Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 10
TÝŽDEŇ: 442
CELKOM: 1059655

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Záverečný účet Obce Bánov za rok 2007

Typ: ostatné
-

Záverečný účet Obce Bánov

 

Za rok 2007

 

 

 

 

V Bánove , január 2008

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2007 obsahuje:

 

  1. Rozpočet obce na rok 2007
  2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2007
  3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007
  4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2007
  5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
  6. Finančné vyporiadanie vzťahov voči:

Zriadeným právnickým osobám

Štátnemu rozpočtu

Ostatným právnickým a fyzickým osobám

  1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007
  2. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2007
  3. Návrh uznesenia

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce Bánov za rok 2007

 

1.Rozpočet obce na rok 2007

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2007. Obec v roku 2007 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2007 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2007.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.11.2006 uznesením č.XXXXV/20061122

 

Rozpočet obce v tis. Sk k 31.12.2007

 

Príjmy celkom

34889

Výdavky celkom

32795

Hospodárenie obce- prebytok

2094

Z toho:

Bežné príjmy

34535

Bežné výdavky

27841

Prebytok bežného rozpočtu

6694

 

Kapitálové príjmy

354

Kapitálové výdavky

4009

Schodok kapitálového rozpočtu

-3655

 

Príjmové finančné operácie

0

Výdavkové finančné operácie

945

Hospodárenie z fin.operácií

-945

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2007 v tis. Sk

Rozpočet na rok 2007

Skutočnosť

% plnenia

31866

34889

109,49

 

1./ Bežné príjmy- daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2007

Skutočnosť

% plnenia

21030

21983

104,53

 

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 17500 tis.Sk z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2007 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 18343 tis.Sk, čo predstavuje plnenie na 104,82%.

b/ Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2290 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 2363 tis. Sk

103,18%. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 1738tis.Sk, dane zo stavieb boli vo výške 624tis.Sk a dane z bytov vo výške 1tis.Sk. Za rozpočtový rok bolo uhradených 2284 tis.Sk, za nedoplatky z minulých rokov 79 tis.Sk. K 31.12.2007 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške16 tis.Sk.

c/ Daň za psa - rozpočet bol vo výške 40 tis. Sk, plnenie 49 tis. Sk.

d/ Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočet 50tis. Sk, plnenie 30 tis.Sk, ide o prenájom priestorov tržnice.

 

e/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad- z rozpočtovaných 1150 tis.Sk bolo plnenie 1197 tis. Sk. Za rozpočtový rok bolo uhradených 1124tis. Sk, za nedoplatky z minulých rokov 73 tis. Sk. K 31.12.2007 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad vo výške 114tis. Sk

 

2/ Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2007

Skutočnosť

% plnenia

3576

3981

111,33

 

a/ príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2331 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 2122 tis. Sk. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 108 tis. Sk a prenajatých priestorov a objektov vo výške 2014 tis. Sk.

ZŠ s MŠ príjem z prenájmu telocvične, školné a príjem za zber papiera vo výške 231 tis.Sk.

 

b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 415tis.Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 393tis. Sk, čo je 94,70% plnenie.

Z toho prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích automatov - rozpočet 315 tis.Sk, plnenie 270 tis. Sk, na základe rozhodnutí o pridelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier.

Ostatné správne poplatky - overovanie, rybárske lístky... 123 tis.Sk

Miestny rozhlas- 37 tis. Sk, pokuty za porušenie predpisov - 1 tis. Sk,

Príjem za separovaný zber -173 tis.Sk, vstupné OKS - 71 tis. Sk, za opatrovateľskú službu

21 tis.Sk, cintorínske poplatky za hrobové miesto 98 tis. Sk, za pohrebné služby - 47 tis.Sk,

za predaj kukurice Poľnohospodáru a.s. na pozemku prenajatom z pozemkového fondu za rok 2006 -20 tis.Sk, práce plošinou 28 tis.Sk, práce fekálom 395 tis.Sk- z toho bytovky 131tis.Sk, práce drtičkou 1tis.Sk, predaj smetných nádob 7tis.Sk, zápisné knižnica 4tis.Sk, poplatky za znečisťovanie ovzdušia 18tis. Sk, refakturácia miezd KTB s.r.o z roku 2006 13tis.Sk.

Ostatné príjmy tvoria úroky z vkladov v banke 89 tis.Sk, výťažok z lotérií 12 tis.Sk a vrátené platby minulých rokov- vyúčtovanie energií nájomcom 175 tis.Sk, sponzorské 9 tis.Sk, vrátené soc. pôžičky 16 tis.Sk.

 

Obec prijala nasledovné transfery:

P.č.

Poskytovateľ

Suma v tis.Sk

účel

1.

Obvodný úrad

107

Matrika

2.

ESF

523

Aktivačné práce

3.

ÚPSVaR

140

Štipendium,stravné a škol.potreby pre deti v hm. núdzi

4.

KŠU Nitra

7406

Školstvo

5.

Obvodný úrad

37

Register obyvateľov

6.

Obvodný úrad

1

Prídavky na deti

7.

Kraj.stav.úrad

94

Spoločný stavebný úrad

8.

KŠU Nitra

175

Vzdelávacie poukazy

9.

Obvodný úrad

3

Mzda skladníka CO

10.

Nitr.sam.kraj

65

Kultúrne akcie /Hudobný rebríček, Príď s nami športovať../

11.

Kraj. úrad ŽP

15

Životné prostredie

12.

Kraj.úrad CDaPK

5

Komunikácie

 

Spolu

8571

 

 

Uvedené transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

 

4/ Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2007

Skutočnosť

% plnenia

5

354

7076,06

 

a/ Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0 Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 304 tis.Sk. Ide o príjem za predaj plyn. zariadenia a prípojky k bytovkám vo výške 219tis Sk, predaj nákl.vozidla LIAZ vo výške 38tis.Sk, predaj nakladača POCLAIN vo výške 47tis.Sk.

 

b/ Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných 5tis.Sk bol skutočný príjem vo výške 50 tis.Sk.

 

c/ Granty a transfery

V roku 2007 obec neobdržala transfery na kapitálové výdavky

 

5/ Príjmové finančné operácie:

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č.II/20070207 zo dňa 7.2.2007 bolo schválené použitie časti prebytku hospodárenia obce za rok 2006 vo výške 1505 tis.Sk na tvorbu rezervného fondu.

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 v tis. Sk

Rozpočet na rok 2007

Skutočnosť

% plnenia

20206 Obec

20414

101,29

11660 ZŠsMŠ

12381

106,18

 

v tom:

Funkčná klasifikácia

Skutočnosť

V tis. Sk

01 Všeobecne verejné služby

/správa obce, matrika, stav.úrad, SMO/

7677

02 Obrana /CO/

54

04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie, VPP/

2601

05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber /

1476

06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň, ver.osvetlenie, údržba budov/

1911

08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo /TJ, šport.oddiely, OKS, knižnica, ZPOZ, miestny rozhlas/

4294

09 Vzdelávanie /prísp.na stravovanie z obce/+ výdavky ZŠs MŠ

12431

10 Sociálne zabezpečenie /hmotná núdza, opatrovateľská služba, staroba/

609

0170 Transakcie verejného dlhu

1742

 

1/ Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2007

Skutočnosť

% plnenia

15205

15530

102,14

 

a/ mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 4163 tis.Sk bolo skutočné čerpanie vo výške 4869 tis.Sk, čo je116,95% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov: OcÚ, SMO, Matrika, TJ, OKS, opatrovateľská služba, aktivační pracovníci, verejné osvetlenie, cintoríny, verejná zeleň, miestne komunikácie, rozhlas, knižnica. Nárast mzdových položiek je na matrike a VPP pracovníci vo výške 442 tis Sk. Uvedené výdavky boli hradené z došlých dotácií zo ŠR a ESF. Časť miezd VPP vo výške 139 tis. Sk nebola do 31.12.2007 uhradená ESF, išla na ťarchu nákladov obce. Nárast mzdových nákladov v správe obecného majetku je v celkovej výške 67 tis.Sk. V položke verejné osvetlenie je nárast vo výške 61 tis.Sk, nakoľko sa robila rekonštrukcia el. vedenia v centre obce. V OKS bol nízko stavaný rozpočet na mzdy troch pracovníkov preto je prekročený o cca 100tis Sk. V knižnici je prekročenie rozpočtu o 19 tis. Sk. Uvedená suma bude refakturovaná KTB s.r.o za 4.štvrťrok 2007. Mzdy na TKO a sep.zber - nárast o 22tis.Sk, verejná zeleň o 11 tis.Sk, opatrovateľská služba o 37tis.Sk.

b/ poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1504 tis.Sk bolo skutočné čerpanie vo výške 1673 tis.Sk, čo je 111,24%. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a doplnkové dôchodkové poistenie.

c/ Tovary a služby

Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, energie, materiál, dopravné, údržba, nájomné a ostatné tovary a služby. Nárast je položkách propagácia, reklama, inzercia - na základe schválenej úpravy rozpočtu o 28tis.Sk, všeobecné služby- antivírus 11tis.Sk, EPI právny systém 6tis.Sk, známky pre psov 17tis.Sk, údržba a servis KEO programu 22tisSk. . Špeciálne služby- plán soc. hosp. rozvoja 64tis.Sk.

SMO- nárast v el.energii o 65 tis.Sk. Energie budú fakturované nájomníkom podľa spotreby. PHM - nárast o 31 tis.Sk - nakoľko sa zvýšili aj výkony cisterny za ťahanie odpadu.

Verejné osvetlenie- úspora spotreby el. energie o 321 tis.Sk

Športový areál - úspora energií o 128 tis.Sk po výmene ističa za ktorý boli vysoké poplatky.

Dom smútku - materiálové výdavky - bola zakúpená ozvučovacia technika 30tis.Sk

TKO - nárast výdavkov na PHM o 11 tis.Sk, výdavky na uloženie odpadu a úpravu divokej skládky o 104 tis.Sk.

Dom služieb - výmena okien 348tis.Sk, výmena kotla a elektroinštalácie v MŠ 145tis.Sk

d/ Bežné transfery

Z rozpočtovaných 920tis.Sk bolo skutočné čerpanie 1184tis.Sk, čo je 128,70% na základe uznesení OZ.

 

e/ Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými fin.

výpomocami

Z rozpočtovaných 635 tis.Sk bolo skutočne vyčerpané 797 tis.Sk, čo predstavuje125,51%, nakoľko väčšiu časť pravidelných mesačných splátok úverov tvoria úroky z úveru.

 

2/ Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2007

Skutočnosť

% plnenia

3836

3938

102,66

V tom:

Funkčná klasifikácia

Skutočnosť

V tis. Sk

01 Všeobecne verejné služby

/správa obce/

1047

04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie/

1768

05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber /

0

06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň, ver.osvetlenie, rozvoj bývania/

0

08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo / miestny rozhlas, KTV, cintoríny/

1123

09 Vzdelávanie /školské stravovanie/

0

10 Sociálne zabezpečenie /hmotná núdza, opatrovateľská služba, staroba/

0

 

a/ výdavky verejnej správy:

Ide o nasledovné investičné akcie:

- zasadačka OcÚ 1047 tis.Sk

b/ Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- MK Nitrianska osada 1712tis.Sk

- Oplotenie ZŠ s MŠ 50tis.Sk

- Projekty - prechody pre chodcov na MK 6tis.Sk

c/ Rekreácia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Bezbariérový vstup KD 40tis.Sk

- rekonštrukcia KTV rozvodov 152 tis.Sk

- ozvučovacia technika dom smútku 31tis.Sk

- urnový háj 850 tis.Sk

- kaplnka na ul.ČA 50tis.Sk

 

3/ Výdavkové finančné operácie:

 

Rozpočet na rok 2007

Skutočnosť

% plnenia

1165

945

81,12

 

Z rozpočtovaných 1165tis.Sk na splácanie istiny z úverov bolo skutočné čerpanie vo výške 945tis.Sk Z toho Municipálny úver Dexia banka a.s vo výške 700tis.Sk a úver ŠFRB vo výške 245tis.Sk.

 

4/ Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola s materskou školou Bánov

 

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2007

Skutočnosť

% plnenia

 

11660

12381

115,62

Z toho:

prenesené kompetencie ZŠ /financuje KŠÚ/

 

7060

 

7581

 

Originálne kompetencie

MŠ a ŠJ

/z podielu výnosu dane z príjmov/

4500

4500

 

Z vlastných príjmov ZŠ

100

229

 

 

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2007

Skutočnosť

 

Elektrická pec do ŠJ

0

71

 

 

 

4. Výsledok hospodárenia za rok 2007

 

Celková rekapitulácia

Rozpočet schválený

Rozpočet plnenie

Celkové príjmy

31.866.000

34.889.203,15

Celkové výdavky

31.866.000

32.794.859,89

Rozdiel - prebytok

0

+2.094.343,26

 

§10 zákona č.583/2004 Z.z. hovorí, že finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, nevstupujú priamo do výsledku hospodárenia. Ak v celkovej rekapitulácii odpočítame z výdavkov splátky úverov v sume 945.377,44 Sk, vyjde rozdiel medzi príjmami a výdavkami v sume +3.039.720,70 Sk.

 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec k 31.12.2007 takéto prostriedky nevlastní.

 

Prebytok hospodárenia za rok 2007 vo výške 2.094.343,26 navrhujeme použiť nasledovne:

- tvorba rezervného fondu 2.094.343,26 Sk.

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka, alebo podľa uznesenia OZ. Vedie sa analyticky k bežnému bankovému účtu. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond

Suma v Sk

ZS k 1.1.2007

2.371.798,99

Prírastky - z prebytku hospodárenia r 2006

+1.505.409,74

Úbytky - použitie RF /oprava ZS/

-0,01

 

 

KZ k 31.12.2007

3.877.208,72

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v Sk

ZS k 1.1.2007

24391,52

Prírastky - povinný prídel

54375

- ostatné prírastky - splátky pôžičiek

18000

Úbytky - prísp.na stravovanie

43795

- regeneráciu pracovnej sily

32600

- poskytnuté soc. Pôžičky

10000

- životné jubileum

3000

-popl.banke

22,50

KZ k 31.12.2007

7349,02

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov

a/ obec v roku 2007 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2003 zo dňa 30.7.2003, číslo uznesenia X/2003.07.30 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým, fyzickým osobám, podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný charakter.

 

Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých prostriedkov

v tis. Sk

Suma použitých prostriedkov v r 2007 v tis.Sk

Futbalový oddiel TJ

450

450

Stolnotenisový oddiel TJ

67

67

Aerobic Fanatic club TJ

49

49

Športovo-strelecký klub

56

56

Bedmintonový klub

2

2

Bánovčanka

50

50

Mrchane

15

15

Spev. Súbor Galabriel

4

4

Klub mladých -plážový volejbal

20

20

Rybársky zväz

1

1

SAD N.Zámky, Prímeská linka

57

57

ŠJ príspevok na stravovanie

50

50

Príspevok pri narodení dieťaťa

111

111

Príspevok občanom nad 70 rokov

79

79

Spoločný stavebný úrad

98

98

Motivačné deťom v hm.núdzi /zo ŠR/

30

30

Ročný príspevok RVC Nitra

6

6

Ročný príspevok ZMOS

19

19

Ročný príspevok ZPOZ

4

4

Soc.pôžičky a výpomoci

16

16

 

1184

1184

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007 v tis.Sk

 

AKTÍVA

Názov

ZS k 1.1.2007

KZ k 31.12.2007

Neobežný majetok spolu

106 663

106600

Z toho:

 

 

Dlhodobý nehmotný

0

0

Dlhodobý hmotný

85 228

85165

Dlhodobý finančný

21 435

21435

Obežný majetok spolu

6 330

8285

Z toho:

 

 

Zásoby

16

8

Pohľadávky

401

157

Finančný majetok

5913

8120

SPOLU

112993

114885

 

 

 

PASÍVA

Názov

ZS k 1.1.2007

KZ k 31.12.2007

Vlastné zdroje krytia majetku

95243

98127

Z toho:

 

 

Fondy

93389

95892

Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov

1505

3040

Saldo výdavkov a nákladov

-34

-945

Saldo príjmov a výnosov

383

140

Záväzky

17750

16758

Z toho:

 

 

Krátkodobé

631

602

Dlhodobé /záv. zo soc.fondu/

25

7

Dlhodobé /úver ŠFRB/

13468

13223

Bankové úvery

3626

2926

SPOLU

112993

114885

 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2007

Obec k 31.12.2007 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám - Prvý municipálny úver Dexia banka Slovensko a.s 2.925.667,95 Sk

Dňa 13.7.2001 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí úveru , ktorý bol postupne čerpaný na výstavbu tenisových kurtov a rekonštrukciu bagra v celkovej výške 5.550.656,95 Sk. V roku 2002 sa splatila čiastka 500tis.Sk v decembri 2004 vo výške 500 tis.Sk, ďalšie splátky boli 4x 50 tis.Sk a od apríla 2005 boli dohodnuté mesačné splátky 58.333,- Sk dodatkom k zmluve. Amortizácia úveru je 13.4.2015.

 

- voči ŠFRB - úver bytovky 13.222.560,92 Sk

Dňa 23.10.2002 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov 4x6 b.j. Malá Kesa vo výške 14.437.000 Sk pri zákl. úrokovej sadzbe 3,9% a dobe splatnosti 30 rokov /február 2033/, mesačná splátka vo výške

68.095,- Sk. Prvá splátka bola uhradená 15.2.2003.

So ŠFRB bolo zriadené záložné právo na stavbu 4x6 b.j. Malá Kesa vkladom do katastra nehnuteľností.

 

Ostatné záväzky:

- voči dodávateľom 23.563,00 Sk

- voči zamestnancom 332.362,00 Sk

- voči poisťovniam 193.085,00 Sk

- voči daňovému úradu 51.959,00 Sk

- voči štátnemu rozpočtu /zostatok zo stravného v hm.núdzi/ 1.913,00 Sk

Obec uzatvorila 30.8.2006 zmluvu o operatívnom leasingu na Traktor ZETOR 9641 Forterra na dobu 18 mesiacov, mesačné nájomné vo výške 29.508,80 Sk. V roku 2007 uhradila nájomné vo výške 354.105,60Sk.

 

 

 

 

 

V Bánove 28.1.2008

Vypracovala:Erika Palacková

 

 

 

 

Návrh uznesenia

-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

 

-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 2.094.343,26 Sk

 

-OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2007.


Vytvorené: 8. 3. 2008
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2008 00:00
Autor: