Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 21
TÝŽDEŇ: 453
CELKOM: 1059666

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Schválený rozpočet obce na rok 2011

Typ: ostatné
-
Príjmy 2011  
Výnos dane z príjmov úz. samosprávy 650000  
Daň z nehnuteľnosti z pozemkov 57008 podľa daň.výmerov 2010
Daň z nehnuteľnosti zo stavieb 22157 podľa daň.výmerov 2010
Daň za psa 1900  
Za užívanie verejného priestranstva 720  
Za komunálne odpady 40681 podľa výmerov 2010
Popl. za predajné automaty 0  
  772466  
Dotácia Krajský stavebný úrad 2290 podľa skutočnosti 2010
Matrika dotácia zo ŠR 3750  
Dot. Na register obyvateľov 1250  
Dot. Na komunikácie 194  
Dot. Na životné prostredie 430  
ZŠ s MŠ transfery zo ŠR+predškolská výchova 280795  
Vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ 5180  
Dot. Na školské potreby a stravné v hm.núdzi 2300  
VPP z Eur.SF za rok 2010 /doplatok 11,12/ 120  
Dot. Na mzdu CO sklad 207  
  296516  
Správne poplatky 4000  
Poplatky za výherné automaty 7468  
Rozhlasové relácie 1000  
Príjem za separovaný zber 3000  
Výťažok z lotérií 80  
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 500  
Úroky z vkladov 500 nízke úrokové sadzby, zrušené vklady
Cintorínske poplatky 700  
Pohrebné služby 1330  
OKS prenájom priestorov 4300  
OKS za vstupné a služby 800  
Zápisné v knižnici 100  
Opatrovateľská služba 660  
Vrátenie platieb min.roku /vyúčt.energií/ 12000  
Práce plošinou 300  
Práce fekálom 6000  
Práce drtičkou,mulčovačom a nosičom kontajnerov 400  
Predaj smetných nádob 110  
Splátky soc.pôžičiek 330  
Pokuty a penále 0  
za stavebný úrad NZ za rok 2010 700  
Jera -čajovňa za energie 1920  
  46198  
Z prenájmu bytoviek 85600 6x4b.j.+ nové bytovky 1x6,1x9 b.j.
Prenájom priestorov a budov v majetku obce 24833 podľa nájomných zmlúv k 30.9.2010
Prenájom pozemkov 3750  
  114183  
Bežný rozpočet 1229363  
Kapit.príjmy z predaja pozemkov 0  
Kapitálový rozpočet 0  
     
Prijatý úver na rekonštrukciu ZŠsMŠ 0  
Prevod z rezervného fondu 0  
  0  
Príjmy ZŠ s MŠ - vlastné /z prenájmu,školné/ 9570 podľa skutočnosti 2010
Celkom príjmy 1238933  
     
     
     
     
Výdavky 2011  
Správa obce mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 98000  
Poistné Zdrav. a soc. poist., DDP 35600  
Cestovné náhrady 60  
Plyn OcÚ 3200  
El. energia OcÚ+garáž 1800  
Vodné 160  
Telefónne poplatky 3500  
Poštové poplatky 1900  
interiérové vybavenie 0  
Výpočtová technika 1200  
Telekomunikačná technika 330  
Všeobecný mat. /kancelársky, čistiaci.../licencie Keo 5600  
Knihy, časopisy, noviny 400  
Reprezentačné 1660  
PHM, oleje Fabia, Felícia,Opel 1800  
Servis, údržba áut 500  
Poistenie áut-zákonné, havarijné 1140  
Dialničná známka, popl. STK, EK 150  
Údržba výpočt. techniky 400  
Údržba telekom. techniky 300  
Údržba prev.strojov /has.prístr./ 300  
Nájom budov, objektov /poz.fond/ 660  
Údržba budov /OCU/ 300  
Školenia, kurzy, semináre 0  
Propagácia, reklama, inzercia 1000  
Všeobecné služby 4000  
Audítorské služby 1600  
Právne služby 2910  
Špeciálne služby /geom.plány.../ 2000  
Bankové poplatky 1000  
Poplatky a odvody /ZPS, súdne, kataster../ 850  
Stravovanie 3600  
Prídel do soc.fondu 820  
Vrátenie príjmov min.roku /vyúčt.energií/ 0  
Kolkové známky 300  
Odmeny poslancom 8000  
Odmeny prac.mimoprac.pomeru 2000  
Dane /z úrokov/,koncesionárske popl. 600  
Štúdie, posudky 300  
Tovary a služby spolu 54340  
Príspevok ZMOS 676  
Príspevok RVC 272  
Príspevok zam. na nemoc.dávky 200  
Prísp. spoločný stavebný úrad 4908  
Transfery jednotlivcom a nezisk.org. 6056  
01.1.1.6 Správa obce spolu 193996 celkové zníženie 4292€
     
SMO mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 23000  
Poistné ZP, soc.pois., DDP 8544  
Plyn 2200  
Elektrická energia 4000  
Voda 60  
Telefónne poplatky 600  
Mat. /kancelársky, čistiaci,prac.odevy 660  
PHM, oleje - Avia, traktor, 4600  
Údržba, oprava- Avia, traktor, 3300  
Poistné áut, STK 700  
Školenia, kurzy-vodičov, BOZP 166  
Všeobecné služby /fekálie ČOV/ 2100 pri predpokl.množstve 2400m3
Stravovanie 1500  
Odmeny prac.mimoprac.pomeru 330  
Prídel do soc.fondu 400  
Náhrada príjmu pri PN 60  
Správa Majetku obce spolu 52220 celkové zníženie 800€
     
OKS mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 19000  
Poistné ZP, soc.pois., DDP 6970  
El. energia, plyn, voda 5200  
Služby- práčovňa 500  
Revízie zariadení 330  
Poplatky SOZA 150  
Stravovanie 1550  
Prídel do soc.fondu 300  
Náhrada príjmu pri PN 100  
Telefónne poplatky 170  
Materiál /kanc., čistiace prostr. 1500  
Pracovné odevy, pracovné pomôcky 50  
Údržba zariadení 600  
Výdavky na kult.a spoloč. Podujatia 6420 podľa rozpočtu kult.spol. Podujatí
El. energia, plyn, voda -svadobka 1200  
Odmeny prac.mimoprac.pomeru 0  
kultúrne akcie z dotácií NSK 0  
08.2.0 OKS, svadobka spolu 44040 celkové zníženie 1609€
     
Knižnica mzdy, platy a ostatné os.vyrovnania 0  
Poistné ZP, soc.pois., DDP 30  
Materiál , knihy, časopisy 330  
Odmeny prac.mimoprac.pomeru 3000  
08.2.0.5 Knižnica spolu 3360 celkové zníženie 287€
     
Príspevok záhradkársky zväz 300  
Prísp.darcom krvi na občerstv., odm.Janského plakety 500 300občerstvenie, 200odmeny Janského pl
Odmeny za kroniku 660  
Odmeny za činnosť ZPOZ 170  
Príspevok Poľovnícke združenie Dolina 0  
členské ZPOZ 200  
príspevok Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka 500  
Kult.a spoloč. Podujatia /družobná návšteva,kolaudácie.. 1000  
08.2.0.9 Ostatné kult. služby spolu 3330 Navýšenie +124€
     
08.3.0 Miestny rozhlas údržba 600 Zníženie 700€
     
Verejné osvetlenie mzdy,platy a ostatné os.vyr. 2000  
Poistné ZP, soc.poist. 700  
Energie 16000 podľa skutočnosti 2010
Materiál 3000  
PHM, poistné Avia,oprava vozidla 2000  
Stravovanie 100  
06.4.0 Verejné osvetlenie spolu 23800 Zníženie 3900€
     
     
Mzdy,platy na údržbu areálu 11500 2 zamestn.na hlavný prac. pomer
Dohody mimoprac.pomeru 0  
Poistné ZP, soc. Pois, DDP,stravné, soc.fond. 5170  
El.energia, plyn, voda 13300  
Údržby, opravy ŠA a strelnice 3200 zahrnutý nákup vysávača 500€
Športový areál a strelnica: 33170  
Bedmintonový klub 400  
Futbalový oddiel 14640  
Futbalový oddiel zo získaných prostr. za nájom 0  
Stolnotenisový oddiel TJ 1000  
Strelecký klub 1000  
Aerobic Fanatik Klub 900  
Aerobic Fanatik Klub zo získaných prostr.za nájom 0  
Príspevky športovým klubom: 17940  
08.1.0 Rekr.a športové služby spolu 51110 celkové navýšenie +774€
     
Dom smútku, cintoríny- mzdy, platy, odmeny 6300  
Poistné ZP, soc.pois, DDP 2300  
El. energia 1000  
Údržba cintorínov, domu smútku, odvoz odpadov, 3000  
Stravovanie 510  
Prídel do soc.fondu 100  
Telefónne poplatky 110  
08.4.0 Cintoríny, dom smútku spolu 13320 celkové zníženie 163€
     
Miestne komunikácie mzdy, platy... 1000  
Poistné ZP, soc.pois, stravné 350  
Údržba MK a chodníkov 5500  
Príspevok na prímeskú linku 0  
04.5.1 Miestne komunikácie spolu 6850  
     
TKO, separovaný zber - mzdy, platy,odmeny 15000 navýšenie podľa skutočnosti 2010
Poistné ZP, soc.pois. 5200  
TKO nádoby 2300 100 ks
Materiálové výdavky, prac.pomôcky 660  
PHM kuka voz 4600  
PHM separ. zber 1500  
Poistné, údržba auta 2000  
Úložné odpadu 25000  
Stravovanie 1000  
Odmeny prac.mimoprac.pomeru 4500  
Nájom za zberný dvor 150  
05.1.0 TKO, separovaný zber spolu 61910 celkové navýšenie +5575€
     
Údržba verejnej zelene mzdy,platy, odmeny 3000  
Poistné ZP, soc.pois. 1000  
Údržba ver. zelene /materiál,PHM kosenie../ 1200  
Stravovanie 200  
Odmeny prac.mimoprac.pomeru 1000  
06.2.0 Verejná zeleň spolu 6400 celkové zníženie 828€
     
VPP pracovné pomôcky 0  
Odmeny prac.mimoprac.pomeru 1500  
04.1.2 Všeobecná prac. oblasť spolu 1500 celkové navýšenie +500€
     
Bytovky energie 3300  
Dom služieb energie /zdrav.stredisko/ 10000  
Budova Šurianska ul.energie /obuv, bicykle/ 1000  
Dom služieb údržba 0  
Poistné obecného majetku 3600  
Údržba budov, objektov v majetku obce 3300  
El.energia, plyn, voda - Kino 4000  
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 25200 celkové navýšenie +300€
     
01.3.3 Matričná činnosť z dotácií 3750 podľa príjmovej časti
01.3.3 Register obyvateľov z dotácií 1250  
     
01.6.0 výdavky na voľby 0  
     
Opatrovateľky mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 6900  
Poistné ZP, soc.poist., náhrada PN 2400  
Prídel do soc.fondu 80  
Starostlivosť o starých občanov 4000  
10.2.0 Opatr. služba - staroba spolu 13380 celkové navýšenie +700€
     
Sociálne pôžičky a výpomoci 700  
Príspevok na stravovanie ŠJ z dotácií 1800  
Školské potreby - z dotácií 500  
10.7.0 Sociálna pomoc v hm. núdzi 3000 celkové navýšenie +36€
10.4.0 Príspevok pri narodení dieťaťa 2500 pri predpokladanom počte 25 detí
     
03.2.0 Požiarna ochrana+ CO 1000  
     
úroky z úveru rekonštrukcia ZŠsMŠ 6000  
Manipul.poplatky-banková záruka bytovky 2400  
Úroky z úveru municipál Dexia banka 900  
Úroky z úveru ŠFRB bytovky 6x4 b.j 15000  
Úroky z úveru ŠFRB bytovky 1x6,1x9 b.j 5514  
Úroky z úveru ČSOB - traktor Zetor 61  
Úroky z úveru Dexia 510128 bytovky inž.siete 3250  
Úroky z úveru Dexia 510118 bytovky stav.práce 1700  
01.7.0 Transakcie verejného dlhu spolu 34825 celkové navýšenie +1279€
     
09.1.2 Odplata proj. rekonštr.ZŠsMŠ úhrada z úveru 0  
     
Finančné operácie    
Splátka úveru ŠFRB 6x4 b.j 12124  
Splátky úveru ŠFRB 1x6,1x9 b.j. 15671  
Splátka úveru Dexia municipálny 23236  
splátka spotr.úveru na traktor Zetor 3880 splátky do apríla 2011
splátka úveru bytovky Dexia banka 510118 5500 458€x12mes.
splátka úveru bytovky Dexia banka 510128 IS 12000  
splátka úveru rekonštrukcia ZŠsMŠ 14760 1230€x12mes
01.7.0 Finančné operácie spolu 87171 celkové zníženie 20049€
     
Kapitálové výdavky    
rekonštr. ZŠsMŠ práce navyše,spolufinanc. /zdr.41/ 0  
kanalizácia ZšsMŠ /zdroj 41/ 40000  
nákup pozemkov /zdroj 41/ 0  
PD kanalizácia, výstavba /zdroj 41/ 0  
rekonštrukcia KTV /zdroj 41/ 10000  
Zberný dvor PD /zdroj 41/ 0  
Rekonštrukcia centra obce /zdroj 41/ 0  
rekonštrukcia ZŠsMŠ - z úveru Dexia b. /zdroj 52/ 0  
Kapitálové výdavky 78379 dom smútku, zdrav.stredisko -určí OZ
Kapitálové výdavky spolu 128279  
     
Originálne kompetencie ZŠ s MŠ 179247  
ZŠ s MŠ prenesené kompet. - dotácie KŠÚ 280795  
ZŠ s MŠ vzdelávacie poukazy - dotácie KŠÚ 5180  
Výdavky z vlastných príjmov ZŠs MŠ 9570  
Príspevok na stravovanie ŠJ ZŠ s MŠ 1350  
09.1.2 Školstvo spolu 476142  
Výdavky spolu 1238933  
     
     
Kapitálové výdavky z rezervného fondu obce    
Rekonštrukcia centra obce    
Zberný dvor    
kanalizácia ZŠsMŠ    
Spolu čerpanie RF    

Vytvorené: 3. 11. 2010
Posledná aktualizácia: 3. 11. 2010 00:00
Autor: