Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 34
TÝŽDEŇ: 466
CELKOM: 1059679

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozpočet na rok 2013

Typ: ostatné
-
Rozpočet Obce Bánov na rok 2013  
  položka Príjmy Návrh 2013
  111003 Výnos dane z príjmov úz. samosprávy 630 000 €
  121001 Daň z nehnuteľnosti z pozemkov 57 705 €
  121002 Daň z nehnuteľnosti zo stavieb 22 282 €
  133001 Daň za psa 1 900 €
  133012 Za užívanie verejného priestranstva 700 €
  133013 Za komunálne odpady 55 243 €
  Daňové príjmy 767 830 €
  312001 Dotácia Krajský stavebný úrad 0 €
  312001 Matrika dotácia zo ŠR 3 784 €
  312001 Dot. Na register obyvateľov 1 237 €
  312001 Dot. Na komunikácie 0 €
  312001 Dot. Na životné prostredie 405 €
  312001 ZŠ s MŠ transfery zo ŠR+predškolská výchova 303 170 €
  312001 Vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ 5 180 €
  312001 Dot. Na školské potreby a stravné v hm.núdzi 2 100 €
  312001 Dot. ESF a ŠR §50a -zamestnanie nezamestnaného 0 €
  312001 Dot. Na voľby NR SR 0 €
  312001 Dot. Na mzdu CO sklad 220 €
  Tuzemské bežné transfery 316 096 €
  221004 Správne poplatky 4 000 €
  221004 Poplatky za výherné automaty 6 000 €
  223001 Rozhlasové relácie 1 000 €
  223001 Príjem za separovaný zber /papier/ 2 500 €
  229008 Výťažok z lotérií 150 €
  229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 400 €
  242 Úroky z vkladov 800 €
  223001 Cintorínske poplatky 700 €
  223001 Pohrebné služby 2 500 €
  212003 OKS prenájom priestorov 4 300 €
  223001 OKS za vstupné a služby 800 €
  223001 Zápisné v knižnici 80 €
  223001 Opatrovateľská služba 1 300 €
  292017 Vrátenie platieb min.roku /vyúčt.energií/ 3 000 €
  223001 Práce plošinou 0 €
  223001 Práce fekálom 7 000 €
  223001 Práce nosičom kontajnerov, odvoz materiálu,haluzí 200 €
  223001 Predaj smetných nádob 200 €
  223001 Jera -čajovňa za energie 2 280 €
  223001 Vstupné tenisové kurty 2 000 €
  Nedaňové príjmy 39 210 €
  212003 Z prenájmu bytoviek /bez FO/ 77 611 €
  212003 Prenájom priestorov a budov v majetku obce 30 458 €
  212003 Prenájom pozemkov 4 500 €
  Nedaň.príjmy z vlastníctva majetku -z prenájmov 112 569 €
    Bežný rozpočet 1 235 705 €
    Kapitálový rozpočet 0 €
  411005 Splátky soc.pôžičiek 660 €
  Finančné operácie 660 €
    Príjmy ZŠ s MŠ - vlastné /z prenájmu,školné/ 13 000 €
    Celkom príjmy 1 249 365 €
       
  položka Výdavky Návrh 2013
1 1 1 610 Plat starostu, odmeny 23 500 €
  620 Poistné ZP, soc.pois, DDP 8 270 €
  630 Reprezentačné 1 660 €
1 1 1   výkon funkcie starostu 33 430 €
1 1 2 610 Plat poslancov 3 600 €
  620 Poistné ZP, soc.pois. 1 100 €
  637026 Odmeny členov komisíí 3 300 €
1 1 2   zasadnutia orgánov obce 8 000 €
1 1 3 637005 Právne služby 2 910 €
1 2  637005 Audítorské služby 1 550 €
1 3  610 plat kontrolóra, odmeny 3 700 €
  620 poistné ZP, soc. Poist. 1 200 €
1 3    kontrolná činnosť 4 900 €
1 4 632 Bytovky energie /el.en.schodisko, vodné+stočné/ 8 300 €
  632 Dom služieb energie /zdrav.stredisko/voda, plyn, el.energ. 14 000 €
  632 Budova Šurianska ul.energie /obuv, bicykle/ 910 €
  633006 Tabule-názvy ulíc a čísla domov 0 €
  637015 Poistné obecného majetku 3 600 €
  635006 Údržba budov, objektov v majetku obce 3 000 €
  632 El.energia, plyn, voda - Kino 3 000 €
1 4   06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 32 810 €
1 5 642006 členské ZMOS 724 €
  642006 členské RVC 272 €
1 5    Členstvo z organizáciách a združeniach 996 €
1 6   01.6.0 Výdavky na voľby NR SR 0 €
1   Program plánovanie, manažment, kontrola 84 596 €
10 1 651002 Úroky z úveru Dexia 510128 bytovky inž.siete 6 510 €
  651002 Úroky z úveru Dexia 510118 bytovky stav.práce 7 300 €
  651003 Úroky z úveru ŠFRB bytovky 6x4 b.j 15 000 €
  651003 Úroky z úveru ŠFRB bytovky 1x6,1x9 b.j 5 200 €
    Bežný rozpočet 34 010 €
  821005 splátka úveru bytovky Dexia banka 510118 2 905 €
  821005 splátka úveru bytovky Dexia banka 510128 IS 8 225 €
  821007 Splátka úveru ŠFRB 6x4 b.j 12 124 €
  821007 Splátky úveru ŠFRB 1x6,1x9 b.j. 15 985 €
    Finančné operácie 39 239 €
10 1   správa nájomných bytov 73 249 €
10   Program bývanie 73 249 €
11 1 610 Opatrovateľky mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 5 880 €
  620 Poistné ZP, soc.poist., poist.zodpovednosti za škodu 2 250 €
  637016 Prídel do soc.fondu 100 €
  637027 Odmeny mimoprac.pomeru 100 €
11 1    Opatrovateľská služba 8 330 €
  642026 Sociálne pôžičky a výpomoci 1 200 €
  642026 starostlivosť o deti a mládež zo soc.znevýhodn.prostr. 200 €
11 2   Pomoc občanom v hmotnej núdzi 1 400 €
11 3 633006 Školské potreby - z dotácií 400 €
  637014 Príspevok na stravovanie v hmotnej núdzi dotácií 1 700 €
  642014 Príspevok na stravovanie ŠJ ZŠ s MŠ 1 000 €
11 3   Príspevky v hmotnej núdzi a na stravovanie ŠJ 3 100 €
  637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru-aktivačné práce 2 000 €
11 4   Aktivačná činnosť a malé obecné služby 2 000 €
  637014 stravovanie dôchodcov 4 000 €
  642014 Bežné transfery občanom nad 70 rokov 750 €
11 5   Starostlivosť o dôchodcov 4 750 €
11 6 642014 Bežné transfery pri narodení dieťaťa 2 800 €
11   Program sociálne služby spolu 22 380 €
12 1 610 Mzdy, príplatky,odmeny SMO 22 000 €
  620 poistné ZP, soc. Pois, +DDP 540 8 240 €
  632001 Plyn 3 000 €
  632001 Elektrická energia SMO a dielne 2 700 €
  632001 Voda 50 €
  632003 Telefónne poplatky 550 €
  633006 Mat. /kancelársky, čistiaci,prac.odevy/ 600 €
  634001 PHM, oleje - Avia, traktor,felícia 6 000 €
  634002 Údržba, oprava- Avia, traktor /+gumy/ 3 000 €
  634003 Poistné áut, STK 540 €
  637001 Školenia, kurzy-vodičov, BOZP 100 €
  637014 Stravovanie 1 500 €
  637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 250 €
  637016 Prídel do soc.fondu 400 €
  642013 Odchodné 0 €
  642015 Náhrada príjmu pri PN 100 €
12 1    Správa Majetku obce spolu 49 030 €
12 2 610 Mzdy, príplatky, odmeny 63 500 €
  620 poistné ZP, soc. Pois, DDP 23 385 €
  631001 Cestovné náhrady 60 €
  632001 Energie, plyn OcU, garáž 6 000 €
  632002 Vodné 100 €
  632003 Telefónne poplatky 3 200 €
  632003 Poštové poplatky 700 €
  633001 Interiérové vybavenie 0 €
  633002 Výpočtová technika 1 000 €
  633003 Telekomunikačná technika 100 €
  633004 Prevádzkové stroje,zariadenia-klimatizácia 0 €
  633006 Všeobecný mat. /kancelársky, čistiaci.../ 2 000 €
  633009 Knihy, časopisy, noviny 400 €
  633018 Licencie /Keo, Ives, reg.nehnuteľností, antivírus/ 900 €
  634001 PHM, oleje Fabia, Opel 1 700 €
  634002 Servis, údržba áut 500 €
  634003 Poistenie áut-zákonné, havarijné 1 140 €
  634005 Dialničná známka, popl. STK, EK 50 €
  635002 Údržba výpočt. techniky 300 €
  635003 Údržba telekom. techniky 100 €
  635004 Údržba prev.strojov /has.prístr./ 300 €
  635006 Údržba budov /OCU/ 300 €
  636001 Nájom budov, objektov /pozemkový fond/ 760 €
  637001 Školenia, kurzy, semináre 300 €
  637004 Všeobecné služby 2 000 €
  637005 Špeciálne služby /geom.plány.../ 2 000 €
  637011 Štúdie, posudky 300 €
  637012 Bankové poplatky 1 000 €
  637012 Poplatky a odvody /ZPS, súdne, kataster../ 1 000 €
  637014 Stravovanie 3 600 €
  637016 Prídel do soc.fondu 820 €
  637018 Vrátenie príjmov min.roku /vyúčt.energií+povodne/ 5 500 €
  637023 Kolkové známky 300 €
  637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru ROEP z dotácií 0 €
  637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 2 000 €
  637035 Dane /z úrokov/,koncesionárske popl. 330 €
  642015 Náhrada príjmu pri PN 200 €
12 2    01.1.1.6 Správa obce spolu 125 845 €
  651002 Úroky z úveru Dexia 5100512 - fekál 600 €
  651002 Úroky z úveru rekonštrukcia ZšsMŠ /510109/ 11 000 €
  653 Manipulačné poplatky, záväzková provízia 600 €
    bežné výdavky 12 200 €
  821005 Splátka úveru rekonštrukcia ZšsMŠ /510109/ 14 760 €
    spl úveru Dexia 5100512– na fekál 6 720 €
    Finančné operácie 21 480 €
12 3    splátky úverov a úrokov z úverov 33 680 €
12   Program Administratíva 208 555 €
  637027 odmeny mimoprac.pomeru web obce, verejné obst. 2 000 €
2 1 637003 Propagácia, reklama, inzercia 500 €
2 2 637027 Odmeny mimoprac.pomeru – kronika obce 660 €
  637027 odmeny mimoprac.pomeru kniha o Bánove 5 600 €
    tlač knihy o Bánove 25 000 €
2   Program Propagácia, marketing 33 760 €
3 1   Matrika, register obyvateľov 5 021 €
3 2    výdavky na oslavy 900 rokov obce+ocenenia 3 000 €
3 2 630 ZPOZ, výdavky na kult. Spoločenské podujatia 600 €
    ZPOZ, výdavky na kult. Spoločenské podujatia 3 600 €
3 3 642 členské spoločný stavebný úrad 3 000 €
3 5 610 Dom smútku, cintoríny- mzdy, platy, odmeny 6 300 €
  620 Poistné ZP, soc.pois, DDP 2 300 €
  632 El. energia 1 200 €
  633,64 Údržba cint., strecha domu smútku, odvoz odpadov 2 000 €
  637014 Stravovanie 570 €
  637027 Odmeny mimoprac.pomeru- kopanie hrobov 1 800 €
  637016 Prídel do soc.fondu 80 €
  632003 Telefónne poplatky 100 €
  642013 Náhrada príjmu pri PN, odchodné 30 €
3 5   08.4.0 Cintoríny, dom smútku spolu 14 380 €
3 6   Obecný rozhlas 600 €
3   program služby občanom 26 601 €
4 1 610 TKO mzdy, platy,odmeny 5 600 €
  620 Poistné ZP, soc.pois. 1 960 €
  633 TKO nádoby 1 000 €
  633 Materiálové výdavky, prac.pomôcky 100 €
  634001 PHM kuka voz 6 600 €
  634002 Opravy , údržba auta 1 500 €
  634003 Poistenie kuka voz 1 700 €
  637004 Úložné odpadu 28 700 €
  637014 Stravovanie 350 €
  637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 2 400 €
4 1   05.1.0 Zber TKO 49 910 €
4 2 610 Mzdy, príplatky, odmeny – separovaný zber 10 000 €
  620 Poistné ZP, soc.pois. 3 480 €
  633 Materiálové výdavky, prac.pomôcky 400 €
  634001 PHM, oleje – sep.zber 2 000 €
  636001 Nájomné za zberný dvor 150 €
  637014 Stravovanie 700 €
  537027 odmeny mimoprac.pomeru 2 000 €
4 2   05.1.0 separovaný zber 18 730 €
4 3 633006 Všeobecný materiál 0 €
  637004 Vývoz fekálií na ČOV 3 700 €
4 3   Nakladanie s odpadovými vodami 3 700 €
4   odpadové hospodárstvo 72 340 €
5 1 610 Mzdy, príplatky,odmeny MK 1 500 €
  620 Poistné ZP, soc.pois, stravné 500 €
  630 Materiál na údržbu MK, pracovné pomôcky 650 €
  634 PHM ,oleje 500 €
  635 Údržba MK , oprava výtlkov 3 000 €
  637004 Príspevok na prímeskú linku 1 250 €
  637004 Všeobecné služby 0 €
  637014 Stravovanie 70 €
5 1   správa a údržba komunikácií 7 470 €
5   Program komunikácie 7 470 €
    Originálne kompetencie ZŠ s MŠ 179 247 €
    ZŠ s MŠ prenesené kompet. - dotácie KŠÚ 303 170 €
    ZŠ s MŠ vzdelávacie poukazy - dotácie KŠÚ 5 180 €
    Výdavky z vlastných príjmov ZŠs MŠ+ kúrenie MŠ 13 000 €
6   Program vzdelávanie 500 597 €
7 1 610 Mzdy, príplatky,odmeny – ŠA 11 500 €
  620 Poistné ZP, soc. Pois, DDP,stravné, soc.fond. 5 170 €
  632 El.energia, plyn, voda 14 000 €
  630 Údržby, opravy ŠA a strelnice 5 000 €
  637027 Odmeny mimoprac.pomeru-tenis.kurty 2 000 €
  642015 Náhrada pri PN 20 €
7 1   Športový areál a strelnica: 37 690 €
7 2 642 Bedmintonový klub 400 €
  642 Futbalový oddiel 14 500 €
  642 Stolnotenisový oddiel TJ 800 €
  642 Strelecký klub 800 €
  642 Aerobic Fanatik Klub 800 €
  642 Hokejbalový klub 300 €
7 2   Podpora športových klubov: 17 600 €
7   08.1.0 Rekr.a športové služby spolu 55 290 €
8 1 610 Mzdy, príplatky,odmeny OKS /3 prac. 20 000 €
  620 poistné ZP, soc. Pois, DDP 6 900 €
  632 Energie, plyn, voda OKS a svadobka 6 300 €
  632003 Telefónne poplatky 200 €
  633006 Materiál , umývačka riadu . 1 500 €
  633010 Pracovné odevy, pracovné pomôcky 50 €
  635004 Údržba zariadení 500 €
  635006 oprava javiska /podlaha, závesy/ 2 000 €
  637002 Výdavky na kult.a spoloč. Podujatia 8 600 €
  637004 Pranie obrusov, uterákov... 400 €
  637004 Revízie zariadení 330 €
  637012 Poplatky SOZA 150 €
  637014 Stravovanie 1 600 €
  637016 Prídel do soc.fondu 280 €
  637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 300 €
  637002 Kultúrne akcie z dotácií NSK 0 €
  642015 Náhrada príjmu pri PN 50 €
8 1   obecné kultúrne stredisko 49 160 €
8 2 625003 Úrazové poistenie 30 €
  633 Knihy, časopisy, noviny 150 €
  637027 odmeny mimoprac.pomeru 3 000 €
    knihy z dotácie Centra pre filantropiu 0 €
8 2   08.2.0.5 Knižnica spolu 3 180 €
8 3 642006 Členské ZPOZ 150 €
  642014 Prísp.darcom krvi na občerstv., odm.Janského plakety 500 €
  642014 Príspevok záhradkársky zväz 200 €
  637 Príspevok klub dôchodcov 500 €
8 3   08.2.0.9 Podpora kult.spolkov,telies 1 350 €
8   program kultúra 53 690 €
9 1 610 Údržba verejnej zelene mzdy,platy, odmeny 5 000 €
  620 Poistné ZP, soc.pois. 2 000 €
  633 Údržba ver. zelene /materiál,PHM kosenie../ 3 300 €
  637004 Všeobecné služby-výsadba kvetov a údržba centrum 150 €
  637014 Stravovanie 550 €
  637016 Prídel do soc.fondu 75 €
  637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 800 €
    Búranie domu Malinovského, budovy za bytovkami 0 €
9 1   06.2.0 Verejná zeleň spolu 11 875 €
9 2 610 Mzdy, príplatky,odmeny VO 2 000 €
  620 Poistné ZP, soc.poist. 700 €
  632 Energie 20 000 €
  633 Materiál 600 €
  634 PHM, poistné Avia,oprava vozidla 1 500 €
  637 Služby – Stravovanie, všeobecné služby 100 €
  633 Osvetlenie ZŠ 2 lampy a stlpy 1 000 €
9 2   06.4.0 Verejné osvetlenie spolu 25 900 €
9 3   03.2.0 Požiarna ochrana+ CO sklad 1 000 €
9   Program prostredie pre život 38 775 €
       
    Kapitálové výdavky  
    Nákup pozemkov,parkovisko pri cintoríne 13 000 €
3 4   Rekonštrukcia KTV /zdroj 41/ 10 000 €
    Rekonštrukcia centrá obce 0 €
    Pamätník k 900.výročiu obce s úpravou okolia 5 000 €
    Kapitálové výdavky ostatné 44 062 €
    Kapitálové výdavky celkom 72 062 €
       
    Výdavky spolu 1 249 365 €
    vyhotovila: E.Palacková

Vytvorené: 27. 2. 2013
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2013 00:00
Autor: