Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 31
TÝŽDEŇ: 463
CELKOM: 1059676

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Programový rozpočet Obce Bánov na rok 2010 - 2. časť

Typ: ostatné
-
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základnej školy
Merateľný ukazovateľ
Počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
230
229
246
249
Skutočná hodnota
249
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov v danom kalendárnom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
1190
1195
1190
1190
Skutočná hodnota
1077,50
 
 
 
 
Komentár
Komplexné financovanie zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu z prenesených kompetencií KŠU Nitra, podľa prepočítaného počtu žiakov. Sú tu zahrnuté prenesené kompetencie na Predškolskú výchovu 5500€ a vzdelávacie poukazy vo výške 5040€.
 
 
Podprogram 6.2 Materská škola
Zámer: Efektívny a kvalitný systém predprimárneho vzdelávania
Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
120 019
121 550
122 840
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku
Merateľný ukazovateľ
Počet detí navštevujúcih MŠ v kalendárnom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
91
84
84
84
Skutočná hodnota
89
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Náklady na MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
1300
1586
1600
1600
Skutočná hodnota
1192
 
 
 
 
Komentár
Komplexné financovanie zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na úseku predprimárneho vzdelávania z originálnych kompetencií obce podľa schváleného rozpočtu.
 
 
Podprogram 6.3 Školský klub detí
Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
10 550
10 550
10 550
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí v čase mimo školskej výučby
Merateľný ukazovateľ
Počet detí v ŠKD v danom kalandárnom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
25
20
20
20
Skutočná hodnota
30
 
 
 
 
Komentár
Mzdové náklady a časť prevádzkových nákladov na ŠKD
 
 
Podprogram 6.4 Školská jedáleň
Zámer: Kvalitná a zdravá strava pre žiakov materskej a základnej školy
Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
48 678
49 000
50 370
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov ZŠsMŠ
Merateľný ukazovateľ
Počet vydaných obedov v kalendárnom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
29890
29000
29100
29500
Skutočná hodnota
32665
 
 
 
 
Komentár
Financované z originálnych kompetencií obce. Mzdové výdavky, odvody do poisťovní a prevádzkové výdavky.
 
 
Podprogram 6.5 Rekonštrukcia ZŠsMŠ
Zámer: Príjemné materiálne podmienky pre vzdelávanie v obci
Zodpovednosť: starostka obce
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
330 300
0
0
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť realizáciu projektu rekonštrukcie ZŠ s MŠ
Merateľný ukazovateľ
Objekty ZŠ s MŠ zrekonštruované
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
nie
áno
áno
áno
Skutočná hodnota
nie
 
 
 
 
Komentár
Projekt na rekonštrukciu ZŠsMŠ zo získaných prostriedkov MVRR SR, spolufinancovanie obce úverom z Dexia banky.
 
 
Program 7 Šport
Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám
Zodpovednosť: Prednosta
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
50 336
51 000
72 800
 
Komentár
Program na podporu športových aktivít obyvateľov obce.
 
 
Podprogram 7.1 Športový areál
Zodpovednosť: správca športového areálu
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
32 696
33 360
54 400
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť údržbu športového areálu
Merateľný ukazovateľ
Prístupnosť telocvične pre verejnosť - počet dní do roka
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
365
365
365
365
Skutočná hodnota
280
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Prístupnosť ihrísk pre verejnosť - počet dní do roka
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
365
365
365
365
Skutočná hodnota
365
 
 
 
 
Komentár
Výdavky na údržbu športového areálu, hracej plochy,zelene, telocvične. Výdavky na energie a ostatné režijné náklady.
 
 
Podprogram 7.2 Podpora športových klubov a organizácii
Zodpovednosť: finančné oddelenie
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
17 640
17 640
18 400
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Podporiť tradíciu futbalu v obci
 
 
 
 
Prvok 7.2.1 Futbalový oddiel
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
14 640
14 640
15 000
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Podporiť tradíciu futbalu v obci
Merateľný ukazovateľ
Počet aktívnych futbalistov - muži v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
23
25
27
30
Skutočná hodnota
21
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Počet aktívnych futbalistov - do 18 rokov v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
69
70
72
73
Skutočná hodnota
68
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Počet odohraných zápasov v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
230
230
240
240
Skutočná hodnota
220
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Príspevok obce v prepočte na jedného aktívneho futbalistu v danom roku (v euro)
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
182,75
159,13
147,88
145,63
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Komentár
Príspevok futbalovému oddielu na činnosť
 
 
Prvok 7.2.2 Športovo strelecký klub
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
900
900
1 000
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Podporiť tradíciu športovej strelby v obci
Merateľný ukazovateľ
Počet aktívnych členov klubu v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
50
50
50
50
Skutočná hodnota
42
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Príspevok obce v prepočte na jedného aktívneho člena klubu v danom roku (v euro)
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
19,92
18
18
20
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Komentár : Príspevok streleckému oddielu na činnosť
 
 
Prvok 7.2.3 Stolnotenisový oddiel
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
900
900
1 000
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Podporiť tradíciu stolného tenisu v obci
Merateľný ukazovateľ
Počet aktívnych členov oddielu v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
42
45
47
50
Skutočná hodnota
35
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Príspevok obce v prepočte na jedného aktívneho člena oddielu v danom roku (v euro)
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
47,52
20
19,15
20
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Komentár
Príspevok stolnotenisovému oddielu
 
 
Prvok 7.2.4 Fitness-Aerobik Fanatik Klub
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
900
900
1 000
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Podporiť rozvoj telesnej kultúry mládeže v obci
Merateľný ukazovateľ
Počet aktívnych členov klubu v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
50
50
50
50
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Príspevok obce v prepočte na jedného aktívneho člena klubu v danom roku (v euro)
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
19,92
18
18
20
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Komentár
Príspevok Aarobik Fanatik Klubu na činnosť
 
 
Prvok 7.2.5 Bedmintonový oddiel
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
300
300
400
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Podporiť športovanie v obci
Merateľný ukazovateľ
Počet aktívnych členov oddielu v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
23
25
27
27
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Príspevok obce v prepočte na jedného aktívneho člena oddielu v danom roku (v euro)
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
14,43
12
11,11
14,81
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Komentár
Príspevok bedmintovovimu oddielu na činnosť
 
 
Program 8 Kultúra
Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce
Zodpovednosť: Vedúca kultúrneho strediska
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
50 372
51 730
53 200
 
 
Podprogram 8.1 Obecné kultúrne a spoločenské podujatia
Zodpovednosť: Vedúca kultúrneho strediska
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
45 649
47 000
48 000
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí v obci
Merateľný ukazovateľ
Počet zrealizovaných podujatí za rok
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
38
38
39
40
Skutočná hodnota
37
 
 
 
 
Komentár
Výdavky na organizovanie súťaží a kultúrnych podujatí podľa predloženého plánu akcií OKS, energie KD, všeobecné služby, mzdy a odvody.
 
 
Podprogram 8.2 Obecná knižnica
Zámer: Čítajúci obyvatelia obce
Zodpovednosť: Knihovníčka
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
3 647
3 700
3 800
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci
Merateľný ukazovateľ
Spravovaný knižný fond v ks spolu
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
11150
11160
11160
11160
Skutočná hodnota
11152
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
20
20
20
20
Skutočná hodnota
23
 
 
 
 
Komentár
Mzdové náklady knihovníčky na čiastočný úväzok, nákup kníh a periodickej tlače.
 
Podprogram 8.3 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii
Zodpovednosť: finančné oddelenie
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
1 076
1 030
1 400
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov
Merateľný ukazovateľ
Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
5
6
7
7
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Komentár
Výdavky formou dotácií na základe predložených žiadostí v zmysle platného VZN /záhradkárom, darcom krvi, poľovnícke združenie, členské ZPOZ/
 
Program 9 Prostredie pre život
Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
35 928
37 000
40 000
Komentár
V programe sa financuje starostlivosť o verejné priestranstvá, verejnú zeleň, osvetlenie
 
 
Podprogram 9.1 Verejná zeleň
Zámer: Zelená obec
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
7 228
8 000
9 000
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci
Merateľný ukazovateľ
Výmera udržiavanej zelene v obci v m2 v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
81870
81870
81870
81870
Skutočná hodnota
81865
 
 
 
 
Komentár
Kosenie trávnikov, strihanie, orezy, výruby drevín, výsadba drevín, materiálové a mzdové výdavky.
 
 
Podprogram 9.2 Verejné osvetlenie
Zámer: Kvalitné a funkčné verejné osvetlenie
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
27 700
28 000
30 000
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia
Merateľný ukazovateľ
Maximálny čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v dňoch
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
2
2
2
2
Skutočná hodnota
2
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Celkový počet svetelných bodov v obci
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
263
283
285
285
Skutočná hodnota
260
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk za rok
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
71,94
62
62
62
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Komentár
Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo najkratšom čase. Materiálové výdavky na opravy, mzdy, poistné odvody.
 
 
Podprogram 9.3 Protipožiarna ochrana
Zámer: Ochrana pred požiarmi
Zodpovednosť: Prednosta, DHZ
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
1 000
1 000
1 000
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou
Merateľný ukazovateľ
Počet protipožiarnych cvičení DHZ
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
12
12
12
12
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Počet členov DZH
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
18
20
20
22
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
 
 
Podprogram 9.4 Rekonštrukcia centra obce
Zámer: Reprezentatívne centrum obce
Zodpovednosť: Starostka, prednosta
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
0
0
0
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť zrekonštruovanie centra obce
Merateľný ukazovateľ
Centrum obce zrekonštruované
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
nie
áno
áno
áno
Skutočná hodnota
nie
 
 
 
 
Komentár
Projekt na rekonštrukciu centra obce z prostriedkov EU
 
 
Program 10 Bývanie
Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
 
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
0
0
0
Komentár
Výdavky spojené s výstavbou nájomných bytov, údržba bytoviek.
 
 
Podprogram 10.1 Správa nájomných bytov
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku obce
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
0
0
0
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečit údržbu bytových domov
Merateľný ukazovateľ
Počet bytov v správe obce
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
24
39
39
39
Skutočná hodnota
24
 
 
 
 
Komentár
Výdavky na správu a údržbu bytov zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na administratívu sú hradené v rámci programu Administratíva.
 
Podprogram 10.2 Výstavba nájomných bytov
Zodpovednosť: Starostka, prednosta
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
0
0
0
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v obce
Merateľný ukazovateľ
Počet pridelených bytov v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
0
15
0
0
Skutočná hodnota
0
 
 
 
 
Komentár
Výstavba 1x6,1x9 b.j, výstavba inžinierskych sietí k bytom, financované úverom ŠFRB a z Dexia banky a.s.. Vo výdavkoch bude zahrnutá podľa skutočných úhrad faktúr čerpaním úverov.
 
 
Program 11 Sociálne služby
Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
21 244
20 650
22 400
Komentár
V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov obce.
 
 
Podprogram 11.1 Opatrovateľská služba
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
9 380
9 500
10 000
 
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti
Merateľný ukazovateľ
Počet opatrovaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
4
4
4
4
Skutočná hodnota
4
 
 
 
 
Komentár
Výdavky na mzdy a odvody pracovníkov opatrovateľskej služby, ktorí zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných ľudí.
 
 
Podprogram 11.2 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
3 964
6 300
7 000
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii
Merateľný ukazovateľ
Počet uspokojení žiadostí na pomoc v soc. núdzi v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
6
6
7
7
Skutočná hodnota
7
 
 
 
 
Komentár
Pomoc občanovi v akútnej nepriaznivej životnej situácii a výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa.
 
 
Podprogram 11.3 Príspevky na stravovanie v školách
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
3 600
1 350
1 400
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi
Merateľný ukazovateľ
Počet detí využívajúcich príspevky na stravovanie v hmotnej núdzi
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
17
18
18
18
Skutočná hodnota
17
 
 
 
 
Merateľný ukazovateľ
Počet obedov dotovaných príspevkom z obce
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
 
13000
13500
 
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Komentár
Výdavky na stravovanie detí v hmotnej núdzi sú dotované UPSVaR.
Obec prispieva na stravovanie na základe uznesenia OZ.
 
 
Podprogram 11.4 Aktivačná činnosť a malé obecné služby
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
1 000
0
0
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov nezamestnaných
Merateľný ukazovateľ
Priemerný mesačný počet nezamestnaných na aktivačnej činnosti v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
20
15
15
15
Skutočná hodnota
51
 
 
 
 
Komentár Položka obsahuje výdavky na mzdy koordinátora zamestnaného formou dohody o pracovnej činnosti.
 
Podprogram 11.5 Starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
3 300
3 500
4 000
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Podporiť aktívny život seniorov v obci
Merateľný ukazovateľ
Počet seniorov, ktorí sa zúčastnili podporených aktivít v danom roku
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
380
380
 
 
Skutočná hodnota
 
 
 
 
 
Komentár Výdavky na príspevky seniorom nad 70 rokov formou peňažných poukážok a saloniek, občerstvenie a ostatné služby /napr.autobus do divadla.../
 
 
Program 12 Administratíva
Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad
Zodpovednosť: Starostka, prednosta
Rozpočet (v EUR)
2010
2011
2012
 
320 346
326 302
339 988
Ciele a ukazovatele
Cieľ
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce
Merateľný ukazovateľ
Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov obce
Rok
R-2
R-1
R
R+1
R+2
Plánovaná hodnota
 
1,86
1,86
1,86
1,86
Skutočná hodnota
1,86
 
 
 
 
Komentár     V tomto programe sú výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, náhrady PN, dohody o mimopracovného pomeru, výdavky na správu úradu, bankové poplatky a ostatné drobné výdavky nezaradené do iných programov.

Vytvorené: 7. 12. 2009
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2009 00:00
Autor: