Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 20
TÝŽDEŇ: 452
CELKOM: 1059665

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozpočet na rok 2014

Typ: ostatné
-
Návrh  rozpočtu Obce Bánov na rok 2014        
    ekonom. členenie Príjmy Schválený 2013 očakávaná skutočnosť 2013 Návrh 2014  
1   111003 Výnos dane z príjmov úz. samosprávy 630 000 € 670 000 € 708 404 €  
2   121001 Daň z nehnuteľnosti z pozemkov 57 705 € 57 304 € 57 304 €  
3   121002 Daň z nehnuteľnosti zo stavieb 22 282 € 22 282 € 22 282 €  
4   133001 Daň za psa 1 900 € 2 260 € 2 000 €  
5   133012 Za užívanie verejného  priestranstva 700 € 786 € 700 €  
6   133013 Za komunálne odpady  55 243 € 47 101 € 54 300 €  
7   Daňové príjmy 767 830 € 799 733 € 844 990 €  
8   312001 Dot. ROEP 0 € 1 032 € 0 €  
9   312001 Matrika dotácia zo ŠR 3 784 € 3 828 € 3 828 €  
10   312001 Dot. Na register obyvateľov 1 237 € 1 224 € 1 224 €  
11   312001 Dot. Na životné prostredie 405 € 389 € 389 €  
12   312001 ZŠ s MŠ transfery zo ŠR+predškolská výchova 303 170 € 327 256 € 317 243 €  
13   312001 Vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ 5 180 € 5 180 € 5 180 €  
14   312001 Dot. Na školské potreby a stravné v hm.núdzi 2 100 € 2 300 € 2 300 €  
15   312001 Dot. ESF a ŠR §50a -zamestnanie nezamestnaného 0 € 15 730 € 0 €  
16   312001 Dot. Na voľby NR SR 0 € 1 800 € 0 €  
17   312001 Dot. Na mzdu CO sklad 220 € 180 € 180 €  
18   312001 dot.MFSR na zvýšenie platov reg.školstva 0 € 8 052 € 0 €  
19   312002 dot.MDVRR SR na rekonštr.ciest  -asfaltovanie 0 € 6 071 € 0 €  
20   312011 NSK dotácia na kult.akcie 0 € 400 € 0 €  
21   312001 Prídavky na deti – UPSVR NZ 0 € 207 € 0 €  
22   222003 Pokuty a penále- obvodný úrad 0 € 70 € 0 €  
23   311 Prijaté dary – pre soc.slabšie rodiny 0 € 212 € 0 €  
24   Tuzemské bežné transfery 316 096 € 373 931 € 330 344 €  
25   221004 Správne poplatky 4 000 € 5 300 € 4 500 €  
26   221004 Poplatky za výherné automaty 6 000 € 4 500 € 4 500 €  
27   223001 Rozhlasové relácie 1 000 € 825 € 850 €  
28   223001 Príjem za separovaný zber /papier/ 2 500 € 2 000 € 2 000 €  
29   229008 Výťažok z lotérií  150 € 150 € 150 €  
30   229005 Poplatky  za znečisťovanie ovzdušia 400 € 400 € 400 €  
31   242 Úroky z vkladov 800 € 800 € 800 €  
32   223001 Cintorínske poplatky 700 € 2 500 € 1 000 €  
33   223001 Pohrebné služby 2 500 € 3 050 € 2 500 €  
34   212003 OKS prenájom priestorov 4 300 € 2 800 € 4 300 €  
35   223001 OKS za vstupné a služby 800 € 800 € 800 €  
36   223001 Zápisné v knižnici 80 € 80 € 80 €  
37   223001 Opatrovateľská služba 1 300 € 1 100 € 1 100 €  
38   292017 Vrátenie platieb min.roku /vyúčt.energií/ 3 000 € 11 897 € 5 000 €  
39   223001 Práce plošinou 0 € 194 € 0 €  
40   223001 Práce fekálom 7 000 € 10 456 € 8 000 €  
41   223001 Práce  nosičom kontajnerov, odvoz materiálu,haluzí 200 € 200 € 200 €  
42   223001 Predaj smetných nádob 200 € 350 € 200 €  
43   222003 Pokuty a penále 0 € 112 € 0 €  
44   223001 Jera -čajovňa za energie 2 280 € 2 280 € 2 280 €  
45   223001 Vstupné tenisové kurty 2 000 € 1 750 € 2 000 €  
46   223001 predaj knihy monografia Bánov 0 € 6 026 € 2 000 €  
47   223004 z predaja nadbytočného majetku- štiepkovača  0 € 400 € 0 €  
48   Nedaňové príjmy  39 210 € 57 970 € 42 660 €  
49   212003 Z prenájmu bytoviek /bez  FO/ 77 611 € 77 611 € 78 190 €  
50   212003 Prenájom priestorov a budov v majetku obce 30 458 € 29 828 € 29 828 €  
51   212003 Prenájom pozemkov 4 500 € 2 910 € 2 910 €  
52   Nedaň.príjmy z vlastníctva majetku -z prenájmov 112 569 € 110 349 € 110 928 €  
53     Bežný rozpočet 1 235 705 € 1 341 983 € 1 328 922 €  
54   233001 Kapit.príjmy z predaja pozemkov 0 € 1 270 € 0 €  
55     Kapitálový rozpočet 0 € 1 270 € 0 €  
56   411005 Splátky soc.pôžičiek 660 € 900 € 660 €  
57   454001 Prevod z rezervného fondu 0 € 132 900 € 0 €  
58   292027 Tvorba sociálneho fondu 0 € 2 040 € 0 €  
59   454002 Prevod z fondu opráv bytovky 0 € 2 347 € 0 €  
60   Finančné operácie 660 € 138 187 € 660 €  
61     Príjmy ZŠ s MŠ - vlastné /z prenájmu,školné/ 13 000 € 10 000 € 10 000 €  
62     Celkom príjmy 1 249 365 € 1 491 440 € 1 339 582 €  
               
  prog. ekonom. členenie Výdavky Schválený 2013 očakávaná skutočnosť 2013 Návrh 2014  
63 1 1 1 610 Plat starostu, odmeny 23 500 € 23 500 € 24 000 €  
64   620 Poistné ZP, soc.pois, DDP 8 270 € 8 270 € 8 500 €  
65   637014 Stravovanie 0 € 0 € 580 €  
66   630 Reprezentačné 1 660 € 1 660 € 1 660 €  
67 1 1 1   výkon funkcie starostu 33 430 € 33 430 € 34 740 €  
68 1 1 2 610 Plat poslancov 3 600 € 3 600 € 3 600 €  
69   620 Poistné ZP, soc.pois. 1 100 € 1 100 € 1 100 €  
70   637026 Odmeny  členov  komisíí 3 300 € 3 300 € 3 300 €  
71 1 1 2   zasadnutia orgánov obce 8 000 € 8 000 € 8 000 €  
72 1 1 3 637005 Právne služby 2 910 € 2 910 € 2 910 €  
73 1 2  637005 Audítorské služby 1 550 € 1 550 € 1 550 €  
74 1 3  610 plat kontrolóra, odmeny 3 700 € 3 700 € 3 800 €  
75   620 poistné ZP, soc. Poist. 1 200 € 1 200 € 1 230 €  
76   637014 Stravovanie 0 € 0 € 220 €  
77 1 3    Kontrolná činnosť 4 900 € 4 900 € 5 030 €  
78 1 4 632 Bytovky energie /el.en.schodisko, vodné+stočné/ 8 300 € 7 800 € 7 800 €  
79   632 Dom služieb energie /zdrav.stredisko/voda, plyn, el.energ. 14 000 € 11 500 € 12 000 €  
80   632 Budova Šurianska ul.energie /obuv, bicykle/  910 € 910 € 910 €  
81   633006 Tabule-dopravné značenie 0 € 0 € 5 000 €  
82   637015 Poistné obecného majetku 3 600 € 3 600 € 3 600 €  
83   635006 Údržba budov, objektov v majetku obce 3 000 € 5 500 € 3 000 €  
84   635006 Izolácia dom ľudových tradícií 0 € 0 € 4 200 €  
85   635006 Izolácia zdravotné stredisko 0 € 0 € 15 000 €  
86   632 El.energia, plyn, voda - Kino  3 000 € 2 110 € 2 500 €  
87   632 El. energia dom ľud.tradícií 0 € 30 € 60 €  
88   635004 Bytovky – údržba z fondu opráv 0 € 2 347 € 0 €  
89 1 4   06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť  32 810 € 33 797 € 54 070 €  
90 1 5 642006 členské  ZMOS združ.Palárikovo, Novozámocko/ 724 € 807 € 807 €  
91   642006 členské   RVC 272 € 310 € 310 €  
92 1 5    Členstvo z organizáciách a združeniach 996 € 1 117 € 1 117 €  
93 1 6   01.6.0 Výdavky na voľby   0 € 1 800 € 0 €  
94 1   Program plánovanie, manažment, kontrola 84 596 € 87 504 € 107 417 €  
95 10 1 651002 Úroky z úveru Dexia 510128 bytovky inž.siete 6 510 € 5 810 € 6 200 €  
96   651002 Úroky z úveru Dexia 510118 bytovky stav.práce 7 300 € 7 300 € 7 300 €  
97   651003 Úroky z úveru ŠFRB bytovky 6x4 b.j 15 000 € 15 000 € 15 000 €  
98   651003 Úroky z úveru ŠFRB bytovky 1x6,1x9  b.j 5 200 € 5 200 € 5 200 €  
99     Bežný rozpočet 34 010 € 33 310 € 33 700 €  
100   821005 splátka úveru bytovky Dexia banka 510118 2 905 € 3 125 € 3 200 €  
101   821005 splátka úveru bytovky Dexia banka 510128 IS 8 225 € 8 625 € 8 625 €  
102   821007 Splátka úveru ŠFRB 6x4 b.j 12 124 € 12 124 € 12 124 €  
103   821007 Splátky úveru ŠFRB 1x6,1x9 b.j. 15 985 € 15 985 € 15 985 €  
104     Finančné operácie 39 239 € 39 859 € 39 934 €  
105 10 1   správa nájomných bytov 73 249 € 73 169 € 73 634 €  
106 10   Program bývanie  73 249 € 73 169 € 73 634 €  
107 11 1 610 Opatrovateľky mzdy, ostatné os.vyrovnania 5 880 € 5 880 € 5 800 €  
108   620 Poistné ZP, soc.poist., poist.zodpovednosti za škodu 2 250 € 2 250 € 2 250 €  
109   637016 Prídel do soc.fondu 100 € 100 € 100 €  
110   637027 Odmeny mimoprac.pomeru 100 € 100 € 100 €  
111 11 1    Opatrovateľská služba 8 330 € 8 330 € 8 250 €  
112   642026 Prísp.na podporu náhr.starostl.o deti z UPSVR NZ 0 € 207 € 0 €  
113   642026 Sociálne pôžičky a výpomoci  1 200 € 1 200 € 1 200 €  
114   642026 starostlivosť o deti a mládež zo soc.znevýhodn.prostr. 200 € 200 € 200 €  
115 11 2   Pomoc občanom v hmotnej núdzi 1 400 € 1 607 € 1 400 €  
116 11 3 633006 Školské potreby - z dotácií 400 € 400 € 400 €  
117   637014 Príspevok na stravovanie  v hmotnej núdzi z dotácií 1 700 € 1 900 € 1 900 €  
118   642014 Príspevok na stravovanie ŠJ ZŠ s MŠ 1 000 € 1 000 € 1 000 €  
119 11 3   Príspevky  v hmotnej núdzi a na stravovanie ŠJ  3 100 € 3 300 € 3 300 €  
120   620 Poistné ZP, soc.pois 0 € 200 € 200 €  
121   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru-koordinátor 2 000 € 1 985 € 2 000 €  
122 11 4   Aktivačná činnosť a malé obecné služby 2 000 € 2 185 € 2 200 €  
123   637004 Všeobecné služby  0 € 0 € 0 €  
124   637014 stravovanie dôchodcov  605x12mes x0,33€ 4 000 € 3 041 € 3 500 €  
125   642014 Bežné transfery občanom nad 70 rokov 750 € 750 € 750 €  
126 11 5   Starostlivosť o dôchodcov 4 750 € 3 791 € 4 250 €  
127 11 6 642014 Bežné transfery pri narodení dieťaťa 2 800 € 3 200 € 3 000 €  
128 11   Program sociálne služby spolu 22 380 € 22 413 € 22 400 €  
129 12 1 610 Mzdy, príplatky,odmeny SMO 22 000 € 22 000 € 31 000 € +1,5 zamestnanca
130   620 poistné ZP, soc. Pois, DDP  8 240 € 8 240 € 10 135 €  
131   632001 Plyn 3 000 € 2 800 € 3 000 €  
132   632001 Elektrická energia SMO a dielne 2 700 € 2 840 € 2 840 €  
133   632001 Voda 50 € 50 € 50 €  
134   632003 Telefónne poplatky 550 € 550 € 550 €  
135   633006 Mat. /kancelársky, čistiaci,prac.odevy/ 600 € 600 € 600 €  
136   634001 PHM, oleje - Avia, traktor,felícia 6 000 € 6 000 € 6 000 €  
137   634002 Údržba, oprava- Avia, traktor /+gumy/ 3 000 € 4 000 € 4 000 €  
138   634003 Poistné áut, STK 540 € 540 € 540 €  
139   637001 Školenia, kurzy-vodičov, BOZP  100 € 100 € 100 €  
140   637014 Stravovanie 1 500 € 1 500 € 1 500 €  
141   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 250 € 250 € 250 €  
142   637016 Prídel do soc.fondu 400 € 530 € 530 €  
143   642015 Náhrada príjmu pri PN 100 € 100 € 100 €  
144 12 1    Správa Majetku obce spolu  49 030 € 50 100 € 61 195 €  
145 12 2 610 Mzdy, príplatky, odmeny   63 500 € 63 500 € 67 000 €  
146   620 poistné ZP, soc. Pois, DDP 23 385 € 23 385 € 24 500 €  
147   631001 Cestovné náhrady 60 € 60 € 60 €  
148   632001 Energie, plyn OcU, garáž 6 000 € 4 525 € 4 600 €  
149   632002 Vodné 100 € 100 € 100 €  
150   632003 Telefónne poplatky 3 200 € 3 200 € 3 200 €  
151   632003 Poštové poplatky 700 € 900 € 900 €  
152   633002 Výpočtová technika 1 000 € 1 000 € 1 500 €  
153   633003 Telekomunikačná technika 100 € 100 € 100 €  
154   633006 Všeobecný mat. /kancelársky, čistiaci.../ 2 000 € 2 000 € 2 000 €  
155   633009 Knihy, časopisy, noviny 400 € 400 € 400 €  
156   633018 Licencie /Keo, Ives, reg.nehnuteľností, antivírus/ 900 € 900 € 900 €  
157   634001 PHM, oleje Fabia, Opel 1 700 € 1 700 € 1 700 €  
158   634002 Servis, údržba áut 1 000 € 1 300 € 1 500 €  
159   634003 Poistenie áut-zákonné, havarijné 640 € 400 € 440 €  
160   634005 Dialničná známka, popl. STK, EK 50 € 50 € 150 €  
161   635002 Údržba výpočt. techniky 300 € 300 € 300 €  
162   635003 Údržba telekom. techniky 100 € 100 € 100 €  
163   635004 Údržba prev.strojov /has.prístr./ 300 € 300 € 300 €  
164   635006 Údržba budov  /OCU/ 300 € 300 € 300 €  
165   636001 Nájom budov, objektov /pozemkový fond/ 760 € 760 € 760 €  
166   637001 Školenia, kurzy, semináre 300 € 300 € 300 €  
167   637004 Všeobecné služby  2 000 € 4 900 € 4 000 €  
168   637005 Špeciálne služby /geom.plány.../ 2 000 € 2 000 € 2 000 €  
169   637011 Štúdie, posudky 300 € 0 € 300 €  
170   637012 Bankové poplatky 1 000 € 1 000 € 1 000 €  
171   637012 Poplatky a odvody /ZPS, súdne, kataster../ 1 000 € 1 000 € 1 000 €  
172   637014 Stravovanie 3 600 € 4 452 € 4 020 €  
173   637016 Prídel do soc.fondu 820 € 820 € 820 €  
174   637018 Vrátenie príjmov min.roku /vyúčt.energií/ 5 500 € 3 665 € 3 700 €  
175   637023 Kolkové známky 300 € 300 € 300 €  
176   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 2 000 € 2 000 € 2 000 €  
177     Výdavky na ROEP z dotácií 0 € 1 032 € 0 €  
178   637035 Dane /z úrokov/,koncesionárske popl. 330 € 330 € 330 €  
179   642015 Náhrada príjmu pri PN 200 € 200 € 200 €  
180 12 2    01.1.1.6 Správa obce spolu 125 845 € 127 279 € 130 780 €  
181   651002 Úroky z úveru Dexia 5100512 - fekál 600 € 600 € 600 €  
182   651002 Úroky z úveru rekonštrukcia ZšsMŠ /510109/ 11 000 € 8 400 € 8 500 €  
183   653 Manipulačné poplatky, záväzková provízia 600 € 300 € 300 €  
184     bežné výdavky  12 200 € 9 300 € 9 400 €  
185   821005 Splátka úveru rekonštrukcia ZšsMŠ  /510109/ 14 760 € 14 760 € 14 760 €  
186     Spl úveru Dexia 5100512–  fekál 6 720 € 6 720 € 6 720 €  
187     Finančné operácie 21 480 € 21 480 € 21 480 €  
188 12 3    splátky úverov a úrokov z úverov 33 680 € 30 780 € 30 880 €  
189 12   Program Administratíva 208 555 € 208 159 € 222 855 €  
190   637027 odmeny mimoprac.pomeru web obce, verejné obst. 2 000 € 2 000 € 2 000 €  
191 2 1 637003 Propagácia, reklama, inzercia 500 € 1 360 € 500 €  
192 2 2 637027 Odmeny mimoprac.pomeru – kronika obce 660 € 660 € 660 €  
193   637027 odmeny mimoprac.pomeru kniha o Bánove 5 600 € 3 700 € 0 €  
194   637004 Tlač knihy o Bánove 25 000 € 25 587 € 0 €  
195 2   Program  Propagácia, marketing 33 760 € 33 307 € 3 160 €  
196 3 1   Matrika, register obyvateľov 5 021 € 5 052 € 5 052 €  
197 3 2    Výdavky na oslavy 900 rokov obce+ocenenia 3 000 € 3 600 € 0 €  
198     Výdavky na kult.a spoloč.  Podujatia z dot. NSK 0 € 400 € 0 €  
199 3 2 630 ZPOZ, výdavky na kult. Spoločenské podujatia 600 € 350 € 350 €  
200     ZPOZ, výdavky na kult. Spoločenské podujatia 3 600 € 4 350 € 350 €  
201 3 3 642 Členské spoločný stavebný úrad 3 000 € 3 000 € 3 000 €  
202 3 4   oprava Kábl.tel. Rozvodov 0 € 1 600 € 5 000 €  
203 3 5 610 Dom smútku, cintoríny-  mzdy, platy, odmeny 6 300 € 6 300 € 6 300 €  
204   620 Poistné ZP, soc.pois, DDP 2 300 € 2 300 € 2 300 €  
205   632 El. energia 1 200 € 760 € 800 €  
206   633-637 Údržba cint.,  odvoz odpadov, izolácia domu smútku 2 000 € 2 000 € 9 000 €  
207   637014 Stravovanie 570 € 570 € 570 €  
208   637027 Odmeny mimoprac.pomeru- kopanie hrobov 1 800 € 2 290 € 2 000 €  
209   637016 Prídel do soc.fondu 80 € 80 € 80 €  
210   632003 Telefónne poplatky 100 € 100 € 100 €  
211   642013 Náhrada príjmu pri PN 30 € 30 € 30 €  
212 3 5   08.4.0 Cintoríny, dom smútku spolu 14 380 € 14 430 € 21 180 €  
213 3 6   Obecný rozhlas 600 € 600 € 700 €  
214 3   program služby občanom 26 601 € 29 032 € 35 282 €  
215 4 1 610 TKO  mzdy,  platy , odmeny 5 600 € 5 600 € 5 600 €  
216   620 Poistné ZP, soc.pois. 1 960 € 1 960 € 1 960 €  
217   633 TKO nádoby 1 320 € 2 327 € 3 500 €  
218   633 Materiálové výdavky, prac.pomôcky 200 € 200 € 200 €  
219   634001 PHM kuka voz 6 500 € 6 500 € 6 500 €  
220   634002 Opravy , údržba auta 1 500 € 500 € 1 000 €  
221   634003 Poistenie kuka voz 1 700 € 1 110 € 500 €  
222   637004 Úložné odpadu 28 700 € 28 700 € 28 700 €  
223   637014 Stravovanie 350 € 350 € 350 €  
224   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 2 400 € 2 400 € 2 400 €  
225 4 1   05.1.0 Zber TKO 50 230 € 49 647 € 50 710 €  
226 4 2 610 Mzdy, príplatky, odmeny – separovaný zber 10 000 € 10 000 € 10 000 €  
227   620 Poistné ZP, soc.pois. 3 480 € 3 480 € 3 480 €  
228   633 Materiálové výdavky, prac.pomôcky 400 € 400 € 400 €  
229   634001 PHM, oleje – sep.zber 2 000 € 2 000 € 2 000 €  
230   636001 Nájomné za zberný dvor 150 € 150 € 150 €  
231   637014 Stravovanie 700 € 750 € 750 €  
232   537027 odmeny mimoprac.pomeru 2 000 € 2 000 € 2 000 €  
233 4 2   05.1.0  separovaný zber 18 730 € 18 780 € 18 780 €  
234 4 3 630 Všeobecný materiál, energ.prečerp.stanica Školská 0 € 210 € 500 €  
235   637004 Vývoz fekálií na ČOV 3 700 € 4 500 € 4 500 €  
236 4 3   Nakladanie s odpadovými vodami 3 700 € 4 710 € 5 000 €  
237 4   odpadové hospodárstvo 72 660 € 73 137 € 74 490 €  
238 5 1 610 Mzdy, príplatky,odmeny MK 1 500 € 1 750 € 1 750 €  
239   620 Poistné ZP, soc.poistenie 500 € 600 € 600 €  
240   630 Materiál na údržbu MK, pracovné pomôcky 650 € 680 € 650 €  
241   634 PHM ,oleje 500 € 1 525 € 1 500 €  
242   635006 oprava výtlkov z dot.MDVRR SR 0 € 6 071 € 0 €  
243   635 Údržba MK , oprava výtlkov 3 000 € 4 020 € 6 000 €  
244   637004 Príspevok na prímeskú linku 1 250 € 1 250 € 1 300 €  
245   637014 Stravovanie 70 € 70 € 70 €  
246 5 1   správa a údržba komunikácií 7 470 € 15 966 € 11 870 €  
247 5   Program komunikácie 7 470 € 15 966 € 11 870 €  
248     Originálne kompetencie ZŠ s MŠ+ dofinanc.MFSR 179 247 € 203 485 € 205 027 €  
249     ZŠ s MŠ prenesené kompet. - dotácie KŠÚ 303 170 € 322 076 € 317 243 €  
250     ZŠ s MŠ vzdelávacie poukazy - dotácie KŠÚ 5 180 € 5 180 € 5 180 €  
251     Výdavky z vlastných príjmov ZŠs MŠ 13 000 € 10 000 € 10 000 €  
252 6   Program vzdelávanie 500 597 € 540 741 € 537 450 €  
253 7 1 610 Mzdy, príplatky,odmeny – ŠA 11 500 € 11 500 € 11 500 €  
254   620 Poistné ZP, soc. Pois, DDP,stravné, soc.fond. 5 170 € 5 170 € 5 170 €  
255   632 El.energia, plyn, voda 14 000 € 14 000 € 14 000 €  
256   630 Údržby, opravy  ŠA a strelnice, rekonštr.šatne   7 000 € 7 000 € 11 000 € rek.šatne 6000
257   637027 Odmeny mimoprac.pomeru-tenis.kurty 2 000 € 2 723 € 2 000 €  
258   642015 Náhrada pri PN 20 € 20 € 20 €  
259 7 1   Športový areál a strelnica: 39 690 € 40 413 € 43 690 €  
260 7 2 642 Bedmintonový klub 450 € 450 € 450 €  
261   642 Futbalový oddiel 15 000 € 15 000 € 15 000 €  
262   642 Oddiely TJ- z nájmu za  bufet ŠA 0 € 3 000 € 3 000 €  
263   642 Stolnotenisový oddiel TJ 1 000 € 1 000 € 1 000 €  
264   642 Strelecký klub 1 000 € 1 000 € 1 000 €  
265   642 Aerobic Fanatik Klub  900 € 900 € 900 €  
266   642 Hokejbalový klub Dragons 300 € 300 € 0 €  
267 7 2   Podpora  športových klubov: 18 650 € 21 650 € 21 350 €  
268 7    08.1.0     Rekr.a športové služby spolu 58 340 € 62 063 € 65 040 €  
269 8 1 610 Mzdy, príplatky,odmeny OKS  20 000 € 20 000 € 20 800 €  
270   620 poistné ZP, soc. Pois, DDP 6 900 € 6 900 € 7 000 €  
271   632 Energie, plyn, voda  OKS a svadobka 6 300 € 5 800 € 6 000 €  
272   632003 Telefónne poplatky 200 € 360 € 360 €  
273   633006 Materiál  1 500 € 1 900 € 2 500 € 500sety, 500stánky
274   633010 Pracovné odevy, pracovné pomôcky 50 € 50 € 50 €  
275   635004 Údržba zariadení 500 € 500 € 500 €  
276   635006 Oprava javiska /podlaha, závesy/ 2 000 € 2 000 € 1 500 € Osvetlenie divad.sála
277   637002 Výdavky na kult.a spoloč.  Podujatia 8 600 € 8 600 € 8 550 €  
278   637004 Pranie obrusov, uterákov 400 € 400 € 400 €  
279   637004 Revízie zariadení 330 € 1 100 € 500 €  
280   637012 Poplatky SOZA 150 € 150 € 150 €  
281   637014 Stravovanie 1 600 € 1 600 € 1 600 €  
282   637016 Prídel do soc.fondu 280 € 280 € 280 €  
283   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 300 € 300 € 0 €  
284   637002 Kultúrne akcie z dotácií NSK 0 € 0 € 0 €  
285   642015 Náhrada príjmu pri PN 50 € 95 € 100 €  
286 8 1   obecné kultúrne stredisko 49 160 € 50 035 € 50 290 €  
287 8 2 625 Poistné odvody 30 € 470 € 470 €  
288   633 Knihy, časopisy, noviny 150 € 150 € 200 €  
289   637027 odmeny mimoprac.pomeru 3 000 € 3 000 € 3 000 €  
290 8 2   08.2.0.5 Knižnica spolu  3 180 € 3 620 € 3 670 €  
291 8 3 642006 Členské ZPOZ 150 € 150 € 150 €  
292   642014 Prísp.darcom krvi na občerstv.,  odm.Janského plakety 500 € 500 € 500 €  
293   642014 Príspevok záhradkársky zväz 200 € 200 € 200 €  
294   637 Príspevok klub dôchodcov 500 € 500 € 750 €  
295   642014 Príspevok Galabriel 100 € 100 € 0 €  
296 8 3   08.2.0.9 Podpora kult.spolkov,telies 1 450 € 1 450 € 1 600 €  
297 8   program kultúra 53 790 € 55 105 € 55 560 €  
298 9 1 610 Údržba verejnej zelene mzdy,platy, odmeny 6 480 € 17 650 € 6 480 €  
299   620 Poistné ZP, soc.pois. 2 000 € 5 420 € 2 300 €  
300   633 Údržba ver. zelene /materiál,PHM kosenie../  3 300 € 3 300 € 3 300 €  
301   637004 Všeobecné služby-výsadba kvetov a údržba centrum 300 € 300 € 800 €  
302   637014 Stravovanie 550 € 1 650 € 550 €  
303   637016 Prídel do soc.fondu 75 € 165 € 75 €  
304   637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 800 € 800 € 800 €  
305 9 1   06.2.0 Verejná zeleň spolu 13 505 € 29 285 € 14 305 €  
306 9 2 610 Mzdy, príplatky,odmeny VO 2 000 € 2 000 € 2 000 €  
307   620 Poistné ZP, soc.poist. 700 € 700 € 700 €  
308   632 Energie 20 000 € 20 000 € 20 000 €  
309   633 Materiál 600 € 600 € 2 000 €  
310   634 PHM, poistné Avia,oprava vozidla 1 500 € 1 500 € 1 500 €  
311   637 Služby – Stravovanie, všeobecné služby  100 € 100 € 100 €  
312   633 Osvetlenie ZŠ 2 lampy a stlpy 1 000 € 1 000 € 0 €  
313 9 2   06.4.0  Verejné osvetlenie spolu 25 900 € 25 900 € 26 300 €  
314 9 3   03.2.0  Požiarna ochrana+ CO sklad 1 000 € 1 000 € 1 000 €  
315 9   Program prostredie pre život 40 405 € 56 185 € 41 605 €  
316              
317     Kapitálové výdavky         
318 5 2 717001 Odvodnenie J.Kráľa  výtlak do Nitry          /z RF/ 0 € 132 900 € 0 €  
319     Odvodnenie J.Kráľa  výtlak do Nitry   /vlastné zdroje/ 0 € 4 805 € 0 €  
320 9 1   Traktorová kosačka+mulčovacia sada 0 € 2 405 € 0 €  
321     výstavba parkoviska pri cintoríne 0 € 0 € 0 € priorita
322     Nákup pozemkov parkovisko pri cintoríne 13 000 € 0 € 13 000 €  
323 3 4   Rekonštrukcia KTV                                   5 000 € 0 € 0 €  
324     Rekonštrukcia domu smútku 0 € 0 € 0 €  
325     PD zberný dvor 0 € 11 000 € 0 €  
326     Oprava strechy kino 0 € 0 € 0 €  
327     Odvodnenie ul.  B.Nemcovej 0 € 0 € 0 € priorita
328     Výstavba chodníka Novozámocká ul.     0 €  
329     Rekonštrukcia chodníka Novozámocká ul.     0 €  
330     Kanalizácia ZŠsMŠ     0 €  
331     Pamätník k 900.výročiu obce  5 000 € 4 672 € 0 €  
332     Kapitálové výdavky ostatné 43 962 € 20 306 € 75 819 €  
333     Kapitálové výdavky celkom 66 962 € 176 088 € 88 819 €  
334              
335     Bežné výdavky celkom 1 121 684 € 1 195 442 € 1 189 349 €  
336     Finančné operácie celkom 60 719 € 61 339 € 61 414 €  
337              
338     Výdavky spolu 1 249 365 € 1 432 869 € 1 339 582 €  
               
      výsledok rozp. Hospodárenia 0 € 51 948 € 0 €  
      vyhotovila: E.Palacková

Vytvorené: 26. 12. 2013
Posledná aktualizácia: 26. 12. 2013 00:00
Autor: