236 637027 Pracovníci na dohodu  0
    06.2.0 Verejná zeleň spolu 417
238      
239 610,62 VPP mzdy,odvody - z eur.soc.fondu 0
240 633 VPP pracovné pomôcky-z eur.soc.fondu 0
241 637014 VPP stravovanie 0
242 637016 VPP soc. Fond 0
    04.1.2 Všeobecná prac. oblasť spolu 0
244      
245 632 Bytovky energie 82
246 632 Dom služieb energie /zdrav.stredisko/ 175
247 632 Budova Šurianska ul. /obuv, holič/ energie 18
248 632 Nájomný byt Hviezdoslavova energie 2
249 635006 Dom služieb údržba  350
250 637015 Poistné obecného majetku 60
251 635006 Údržba budov, objektov v majetku obce 100
252 637 Provízia za získané dotácie z EÚ 720
    06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť  1507
254      
255 610 Matrika mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 58
256 620 Poistné ZP, soc.poist. 24
257 637016 Prídel do soc.fondu 1
258 633 Materiál, program,školenia 7
    01.3.3 Matrika spolu z dotácií 90
260      
261 610 Opatrovateľky mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 152
262 620 Poistné ZP, soc.poist. 46
263 637016 Prídel do soc.fondu 2
264 637 Starostlivosť o starých občanov 100
    10.2.0 Opatr. služba - staroba spolu 300
266      
267 642026 Sociálne pôžičky a výpomoci  30
268 637014 Príspevok na stravovanie ŠJ z dotácií 0
269 633006 Školské potreby - z dotácií 0
270 637006 Prídavky na deti - z dotácií 0
271 642026 Štipendium - z dotácií 0
    10.7.0 Sociálna pomoc v hm. núdzi  30
273      
    01.6.0 Výdavky na voľby z dotácií 0
275      
    02.2.0 Mzda sklad CO, Pož. ochrana 30
277      
278 821007 Splátka úveru ŠFRB 465
279 821005 Splátka úveru Dexia municipálny 700
    Transakcie verejného dlhu spolu 1165
    Finančné operácie  
282 651002 Úroky z úveru Dexia 280
283 651003 Úroky z úveru ŠFRB 355
    Finančné operácie spolu 635
285      
286   Kapitálové výdavky  0
287   Bývanie a občianska vybavenosť  3636
288   Rekonštrukcia a prestavba KTB rozvodov 200
    Kapitálové výdavky spolu 3836
290      
291   Originálne kompetencie ZŠ s MŠ 4500
292   ZŠ s MŠ prenesené kompet. - dotácie KŠÚ 7060
293   Výdavky z vlastných príjmov ZŠ 100
294   Príspevok na stravovanie ŠJ ZŠ s MŠ 35
    09.1.2 Školstvo spolu 11695

 

 

Výdavky spolu

31866

       
       
       
    schválené uznesením OZ č.XXXXV/20061122  
       
       
    vyhotovila: Erika Palacková
Dátum vloženia: 13. 4. 2007 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 4. 2007 0:00
Autor:

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov