Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 26
TÝŽDEŇ: 458
CELKOM: 1059671

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozpočet na rok 2012

Typ: ostatné
-
ozpočet obce na rok  2012            
1   položka Príjmy upravený2011   plnenie k30.9.2011 2012 návrh  
2   111003 Výnos dane z príjmov úz. samosprávy 650000   462642 640000  
3   121001 Daň z nehnuteľnosti z pozemkov 57008   29486 57180  
4   121002 Daň z nehnuteľnosti zo stavieb 22157   17452 22230  
5   133001 Daň za psa 1900   1941 1900  
6   133012 Za užívanie verejného  priestranstva 720   621 700  
7   133013 Za komunálne odpady 40681   35743 47775  
8   Daňové príjmy 24945     769785  
9   312001 Dotácia Krajský stavebný úrad 3498   0 3498  
10   312001 Matrika dotácia zo ŠR 3750   2826 3777  
11   312001 Dot. Na register obyvateľov 1250   927 1250  
12   312001 Dot. Na komunikácie 194   0 199  
13   312001 Dot. Na životné prostredie 430   0 430  
14   312001 ZŠ s MŠ transfery zo ŠR+predškolská výchova 286410   215021 290383  
15   312001 Vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ 5180   3108 5180  
16   312001 Dot. Na školské potreby a stravné v hm.núdzi 2300   1812 2100  
17     Dot. ESF a ŠR §50a -zamestnanie nezamestnaného 180   180 0  
18   312001 VPP z Eur.SF za rok 2010 /doplatok 11,12/ 202   202 0  
19   312001 Dot. Na mzdu CO sklad 207   121 220  
20   312001 Dot.na sčítanie obyvateľov 3688   3688 0  
21   341 Dot. EU na rekonštr. Centrá obce 6905   6905 6817  
22   312001 Dot. ŠR  na rekonštr. Centrá obce 812   812 379  
23   312001 Dotácia KU-obnova ROEP 0   22 0  
24   312002 MsU Šurany – príjem z recyklačného fondu 0   2801 0  
25   312011 NSK dotácia na kult.akcie- hodový jarmok 300   300 0  
26   312001 Dot. Na pohrebné – UPSVR 159   159 0  
27   311 Prijaté dary – pre soc.slabé rodiny 0   150 0  
28   314 Dot.centrum pre filantropiu – knižnica 660   660 0  
29   341 Dot.EU na rekonštr. ZšsMŠ       7170  
30   312001 Dot.ŠR na rekonštr. ZŠ.MŠ       398  
31   Tuzemské bežné transfery 7702     321801  
32   221004 Správne poplatky 4000   2970 4000  
33   221004 Poplatky za výherné automaty 7468   0 7468  
34   223001 Rozhlasové relácie 1000   758 1000  
35   223001 Príjem za separovaný zber 7350   6157 6000  
36   229008 Výťažok z lotérií 80   50 70  
37   229005 Poplatky  za znečisťovanie ovzdušia 500   394 500  
38   242 Úroky z vkladov 500   564 500  
39   223001 Cintorínske poplatky 700   750 700  
40   223001 Pohrebné služby 1330   983 1300  
41   212003 OKS prenájom priestorov 4300   3440 4300  
42   223001 OKS za vstupné a služby 800   914 800  
43   223001 Zápisné v knižnici 100   83 100  
44   223001 Opatrovateľská služba 660   922 1300  
45   292017 Vrátenie platieb min.roku /vyúčt.energií/ 12000   9394 4000  
46   223001 Práce plošinou 300   323 300  
47   223001 Práce fekálom 8000   7803 7000  
48   223001 Práce drtičkou,mulčovačom a nosičom kontajnerov 400   570 400  
49   223001 Predaj smetných nádob 110   287 200  
50   222003 Pokuty a penále 0   439 0  
51   223 za stavebný úrad NZ za rok 2010 700   781 0  
52   223001 Jera -čajovňa za energie 1920   1620 2280  
53   223001 Vstupné tenisové kurty 1900   1811 2000  
54   292006 Príjmy z poistného plnenia 0   202 0  
55   Nedaňové príjmy 1035     44218  
56   212003 Z prenájmu bytoviek 85600   61317 77611  
57   212003 Prenájom priestorov a budov v majetku obce 24833   21280 29976  
58   212003 Prenájom pozemkov 3750   3438 4500  
59   Nedaň.príjmy z vlastníctva majetku -z prenájmov 2065     112087  
60     Bežný rozpočet 1256892   914829 1247891  
61   341 prostr.EU na rekonštr.Centrá obce 121391   121391 31531  
62   322 prostr. ŠR na rekonštr.Centrá obce 14282   14282 1752  
63   233001 Kapit.príjmy z predaja pozemkov 0   802 0  
64   341 prostr. EU na rekonštr. ZšsMŠ       191660  
65   322 prostr.ŠR na rekonštr. ZšsMŠ       22455  
66     Kapitálový rozpočet 135673   136475 247398  
67   453 Zdroje z predchádzajúceho roka-povodne 14979   14979 0  
68   291004 Splátky soc.pôžičiek 330   336 330  
69   454001 Prevod z rezervného fondu 8503   8503 0  
70   454002 Prevod z fondu opráv bytovky 0   42 0  
71   512001 Prijatý úver 510311 -rekonštrukcia centrá obce 33518   33518 0  
72   Finančné operácie 0     330  
73     Príjmy ZŠ s MŠ - vlastné /z prenájmu,školné/ 9570   9788 9570  
74     Celkom príjmy 1459465   1118470 1505189  
                 
75   položka Výdavky upravený 2011   plnenie k 30.9 2011 Návrh 2012  
76 1 1 1 610 Plat starostu, odmeny 31964   17509 23090  
77   620 poistné ZP, soc. Pois, DDP 11625   6103 8270  
78   630 Reprezentačné 1660   1064 1660  
79 1 1 1   výkon funkcie starostu 46549   24676 33020  
80 1 1 2 610 plat poslancov 1795   1795 3600  
81   620 poistné ZP, soc. Pois 583   584 1100  
82   637026 odmeny členov komisíí 5622   1716 3300  
83 1 1 2   zasadnutia orgánov obce 8000   4095 8000  
84 1 1 3 637005 Právne služby 2910   2181 2910  
85 1 2  637005 Audítorské služby 1600   1618 1618  
86 1 3  610 plat kontrolóra, odmeny 3600   2555 3600  
87   620 poistné ZP, soc. Poist. 1260   791 1200  
88 1 3    kontrolná činnosť 4860   3345 4800  
89 1 4 632 Bytovky energie /el.en.schodisko, vodné+stočné/ 3300   5766 7230  
90   632 Dom služieb energie /zdrav.stredisko/voda, plyn, el.energ. 10000   10810 13465  
91   632 Budova Šurianska ul.energie /obuv, bicykle/  1000   669 910  
92   637015 Poistné obecného majetku 3600   3541 3600  
93   635006 Údržba budov, objektov v majetku obce 3300   513 2000  
94   632 El.energia, plyn, voda - Kino  4000   1105 1785  
95 1 4   06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 25200   22404 28990  
96 1 5 642006 členské  ZMOS 676   525 676  
97   642006 členské   RVC 272   272 272  
98 1 5    Členstvo z organizáciách a združeniach 948   797 948  
99 1 6   01.6.0 Sčítanie obyvateľov z dotácií 3688   3688 0  
100 1   Program plánovanie, manažment, kontrola 93755   62804 80286  
101 10 1 651002 Úroky z úveru Dexia 510128 bytovky inž.siete 3250   4159 7294  
102   651002 Úroky z úveru Dexia 510118 bytovky stav.práce 1700   5818 7398  
103   651003 Úroky z úveru ŠFRB bytovky 6x4 b.j 15000   7993 15000  
104   651003 Úroky z úveru ŠFRB bytovky 1x6,1x9  b.j 5514   2597 5200  
105     Bežný rozpočet 25464   20567 34892  
106   821005 splátka úveru bytovky Dexia banka 510118 5500   1903 2905  
107   821005 splátka úveru bytovky Dexia banka 510128 IS 12000   5694 7749  
108   821007 Splátka úveru ŠFRB 6x4 b.j 12124   12351 12124  
109   821007 Splátky úveru ŠFRB 1x6,1x9 b.j. 15671   13292 15985  
110     Finančné operácie 45295   33240 38763  
111 10 1   správa nájomných bytov 70759   53807 73655  
112 10   Program bývanie 70759   53807 73655  
113 11 1 610 Opatrovateľky mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 6900   5253 7000  
114   620 Poistné ZP, soc.poist., poist.zodpovednosti za škodu 2400   2025 2640  
115   637016 Prídel do soc.fondu 80   57 100  
116   637027 Odmeny mimoprac.pomeru 0   556 500  
117 11 1    Opatrovateľská služba 9380   7891 10240  
118 11 2 642026 Pohrebné z transferov UPSVaR 159   159 0  
119   642026 Pohrebné bezprístrešných občanov 0   0 100  
121   642026 Sociálne pôžičky a výpomoci 700   949 700  
122   642026 starostlivosť o deti a mládež zo soc.znevýhodn.prostr. 0   0 200  
123 11 2   Pomoc občanom v hmotnej núdzi 859   1108 1000  
124 11 3 633006 Školské potreby - z dotácií 500   199 400  
125   637014 Príspevok na stravovanie  v hmotnej núdzi dotácií 1800   1129 1700  
126   642014 Príspevok na stravovanie ŠJ ZŠ s MŠ 1350   722 1350  
127 11 3   Príspevky  v hmotnej núdzi a na stravovanie ŠJ  3650   2050 3450  
128   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru-aktivačné práce 1582   1254 2000  
129 11 4   Aktivačná činnosť a malé obecné služby 1582   1254 2000    
130 11 5 633006 Akordeon  pre klub dôchodcov/ 1300   1284 0  
131   637004 Všeobecné služby 200   129 0  
132   637014 stravovanie dôchodcov 0   570 3700  
133   642014 Bežné transfery občanom nad 70 rokov 2500   0 1150  
134 11 5   Starostlivosť o dôchodcov 4000   1983 4850  
  11 6 642014 Bežné transfery pri narodení dieťaťa 2500   100 2500  
135 11   Program sociálne služby spolu 21971   14386 24040  
136 12 1 610 Mzdy, príplatky,odmeny SMO 23000   13989 22000  
137   620 poistné ZP, soc. Pois, DDP 8544   4975 7700  
138   632001 Plyn 2200   1995 2200  
139   632001 Elektrická energia 4000   2457 3500  
140   632001 Voda 60   55 70  
141   632003 Telefónne poplatky 600   327 550  
142   633006 Mat. /kancelársky, čistiaci,prac.odevy 660   253 660  
143   634001 PHM, oleje - Avia, traktor,felícia 4600   4858 6000  
144   634002 Údržba, oprava- Avia, traktor /+gumy/ 3300   1998 3000  
145   634003 Poistné áut, STK 700   426 700  
146   637001 Školenia, kurzy-vodičov, BOZP 166   116 166  
147   637014 Stravovanie 1500   1343 1500  
148   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 330   50 250  
149   637016 Prídel do soc.fondu 400   297 400  
150   642015 Náhrada príjmu pri PN 60   105 100  
151 12 1    Správa Majetku obce spolu 50120   33244 48796  
152 12 2 610 mzdy, príplatky, odmeny 61136   48476 61136  
153   620 poistné ZP, soc. Pois, DDP 22715   17790 22715  
154   631001 cestovné náhrady 60   14 60  
155   632001 energie, plyn OcU, garáž 5800   4331 5800  
156   632002 Vodné 160   66 100  
157   632003 Telefónne poplatky 3500   2437 3200  
158   632003 Poštové poplatky 700   468 900  
159   633001 interiérové vybavenie 900   937 0  
160   633002 Výpočtová technika 1200   714 2000  
161   633003 Telekomunikačná technika 330   303 100  
162   633006 Všeobecný mat. /kancelársky, čistiaci.../ 4500   1686 3500  
163   633009 Knihy, časopisy, noviny 400   227 400  
164   633018 Licencie /Keo, Ives, reg.nehnuteľností, antivírus/ 600   369 600  
165   634001 PHM, oleje Fabia, Opel 1800   1248 1700  
166   634002 Servis, údržba áut 500   311 500  
167   634003 Poistenie áut-zákonné, havarijné 1140   1141 1140  
168   634005 Dialničná známka, popl. STK, EK 150   2 100  
169   635002 Údržba výpočt. techniky 400   174 300  
170   635003 Údržba telekom. techniky 300   62 100  
171   635004 Údržba prev.strojov /has.prístr./ 300   99 300  
172   635006 Údržba budov  /OCU/ 300   60 300  
173   636001 Nájom budov, objektov /poz.fond/ 660   0 660  
174   637001 Školenia, kurzy, semináre 0   300 300  
175   637004 Všeobecné služby 2230   1825 3500  
176   637005 Špeciálne služby /geom.plány.../ 2240   2240 2000  
177   637011 Štúdie, posudky 300   0 300  
178   637012 Bankové poplatky 1000   740 1000  
179   637012 Poplatky a odvody /ZPS, súdne, kataster../ 850   992 1000  
180   637014 Stravovanie 3600   3218 3600  
181   637015 poistné zodpovednosti za škodu 0   59 0  
182   637016 Prídel do soc.fondu 820   515 820  
183   637018 Vrátenie príjmov min.roku /vyúčt.energií+povodne/ 14209   14209 1500  
184   637023 Kolkové známky 300   241 300  
185   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 2000   1642 2000  
186   637035 Dane /z úrokov/,koncesionárske popl. 600   218 330  
187   642015 Príspevok zam. na nemoc.dávky 200   0 200  
188 12 2    01.1.1.6 Správa obce spolu 135900   107114 122461  
189 12 3  651002 úroky z úveru Dexia municipal /515001/ 900   412 18  
190   651002 úroky z úveru ČSOB 61   49 0  
191   651002 úroky z úveru rekonštrukcia ZšsMŠ /510109/ 7800   11160 11143  
192   653 manipulačné poplatky, záväzková provízia 600   517 600  
193   651002 úroky z úv.komunál eurof./rekonštr.ZŠsMŠ 5102810/       2079    
194     bežné výdavky 9361   12138 13840  
195   821005 úver Dexia municipal /515001/ 23236   17427 4172  
196   821005 splátka úveru rekonštrukcia ZšsMŠ  /510109/ 14760   11070 14760  
197   821005 spl.úveru komunál eurof. /rekonštr.ZŠsMŠ/5102810       231691  
198   821007 splátka spotr.úveru na traktor Zetor 3880   3942 0  
199   821005 splátka úveru komunál eurof./rekoštr.centrá 510311/       33518  
200     Finančné operácie 41876   32439 284141  
201 12 3    splátky úverov a úrokov z úverov 51237   44577 297981  
202 12   Program Administratíva 237257   184935 469238  
203 2 1 637003 propagácia, reklama, inzercia 1000   142 1000  
204 2 2 637027 odmeny mimoprac.pomeru – kronika obce 660   369 660  
205 2   Program  Propagácia, marketing 1660   511 1660  
206 3 1   Matrika, register obyvateľov 5000   295 5027  
207 3 2 630 ZPOZ, výdavky na kult. Spoločenské podujatia 1170   407 1170  
208 3 3 642 členské spoločný stavebný úrad 6116   1691 3498  
209 3 5 610 Dom smútku, cintoríny-  mzdy, platy, odmeny 6300   4159 6300  
210   620 Poistné ZP, soc.pois, DDP 2300   1846 2300  
211   632 El. energia 1000   350 550  
212   633,64 Údržba cintorínov, domu smútku, odvoz odpadov,  3000   1652 3000    
213   637014 Stravovanie 510   446 510  
214   637016 Prídel do soc.fondu 100   42 80  
215   632003 Telefónne poplatky 110   34 110  
216   642013 Odchodné, náhrada PN, 0   1066 30  
217 3 5   08.4.0 Cintoríny, dom smútku spolu 13320   9595 12880  
218 3 6   Obecný rozhlas 600   343 600  
219 3   program služby občanom 26206   12331 23175  
220 4 1 610 TKO  mzdy,  platy,odmeny 5000   3858 5150  
221   620 Poistné ZP, soc.pois. 1720   1606 1800  
222   633 TKO nádoby 2300   1579 1320  
223   633 Materiálové výdavky, prac.pomôcky 260   10 100  
224   634001 PHM kuka voz 6600   4662 6600  
225   634002 Opravy , údržba auta 1700   1688 1700  
226   634003 poistenie kuka voz 1700   1690 1700  
227   637004 Úložné odpadu 25950   22594 27000  
228   637014 Stravovanie 350   267 350  
229   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 2500   2186 2500  
230 4 1   05.1.0 Zber TKO 48080   40140 48220  
231 4 2 610 mzdy, príplatky, odmeny – separovaný zber 10000   7096 10000  
232   620 Poistné ZP, soc.pois. 3480   2517 3480  
233   633 Materiálové výdavky, prac.pomôcky 400   59 400  
234   634001 PHM, oleje – sep.zber 1500   1507 2000  
235   636001 nájomné za zberný dvor 150   147 150  
236   637014 Stravovanie 650   540 700  
237   537027 odmeny mimoprac.pomeru 2000   1138 2000  
238 4 2   05.1.0  separovaný zber 18180   13004 18730  
239 4 3 633006 všeobecný materiál 0   445 0  
240   637004 vývoz fekálií na ČOV 4100   2985 4100  
241 4 3   Nakladanie s odpadovými vodami 4100   3430 4100  
242 4   odpadové hospodárstvo 70360   56574 71050  
243 5 1 610 Mzdy, príplatky,odmeny MK 1000   1439 1500  
244   620 Poistné ZP, soc.pois,  stravné 345   508 500  
245   630 materiál na údržbu MK, pracovné pomôcky 650   58 650  
246   634 PHM ,oleje 1000   313 1000  
247   635 údržba MK , oprava výtlkov 1350   0 3600  
248   637004 Príspevok na prímeskú linku 1200   1007 1200  
249   637004 Všeobecné služby 1300   1137 0  
250   637014 Stravovanie 5   18 30  
251   637026 odmeny za práce pri povodniach 2010 zdroj 131A 2300   2300 0  
252 5 1   správa a údržba komunikácií 9150   6780 8480  
253 5 2 637005 Služby -projekt  „rekonštrukcia centrá obce“  /EU a ŠR/ 7717   7717 0  
254   637 Služby -projekt  „rekonštrukcia centrá obce“  /obec/ 0   16796 0  
255   637 Služby -projekt  „rekonštrukcia centrá obce“  /z úveru/ 15233   15233 0  
256 5 2   rekonštrukcia centrá obce 22950   39746 0  
257 5   Program komunikácie 32100   46526 8480  
258 6 637027 odmeny mimoprac.pomeru-kúrenie MŠ 0   725 0  
259     Originálne kompetencie ZŠ s MŠ 179247   127015 179247  
260     ZŠ s MŠ prenesené kompet. - dotácie KŠÚ 286410   189907 290383  
261     ZŠ s MŠ vzdelávacie poukazy - dotácie KŠÚ 5180   3108 5180  
262     Výdavky z vlastných príjmov ZŠs MŠ 9570   0 9570  
263 6   Program vzdelávanie 480407   320755 484380  
264 7 1 610 Mzdy, príplatky,odmeny – ŠA 11500   7719 11500  
265   620 Poistné ZP, soc. Pois, DDP,stravné, soc.fond. 5170   3616 5170  
266   632 El.energia, plyn, voda 13300   14204 13300  
267   630 Údržby, opravy  ŠA a strelnice /sprchy,šatne,2okná 3200   5519 7000    
268   637027 Odmeny mimoprac.pomeru-tenis.kurty 1900   2008 2000  
269   642015 náhrada pri PN 0   41 0  
270 7 1   Športový areál a strelnica: 35070   33107 38970  
271 7 2 642 Bedmintonový klub 400   400 450  
272   642 Futbalový oddiel 14640   11130 15000  
273   642 Futbalový oddiel- transfer na vykrytie straty 0   4884 0  
274   642 Stolnotenisový oddiel TJ 1000   1000 1000  
275   642 Strelecký klub 1000   1000 1000  
276   642 Aerobic Fanatik Klub 900   900 900  
277   637004 Terénne úpravy- dráha pre cyklistické disciplíny 1250   719 530  
278     Oddiel cvičiacich žien 0   0 80  
279 7 2   Podpora  športových klubov: 19190   20033 18960  
280 7    08.1.0     Rekr.a športové služby spolu 54260   53140 57930  
281 8 1 610 mzdy, príplatky,odmeny OKS 17750   11088 19000  
282   620 poistné ZP, soc. Pois, DDP 6970   4076 6900  
283   632 energie, plyn, voda  OKS a svadobka 6400   4668 6300  
284   632003 Telefónne poplatky 170   0 170  
285   633006 Materiál /kanc., čistiace  prostr. 1500   794 3000    
286   633010 Pracovné odevy, pracovné pomôcky 50   24 50  
287   635004 Údržba zariadení 600   197 400  
288   637002 Výdavky na kult.a spoloč. Podujatia 6420   3734 7225  
289   637004 pranie 500   381 400  
290   637004 Revízie zariadení 330   627 330  
291   637012 Poplatky SOZA 150   0 150  
292   637014 Stravovanie 1550   1062 1500  
293   637016 Prídel do soc.fondu 300   111 280  
294   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 0   273 0  
295   637002 kultúrne akcie z dotácií NSK 300   0 0  
296   642015 Náhrada príjmu pri PN 100   0 95  
297 8 1   obecné kultúrne stredisko 43090   27035 45800  
298 8 2 625003 úrazové poistenie 30   18 30  
299   633 knihy, časopisy, noviny 330   206 200  
300   637027 odmeny mimoprac.pomeru 3000   2250 3000  
301   633 Knihy z transferu Centrum pre filantropiu 660   0 0  
302 8 2   08.2.0.5 Knižnica spolu 4020   2474 3230  
303 8 3 642006 členské ZPOZ 200   124 125  
304   642014 príspevok Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka 500   500 0  
305   642014 Prísp.darcom krvi na občerstv.,  odm.Janského plakety 500   204 500  
306   642014 Príspevok záhradkársky zväz 300   300 300  
307     Príspevok klub dôchodcov 0   0 600  
308     Príspevok Mrchane /slávik/ 0   0 150  
309     Príspevok MO MS /kukuričňák/náklady obce boli 632€ 0   0 400  
310     Príspevok na dychovku ROSIČKA 0   0 400  
311     Príspevok Divadlo J.G.Tajovského 0   0 1000  
      príspevok Galabriel       200  
      Príspevok Klub Parkinsonikov       150  
312 8 3   08.2.0.9 Podpora kult.spolkov,telies 1500   1128 3825  
313 8   program kultúra 48610   30637 52855  
314 9 1 610 Údržba verejnej zelene mzdy,platy, odmeny 3000   3368 3450  
315   620 Poistné ZP, soc.pois. 1000   1168 1100  
316   633 Údržba ver. zelene /materiál,PHM kosenie../  1200   2212 3700  
317   637014 Stravovanie 200   264 300  
318   637016 Prídel do soc.fondu 0   10 50  
319   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 1000   710 750  
320   635006 Búranie domu Malinovského, sklady za bytovkami 0   14365 0  
321     poistné, ostatné os. Vyrovnania – z prostr. ŠR §50a 180   180 0  
    633 materiál.PHM,prac.pomôcky -v réžii komisie ŽP 0   0 400  
322 9 1   06.2.0 Verejná zeleň spolu 6580   22277 9750  
323 9 2 610 Mzdy, príplatky,odmeny VO 2000   718 2000  
324   620 Poistné ZP, soc.poist. 700   230 700  
325   632 Energie 18500   17021 18500  
326   633 Materiál 500   414 1000  
327   634 PHM, poistné Avia,oprava vozidla 2000   1335 1500  
328   637 Služby – Stravovanie, všeobecné služby 100   107 100  
329   633 osvetlenie ZŠ 2 lampy a stlpy       1000  
330   633 osvetlenie ihriska ŠA 12 lámp       1000  
331 9 2   06.4.0  Verejné osvetlenie spolu 23800   19825 25800  
332 9 3   03.2.0  Požiarna ochrana+ CO sklad 1000   590 1000  
333 9   Program prostredie pre život 31380   42692 36550  
334                
335     Kapitálové výdavky          
336 6 5   rekonštr. ZšsMŠ spolufinanc. Cesta  /zdr.41/ 11585   3764    
337 4 3   kanalizácia ZšsMŠ                                 /zdroj 41/ 40000   0    
338     nákup pozemkov                                     /zdroj 41/ 0   0    
339 4 3 716 PD kanalizácia, výstavba                         /zdroj 41/ 0   380    
340 3 4   rekonštrukcia KTV                                  /zdroj 41/ 10000   7500 10000  
341   716 Zberný dvor                                       /zdroj 41/ 0   0    
342 5 2 717002 Rekonštrukcia centra obce                      /zdroj 41/ 14000   1164    
343 5 2   Rekonštrukcia centra obce zdroj EU         /zdroj 1151/ 121391   121391    
344 5 2   Rekonštrukcia centra obce zdroj ŠR        /zdroj 1152/ 14282   14282    
345 5 2   Rekonštrukcia centra obce  zdroj RF       /zdroj 46/ 7141   7141    
346 5 2 716 Rekonštrukcia centra obce PD                     /zdroj 41/ 0   767    
347 5 2   Rekonštrukcia centra obce - z úveru Dexia    /zdroj 52/ 18285   18285    
348 9 1 718003 Rozšírenie kamerového systému v centre obce /RF/ 1362   1362    
349     Kapitálové výdavky ostatné 52694   0 111890  
350     Kapitálové výdavky celkom 290740   176036 121890  
351                
352     Bežné výdavky celkom 1081554   813419 1060395  
353     Finančné operácie celkom 87171   65679 322904  
354                
355     Výdavky spolu 1459465   1055134 1505189  
      vyhotovila: E.Palacková 4.11.2011          
  zost.na kapit.výdavky   111890
   dopravné značenie v obci  3000€    
  označenie ulíc a súpisné čísla /75 ks/ 2000€     
  kosačka na verejnú zeleň  10000€    
  odvodnenie ulíc J.Kráľa -výtlak do rieky Nitry 198000  
  zberný dvor    
  parkovisko pri cintoríne /výkup pozemkov, PD,realizácia/  
  kanalizácia ZšsMŠ           40000                    
  rekonšt.domu  smútku /strecha

Vytvorené: 30. 11. 2011
Posledná aktualizácia: 30. 11. 2011 00:00
Autor: