Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 23
TÝŽDEŇ: 455
CELKOM: 1059668

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Programový rozpočet Obce Bánov na rok 2010 - 1. časť

Typ: ostatné
-
Programový rozpočet Obce Bánov na rok 2010 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 168575 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom –356355 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – prijatým úverom 295000 € a prevodom z rezervného fondu 128545 €.
 

        

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 12 programov.

         V zmysle zákona č.689/2006 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov obec financuje materské školy a školské zariadenia z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
 
            Návrh Programového rozpočtu Obce Bánov na roky 2011-2012 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2012 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.        
 
 
1.   P R Í J M O V Á     Č A S  Ť
 
Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.
          
           Tabuľka č.1:                                     v Euro
        B e ž n é   p r í j m y
1179506
 - daňové príjmy
772726
 - nedaňové príjmy
116122
 - granty a transfery
290658
 - príjmy ZŠ s MŠ
0
 
 
B e ž n é    p r í j m y                                                                    1179506
 
1. Daňové príjmy                                                                          772726
 
1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ........................ 650000
   - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 44,08%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
 
1.2. Daň z nehnuteľnosti .............................................................................. 78656
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.
 
1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva ................................................    720
            Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva .
 
1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..................... 41400
a)    Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:
·         komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
·         odpadu z čistenia ulíc,
·         odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
·         bioodpadu z verejnej zelene, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
·         drobného stavebného odpadu od FO,
·         separáciu odpadu.
 
·         1.5. Daň za psa ….....................................................................................1900     
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
 
·         1. 6. Daň za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty ...............50
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Predajné prístroje, ktoré za odplatu vydajú nápoj, alebo iný tovar.
 
2. Nedaňové príjmy                                                   _                    116122
 
2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov ................................................................. 3736
            - príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2010 vyplývajú z prenájmu pozemku Tmobile.
           
2.2. Príjmy z prenajatých budov a priestorov.................................................64910
            - príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a priestorov...23494
            -príjem z prenájmu bytoviek ................41416
2.3. Administratívne poplatky .........................................................................13178 administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby 4980€
-          za výherné hracie prístroje 7468 €
-          cintorínske poplatky 730€
 
2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ............15404
-          poplatok za miestny rozhlas 1000 €, príjem za separovaný zber 500€, za služby fekálom 6000€ , aviou 200€, kontajnerom, drtičkou 400€, opatrovateľská služba 664€, pohrebné služby 1330€, predaj smetných nádob 110€, členské knižnica 100€, príjmy OKS za služby  800€, príjmy OkS za prenájom priestorov 4300€,
 
2.5. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov .................................................. 4900
         - vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi
 
2.6.        Poplatky za znečisťovanie ovzdušia ........................................................664
 
2.7. Ostatné ....................................................................................................... 13330
            - predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2009 13000€, splátky soc. pôžičiek 330€.
 
Základná škola s materskou školou Bánov                      0
z toho:
            - príjem z prenajatých priestorov 0
            - poplatky za ma`erské školy, a školský klub detí vo výške 0 
           - poplatky – cudzí stravníci vo výške 0
           
                                  
3. Granty a transfery                                                         _          290658
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou                         268800
2. Dotácia na predškolskú výchovu                                                                   5500
3. Dotácie na vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ                                                        5040
4. Dotácia na matriku                                                                                        3672
5.Dotácia na stavebný úrad                                                                              3271      
6.Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP                                             545
7.Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov                        1240
8. Dotácia na prenesený výkon št.správy na MK                                               187
9. Dotácia na stravné a školské potreby v hmotnej núdzi                               2300
10. Dotácia na mzdu CO sklad                                                                             103        
 
 
 
 
K a p i t á l o v é    p r í j m y                                         0
 
 
 
Finančné operácie                                                        295000    
 
Prijatý úver na rekonštrukciu ZŠsMŠ                                      295000
 
 
 
2.   V ý d a v k o v á    č a s ť
 
 
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce
Zodpovednosť: Volení predstavitelia obce
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
88 733
89 660
90 460
 
Komentár
V programe sa rozpočtujú najmä výdavky na riadenie obecného úradu. Väčšina výdavkov /hlavne mzdy a odvody do fondov/ sú hradené v rámci administratívy.
 
 
Podprogram 1.1 Riadenie obce
Zámer: Efektívne a moderné riadenie obce
Zodpovednosť: Starostka
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
57 459
58 110
58 810
 
 
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu
Zodpovednosť: Starostka
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
46 549
47 000
47 500
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
zabezpečiť reprezentovanie obce
Merateľný ukazovateľ
Počet oficiálnych návštev počas roka
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
15
15
15
15
Skutočná hodnota
13
 
 
 
 
 
 
Komentár
Výdavky súvisia s platom starostky, odvody do fondov a reprezentačné výdavky, ktoré sa používajú na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie, kvety a vecné dary.
 
 
Prvok 1.1.2 Zasadnutia orgánov obce
Zodpovednosť: Prednosta
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
8 000
8 200
8 400
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť výkon samosprávy obce
Merateľný ukazovateľ
Počet zasadnutí OZ za rok
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
6
6
6
6
Skutočná hodnota
11
12
 
 
 
 
 
Komentár
Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, obecnej rady a členom komisií. Pri návrhu rozpočtu sa vychádza z platného Odmeňovacieho poriadku poslancov a komisií.
 
 
Prvok 1.1.3 Právne služby
Zodpovednosť: Prednosta
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
2 910
2 910
2 910
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť jasnosť a bezchybnosť právnych vzťahov obce
Merateľný ukazovateľ
Percento zmlúv obce konzultovaných s právnikom v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
70
100
100
100
Skutočná hodnota
30
 
 
 
 
Komentár
Výdavky na externe poskytované právne služby obci na základe zmluvy, fakturované mesačne. Do počtu konzultovaných zmlúv sú započítané len konzultácie, ktoré boli uskutočnené písomnou formou.
 
 
Podprogram 1.2 Daňová, rozpočtová politika a audit
Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov
Zodpovednosť: Oddelenie výberu daní a poplatkov
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
700
700
700
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov
Merateľný ukazovateľ
Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
100
100
100
100
Skutočná hodnota
99,52
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
100
100
100
100
Skutočná hodnota
95,6
 
 
 
 
Cieľ
Zabezpečiť nezávislý audit obce
Merateľný ukazovateľ
Vykonaná kontrola audítorom v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
 
áno
áno
áno
Skutočná hodnota
áno
áno
 
 
 
 
Komentár
Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady, ktoré vyberá obec na základe schváleného VZN o dani z nehnuteľnosti a VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v rámci administratívy /mzdy, odvody do fondov, tovary a služby/.
 
 
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť
Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.
Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
4 860
5 000
5 100
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy
Merateľný ukazovateľ
Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
40
43
43
43
Skutočná hodnota
36
 
 
 
 
Komentár
Rozpočet zahŕňa mzdu a odvody, ktoré tvoria stabilnú zložku v rozpočte. Podprogram zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými fin.prostriedkami a majetkom obce.
 
Podprogram 1.4 Správa a údržba majetku obce
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce, evidencie majetku
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
24 900
25 000
25 000
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce
Merateľný ukazovateľ
Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
18
20
20
20
Skutočná hodnota
18
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Výmera pozemkov v evidencii obce ku koncu roka v ha
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
49
50
50
50
Skutočná hodnota
49
 
 
 
 
Cieľ
Zabezpečiť efektívne vlastníctvo majetku obce
Merateľný ukazovateľ
Počet nájomníkov v prenájme obecného majetku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
21
22
23
23
Skutočná hodnota
21
 
 
 
 
Komentár
Vo výdavkoch sú zahrnuté bežné výdavky za  poistenie majetku, platby za energie v budovách, revízie, drobná údržba. Výdavky na mzdy a poistné zamestnancov sú hradené v rámci administratívy.
 
 
 
Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach
Zámer: Účinne presadzované záujmy obce na profesijných a záujmových fórach
Zodpovednosť: Starostka
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
814
850
850
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu
Merateľný ukazovateľ
Počet členstiev v organizáciách a združeniach
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
4
4
4
4
Skutočná hodnota
3
 
 
 
 
Komentár
Rozpočtujú sa tu výdavky na úhradu členských príspevkov v združeniach a organizáciách / ZMOS, ZMO, RVC a pod./
 
 
Program 2 Propagácia a marketing
Zámer: Obec známa na Slovensku i v zahraničí
Zodpovednosť: Starostka
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
2 324
2 994
2 994
Komentár
V programe sa financuje internetový portál obce, aktivity zamerané na medializáciu obce, propagačné predmety a materiály/ tričká, šálky, kľúčenky, zapaľovače, nálepky, mapky, tašky, perá/, inzercia v tlači a tvorba kroniky obce.
 
 
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce
Zámer: Pozitívny imidž obce doma i v zahraničí
Zodpovednosť: Starostka, prednosta
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
1 660
2 324
2 324
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu obce
Merateľný ukazovateľ
Počet druhov vydaných propagačných materiálov
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
4
8
5
5
Skutočná hodnota
5
 
 
 
 
Komentár
Internetový portál obce, aktivity zamerané na medializáciu obce, propagačné predmety a materiály/ tričká, šálky, kľúčenky, zapaľovače, nálepky, mapky, tašky, perá/, inzercia v tlači
 
 
 
 
 
Podprogram 2.2 Kronika obce
Zámer: Verne a pravdivo zdokumentovaná história obce
Zodpovednosť: Kronikárka
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
664
670
670
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti
Merateľný ukazovateľ
Počet strán zaznamenaných v kronike za rok
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
30
30
30
30
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Komentár
Odmena kronikárke sa financuje na základe Dohody o vykonanej práci.
 
Program 3 Služby občanom
Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov
Zodpovednosť: Obecný úrad
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
41 596
64 860
35 730
 
 
Podprogram 3.1 Matrika, osvedčovanie listín a evidencia obyvateľstva
Zámer: Centralizované služby občanov samosprávy na počkanie
Zodpovednosť: matrikárka, oddelenie evidencie obyvateľstva
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
4 912
5 000
5 300
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť vykonávanie matričných činnosťí
Merateľný ukazovateľ
Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
82
89
92
96
Skutočná hodnota
67
 
 
 
 
Cieľ
Zapezpečit rýchle osvedčovanie listín a podpisov
Merateľný ukazovateľ
percento overení vykonaných na počkanie
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
100
100
100
100
Skutočná hodnota
100
 
 
 
 
Komentár
Činnosť matriky a registra obyvateľov ako preneseného výkonu štátnej správy upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do fondov, kancelárske potreby, príspevok na ošatenie a služby.
 
 
 
Podprogram 3.2 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť: Starostka
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
1 166
1 200
1 230
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov
Merateľný ukazovateľ
Predpokladaný počet občianskych obradov za rok
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
15
15
15
15
Skutočná hodnota
12
 
 
 
 
Komentár
Obec a ZPOZ organizuje občianske obrady- sobáše, uvítanie detí do života, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácnych hostí, smútočné rozlúčky. Výdavky na odmeny za uskutočnené obrady, výdavky na materiálno technické zabezpečenie.
 
Podprogram 3.3 Spoločný stavebný úrad
Zámer: Návrhy a žiadosti stavebného konania vybavené v stanovených lehotách
Zodpovednosť: stavebný úrad
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
4 135
4 160
4 200
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom
Merateľný ukazovateľ
Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
100
100
100
100
Skutočná hodnota
100
 
 
 
 
Komentár
Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre mesto Nové Zámky. Náklady súvisia s transferom zo ŠR podľa počtu obyvateľov.
 
 
Podprogram 3.4 Káblová televízia
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
16 600
9 200
9 200
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť kvalitný príjem televízneho vysielania
Merateľný ukazovateľ
Káblová televízia zrekonštruovaná
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
nie
áno
áno
áno
Skutočná hodnota
nie
 
 
 
 
Komentár
Rekonštrukcia káblovej televíznej siete.
 
 
Podprogram 3.5 Cintorínske a pohrebné služby
Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
Zodpovednosť: správca cintorína
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
13 483
44 000
14 500
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť prevádzku cintorínov
Merateľný ukazovateľ
Počet udržiavaných hrobových miest
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
858
868
880
890
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Cieľ
Zabezpečiť dôstojné miesto na poslednú rozlúčku
Merateľný ukazovateľ
Rekonštrukcia domu smútku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
 
nie
áno
áno
Skutočná hodnota
nie
nie
 
 
 
Komentár
Odvoz odpadu, kosenie trávnikov, hrabanie lístia, orezy, výruby drevín, údržba chodníkov a domu smútku.
 
Podprogram 3.6 Obecný rozhlas
Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
Zodpovednosť: Správca obecného majetku
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
1 300
1 300
1 300
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie miestneho rozhlasu
Merateľný ukazovateľ
Počet funkčných rozhlasových ústrední
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
1
1
1
1
Skutočná hodnota
1
 
 
 
 
Komentár
Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.
 
Program 4 Odpadové hospodárstvo
Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
67 890
59 200
60 200
Komentár
Nakladanie s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi na území obce v zmysle Zák. č. 223/2001 Z.z.o odpadoch v platnom znení.
 
 
 
Podprogram 4.1 Zber a likvidácia odpadu
Zámer: Efektívna a ekologická likvidácia odpadov v obci
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
42 790
43 000
43 500
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu
Merateľný ukazovateľ
Množstvo uloženého odpadu v danom roku v tonách
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
700
720
720
720
Skutočná hodnota
728
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v €
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
34,016
35
35
35
Skutočná hodnota
32,67
 
 
 
 
Komentár    Náklady na zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu, objemového odpadu a drobného stavebného odpadu
 
 
Podprogram 4.2 Zber separovaného odpadu
Zámer: Separujúca obec
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
13 545
14 000
14 500
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.
Merateľný ukazovateľ
Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
110
110
120
120
Skutočná hodnota
122
 
 
 
 
Komentár   Doprava triedeného odpadu na zberný dvor a jeho doseparovanie, lisovanie a odovzdanie komodít. Nákup vriec pre občanov na separovaný odpad.
 
 
Podprogram 4.3 Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer: Kvalitné spodné vody
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
33100
2 200
2 200
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť sanáciu odpadových vôd v obci
Merateľný ukazovateľ
Objem odvezených odpadových vôd na ČOV Šurany v m3
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
4800
2900
2900
2900
Skutočná hodnota
5834
 
 
 
 
Komentár Výdavky za uloženie fekálií na ČOV vo výške 2100€. Na vybudovanie kanalizácie ZŠsMŠ z kapitálových výdavkov vo výške 9455€, z rezervnéh fondu 21545€. Objem odvezenýc odpadových vôd je znížený z dôvodu napojenia bytoviek na kanalizáciu.
 
 
Podprogram 4.4 Vybudovanie zberného dvora
Zámer: Maximálna separácia v obci
Zodpovednosť: Starostka, prednosta
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
34000
0
0
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť priestory pre environmenálne vhodné separovanie odpadu
Merateľný ukazovateľ
Zberný dvor vybudovaný
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
nie
áno
áno
áno
Skutočná hodnota
nie
 
 
 
 
Komentár
Kapitálové výdavky budú financované z rezervného fondu obce.
 
 
Program 5 Komunikácie
Zámer: Bezpečné a udržiavané cesty v obci
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
6 850
29 385
38 000
Komentár
Bežné výdavky na údržbu a opravu ciest, výmoľov a rozkopávok.
 
 
Podprogram 5.1 Správa a údržba komunikácií
Zámer: Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
6 850
7 000
8 000
 
 Komentár: Rozpočtované výdavky na údržbu a opravu MK a chodníkov- nárast je spôsobený s opravou MK po výstavbe kanalizácie.
 
 
 
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácii v obci
Merateľný ukazovateľ
Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v obci v km
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
24
24
24
24
Skutočná hodnota
24
 
 
 
 
 
 
 
Podprogram 5.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Zámer: Obec so zjazdnými komunikáciami
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
0
22 385
30 000
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť rekonštrukciu komunikácií v obci po výstavbe kanalizácie
Merateľný ukazovateľ
Rekonštrukcia centra obce a priľahlých komunikácií zrealizovaná
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
nie
áno
áno
áno
Skutočná hodnota
nie
 
 
 
 
Komentár
V prípade získania prostriedkov z Eurofondov sa uskutoční rekonštrukcia komunikácií v centre obce pri OcÚ a centra pri zdravotnom stredisku, spolufinancovanie z rezervného fondu obce.
 
 
 
Program 6 Vzdelávanie
Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém
Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
788 887
470 000
480 000
Komentár
Program obsahuje financovanie ZŠsMŠ Bánov, Školskú jedáleň a Školský klub detí.
 
 
Podprogram 6.1 Základná škola
Zámer: Efektívny a kvalitný systém primárneho vzdelávania
Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
279 340
288 900
296 240

Vytvorené: 7. 12. 2009
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2009 00:00
Autor: